Statut

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. UNII HORODELSKIEJ W HORODLE

Na podstawie art. 52 ust. 2, w związku z art. 50 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr.61, poz.624 z późń.zm)

Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział l

Przepisy definiujące

§1.

l. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Horodle,

2) Szkole-należy przez to rozumieć Liceum – Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej w Horodle

3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U.z 1996r.,Nr 67, poz.329 z późn.zm)

4) Statucie-należy przez to rozumieć Statut Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle.

5) Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle

6) Dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół,

7) Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów szkoły ,

8) Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów szkóły.

9) Organie prowadzącym Zespół Szkół – należy przez to rozumieć Gminę Horodło,

10) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół -należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora Oświaty,

2. Organem wyższego stopnia , w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego jest Kurator.

Rozdział 2

Podstawowe założenia

§ 2.

1. Liceum Ogólnokształcące jest organizacyjną i programową podstawą systemu oświaty i wychowania w Rzeczypospolitej Polskiej realizującą 4 etap systemu edukacji, powołaną do realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do nauki.

2. Liceum jest jednostką budżetową Gminy Horodło

§ 3.

l. Liceum Ogólnokształcące jest publiczną instytucją samorządową wychowującą zgodnie z uniwersalnym systemem wartości, tradycjami narodu polskiego i ogólnoludzkimi normami moralnymi, przede wszystkim Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Konwencją Praw Dziecka 1) respektuje chrześcijański system wartości.

§ 4.

l. Liceum Ogólnokształcące zapewnia wszystkim uczniom jednolite średnie wykształcenie, stanowiące podbudowę do dalszej edukacji.

§ 5.

l. Nauka w szkole jest bezpłatna i nieobowiązkowa .

Rozdział 3

Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole

§ 6.

1. Liceum Ogólnokształcące w Horodle jest szkołą publiczną.

2. Liceum Ogólnokształcące wchodzi w skład Zespołu Szkół w Horodle.

3. Siedziba Liceum znajduje się budynku w Horodle przy ulicy Piłsudskiego 58.

§ 7.

1. Ustala się nazwę szkoły : Liceum Ogólnokształcące w Horodle im. ”Unii Horodelskiej”.

2. Na pieczęci używana jest nazwa: Zespół Szkół w Horodle Liceum Ogólnokształcące im. „Unii Horodelskiej”.

3. Na stemplu:

Zespół Szkół w Horodle

Liceum Ogólnokształcące w Horodle

im. „Unii Horodelskiej”

ul. Piłsudskiego 58

22 – 523 Horodło

§ 8.

1. Liceum posiada własny sztandar, imię, godło i ceremoniał .

2. Liceum może mieć własny hymn .

§ 9.

1. Czas trwania cyklu kształcenia w Liceum wynosi 3 lata.

2. Liceum prowadzi zajęcia edukacyjne w miarę możliwości na jedną zmianę.

3. Liceum zapewnia możliwość korzystania z:

1) biblioteki,

2) centrum multimedialnego

3) świetlicy,

4) stołówki,

5) gabinetu higienistki szkolnej,

6) ( skreślony )

7) (skreślony )

8) klasopracowni ( polonistycznej, historycznej, j. angielskiego, j. rosyjskiego, językowej, geograficznej, fizycznej, matematyczno-informatycznej, biologiczno-chemicznej, technicznej i katechetycznej ) oraz sali gimnastycznej.

§ 10.

1. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy w Liceum mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

2. Zasady funkcjonowania w Liceum związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

Rozdział 4

Cele i zadania Liceum

§ 11.

1. Liceum jest instytucją autonomiczną społeczności uczniów, rodziców i nauczycieli.

2. Uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i administracja tworzą społeczność szkolną, dbając o dobre imię i interesy Szkoły.
3. Uczniowie stanowią najważniejszą cześć społeczności, stają się podmiotem praw i obowiązków z chwilą przyjęcia ich w poczet uczniów: mają prawo i obowiązek obrony własnej godności oraz prawo do jej szanowania bez względu na osiągane wyniki w nauce.

4. Nauczyciel jest osobą decydującą o nauczaniu. Jego praca traktowana jest jako proces twórczy.

5. Szkoła dąży do tego by nauczyciele posiadali najwyższe kwalifikacje zawodowe i moralne, nawiązując do tradycji szkół zatrudniających wybitnych specjalistów, ludzi nauki i kultury.

 1. Szkoła prowadzi nowatorskie rozwiązania programowe mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.

§ 12

1. Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i kulturotwórczej, tworząc warunki do wielostronnego tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno – społecznego, estetycznego, politechnicznego
i fizycznego rozwoju uczniów.

2. Edukacja w liceum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne, winna przede wszystkim:

1) wprowadzać ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie.

2) rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia.

3) wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki.

4) rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

3. W liceum, w klasach realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, obok przedmiotów (bloków przedmiotowych), realizuje się się następujące ścieżki edukacyjne:

1) edukacja czytelnicza i medialna,

2) edukacja prozdrowotna,

3) edukacja ekologiczna,

4) edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie,

5) edukacja europejska,

6) edukacja filozoficzna.

4. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za uwzględnienie problematyki ścieżek edukacyjnych w szkolnym zestawie programów nauczania. Za realizację ścieżek edukacyjnych odpowiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego programu włączają odpowiednio treści danej ścieżki.

5. Szkoła stwarza warunki do rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

6. Szkoła stwarza społeczeństwu warunki wpływania na treści nauczania oraz kierunki działalności wychowawczej i opiekuńczej poprzez współpracę z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Radą Szkoły (o ile zostanie powołana).

 1. Szkoła zapewnia realizację poniższych przedmiotów w zakresie rozszerzonym:

 1. matematyka,

 2. język obcy/ angielski lub rosyjski,

 3. geografia,

 4. historia.

§ 13.

1. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo -skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych, itp.) .

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

2. W szkole uczniowie winni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

1) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania

coraz większej odpowiedzialności za własną naukę,

2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego

widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego

posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych

wystąpień,

3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych

doświadczeń i nawyków,

7) rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

 1. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

 1. W ramach innowacji pedagogicznej w szkole realizowane są dodatkowe zajęcia: Elementy wiedzy o funkcjonowaniu straży granicznej, prowadzone przez funkcjonariusza straży granicznej.

 1. Zajęcia prowadzone są na terenie szkoły, placówki straży granicznej lub w terenie.

 2. Zajęcia realizowane są w formie działań teoretycznych i praktycznych.

 3. Fakt uczestniczenia uczniów w zajęciach odnotowany na świadectwie szkolnym.

 4. Uczniowie mogą nosić mundury.

 1. Celem innowacyjnych działań jest :

 1. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnych i skutecznych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń cywilizacyjnych lub militarnych.

 2. Kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich oraz przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z obronnością kraju.

