ZAJĘCIA TERENOWE NA STRZELNICY

    Uczniowie klas III a i III b wzięli udział w zajęciach terenowych na Placówce SG w Hrubieszowie.
       Podczas wyjazdu funkcjonariusz zapoznał młodzież z zasadami korzystania ze strzelnicy i obsługi broni. Temat zajęć bardzo zainteresowały uczniów. Być może, w przyszłości, zajęcia te pomogą w podjęciu decyzji o wyborze zawodu. 

 

 

ADRIAN BUCZKO – ZWYCIĘZCĄ KONKURSU PLASTYCZNEGO

    Miło nam poinformować, że Adrian Buczko, uczeń klasy III A naszego liceum został laureatem etapu powiatowego konkursu „STOP POŻAROM LASÓW” w kategorii – plakat.
    Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich, a jego celem było zwrócenie uwagi na problematykę zapobiegania pożarom lasów oraz podniesienie świadomości mieszkańców na temat wartości przyrodniczej obszarów leśnych.
     Praca Adriana została przekazana do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, gdzie będzie walczyć o zwycięstwo w kolejnym etapie.


Serdecznie gratulujemy!

REGULAMIN GRY TERENOWEJ: ŚLADAMI WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY I UNII HORODELSKIEJ

CELE GRY:

 • Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii miejscowości i regionu.
 • Budzenie zainteresowania historią i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
 • Kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia o dziejach minionych oraz współpracy w grupie .
 • Wzbogacanie form pracy z uczniem zdolnym.
 • Budowanie więzi i utożsamiania się ucznia z miejscem zamieszkania poprzez poznawanie historii miejscowości oraz miejsc z nią związanych.
 • Propagowanie aktywności fizycznej.

UCZESTNICY GRY:

 • Gra terenowa adresowana jest dla uczniów kas 1-3 LO

ZASADY GRY – REJESTRACJA GRUP

 • Gra terenowa: „Śladami Władysława Jagiełły i Unii Horodelskiej” będzie przebiegać według dwóch tras:

TRASA 1 : SZLAKIEM WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY I UNII HORODELSKIEJ

TRASA 2 : SZLAKIEM MANIFESTACJI HORODELSKIEJ.

 • Każda z klas wybiera zespół liczący max 6 osób ( pozostała część klasy stanowi PUNKT KONSULTACYJNY)
 • Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze terenowej.

ZASADY GRY- START GRY

 • PUNKT STARTOWY I FINAŁOWY gry znajduje się na placu przed budynkiem szkoły.
 • Czas trwania gry- max. 4 godz. lekcyjne.
 • Gra rozpoczyna się odprawą uczestników, która odbędzie się w Punkcie Startowym Gry po rozdaniu wszystkim uczestnikom kart do GRY.
 • Odbierając kartę do GRY , kapitan drużyny zgadza się w imieniu drużyny na warunki GRY i potwierdza, że drużyna zapoznała się z jej regulaminem.
 • START GRY przewidziany jest na godz. 8.30. Uczestnicy gry ruszają w trasę po sygnale Organizatora.
 • Każdy zespół w momencie potwierdzenia rejestracji otrzyma kopertę z zawartością – karty do GRY TERENOWEJ oraz koszulkę uczestnika.

ZASADY GRY – DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO.

 • Punkt Konsultacyjny – udziela uczestnikom GRY TERENOWEJ wskazówek i potrzebnych informacji.

ZASADY GRY- ZADANIA

 • Uczestnicy Gry mają do wykonania 10 zadań, których przebieg kontrolowany jest przez Organizatora.
 • Zadaniami drużyny kieruje jej KAPITAN.
 • Za każde wykonane zadanie drużyna otrzymuje punkty, które wpisuje na KARTĘ DO GRY.
 • Kolejność wykonania zadań jest dowolna.
 • Drużyna może konsultować się przy wykonywaniu zadania WYŁĄCZNIE ze swoim PUNKTEM KONSULTACYJNYM.

ZASADY GRY – ZAKOŃCZENIE GRY

 • Gra kończy się o godz. 11.20 w PUNKCIE STARTOWYM.
 • Każda z drużyn kończy wykonane zadania oddając KARTĘ DO GRY w PUNKCIE FINAŁOWYM.
 • Czas wykonania wszystkich zadań liczy się od momentu dotarcia na Punkt Finałowy i zdania karty w Punkcie
 • W momencie zdania karty do gry w PUNKCIE FINAŁOWYM musi być obecna cała drużyna.
 • W karcie zostaje odnotowana godzina jej zdania.

