Misja i cele Drużyny

Cele i zadania drużyny na dany rok harcerski określają członkowie drużyny. Nad merytoryczną i metodyczną stroną formułowania celów i zadań czuwają pełnoprawni członkowie drużyny.

Cel nadrzędny: Wyjdź w świat – zobacz, pomóż, czyń i działaj

Cele główne:

·        Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

·        Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy w zastępie i drużynie.

·        Pogłębianie szacunku dla ludzi starszych.

·        Ideą Drużyny jest zgłębianie i realizowanie w codziennym życiu ideałów harcerskich i wędrowniczych.

·        Niesienie pomocy potrzebującym.

·        Zwiedzanie i poznawanie otoczenia.

·        Organizowanie wyjazdów.

·        Propagowanie właściwych sposobów spędzania wolnego czasu.

·        Członkowie Drużyny promują i dbają o rozwój w czterech sferach – intelektualnej, fizycznej, społecznej oraz duchowo – emocjonalnej.

·        Drużyna pomaga w rozwijaniu pasji i zainteresowań swoich członków oraz osiąganiu osobistych celów.

·        Narzędziami towarzyszącymi są przede wszystkim stopnie, sprawności, uprawnienia i odznaki państwowe, próba wędrownicza oraz praca w małych grupach.