Realizacja w Zespole Szkół w Horodle ,, Projektu systemowego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zakończono prace związane z dostosowaniem-modernizacją toalet dla uczniów oddziałów przedszkolnych.
Najmłodsi uczniowie naszej szkoły mogą teraz korzystać z higienicznych i bezpiecznych warunków w sanitariatach.
Jednocześnie realizowane są pozostałe zadania projektu.
1. Wyłoniony został wykonawca placu zabaw.
2. Zakupione zostało wyposażenie stołówki szkolnej.
3. Zakupiono sprzęt audiowizualny, który w najbliższych dniach zostanie zainstalowany w salach lekcyjnych oddziałów przedszkolnych.

Benefi cjent projektu: Urząd Gminy w Horodle