 3. Przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań w sytuacjach kryzysowych.

 4. Przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów do ewentualnego podjęcia pracy w służbie granicznej.

§ 14.

l. Działania szkoły zmierzają do uzyskania tego, aby absolwent:

1) służył idei demokracji w Polsce, był patriotą, znał swój kraj odznaczał się przywiązaniem do tradycji, kultury i symboli narodowych, dbał o piękno i czystość języka ojczystego,

2) wykazywał postawę obywatelską, nacechowaną zdolnością do dostrzegania spraw własnego środowiska, podejmował działania na rzecz rozwiązywania jego problemów,

3) doceniał wartości systemu parlamentarnego jak sprawiedliwość społeczna, demokracja i pluralizm, podejmował działania na rzecz ich umacniania,

4) żywił przekonanie o znaczeniu silnego i dobrze zorganizowanego państwa dla niepodległości narodowej, rozumiał funkcje i zadania jego organów,

5) cenił i szanował pracę, a powierzone sobie obowiązki wykonywał sumiennie i odpowiedzialnie oraz potrafił krytycznie ocenić wyniki własnej pracy,

6) dostrzegał problemy innych i udzielał im pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba,

7) przejawiał umiejętności współżycia w zespole, był życzliwy, uprzejmy i odznaczał się wysoką kulturą osobistą,

8) był tolerancyjny wobec odmiennych poglądów,

9) miał ukształtowane różnorodne zainteresowania i pragnął je rozwijać,

10) wykazywał wrażliwość estetyczną i był przygotowany do odbioru dzieł sztuki,

11) umiał w sposób wartościowy spędzić wolny czas,

12) z szacunkiem odnosił się do hymnu szkoły oraz rozsławiał jej imię w bliższym i dalszym środowisku,

13) cenił życie i zdrowie własne oraz innych, potrafił podejmować działania na rzecz jego ochrony, uprawiał sport, był przekonany o szkodliwości nałogów i patologii społecznych,

14) był wrażliwy na piękno przyrody, starał się ją chronić i działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

15) doceniał znaczenie nauki i techniki dla rozwoju cywilizacji,

16) był uczciwy, rzetelny, cenił prawdę, dotrzymywał danego słowa, był lojalny wobec innych, opiekuńczy wobec słabszych, sprawiedliwy w ocenie własnego i cudzego postępowania.

17) cechował się dzielnością, wytrwałością i samodzielnością.

§ 15.

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny jednocześnie szanuje prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnieze swoimi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi.

2. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,

2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

3) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),

4) sprzyja zachowaniom proekologicznym,

5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska,

8) wdraża do dyscypliny i punktualności.

3. Szkoła wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

§ 16.

l. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami.

3. Szkoła realizuje zadania sprzyjające wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie ekonomicznym oraz uczniów niepełnosprawnych wynikających z rządowych programów pomocy uczniom, przyjętych do realizacji w danym roku szkolnym.

§ 17.

1. Ustala się zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Szkoły, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny:

1) nauczyciel winien przebywać z młodzieżą w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych od chwili rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia. Po skończonych zajęciach nauczyciel winien zadbać o pozostawienie przez uczniów porządku w miejscu pracy i nauki,

2) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury wg ustalonego harmonogramu, dotyczy to również nauczycieli pełniących zastępstwo,

3) w przypadku nagłego zachorowania ucznia /zasłabnięcia/ nauczyciel powinien udzielić pierwszej pomocy, wezwać pogotowie ratunkowe oraz rodziców dziecka.

4) w przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć z przyczyn zdrowotnych uczeń może być odprowadzony do domu tylko przez osobę dorosłą (higienistkę, wychowawcę, woźną lub innego pracownika szkoły lub dorosłego ucznia i musi być oddany pod opiekę osoby dorosłej),

5) w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony wcześniej z zajęć z innych przyczyn niż zdrowotne, ale tylko w oparciu o pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych,

6) organizując wycieczkę nauczyciel powinien przypomnieć zasady bezpieczeństwa i higieny.

7) Wycieczka powinna rozpocząć i zakończyć się zbiórką przed szkołą. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce są przydzieleni na zajęcia dydaktyczne do innej klasy. Opiekę nad nimi sprawują nauczyciele uczący w tej klasie. Wychowawca przydzielający ucznia do danej klasy musi powiadomić o tym fakcie wychowawcę tej klasy.

8) W przypadku kiedy uczeń innego wyznania nie uczestniczy w lekcji religii Dyrektor zobowiązany jest do zapewnienia mu opieki na terenie szkoły.

 1. Zabrania się nauczycielom podawania jakichkolwiek leków w przypadku złego samopoczucia ucznia.

 2. W wyjątkowych przypadkach pielęgniarka lub nauczyciel może podać leki uczniowi zgodnie z procedurą podawania leków zamieszczoną w załączniku nr 2.

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe , w szczególności rodzice.

§ 18

1. Projekt planu dyżurów przygotowuje odpowiednia Komisja Rady Pedagogicznej. Przyjęty przez Radę Pedagogiczną plan dyżurów może ulec zmianie tylko w przypadku zgody dyrektora.

2. Teren objęty dyżurem nauczyciela to:

1) sale lekcyjne

2)korytarze i sanitariaty

3)szatnie

3. Nauczyciel rozpoczyna dyżur o godzinie 7.30 i kończy o 14.40

4. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie każdej przerwy międzylekcyjnej w terminach ustalonych według planu/grafiku oraz z zachowaniem zasad wynikających z regulaminu nauczyciela dyżurnego.

5. Reagują na każdą formę niewłaściwego zachowania uczniów.

6. Nauczyciel zbiera informacje od uczniów o obcych osobach przebywających na terenie szkoły.

7. Nauczyciel dyżurny ma prawo w czasie pełnienia dyżurów do podejmowania decyzji i wydawania poleceń, które muszą być respektowane przez uczniów oraz inne osoby przebywające na terenie szkoły.

8. Nauczyciel dyżurny informuje dyrektora szkoły o wszystkich nadzwyczajnych lub nagłych wypadkach i zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu uczniów i personelu.

9. Z pełnienia dyżurów może być zwolniony nauczyciel przydzielony do pełnienia funkcji protokolanta posiedzeń Rady Pedagogicznej.

§ 19.

1. Szkoła może organizować wycieczki krajowe i zagraniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Szkoła posiada regulamin wycieczek, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy

organizatorzy wycieczek , biwaków, rajdów i obozów.

3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców o zasadach organizowania wycieczek szkolnych.

4. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

5. Kierownikiem wycieczki może być także inna osoba wyznaczona przez dyrektora, która:

1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

2) jest instruktorem harcerskim, posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

6. Określa się następujące zasady przydziału opiekunów dla sprawowania opieki nad uczniami

1) podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek i imprez szkolnych:

2) wycieczka przedmiotowa lub krajoznawczo – turystyczna w tej samej miejscowości- 1 opiekun na 30 uczniów,

3) wycieczka przedmiotowa lub turystyczno –krajoznawcza poza miejscowość, gdzie mieści się szkoła z wykorzystaniem publicznych środków lokomocji- 1 opiekun na 15 uczniów,

4) wycieczki turystyki kwalifikowanej (obozy wędrowne, biwaki, rajdy rowerowe i piesze )-1 opiekun na 10 uczniów.

