INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDALNEGO NAUCZANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W HORODLE

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

1. Obowiązkiem nauczycieli jest stałe monitorowanie komunikatów pojawiających się na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Lubelskiego Kuratorium Oświaty oraz stronie internetowej szkoły.
2. Nauczyciele prowadzą nauczanie na odległość udostępniając uczniom materiały, w szczególności te rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także emitowane w pasmach edukacyjnych programów telewizji, radia.
3. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
4. Nauczyciele udostępnia uczniom materiały za pomocą strony szkoły i poczty elektronicznej.
5. Uwzględniając równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia, opracowano tygodniowy plan pracy na okres od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.
6. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zdalnych lekcjach przewidzianych w tygodniowym planie zajęć.
7. Monitorowanie i sprawdzanie wiedzy ucznia oraz postępy w nauce będzie przebiegało zgodnie z opracowanymi zmianami w WZO, z którymi uczniowie zostaną zapoznani.
8. Wychowawcy powinni być w stałym kontakcie (telefon, e-mail itp.) z rodzicami swoich wychowanków. .
9. Nauczyciele dobierają narzędzia komunikacji uwzględniając higienę pracy umysłowej oraz czas korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także ich sytuację rodzinną.
10. W związku z nowymi komunikatami MEN nauczyciele wypracowują na bieżąco dokumenty dotyczące zdalnego nauczania.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.