OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

       Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Pomy­sło­dawcą i ini­cja­to­rem przed­się­wzię­cia już od 2001 roku jest Pol­ska Izba Książki. Oczy­wi­ście naj­waż­niej­szymi bene­fi­cjen­tami tego dnia są naj­młodsi, gdyż czy­ta­nie im na głos sty­mu­luje roz­wój, wzbo­gaca słow­nic­two, pobu­dza wyobraź­nię oraz buduje więzi mię­dzy rodzi­cami a dziećmi. 
      Tego dnia rów­nież w Zespole Szkół w Horodle czy­tano na głos frag­menty lite­ra­tury dziecięcej. Ucz­nio­wie klas 0-III gościli na zaję­ciach panią bibliotekarkę, któ­ra czy­tała malu­chom ich ulu­bione utwory. Był to wspa­niały dzień dla wszyst­kich, któ­rzy kochają książki, oraz dla tych, któ­rzy dopiero uczą się je kochać.