7. Kierownik wycieczki zobligowany jest do przedłożenia dokumentacji dyrektorowi szkoły co najmniej 3 dni przed planowanym wyjazdem.

8. W dokumentacji powinny się znaleźć: karta wycieczki zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie organizacji turystyki, potwierdzenie ubezpieczenia, zgody rodziców.

9. W przypadku wyjazdów zagranicznych kierownik przedkłada dyrektorowi kartę wycieczki lub imprezy zawierającą w szczególności:

 1. nazwę kraju i czas pobytu;

 2. program pobytu;

 3. listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku;

 4. potwierdzenie ubezpieczenia uczestników (od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą) tzn. wskazać nazwę firmy ubezpieczającej i numer polisy (lub kserokopię polisy);

10. Organizator wycieczki/imprezy zagranicznej uzyskuje adnotację Kuratorium Oświaty po złożeniu powyższych dokumentów (co najmniej 2 egzemplarze) oraz po uzyskaniu wcześniejszej adnotacji organu prowadzącego na karcie wycieczki.

§ 20.

1. Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Horodle, Komisją ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Radą Rodziców w celu ustalania list uczniów wymagających pomocy socjalnej.

2. Szkoła organizuje akcje bezpłatnego dożywiania w stołówce szkolnej dla uczniów potrzebujących oraz inne akcje charytatywne we współpracy z instytucjami i organizacjami powołanymi do tego celu.

§ 21.

l. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Hrubieszowie według ustalonej procedury:

1) rozmowa z rodzicami na temat przebadania ucznia w poradni,

2) rodzice wnioskują o przebadanie ucznia w poradni,

3) wychowawca na prośbę rodziców sporządza pisemną opinię,

4) opinię poradni otrzymują rodzice,którzy podejmują decyzję na temat jej udostępniania szkole

5) na wniosek rodziców szkoła realizuje zalecenia poradni .

2. Nauczyciele zapoznają się z treścią opinii lub orzeczenia, fakt ten potwierdzają podpisem, który jest równoznaczny z przyjęciem obowiązku realizacji zaleceń poradni.

3. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega na

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności,

2) z niedostosowania społecznego,

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4) ze szczególnych uzdolnień,

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

6) z zaburzeń komunikacji językowej,

7) z choroby przewlekłej,

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9) z niepowodzeń edukacyjnych,

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, zwani dalej „specjalistami.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi szkołami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia,

2) rodziców ucznia,

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem,

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom w formie:

1) klas terapeutycznych,

2) zajęć rozwijających uzdolnienia,

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

4)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej,

6) porad i konsultacji.

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

9. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 22.

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.

2. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres nauczania.

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

 1. z urzędu,

 2. na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

 1. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

§ 23.

l. Szkoła angażując nauczycieli i uczniów, wypełnia swoje zadania w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym – we współpracy z rodzicami, Samorządem Uczniowskim oraz Radą Gminy.

II ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

Rozdział l

Zagadnienia podstawowe

§ 24.

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nad Szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

2. Organy, o których mowa w ust. l, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

3. Organami zespołu są:

1)Dyrektor Zespołu

2) Rady Pedagogiczne Szkół

3) Rada Pedagogiczna Zespołu

4) Samorządy Uczniowskie Szkół

5) Rady Rodziców Szkół

4. Rady Pedagogiczne Szkół wchodzących w skład Zespołu są niezależne od siebie i podlegają w ramach nadzoru pedagogicznego Dyrektorowi Zespołu.

5. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.

6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu jest Dyrektor Zespołu.

7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w Zespole określa arkusz organizacyjny Zespołu na dany rok szkolny, opracowany przez Dyrektora Zespołu i zatwierdzony według zasad wynikających z odrębnych przepisów.

§ 25 skreślony

§ 26.

l.Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

§ 27.

1. W szkole obligatoryjnie działa Rada Rodziców, organy Samorządu Uczniowskiego oraz, o ile została utworzona zgodnie z unormowaniami ustawy i Statutu – Rada Szkoły.

§ 28.

1. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa ust. 1 Dyrektor, nie rzadziej niż 1 raz w roku szkolnym, organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej. (Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego wyznaczony przez Radę nauczyciel).

§ 29.

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa – wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust. l ustawy – także organ prowadzący Szkołę.

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. l, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

§ 30.

1. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 ustawy.

§ 31.

l. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami, pomiędzy nauczycielami a organem prowadzącym oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy
do Dyrektora.

2. Przepis § 28 ust. 2 stosuje się odpowiednio do prowadzonej działalności organów.

§ 32.

l. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej,

2) odpowiedzialności porządkowej,

3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

Rozdział 2

Dyrektor Szkoły

§ 33.

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. l, określają odrębne przepisy.


§ 34

l. Dyrektora powołuje się spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, /wg przepisów Ustawy oświatowej/.

§ 35.

l. Dyrektor Szkoły jest pracodawcą dla wszystkich pracowników oraz sprawuje w stosunku do wszystkich pracowników Szkoły nadzór pedagogiczny i organizacyjny, a za efekty pracy Szkoły ponosi odpowiedzialność.

§ 36.

1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

§ 37.

1. Zadania Dyrektora Zespołu Szkół:

1) planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Zespołu,

2) tworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.

3) W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Zespołu:

 1. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji, promocji uczniów,

 2. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,

 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego wobec nauczycieli oraz wewnątrzszkolnego wobec pozostałych pracowników szkoły,

 4. kształtowanie twórczej współpracy w Zespole, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,

 5. określenie zakresu odpowiadzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

 6. administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem,

 7. sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 8. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynajacymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

 9. sprawowanie kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież

 10. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 11. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

 12. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

 13. przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Zespołu Szkół,

 14. składanie Radzie Pedagogicznej informacji, okresowych sprawozdań z realizacji planów pracy Zespołu Szkół,

 15. udzielanie radzie Pedagogicznej informacji o działalności edukacyjnej Zespołu Szkół,

 16. nadzorowanie prowadzenia dokumentacji szkolnej,

 17. wpółpraca z pozostałymi organami Zespołu Szkół oraz z organizacjami i instytucjami środowiskowymi,

 18. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielaom i inym pracownikom Zespołu,

 19. występowanie do władz z wnioskiem w sprawach wykroczeń, magród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników zespołu po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 20. organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.

 

4) w zakresie spraw organizacyjnych:

 1. przygotowywanie projektów planów pracy Zespołu Szkół,

 2. opracowanie arkusza organizacji Zespołu Szkoł

 1. w zakresie spraw finansowych:

 1. opracowanie planu finansowego Zespołu Szkół,

 2. przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

 3. realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie okreslonymi w nim środkam, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

6) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Zespołu Szkół,

 2. organizowanie i wyposażenia Zespołu Szkół w środki edukacyjne i sprzęt szkolny,

 1. organizowanie i nadzorowanie kancelarii Zespołu Szkół,

 2. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych,

 3. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,

 4. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

 

7) W zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

a) powołuje zespoły składające się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem;

b) wyznacza osobę koordynująca pracę zespołu (jeden koordynator może kierować pracami kilku zespołów);

c) na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane oraz wpisuje je do” Karty indywidualnych potrzeb”;

d) informuje na piśmie rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin;

e) decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół;

f) informuje rodziców o terminie spotkania zespołu,

g) wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

2. Dyrektor Zespołu Szkół ma prawo:

1) wydawania poleceń śłużbowych wszystkim pracownikom Zespołu,

2) zatrudniania i zwalniania pracowników Zespołu,

3) decydowania o wewnętrznej organizacji Zespołu i jego bieżącym funkcjonowaniu,

3.Dyrektor Zespołu odpowiada za:

1) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniamiu,

2) zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa oświatowego i statutem Zespołu,

2) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej budynku,

3) celowe i zgodne z prawem wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Zespou,

4) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo druków ścisłego zarachowania.

§ 38 skreślony

§ 39.

l. Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”.

§ 40.

l. Dyrektor jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz. Reprezentuje Szkołę we współpracy z instytucjami oświaty i nadzoru pedagogicznego w zakresie dydaktyki i wychowania.

§ 41.

1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

§ 42.

1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organami Samorządu Uczniowskiego oraz personelem administracyjno – obsługowym.

2. Dyrektor – poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. l, w szczególności:

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły,

2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły,

3) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły.

Rozdział 3

Inne stanowiska kierownicze

§ 43.

1. W Zespole zatrudnia się:

1) dyrektora

2) dwóch zastępów dyrektora

3) nauczycieli

4) pracowników administracji i obsługi.

2. Zespołem kieruje dyrektor, który reprezentuje szkołę na zewnątrz.

3. Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty.

4. Dyrektora Zespołu zastępują wicedyrektorzy, powołani przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5. Szczegółowy zakres działań wicedyrektorów określa dyrektor.

§ 44.

l. Szczegółowy zakres kompetencji osób zajmujących inne stanowiska kierownicze określa Dyrektor, powierzając te stanowiska.

2. W sytuacji gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

Rozdział 4

Rada Pedagogiczna

§ 45.

l. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, jest ona kolegialnym organem kierowania działalnością Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2 Nauczyciele są funkcjonariuszami publicznymi, którym przysługuje ochrona prawna. Czyny zabronione, popełniane na szkodę nauczyciela są ścigane z urzędu.

§ 46.

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

 1. sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,

 2. wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

 3. kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

 4. zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Szkoły.

§ 47.

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2) po zakończeniu każdego semestru dla zatwierdzenia wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

3) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania organizowane są z inicjatywy:

1) Dyrektora Szkoły,

2) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

3. Zebrania prowadzi i przygotowuje przewodniczący Rady Pedagogicznej oraz jest on odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

4. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku ogólne wyniki nadzoru pedagogicznego oraz informację o pracy Szkoły.

§ 48.

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

2) uchwalenie programu wychowawczego i profilaktyki szkoły, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4) ustalanie – po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców – szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie,

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

8) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności,

9) ustalanie innego – niż 45 minut – czasu trwania godziny lekcyjnej. W uzsadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę,

2) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi,

3) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk,

4) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

5) projekt planu finansowego Szkoły,

6) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

7) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

8) podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 ustawy.

3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.

4. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole

2) deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

§ 49

1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania Rady Szkoły – do czasu jej utworzenia w Szkole, sformułowane w przepisach prawa szkolnego.

2.W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. l, Rada Pedagogiczna w szczególności:

1) uchwala i nowelizuje Statut,

2) występuje z odwołaniem od decyzji Kuratora Oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień (art. 60 ust. 3 ustawy).

3. W przypadkach niżej wymienionych Rada Pedagogiczna, wykonując zadania nie utworzonej Rady Szkoły, zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii przedstawicieli rodziców i uczniów:

1) przed uchwaleniem lub znowelizowaniem Statutu,

2) przed podjęciem decyzji związanej z obsadą stanowiska Dyrektora i innych stanowisk kierowniczych w Szkole.

§ 50.

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jej członków

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

4. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

5. Szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 51

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

Rozdział 5

Rada Szkoły

§ 52.

1. Na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej szkoły może zostać powołana Rada Szkoły według zasad ustalonych w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., z późniejszymi zmianami.

2. Rada Szkoły stanowi forum porozumienia rodziców i uczniów, których przedstawiciele w równych częściach wybrani zostają w głosowaniu tajnym przez ogół rodziców, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski.

§ 53

l. W przypadku nie powołania Rady Szkoły jej funkcje przejmuje Rada Pedagogiczna Szkoły.

§ 54 skreślony

§ 55 skreślony

§ 56 skreślony

§ 57 skreślony

§ 58 skreślony

§ 59 skreślony

§ 60skreślony

§ 62 skreślony

§ 63 skreślony

§ 64 skreślony

§ 65skreślony

Rada Rodziców

§ 66.

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów Szkoły.

3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3, uchwalany przez ogół rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.

5. skreślony

6.Rodzice dzieci są zobowiązani do :

1)regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne

2) zapewnienia dziecku warunków na przygotowanie się do zajęć

3) systematycznej współpracy z pielęgniarką szkolną w zakresie troski o zdrowie dziecka.

4) niesienia pomocy szkole w zakresie poprawy warunków nauki

5) udzielanie pomocy wychowawcy i nauczycielom w zakresie opieki w czasie wycieczek szkolnych.

6) stałej współpracy z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotów w zakresie troski o wyniki kształcenia i wychowania dziecka.

7. Rada Rodziców realizuje swoje zadania dla spełnienia hasła: „Edukacja młodego pokolenia jest sprawą wszystkich, którzy w procesie wychowania uczestniczą”.

8. Postanowienia szczegółowe:

1) do dnia 31 października przeprowadza się wybory do Rady Rodziców

2) przez przedstawicieli rodziców rozumie się Rady Klasowe Rodziców

3) ogół rodziców wybiera na zebraniu wyborczym Prezydium Rady Rodziców lub może je odwołać w czasie kadencji na wniosek co najmniej 1/3 rodziców poprzez głosowanie na zebraniu ogólnym

4) kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

5) Organy Rady Rodziców tworzą:

 1. Prezydium Rady Rodziców – wybierane przez ogólne zebranie przedstawicieli rodziców,

 2. Przedstawiciel oddziału klasowego – wybierany przez ogólne zebranie klasowe rodziców w tajnym głosowaniu,

9. Prezydium Rady Rodziców tworzą:

1)Przewodniczący

2)Wiceprzewodniczący

3)Sekretarz

4)Skarbnik

10. W skład Rady Rodziców oprócz Prezydium wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły

2) Przedstawiciel RP

3) Przedstawiciel każdego oddziału, wybierany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału

11. Rady Klasowe tworzą:

1) Przewodniczący

2) Wiceprzewodniczący

3) Skarbnik

4) Członkowie wg uchwały zebrania klasowego rodziców

12. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

§ 67.

1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:

1) w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – Dyrektor

2) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców – ogół rodziców.

2. Zwołanie zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole.

3. W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.

4. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

§ 68.

1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.

2. Z głosem doradczym w Zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział:

1) Dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel,

2) osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców

3) osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.

3. Obrady zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:

1) termin i miejsce zgromadzenia,

2) stwierdzenie prawomocności zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

3) listę rodziców uczestniczących w zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia,

4) przyjęty porządek obrad,

5) treść podjętych uchwał,

6) podpisy prowadzącego i protokolanta.

§ 69.

1. Rada Rodziców ma prawo do rzetelnej informacji ze strony dyrekcji oraz nauczycieli na temat wszystkich spraw szkoły.

2. Członkowie Rady Rodziców mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a w szczególności w posiedzeniach na temat problematyki oceny pracy Szkoły.

§ 70.

1. Rada Rodziców może występować do innych organów Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności:

1) w sprawie utworzenia Rady Szkoły.

2) w sprawach określonych w Statucie.

§ 71.

1. Zakres kompetencji Rady Rodziców:

1) Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współpracującym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim w realizacji statutowych funkcji Szkoły, szczególnie w zakresie opieki nad dzieckiem i stwarzaniu mu warunków do nauki i wychowania,

2) Rada Rodziców poprzez swoich przedstawicieli współpracuje z Radą Szkoły, która uczestniczy
w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,

3) Rada Rodziców poprzez Radę Szkoły może opiniować plany zajęć tygodniowych, rozwój kół zainteresowań oraz pomagać w doskonaleniu warunków nauki poprzez niesienie pomocy finansowej,

4) Rady Klasowe Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców współpracują z wychowawcami klas w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych w zespole klasowym, pomagają wychowawcy klasy w materialnym urządzeniu pomieszczeń lekcyjnych, przygotowaniu imprez i uroczystości klasowych wspólnych z dziećmi oraz imprez i uroczystości ogólnoszkolnych takich jak: choinka noworoczna, dzień dziecka, spotkania towarzyskie rodziców z dziećmi i nauczycielami,

5) Rady Klasowe i indywidualni rodzice udzielają pomocy wychowawcy lub nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych.

6) Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał programowych podjętych przez ogólne zebranie przedstawicieli rodziców lub przez ogół Rodziców,

7) uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności co najmniej (quorum):

 1. połowy rodziców – w pierwszym terminie Zgromadzenia

 2. 1/3 rodziców – w drugim terminie Zgromadzenia.

8) zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.

9) jeżeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum o jakim mowa w ust. l pkt 7, oznacza udział rodziców w Zgromadzeniu w liczbie minimum równej pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 ogółu rodziców.

10) działalność Rady Rodziców kontroluje Komisja Rewizyjna wybrana na zebraniu wyborczym rodziców, która przedstawia l raz w roku sprawozdania ogólnemu zebraniu.

11) Rodzice uczniów Szkoły podczas zebrania ogólnego uchwalają w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy oraz program profilaktyki Szkoły,

12) jeżeli Rodzice w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyskają porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub profilaktyki, program ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
13) Rodzice uczniów podczas zebrania ogólnego opiniują program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły.

2. Rodzice uczniów Szkoły podczas zebrania ogólnego mogą określić w porozumieniu z Dyrektorem konieczność noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju.

3. Jeżeli rodzice zdecydują o konieczności noszenia jednolitego stroju, na zebraniu ogólnym określają w porozumieniu z Dyrektorem jego wzór, a także sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

4.Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu.

§ 72.

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze ze składek rodziców,prowadzenia sklepiku szkolnego i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły (Fundusz Rady Rodziców).

2. Środki Funduszu Rada Rodziców przeznacza na:

1)finansowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej /nagrody, dofinansowania imprez, zapomogi, działalność Samorządu Uczniowskiego, koła zainteresowań/

2)wspieranie potrzeb Szkoły jak doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, doposażenie biblioteki, wychowanie zdrowotne, bieżące remonty oraz wspieranie działań modernizacyjno – inwestycyjnych.

3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.

§ 73.

l. Obowiązujące Radę Rodziców dokumenty to:

1) uchwała programowa zebrania sprawozdawczo-wyborczego,

2) plan i terminarz zadań na każdy rok szkolny dla Rady Rodziców i Klasowych Rad Rodziców,

3)sprawozdanie za czas kadencji

4)plan finansowy roczny

5)sprawozdanie finansowe roczne i informacje półroczne dla Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły,

6) książka protokołów Rady Rodziców,

7) sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej,

8) książka przychodów i rozchodów,

9) (skreślony )

Rozdział 7

Samorząd Uczniowski

§ 74.

1. Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów Szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły.

§ 75.

1. Samorządem Uczniowskim zarządza Rada Samorządu Uczniowskiego.

2. Członkowie samorządu tworzą następujące organy:

1) Rada Samorządu Uczniowskiego,

2) Samorządy Klasowe,

3.W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wybranego spośród członków wchodzą: .

 1. przewodniczący,

 2. zastępcy przewodniczącego,

 3. sekretarz,

 4. skarbnik,

 5. członkowie sekcji dekoratorskiej ,

 6. członkowie sekcji porządkowej,

 7. członkowie sekcji czytelniczej,

 8. Rzecznik Praw Ucznia,

 9. 2 kronikarzy.

§ 76.

1.Kompetencje przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego:

 1. reprezentuje samorząd ,

 2. kieruje pracą rady,

 3. utrzymuje stały kontakt z dyrektorem szkoły,

 4. utrzymuje stały kontakt z Radą Pedagogiczną , na posiedzeniach zdaje sprawozdanie z działalności Rady Samorządu Uczniowskiego, informując o osiągnięciach i trudnościach w pracy,

 5. przewodniczy obradom Rady Samorządu Uczniowskiego ,

 6. przydziela zadania poszczególnym sekcjom,

 7. organizuje współpracę Rady Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi,

 8. prowadzi apele szkolne.

2.Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:

1) podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania samorządu,

2) opracowuje program pracy Samorządu,

3) kieruje bieżącą pracą Samorządu,

4) reprezentuje samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,

5) informuje o prawach i obowiązkach uczniów,

6) nawiązuje kontakty z samorządami innych szkół,

7) gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych,

8) prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, przedstawia je raz w roku na zebraniu przewodniczących Samorządów Klasowych,

9) współpracuje z przewodniczącymi klas,

10) dokonuje wyboru opiekunów Samorządu Uczniowskiego spośród kandydatów wskazanych

przez dyrektora,

11) nadzoruje wybór komisji wyborczej, która przeprowadzi wybory do władz samorządu,

12) powołuje sekcję porządkową, dekoratorską i czytelniczą spośród członków .

