Program Comenius

                                          

 W  Szkole Podstawowej  im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle ruszył kolejny projekt unijny we współpracy z trzema szkołami  partnerskimi:  hiszpańską- Ceip Maestro Carmelo Ripoll, turecką- İnönü İlkokulu, angielską- Courthouse Green Primary School

 Tytuł projektu: „W krainie baśni, bajek i legend”.

Cele nadrzędne projektu:

1.  Uczniowie zapoznają się z twórczością znanych i mniej znanych  autorów baśni, bajek i legend.

2. Rozwiną uzdolnienia i predyspozycje oraz  umiejętności kluczowe: czytanie ze zrozumieniem, pisanie

3.Poszerzą umiejętność wykorzystywania technologii informatycznych w procesie nauczania i wymiany informacji,

4.Wzrosną kompetencje językowe uczestników projektu.

5. Nauczyciele wymienią się doświadczeniem w zakresie prowadzonej pracy dydaktycznej i wychowawczej,

Tematy i problemy realizowane w czasie projektu:

1. Poznawanie twórczości bajko i baśniopisarzy z krajów partnerskich.

2. Doskonalenie umiejętności czytania i pisania oraz rozwijanie  ekspresji twórczej poprzez udział w inscenizacjach, konkursach czytelniczych, recytatorskich i plastycznych.

3. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informatycznej i komunikacyjnej oraz kompetencji  językowych uczestników projektu poprzez opracowywanie produktów końcowych w wersji papierowej i elektronicznej.

4. Dzielenie się nauczycieli metodami i formami pracy sprzyjającymi osiąganiu wysokich efektów nauczania poprzez wymianę konspektów, scenariuszy zajęć, apeli i akcji.

5. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych   w celu ukazania alternatywnych form spędzania czasu wolnego, sprzyjającego ogólnemu rozwojowi uczniów oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

W trakcie projektu uczestnicy przeprowadzą akcje wspólnego czytania, wezmą udział w konkursach czytelniczych, plastycznych i recytatorskich. Podczas lekcji stworzą w języku narodowym i projektu własne bajki i baśnie oparte na motywach baśniowych. Opracują z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zilustrowany tomik baśni i bajek w języku narodowym i projektu oraz prezentacje multimedialne propagujące legendy narodowe i lokalne. Z udziałem nauczycieli zorganizują dla lokalnej społeczności festiwale, podczas których wystawią prace plastyczne i  inscenizacje w języku narodowym i projektu. Nauczyciele zorganizują wycieczki do bibliotek pozaszkolnych, apele poświęcone wspólnemu czytaniu oraz bale maskowe i konkursy na najciekawszy strój baśniowy.  Efektami swojej pracy dydaktycznej podzielą się z partnerami. Wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia szkoły i realizacji projektu zostaną zamieszczone na stronie internetowej i w gazetce szkolnej opracowywanej w języku narodowym i projektu. Działania wspierane będą przez bibliotekę i świetlicę szkolną.