Historia szkoły

jagiello1

„Trzeba nam ludzi zrobić Polakami.
A Polaków obywatelami.”
Feliks Oraczewski

Liceum Ogólnokształcące w Horodle.
Rys historyczny.
Liceum Ogólnokształcące w Horodle powstało 21.09.1944 roku jako Samorządowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Królowej Jadwigi. Założycielem, wieloletnim dyrektorem, nauczycielem, a także w pierwszych tygodniach nauki pracownikiem obsługi była Pani Stanisława Bojarska. Powstanie nowej placówki oświatowej w Horodle wiązało się z ówczesnymi potrzebami społeczeństwa horodelskiego, w dużej mierze ubogiej ludności rolniczo-robotniczej, dla której istnienie szkoły ponadpodstawowej umożliwiało zdobycie wykształcenia średniego i kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach.
W Samorządowym Gimnazjum Koedukacyjnym im. Królowej Jadwigi w Horodle w październiku 1944 roku naukę w klasie pierwszej rozpoczęły 24 osoby, które zdobywały wiedzę z 11 przedmiotów: religii, języka polskiego, języka francuskiego, języka łacińskiego, historii, biologii, geografii, matematyki, zajęć praktycznych, ćwiczeń cielesnych i rysunków. Panią dyrektor Stanisławę Bojarską w początkach szkolnej pracy wspierali nauczyciele: Tomasz Piotrowicz, Stefan Wojcieszak oraz ksiądz Stanisław Kobyłecki.
Początki pracy były bardzo ciężkie, brakowało kadry nauczycielskiej, podręczników i pomocy szkolnych.
Mocną stroną powstałej szkoły były warunki lokalowe, gdyż gimnazjum umiejscowiło się w zbudowanym w 1936 roku budynku, w którym pierwotnie mieściła się szkoła powszechna. Budynek o powierzchni ogólnej 407 , posiadał 6 obszernych izb lekcyjnych, które zaspokajały ówczesne potrzeby lokalowe szkoły. Był on wykorzystywany do 5 stycznia 1995 roku, kiedy oddano do użytku nową, dwupiętrową szkołę, w której liceum zajęło II piętro. 8 listopada 2001 roku została oddana do użytku nowo zbudowana sala gimnastyczna.
W ciągu całej historii szkoła ulegała kilkukrotnej reorganizacji, zmieniała się jej nazwa. W 1948 roku szkoła przyjęła nazwę Prywatnego Gimnazjum Gminnej Rady Narodowej w Horodle, zaś w 1950 roku została upaństwowiona i otrzymała nazwę Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego w Horodle. Kolejna zmiana nastąpiła w 1951 roku , kiedy szkoła zarządzeniem Ministerstwa Oświaty została przekształcona w 11-letnią Państwową Szkołę Ogólnokształcącą  stopnia podstawowego i licealnego. Od 1953 roku placówka funkcjonowała jako Szkoła Podstawowa I Liceum Ogólnokształcące w Horodle pod kierownictwem Dyrektora Liceum. Taki stan trwał do 1967 roku, kiedy oddzielono szkołę podstawową od liceum i od tego momentu placówka istniała jako samodzielne Liceum Ogólnokształcące w Horodle. W 2002 roku zmienił się status szkoły , która z czteroletniego liceum została przekształcona w trzyletnie liceum ogólnokształcące.
W październiku 2002 roku Liceum Ogólnokształcące w Horodle staraniem Rady Pedagogicznej oraz rodziców otrzymało imię Unii Horodelskiej. W imieniu tym , tak trafnie wybranym dla szkoły odżyła tradycja i dawna świetność Horodła, pamiętającego czasy unii polsko-litewskiej.
W 2007 roku miało miejsce kolejne ważne wydarzenie w historii naszej szkoły, mianowicie decyzją Rady Gminy liceum weszło w skład Zespołu Szkół Horodle wraz ze szkołą podstawową i gimnazjum. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Horodle powierzono pani Elżbiecie Kuczyńskiej, natomiast wicedyrektorem, sprawującym bezpośredni nadzór nad liceum, został pan Arnold Bogowski.
Rok 2008 przyniósł podpisanie pierwszej umowy o współpracy ze Szkolą Średnią w Uściługu. W ten sposób horodelskie liceum otworzyło nową kartę historii Polaków i Ukraińców, tym razem już bez wzajemnych uprzedzeń i sporów o przeszłość. Młodzież polska i ukraińska poznaje się , a nawet zaprzyjaźnia dzięki spotkaniom, które mają miejsce w ważnych dla obu szkół momentach oraz rywalizuje na polu sportowym.
Celem zapewnienia młodzieży szerszych możliwości na rynku pracy od września 2010 roku została wdrożona innowacja pedagogiczna pod nazwą: ELEMENTY WIEDZY O FUNKCJONOWANIU STRAŻY GRANICZNEJ. Daje ona możliwość poznania specyfiki, struktury i zadań, stojących przed służbami granicznymi. Zajęcia z tej dziedziny prowadzone są przez funkcjonariusza Straży Granicznej i mają charakter teoretyczno-praktyczny. W czerwcu 2011 roku szkoła uzyskała od Lubelskiego Kuratora Oświaty zgodę na wdrożenie drugiej innowacji pedagogicznej: SPECJALISTA DO SPRAW URODY. Dzięki temu zainteresowani uczniowie będą mieli możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności, pozwalających na pracę w salonach kosmetycznych.
Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej w Horodle jest szkołą o bogatej tradycji, od ponad sześćdziesięciu lat służy lokalnemu społeczeństwu, kształcąc kolejne pokolenia  młodzieży. Dzięki założycielce tej szkoły Stanisławie Bojarskiej i zmieniającej się przez lata kadrze pedagogicznej mogła wykształcić się blisko 3000 – tysięczna rzesza młodych ludzi, wywodzących się z tego  środowiska. Jest wśród nich pokaźne grono, które zdobyło wysokie kwalifikacje zawodowe: pracownicy  naukowi, duchowni, lekarze, personel medyczny, nauczyciele, oficerowie i pracownicy administracji.
jagiello1