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW KONKURSU I NAGRODY

O miejscu drużyny w rankingu na zakończenie GRY TERENOWEJ decydują kolejno:

 • Prawidłowe wykonanie wszystkich zadań przewidzianych w regulaminie.
 • Łączny czas wykonania wszystkich zadań, rozumiany od momentu startu gry do momentu oddania Karty Gry w PUNKCIE FINAŁOWYM

WAŻNE TERMINY

 • Zgłaszanie drużyn klasowych: 20 października 2021 r
 • Wybór trasy : 20 października 2021 r.
 • Termin gry terenowej: 27 października 2021r

ACH, CÓŻ TO BYŁA ZA WYCIECZKA…!!!

     Licealiści z naszej szkoły wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Dołhobyczowa, gdzie mieli okazję poznać specyfikę pracy w Straży Granicznej. Zwiedzili przejście graniczne, placówkę, poznali najnowocześniejsze techniki monitorowania granicy państwa oraz różnego rodzaju pojazdy wykorzystywane w patrolowaniu terenu.
     Serca skradł pokaz tresury psa – specjalisty od tropienia materiałów wybuchowych.
       Na koniec w Gołębiu odbył się krótki patrol.

ZAPRASZAMY DO NAUKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W HORODLE

    Zapraszamy do nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Horodelskiej w Horodle w klasie językowej z rozszerzoną ilością godzin z przedmiotów: język polski i język angielski. Dodatkowo rozszerzona jest także biologia w związku z dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy na zawody medyczne.
  W roku szkolnym 2021/2022 będzie również kontynuowana innowacja pedagogiczna w zakresie funkcjonowania Straży Granicznej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
 Poniżej przedstawiamy terminarz rekrutacji do klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Horodle.

Terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego
w Horodle na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna: ART.25 UST.3 Ustawy Prawo Oświatowe oraz § 11baa ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Data

Rodzaj czynności

17.05.2021 r. – 31.05. 2021

Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum.

25.06.2021 r. – 14.07. 2021

 

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

22.07.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23. 07.2021 – 30.07.2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

02. 08. 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

WYNIKI MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NAJCIEKAWSZE ZWIASTUNY WIOSNY PRZEPROWADZONEGO PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI LICEUM

Zwycięzcą konkursu jest klasa I liceum  – prace konkursowe wysłało 75% uczniów tego oddziału.  Obiecany kosz słodkości zostanie wręczony  po powrocie do szkoły!!!!!
Ze wszystkich nadesłanych zdjęć komisja konkursowa wybrała kilka najciekawszych, które zostaną zamieszczone na stronie głównej szkoły. Autorami najciekawszych ujęć są: Roksana Sado, Kinga Pańko, Michał Gruszka oraz Aleksandra Słotwińska.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursów za nadesłanie prac, kreatywność i zaangażowanie.

OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W HORODLE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

     Zapraszamy do nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Horodelskiej w Horodle w klasie informatyczno – językowej z rozszerzoną ilością godzin z przedmiotów: informatyka, język angielski i biologia. Dodatkowo w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuowana innowacja pedagogiczna z zakresu funkcjonowania Straży Granicznej w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Więcej informacji o szkole


 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów liceum oraz klas 8 do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym – HU HU HA, ZIMA NIE JEST ZŁA !

Regulamin:
Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle.

Celem konkursu jest:
– rozwijanie pasji i uzdolnień uczniowskich,
– propagowanie pasji fotografowania,
– prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-3 liceum oraz klas 8 szkoły podstawowej.
 2. Czas trwania konkursu od 18.01.2021 do 29.01.2021r.
 3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie jednej pracy fotograficznej przedstawiających krajobraz zimy (bez wizerunku osób) na adres e-mail: liceumsu@gmail.com
 4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
  – posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
  – zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,
  – nie narusza praw autorskich osób trzecich.
 1. Jedna osoba może zgłosić tylko jedno zdjęcie.
 2. W wiadomości e-mail należy umieścić informacje takie jak imię i nazwisko autora, klasę.
 3. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury zostawia sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 4. Postanowienia końcowe:
  – Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
  – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

                                      ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !