Szkoła Podstawowa

ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W HORODLE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (doc)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r. poz.59).
 2. Statut Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle.
 3. Uchwała nr XXII/141/17 Rady Gminy z dnia 30 maja 2017r.

I. Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

1. Obowiązek przedszkolny:

 1. W roku szkolnym 2024/2025 obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dzieci 6- letnich ( rocznik 2018).

 2. Prawo do wychowania przedszkolnego mają również dzieci 3 – letnie, 4 – letnie i 5 –letnie.

 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 8 roku życia.

2. Termin rekrutacji:

 1. Przyjmowanie wniosków kandydatów do oddziału przedszkolnego dla dzieci 6 – letnich, przystępujących do naboru na rok szkolny 2024/2025 odbywa się w terminie od 26.02.2024r. do 26.03.2024r.

 2. Druk : „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle” jest dostępny do pobrania na stronie szkoły zshorodlo.pl w zakładce „ Rekrutacja” .

 3. Wypełniony druk należy złożyć w sekretariacie lub przesłać w wersji elektronicznej na adres sphorodlo@interia.pl w terminie do 26.03.2024r.

 4. Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego zostanie podana do publicznej wiadomości 27.03.2024r.

 5. Rekrutacja uzupełniająca (drugi etap) odbędzie się w terminie od 03.04.2024r. do 10.05.2024r.

 6. Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego w rekrutacji uzupełniającej zostanie podana do publicznej wiadomości 17.05.2024r.

3. Zasady rekrutacji:

 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice/ prawni opiekunowie składają jedynie deklaracje dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego (deklaracje znajdują się u wychowawców grup przedszkolnych).

 2. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci zobowiązane do odbycia wychowania przedszkolnego oraz dzieci mające prawo do wychowania przedszkolnego, zamieszkałe na terenie obwodu naszej szkoły, na podstawie wypełnionego przez rodziców/ prawnych opiekunów druku: „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle”.

 3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców/ prawnych opiekunów druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle”.

 4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata
b. niepełnosprawność kandydata
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

5. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego brane są pod uwagę następujące kryteria, za spełnianie których zostaną przyznane dodatkowe punkty:

a. obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie stacjonarnym. Kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica , który samotnie wychowuje kandydata- 10 pkt;

b. rodzeństwo kandydata uczęszcza do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Horodle – 8 pkt;

c. jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w systemie stacjonarnym- 4 pkt.

6. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust.3 pkt 3, lit. a i c są odpowiednio:

 1. zatrudnienie rodziców-zaświadczenie wydane przez pracodawcę;
 2. pobieranie nauki w systemie stacjonarnym- zaświadczenie z uczelni (szkoły);
 3. prowadzenie działalności gospodarczej- oświadczenie rodziców.

7. Spełnianie kryterium, o którym jest mowa w ust.3 pkt 3, lit. b jest potwierdzane przez dyrektora szkoły.

8. O przyjęciu do oddziału przedszkolnego decyduje większa liczba uzyskanych punktów.

 

ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W HORODLE

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I  (pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I  (doc)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r. poz.59)
 2. Statut Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle
 3. Uchwała nr XXII/142/17 Rady Gminy z dnia 30 maja 2017r.

I. Zasady rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

1. Obowiązek szkolny:

 1. W roku szkolnym 2024/2025 obowiązek szkolny dotyczy dzieci 7-letnich (rocznik 2017).

 2. Na wniosek rodziców naukę mogą podjąć dzieci urodzone w 2018 r., które uzyskały pozytywną opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej lub dzieci, które odbyły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 3. W przypadku, gdy dziecko posiada opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej o braku możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o odroczeniu spełniania tego obowiązku dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

2. Termin rekrutacji:

 1. Przyjmowanie wniosków kandydatów do klasy pierwszej, przystępujących do naboru na rok szkolny 2024/2025 odbywa się w terminie od 26.02.2024r. do 26.03.2024r.

 2. Druk: „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle” jest dostępny do pobrania na stronie szkoły zshorodlo.pl w zakładce „ Rekrutacja” .

 3. Wypełniony druk należy złożyć w sekretariacie lub przesłać w wersji elektronicznej na adres sphorodlo@interia.pl w terminie do 26.03.2024r.

 4. Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej zostanie podana do publicznej wiadomości 27.03.2024r.

 5. Rekrutacja uzupełniająca (drugi etap) odbędzie się w terminie od 03.04.2024r. do 10.05.2024r.

 6. Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w rekrutacji uzupełniającej zostanie podana do publicznej wiadomości 17.05.2024r.

3. Zasady rekrutacji:

 1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka druku: „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle”

 2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej przyjmuje się do klasy I w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle”

 3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są według kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z Uchwałą nr XXII/142/17 Rady Gminy z dnia 30 maja 2017r.:
  1) kandydat uczęszczał do przedszkola z terenu Gminy Horodło lub 
  oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Horodle- 10 pkt;
  2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Horodle lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Horodle, lub do przedszkola z terenu Gminy Horodło- 8 pkt;
  3) kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Horodło- 6 pkt.

4. Spełnianie kryteriów, o których jest mowa w ust.3, pkt.1) i 2) jest potwierdzane przez dyrektora szkoły lub dyrektora przedszkola z terenu gminy Horodło .

5. W celu potwierdzenia spełniania kryterium, o którym jest mowa w ust.3, pkt 3) wnioskodawca składa oświadczenie o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Horodło.

6. O przyjęciu do szkoły decyduje większa liczba uzyskanych punktów.