DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W ROKU 2013/2014

Dyrektor Zespołu Szkól w Horodle
w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 12 lipca 2013r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników informuje:

1. Dofinansowanie do podręczników otrzymują uczniowie klasy I szkoły podstawowej przy kryterium dochodowym 539,- zł netto na osobę w rodzinie, oraz uczniowie klas II, III i V szkoły podstawowej i klas II szkół ponadgimnazjalnych przy kryterium dochodowym 456,- zł na osobę w rodzinie.
2. Dofinansowanie otrzymują również uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną bez względu na dochód.
3. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
• 225 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej;
• 325 zł – dla ucznia klasy V szkoły podstawowej;
• 445 zł – dla ucznia klasy II liceum ogólnokształcącego;
4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów). /wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły/
5. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.
6. Wniosek składa się w terminie do 04 września 2013r.
7. Do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;
• fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) jako dowód zakupu podręczników;