3. Obowiązki członków Rady Samorządu:

1) mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu,

2) władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w samorządzie,

3) władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych uczniów i ich grup, a także na życzenie ucznia, klasy lub grupy uczniów do reprezentowania ich wobec dyrekcji szkoły i Rady Pedagogicznej,

4) zastępca przewodniczącego pomaga przewodniczącemu, a w razie jego nieobecności prowadzi apele szkolne i zebrania Samorządu Uczniowskiego, zdaje sprawozdanie na apelach porządkowych z realizacji planu przez samorządy klasowe i klasę dyżurującą w danym miesiącu.

5) sekretarz Rady Samorządu Uczniowskiego prowadzi zeszyt , w którym są sprawozdania ze szkolnych apeli, uroczystości, zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego.

6) skarbnik odpowiada za akcje zasilające fundusze samorządu,wydatki związane z uroczystościami szkolnymi oraz imprezy dające dochody, np. loterie fantowe.

7) Kompetencje przewodniczących sekcji:

 1. przewodniczący sekcji dekoratorskiej dba o wystrój korytarza szkolnego,

 2. przewodniczący sekcji porządkowej przeprowadza kontrole w klasach odnośnie estetyki i zgodności tematycznej gazetek z uroczystościami organizowanymi na terenie szkoły,

 3. przewodniczący sekcji czytelniczej utrzymuje stały kontakt z nauczycielem biblioteki i przekazuje informacje o stanie czytelnictwa oraz bieżące informacje związane z pracą biblioteki, bierze udział w redagowaniu gazetki ściennej.

8) Rzecznik Praw Ucznia ma stały kontakt z uczniami przez przewodniczących klasowych, interweniuje w sprawach spornych, przestrzega aby były zachowane prawa i obowiązki ucznia w środowisku uczniowskim i nauczycielskim.

9) Dwaj kronikarze prowadzą kronikę szkolną dbając, aby wszystkie sprawy związane ze szkołą, uczniami i środowiskiem, były starannie zapisane i uwiecznione.

§ 77.

l. Zadaniem Samorządu Klasowego jest:

1) reprezentacja klasy na zewnątrz,

2)organizacja życia klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),

3)wraz z wychowawcą rozwiązywanie wewnętrznych problemów klasy,

4)organizowanie pomocy koleżeńskiej przy udziale wychowawcy.

§ 78.

1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa l rok szkolny.

2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Horodle.

3.W chwili odejścia ucznia ze Szkoły ( ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

4. Wybory Rady SU odbywają się w lutym-marcu każdego roku szkolnego.

5. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez Radę Samorządu Uczniowskiego.

§ 79.

l.Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

2. Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.

3. Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.

4.Kandydatów do RSU zgłaszają Samorządy Klasowe.

5.Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

1) uzyskać co najmniej oceny dostateczne ze wszystkich przedmiotów nauczania,

2) posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania.

§ 80.

l. Tryb wyboru Rady SU:

1) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I – III w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,

2) członkami Rady zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów,

3) Rada SU wraz z opiekunem SU może przed wyborami zadecydować o pozostawieniu w Radzie SU członków, którzy wzorowo pełnili funkcję w poprzedniej kadencji,

4) w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje Komisję Wyborczą w liczbie 7 uczniów,

5) nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU,

6) do dnia 14 miesiąca wyborczego klasy zgłaszają maksymalnie po 3 kandydatów do Rady.

 1. Od dnia 14 miesiąca wyborczego trwa kampania wyborcza kandydatów do Rady, która nie może zakłócać pracy szkoły.
 2. Wybory do Rady SU powinny odbyć się w lutym-marcu każdego roku szkolnego.

9) Nowa Rada w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinna się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.

§ 81.

1.Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne, w tym lokalowe oraz stale współpracuje z Radą poprzez opiekuna Samorządu.

2. Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok.

3. Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Rada SU w ostatnim miesiącu kończącej się kadencji.

4. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.

5.Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu w realizowaniu jego zadań.

6.Opiekun ma prawo uczestnictwa we wszystkich formach pracy Samorządu .

7.Kandydatów na funkcje opiekuna Samorządu zgłaszają uczniowie Szkoły .

§ 82.

l .Komisje i Sekcje

1) Dla realizacji swoich zadań, Rada może powoływać komisje, a Zarząd- sekcje.

2) Powoływane Komisje/Sekcje mogą mieć charakter stały (pracują cały rok )lub nadzwyczajny(doraźny).

3) Przy powoływaniu Komisji/Sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:

 1. nazwę Komisji/Sekcji,

 2. zakres działalności i kompetencje,

 3. okres jej istnienia,

 4. przewodniczącego odpowiedzialnego przed Radą za jej pracę,

 5. skład osobowy.

4) Komisje są powoływane spośród członków Rady.

5) Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń Szkoły.

6) Informacja o powołaniu Komisji/Sekcji jej zakresie działania, czasie istnienia oraz składzie(lub otwartym charakterze) musi być w gablocie Samorządu w terminie tygodnia od daty powołania .

7)Na pierwszym posiedzeniu po wyborach Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych powołuje ze swego grona Komisję Wyborczą, która organizuje i przeprowadza wybory do wszystkich władz samorządu

8)Kadencja Komisji Wyborczej trwa jeden rok

§ 83.skreślony

§ 84. skreślony

§ 85 skreślony

§ 86.

1.Regulamin SU uchwalany jest przez Radę SU w głosowaniu jawnym.

2. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego Rady SU.

3.Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady SU po dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacji w klasach w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał.

§ 87.

l. Samorząd Uczniowski obowiązują następujące dokumenty:

1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego

2) Zeszyt protokołów Rady SU,

3) Roczny plan pracy Rady SU,

4) Regulamin wyborów organów SU,

5) Księga wpływów i wydatków.

III. ORGANIZACJA SZKOŁY

Rozdział l

§ 88.

1. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Gminy w Horodle a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Lublinie.

§ 89.

1. Prawną podstawą działalności Szkoły jest Uchwała Rady Gminy, która określa zasięg terytorialny i stopień organizacyjny Szkoły.

§ 90.skreślony

§ 91. skreślony

§ 92.

l. Treści kształcenia i wychowania określają programy naucznia spójne z podstawą prgramową kształcenia ogólnego. Zaś minimalną liczbę godzin z poszczególnych przedmiotów określa ramowy plan naucznaia.

2. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza się do użytku zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania poszczególnych przedmiotów. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

3. Nauczyciel sprawdza spójność danego programu i podręcznika z podstawą programową kształcenia ogólnego i ponosi odpowiedzialność za jego realizację.

4. Nauczyciel może wybrać program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie program najlepiej odpowiada potrzebom jego uczniów i warunkom w jakich pracuje. Nauczyciel może opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, może także przedstawić program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi modyfikacjami.

5. Szkolny zestaw podręczników składa się nie więcej niż 3 podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

6. Szkolny zestaw programów i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 3 lata szkolne. W tym czasie zmiany w zestawie mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez Radę Pedagogiczną na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, wyłącznie z początkiem roku szkolnego w danym cyklu kształcenia.