Król Władysław Jagiełło
„ … Królem był rzadkiej przystępności, nielubiącym żadnych powierzchownych ozdób i wytworu. Od objęcia rządów aż do końca życia okazywał się zawsze łaskawym i wspaniałym”…
Jan Długosz „ Historiae Polonicae”
Władysław Jagiełło ( 1351-1434)
Wielki Książę Litewski ( 1377-1381)
Król Polski ( 1386-1434)

Był synem Olgierda i Julianny księżniczki twerskiej . W 1385 roku zawarł z Polską unię w Krewie i zobowiązał się do przyjęcia chrztu wraz z całą pogańską Litwą. W 1386 roku przyjął chrzest na którym otrzymał imię Władysław a następnie poślubił Jadwigę – Króla Polski.  Prowadził  zwycięskie wojny z Zakonem Krzyżackim spośród których największą chwałę przyniosło mu zwycięstwo pod Grunwaldem w 1410 roku.
2 października 1413 roku Władysław Jagiełło doprowadził do podpisania unii w Horodle. Aktem tym przypieczętował wspólną politykę Korony i Litwy.
Jagiełło był wybitnym mężem stanu i znakomitym politykiem. Uchodził za człowieka upartego ale skłonnego do kompromisów. Po przyjęciu chrztu stał się gorliwym katolikiem a przy tym człowiekiem odważnym i dzielnym.

Unia Horodelska

„…Bowiem z miłości łączą się narody ”.

Unia horodelska została zawarta pomiędzy Polską a Litwą 2 października 1413 roku.
Sygnotariuszami unii zostali Król Polski-  Władysław Jagiełło oraz Wielki Książę Litewski- Witold .
Akt unii potwierdzał  wspólną politykę obu państw, wprowadzał  instytucję odrębnego Wielkiego Księcia  na Litwie ale  wybieranego przez Króla Królestwa Polskiego za radą i wiedzą bojarów litewskich oraz panów polskich. Wspólne miały być sejmy oraz zjazdy polsko-litewskie. Na Litwie wprowadzono  urzędy kasztelanów i wojewodów  a litewska szlachta została zrównana w prawach  z polskimi rodami czego dowodem była adopcja 48 chrześcijańskich rodów bojarskich do polskich rodów szlacheckich.

Unia horodelska podkreślała obowiązującą między dwoma narodami zasadę równości i braterstwa przy jednoczesnym zachowaniu odrębności i suwerenności obu państw.