Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu „Energia kompetencji”

Załączniki:

Regulamin

Zał. nr 1. Formularz rekrutacyjny dla ucznia (1)

Zał. nr 2. Zgoda Rodzica-Opiekuna prawnego

Zał. nr 3a. Ankieta dotycząca chęci_uczestnictwa w zajęciach dla uczniów szkoła_podstawowa

Zał. nr 3b. Ankieta dotycząca chęci_uczestnictwa w zajęciach dla uczniów gimnazjum

Zał. nr 3c . Ankieta dotycząca chęci_uczestnictwa w zajęciach dla uczniów liceum

Zał. nr 4. Zgoda uczestnika projektu na przetwarzanie danych_osobowych

Zał. nr 5. Deklaracja udziału w Projekcie

Zał. nr 6. Rezygnacja z projektu

Zał. nr 7. Lista osób zakwalifikowanych do_Projektu

Zał. nr 8. Wykaz szkoleń

Zał. nr 9. Usprawiedliwienie_nieobecności

Zał. nr 10. Ankieta dotycząca chęci_uczestnictwa w zajęciach dla nauczycieli

Zał. nr 11. Formularz rekrutacyjny dla nauczyciela

„DO SZKOŁY WRÓCIĆ JUŻ CZAS….” UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

      4 września rozpoczął się kolejny rok szkolny. Tego dnia wypoczęci i uśmiechnięci uczniowie, rodzice i pracownicy Zespołu Szkół w Horodle spotkali się na Mszy Świętej i apelu inaugurującym nowy rok szkolny. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście – Wójt Gminy Horodło Krzysztof Bożek, Przewodniczący Rady Gminy Paweł Kłosiński, Sekretarz Gminy Horodło Grzegorz Jeżyna, ksiądz kanonik Henryk Krukowski, proboszcz parafii rzymsko- katolickiej Henryk Misa, proboszcz parafii polsko – katolickiej Janusz Kucharski.

Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu narodowego. Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle – Pan Jan Hajkowski w przemówieniu inauguracyjnym serdecznie powitał wszystkich przybyłych, przedstawił zmiany w systemie edukacji i życzył: uczniom – wielu sukcesów i radości ze zdobywania wiedzy, nauczycielom -satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom radości i dumy ze swoich dzieci. Podczas apelu głos zabrał również Wójt Gminy Horodło Pan Krzysztof Bożek, który podziękował dyrekcji oraz pracownikom szkoły za wzorowe przygotowanie placówki do nowego roku szkolnego i życzył wszystkim – a przede wszystkim uczniom – wielu sukcesów edukacyjnych, odkrywania swoich możliwości i pasji, dużo uśmiechu i optymizmu.

Po części oficjalnej nastąpiła krótka część artystyczna przygotowana przez uczennice szkoły podstawowej pod okiem Pana Roberta Jeżyny, a następnie długo wyczekiwane przez wszystkich uczniów spotkania z wychowawcami w klasach.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZSH.271.2.2017                            Horodło dnia 01.09.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

W przetargu nieograniczonym na zadanie, pn: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów na potrzeby projektu pt. ”Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, prowadzonym przez Zespół Szkół w Horodle.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 01.09.2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół w Horodle ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło.

Na wykonanie tego zamówienia „ Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych„  zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 17 404 zł.

Do dnia 01.09.2017 r. do godziny 9.00 wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firmy) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto             w złotych

Termin wykonania

Termin płatności

Termin gwarancji

1.

P.U.H. MERITUM              
ul. Struga 29                       20-709 Lublin

16 990,29

04.10.2017 r.

Zgodnie z zapisami SIWZ tj.      30 dni

36 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół   
„CEZAS” Sp. z o.o.               
ul. Łęczyńska 37                20-309 Lublin                        

15 879,00

04.10.2017r.

Zgodnie z zapisami SIWZ tj.      30 dni

84 miesięcy

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Horodło dnia 01.09.2017 r.

 

ZSH.271.2.2017

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zespół Szkół w Horodle informuje, że w przetargu nieograniczonym z dnia 01.09.2017 r. na wykonania zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów na potrzeby projektu pt. ”Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, prowadzonym przez Zespół Szkół w Horodle.

1.Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin. Oferta ta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert i uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny: cena oferty – 60 pkt, termin udzielonej gwarancji – 40 pkt., łączna oferta uzyskała – 100 pkt.

Druga oferta w przetargu złożona przez firmę P.U.H. „MERITUM „ ul. Struga 29, 20-709 Lublin uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena oferty – 56,07 pkt. termin udzielonej gwarancji – 0 pkt.

Żadna oferta nie została odrzucona. Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania przetargowego. W powyższym postępowaniu przetargowym umowa może być zawarta po upływie 5dni od dnia przesłania zawiadomienia zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 litera „a” ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

Dyrektor Zespołu Szkół w Horodle informuje, że uroczystość rozpoczęciaroku szkolnego 2017/2018 odbędzie się

4 września 2017 roku.

 


 

Plan uroczystości:

8:00 – msza św. w Kościele Parafialnym w Horodle

9: 15 – inauguracja roku szkolnego 2017/2018 – sala gimnastyczna w ZS w Horodle

ok. 10: 15 – spotkanie z wychowawcami poszczególnych klas i oddziałów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 575665-N-2017 z dnia 2017-08-22 r.

Zespół Szkół w Horodle: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów na potrzeby projektu pt. „Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Szczegóły zamówienia:

Ogłoszenie nr 575665

Specyfikacja warunków zamówienia:

siwz

załącznik 4

załącznik 6

Załącznik nr 5 do SIWZ

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZSH.271.1.2017                                                                            Horodło dnia 21.08.2017 r.


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

W przetargu nieograniczonym na zadanie, pn. : Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT dla uczniów na potrzeby projektu pt. ”Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, prowadzonym przez Zespół Szkół w Horodle, otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.08.2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół w Horodle ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło.

Do dnia 21.08.2017 r. do godziny 9.00 wpłynęły następujące oferty:

  1. I część – Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych – na wykonanie tej części zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 17 404 zł.

W tej części nie została złożona żadna oferta.

  1. II częśćDostawa sprzętu ICT – na wykonanie tej części zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 90 760 zł.


 

Nr oferty

Nazwa (firmy) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto w złotych

Termin wykonania

Termin płatności

Termin gwarancji

1.

Symbit Sp. z o.o. ul. Lasockiego 39 A/2, 20-612 Lublin

90 011,40

25.09.2017 r.

Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni

36 miesięcy


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 571510-N-2017 z dnia 2017-08-11 r. 
 

Zespół Szkół w Horodle: Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT dla uczniów na potrzeby projektu pt. „Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Szczegóły zamówienia:

Ogłoszenie

Specyfikacja warunków zamówienia:

siwz

załącznik 4a

załącznik 4b

załącznik 6a

Załącznik 6b

Załącznik nr 5 do SIWZ