7. Dyrektor szkoły w terminie do 15 czerwca każdego roku podaje do publicznej wiadomości informację na temat szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywać w szkole w kolejnym roku szkolnym.

8. Dyrektor Szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

§ 93.

l. Obowiązkowi nauki podlegają uczniowie w wieku 16-18 lat

§ 94.

1. Nauka w szkole trwa 3 lata.

§ 95.

l. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi na realizację indywidualnego programu lub toku nauki oraz wyznaczyć nauczyciela opiekuna. Odmowa na udzielenie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2.Na wniosek rodziców oraz po uzyskaniu orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej dyrektor szkoły organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły.

3.Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki.

§ 96.

l. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry zakończone klasyfikacją, stanowiącą podsumowanie osiągnięć szkolnych uczniów.

§ 97.

l. Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, ferii zimowych, przerw w nauce oraz organizację roku ustala corocznie Ministerstwo Edukacji Narodowej lub regionalnie Kurator Oświaty w Lublinie.

§ 98.

l. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1) plan pracy Szkoły,

2) arkusz organizacji Szkoły,

3) tygodniowy rozkład zajęć.

§ 99.

1. Plan pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno -wychowawczej.

2. Plan pracy Szkoły przygotowuje Dyrektor a zatwierdza – Rada Pedagogiczna.

§ 100.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły opracowywany przez Dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

§ 101.

1.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


Rozdział 2

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej

§ 102.

1.Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1a Zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcje realizowane mogą być w pomieszczeniach szkolnych lub w środowisku naturalnym. Forma i miejsce realizacji zajęć zależą od inicjatywy nauczyciela przedmiotu, który ma swobodę doboru form i metod realizacji programu nauczania, mając na uwadze obowiązujące przepisy bhp, regulaminy szkolne i obowiązujące podstawy programowe.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (30-60 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

4.W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne, które nie powinny być krótsze niż 10 min, a jedna z nich nie powinna być trwać mniej niż 25 min.( przerwa obiadowa). W szczególnych przypadkach organizacyjnych przerwy mogą być skrócone do 5 min.

§ 103.

l. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego. Oddział jest prowadzony i kierowany przez wychowawcę klasy przy współpracy z Radą Pedagogiczną.

 1. Uczniowie klasy I od roku szkolnego 2012/13 realizują zajęcia edukacyjne wnikające ze szkolnego planu nauczania, opracowanego na podstawie ramowego planu nauczania zawartego w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. W pozostałych klasach do zakończenia cyklu kształcenia uczniowie realizują zajęcia edukacyjne wynikające ze szkolnego planu nauczania, opracowanego na podstawie ramowego planu nauczania zawartego w załączniku nr 6a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 12 lutego 2002r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

§ 104.

1. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26 uczniów

2.skreślony

§ 105.

l. Przeciętna liczba uczniów w klasie może być niższa niż 20 osób.

§ 106.

l. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych Szkoły oraz od wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

§ 107.

l. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 108.

1.Podział na grupy jest obowiązkowy:

 1. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego,

 2. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: z informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

 3. na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów.

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym może dokonać podziału zespołu klasowego liczącego mniej niż 24 uczniów na zajęciach z języka obcego obowiązkowego, tworząc zespoły o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka.

§ 109.

1. skreślony

2.Grupy ćwiczeniowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych .

3.Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć finansowanych z budżetu Szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.

4.W sytuacjach uzasadnionych finansowo za zgodą organu prowadzącego ilość dzieci w klasach może być wyższa, a w kołach zainteresowań niższa w przypadku pracy z grupą uczniów wybitnie uzdolnionych.

5. Nauczyciel może prowadzić zajęcia w kółkach zainteresowań społecznie – każdorazowo zakres tego działania należy uzgodnić z dyrektorem szkoły .

§ 110. skreślony

§ 111. skreślony

§112.skreślony

§ 113.

l. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w różnych formach w zależności od zainteresowań uczniów i propozycji rodziców.

Rozdział 3

Świetlica szkolna

§ 114.

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica.

2. Szkoła zapewnia uczniom dojeżdżającym opiekę świetlicową. O ewentualnej rezygnacji z proponowanej opieki rodzic informuje pisemnie wychowawcę danego oddziału, przyjmując odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka.

3 Ze świetlicy mogą również korzystać pozostali uczniowie szkoły, którzy z różnych względów muszą dłużej przebywać na jej terenie

 1. Uczniowie korzystający z opieki świetlicowej mają obowiązek informowania nauczycieli świetlicy szkolnej o wcześniejszym wyjściu ze szkoły.

§ 115.

1. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwycza
janie do samodzielnego myślenia,
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
3) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień,
4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,
5) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
6) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności,
7) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły
,

8) organizowanie zajęć dla uczniów niedostosowanych społecznie,

9) doraźne zastępstwa lekcyjne.


§ 116.

1. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

§ 117.

1. Świetlicą kieruje nauczyciel-wychowawca świetlicy.

2. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy Szkoły.

3.Zajęcia opiekuńcze w świetlicy mogą sprawować inni nauczyciele w ramach godzin wynikających z art.42,ust.2, lit a, Karty Nauczyciela. Fakt sprawowania opieki odnotowują w dzienniku zajęć świetlicowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 118.

l. Szczegółowe zasady korzystaniaze świetlicy określa regulamin.

Rozdział 4

Biblioteka szkolna

§ 119.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych Szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

2. W skład biblioteki wchodzą:

1) wypożyczalnia,

2) czytelnia,

3) centrum multimedialne.

§ 120.

1. Z biblioteki mogą korzystać:

1) uczniowie,

2) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,

3) rodzice,

4) inne osoby – za zgodą Dyrektora.

2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

§ 121.

l. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – medialnego uczniów w oddziałach,

3) umożliwienie korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.

§ 122.

1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

2. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności
w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

3. Godziny pracy biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo ustala Dyrektor.

§ 123.

1.Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin.

Rozdział 5

Sekretariat

§ 124.

1. Sekretarka Zespołu odpowiada za prowadzenie kancelarii szkolnej wg obowiązujących przepisów, w tym:

1) za przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,

2) wydawanie uczniom i pracownikom dokumentów zgodnych z posiadaną przez szkołę dokumentacją,

3) za obsługę spraw uczniowskich i pracowniczych.

Rozdział 6

Stołówka szkolna

§ 125.

1. W szkole funkcjonuje stołówka, którą zarządza Dyrektor Zespołu.

2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Horodle.

3. Szczegółowe zasady korzystania ze stołowki szkolnej określa regulamin.

 1. Z bezpłatnych obiadów korzystać mogą uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, których koszty pokrywają instytucje współpracujące ze szkołą.

5. Dla uczniów nie objętych bezpłatnymi posiłkami, a wymagających okresowej pomocy szkoła organizuje wydawanie bezpłatnych zup.

