OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Horodło dnia 01.09.2017 r.

 

ZSH.271.2.2017

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zespół Szkół w Horodle informuje, że w przetargu nieograniczonym z dnia 01.09.2017 r. na wykonania zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów na potrzeby projektu pt. ”Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, prowadzonym przez Zespół Szkół w Horodle.

1.Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. ul. Łęczyńska 37, 20-309 Lublin. Oferta ta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert i uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny: cena oferty – 60 pkt, termin udzielonej gwarancji – 40 pkt., łączna oferta uzyskała – 100 pkt.

Druga oferta w przetargu złożona przez firmę P.U.H. „MERITUM „ ul. Struga 29, 20-709 Lublin uzyskała następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert: cena oferty – 56,07 pkt. termin udzielonej gwarancji – 0 pkt.

Żadna oferta nie została odrzucona. Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania przetargowego. W powyższym postępowaniu przetargowym umowa może być zawarta po upływie 5dni od dnia przesłania zawiadomienia zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 litera „a” ustawy Prawo Zamówień Publicznych.