Liceum

Regulamin rekrutacji

do Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej

w Horodle

na rok szkolny 2022/2023

             Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 prowadzona jest do klasy pierwszej czteroletniego liceum na  podbudowie  8 – letniej szkoły podstawowej.

I. Terminarz postępowania rekrutacyjnego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz.u.2017 r.poz.59,ze zm.) , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U.2017 r. poz. 610).

Data  Rodzaj czynności
16.05.2022 r. – 24.06.2022 r.  
Złożenie  wniosku o przyjęcie do liceum
24.06.2022 r. –
14. 07.2022 r.           

Uzupełnienie wniosku o przyjecie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

22.07.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 22. 07. 2022 r. do 28.07. 2022r. do godz. 15

Potwierdzenie  przez  rodzica  kandydata woli podjęcia nauki w liceum przez  złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

29.07. 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

01.08.2022 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły  Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

II. Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej

 Klasa I

 

Nazwa  klasy Przedmioty  rozszerzone Drugi język obowiązkowy Dodatkowe zajęcia edukacyjne
 

Językowa

 

J. polski,

J. angielski, Biologia

J. rosyjski Elementy wiedzy w zakresie funkcjonowania służby granicznej

 III. Zasady rekrutacji absolwenta szkoły podstawowej do liceum

  1. Kryteria przyjęcia do szkoły          

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów. O rekrutacji decydują następujące kryteria:                                                                                         

Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego  (  za ocenę celującą ) 18 pkt
 ocena  z matematyki (  za ocenę celującą ) 18 pkt
ocena  z języka angielskiego (  za ocenę celującą ) 18 pkt
ocena  z biologii (  za ocenę celującą ) 18 pkt
Szczególne osiągnięcia ucznia 18 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
Aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wyniki z języka polskiego 100%x0,35=35pkt
wyniki z matematyki 100%x0,35=35pkt
Wyniki z języka obcego nowożytnego 100%x0,30=30pkt

Za oceny wyrażone w stopniu  a) bardzo dobrym – przyznaje się po 17pkt, b) dobrym – przyznaje się po 14pkt, c) dostatecznym – przyznaje się po 8pkt, d) dopuszczającym – przyznaje się po 2pkt.

  1. Formularz wniosku o przyjęcie do liceum dostępny jest na stronie Zespołu Szkół w Horodle. Po wypełnieniu należy złożyć go w sekretariacie szkoły.
  2. Rodzice kandydata  zakwalifikowanego do klasy pierwszej liceum potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:
  3. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  4. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  5. fotografie – 2 zdjęcia podpisane na odwrocie
  6. w przypadku uczniów z dysfunkcjami należy przedstawić opinię ( orzeczenie ) wydane przez właściwą poradnie psychologiczno – pedagogiczną.

Wniosek (pdf) do Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle.

Wniosek do liceum 2022 (.doc)

Dane szkoły:

Zespół Szkół w Horodle

Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej

22-523 Horodło, ul. Piłsudskiego 58,
tel.
(84) 651 53 31,

e-mail: sphorodlo@interia.pl,
zshorodlo.pl