Liceum

Regulamin rekrutacji

do Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej

w Horodle

na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona jest do klasy pierwszej czteroletniego liceum na podbudowie 8 – letniej szkoły podstawowej.

I. Terminarz postępowania rekrutacyjnego

w roku szkolnym 2024/2025

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U z.2021 r.poz.1082 z późn. zm.) , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U.2022 r. poz. 655 ).

Data  Rodzaj czynności
20.05.2024 r. – 21.06.2024r.                                     Złożenie  wniosku o przyjęcie do liceum
28.06.2024 r. –05. 07.2024r.                                 Uzupełnienie wniosku o przyjecie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
15.07.2024 r. do godziny 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
od 15. 07. 2024 r. do 18.07. 2024 r. do godz. 12.00 Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata woli podjęcia nauki w liceum przez  złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
19 .07. 2024 r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
22.07.2024  r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły  Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

II. Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej

Klasa I

Nazwa klasy

Przedmioty rozszerzone

Drugi język obowiązkowy

Dodatkowe zajęcia edukacyjne

Językowa

J. polski,

J. angielski, Biologia

J. rosyjski

Elementy wiedzy w zakresie funkcjonowania służby granicznej

III. Zasady rekrutacji absolwenta szkoły podstawowej do liceum

  1. Kryteria przyjęcia do szkoły

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów. O rekrutacji decydują następujące kryteria:

Punkty za świadectwo

100 pkt

ocena z języka polskiego ( za ocenę celującą )

18 pkt

ocena z matematyki ( za ocenę celującą )

18 pkt

ocena z języka angielskiego ( za ocenę celującą )

18 pkt

ocena z biologii ( za ocenę celującą )

18 pkt

Szczególne osiągnięcia ucznia

18 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Aktywność społeczna

3 pkt

Punkty za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

wyniki z języka polskiego

100%x0,35=35pkt

wyniki z matematyki

100%x0,35=35pkt

Wyniki z języka obcego nowożytnego

100%x0,30=30pkt

Za oceny wyrażone w stopniu a) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt, b) dobrym – przyznaje się po 14 pkt, c) dostatecznym – przyznaje się po 8pkt, d) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

  1. Formularz wniosku o przyjęcie do liceum dostępny jest na stronie Zespołu Szkół w Horodle. Po wypełnieniu należy złożyć go w sekretariacie szkoły.
  2. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do klasy pierwszej liceum potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:
  3. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  4. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  5. fotografie – 2 zdjęcia podpisane na odwrocie
  6. w przypadku uczniów z dysfunkcjami należy przedstawić opinię ( orzeczenie ) wydane przez właściwą poradnie psychologiczno – pedagogiczną.

     

wniosek-do-liceum (pdf) do Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle.

wniosek-do-liceum(.doc)

Dane szkoły:

Zespół Szkół w Horodle

Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej

22-523 Horodło, ul. Piłsudskiego 58,
tel.
(84) 651 53 31,

e-mail: sphorodlo@interia.pl,
zshorodlo.pl