6. Obsadę stołówki stanowią 1 prac. administracyjny intendent, 1 kucharka i 2 pomoce kuchenne.

IV. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY.

Rozdział l .

Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne

§ 126.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2. Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym i podlega ochronie prawnej.

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.

§ 127.

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o poszanowaniem godności osobistej ucznia.

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

§ 128.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć lekcyjnych i imprez szkolnych. Nauczyciel sam decyduje o nauczaniu swojego przedmiotu w zakresie form, metod i wyników, za co ponosi odpowiedzialność oraz współpracuje w tym zakresie z zespołem Rady Pedagogicznej.

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych do obowiązków nauczyciela należy przede wszystkim:

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie przebywania na zajęciach szkolnych określonych tygodniowym podziałem godzin oraz planem zajęć dodatkowych jak: wycieczki, spotkania pozalekcyjne i inne zorganizowane doraźnie we współpracy z nauczycielem i za jego zgodą,

2) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:

 1. realizację obowiązujących programów nauczania,

 2. stosowanie właściwych metod nauczania,

 3. systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

 4. rzetelne realizowanie obowiązujących „podstaw programowych” oraz działanie w kierunku rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i pomocy uczniom z trudnościami w nauce,

 5. zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi na początku każdego roku szkolnego oraz zobowiązującym Wewnątrzszkolnym System Oceniania klasyfikowania i promowania uczniów,

 6. systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych izachowaniu uczniów w tym planowe oraz doraźne organizowanie spotkań nauczyciela z rodzicami i uczniami,

 7. czuwanie nad realizacją obowiązku nauki oraz współpraca w tym zakresie z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,

 8. pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

 9. właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej,

 10. coroczne opracowywanie planów dydaktycznych do nauczania przydzielonego przedmiotu i przedkładanie ich do akceptacji dyrektora szkoły w terminie do 15 września danego roku,

 11. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęc dydaktycznych,

 12. systematyczne prowadzenie dokumentacji w tym odnotowywanie realizacji treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólego,

 13. składanie po każdym semestrze rzetelnego, pisemnego sprawozdania ze stopnia realizacji podstawy programowej dokonanej w oparciu o wyniki testów, sprawdzianów, prac klasowych, odpowiedzi ustnych,ewentualnych trudnościach i bieżacych działaniach niwelujących braki oraz wnioskami do dalszej pracy,

 14. informowanie dyrektora w przypadku pojawienia się trudności z realizacja podstawy programowej,

 15. systematyczne zapoznawanie się z zapisami w księdze protokołów, księdze zastępstw, zarządzeniami dyrektora i potwierdzenie podpisem faktu zapoznania się

 16. realizowanie godzin wynikających z art.42 ustawy,

 17. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.

 1. uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu jest równoznaczna z nieobecnością w pracy.

3) Aktywne uczestnictwo w inwentaryzacji zasobów materialnych szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne.

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, poprzez:

 1. poznanie osobowości ucznia, jego warunków życia i stanu zdrowia oraz współpraca w tym zakresie z rodzicami, pielęgniarką, nauczycielem

w-f, Poradnią Psycholgiczno-Pedagogiczną

 1. traktowanie ucznia jako podmiotu w procesie wychowania,

 2. stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów.

 3. poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru w tym, angażowanie się w różne formy zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, upowszechnianie samorządności w prowadzonym zespole klasowym.

 4. organizowanie zajęć zespołu klasowego, kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów.

 5. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.


5) Udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

§ 129.

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

2. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które moga naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

§ 130.

l. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:

1) pracę własną,

2) udział w pracach zespołu przedmiotowego,

3) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

§ 131.

1. Nauczyciele tworzą zespoły nauczycielskie i wychowawcze

2. skreślony

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, na czele którego stoi przewodniczący, którym jest wychowawca danego oddziału klasowego”.

4.skreślony

5. Cele i zadania klasowych zespołów nauczycielskich obejmują:

1) dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawów programów nauczania dla danego oddziału,

2) planowanie, diagnozowanie realizacji ścieżek edukacyjnych,

3) integrowanie treści międzyprzedmiotowych,

4) diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkonego systemu oceniania i szkolnego programu wychowawczego,

5) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału,

6) ustalenie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego oraz pojedynczych uczniów,

7) ustalenie dla całego zespołu uczniowskiego oraz poszczególnych uczniów zadań dostosowanych do zainteresowań i zdolności

8) organizowanie międzyprzedmiotowych olimpiad i konkursów wiedzy

9) doskonalenie swojej pracy poprzez konsultacje, wymianę doświadczeń, otwarte zajęcia, lekcje koleżeńskie, opracowywanie narzędzi badawczych

10) zespołowe diagnozowanie wybranych zagadnień związanych z oceną pracy ucznia, realizacją programów

11)wspólne opracowywanie wyników sprawdzianów, egzaminów diagnozujących, egzaminów próbnych i zewnętrznych w przypadku klasy programowo najwyzszej,

12) wspieranie nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego,

13) wspólne opracowywanie programów naprawczych, współdziałanie w celu podnoszenia efektów kształcenia,

14) aktywne uczestniczenie w realizacji programów szkolnych, rządowych oraz diagnozowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej szkoły.

15) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Nauczyciele, wychowawcy prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia.

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

3) W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora szkoły.

 1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców, zwanego dalej „zespołem”.

1)Zespół tworzy dyrektor szkoły :

a) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

b) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

2) Dyrektor szkoły wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba.

3) Zadania zespołu:

a) ustala zakres, w którym dziecko lub uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b) określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania dziecku lub uczniowi pomocy,

c) zakłada i prowadzi Karty indywidualnych potrzeb ucznia,

d) opracowuje dla dziecka, ucznia, Plan działań wspierających

e) dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

f) formułuje wnioski i zalecenia do dalszej pracy, określa formy, sposoby, okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy,”.

h) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Rozdział 2

Zakres zadań wychowawcy

§ 132.

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. l:

1)otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 1. planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

 2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

 2. współdziałania z rodzicami i udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci,

6) współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

3.skreślony

4. Wychowawca prowadzi rzetelnie i terminowo dokumentację dotyczącą pracy dydaktyczno- wychowawczej przydzielonego mu oddziału odpowiadając za:

 1. dziennik lekcyjny,

 2. arkusze ocen,

 3. plan pracy wychowawcy,

 4. zapisy spotkań z rodzicami,

 5. indywidualną teczkę ucznia objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną,

 6. inne informacje wynikające z obowiązujących w danym roku przepisów prawnych

5. Wychowawca kontroluje każdego miesiąca frekwencję uczniów. W przypadku ucznia mającego 50% nieobecności nieusprawiedliwionej, przeprowadza rozmowę z rodzicami na temat konsekwencji prawnych i dydaktycznych. Fakt przeprowadzenia rozmowy odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. Sporządzoną notatkę podpisuje rodzic.

6. Wychowawca przekazuje informacje dyrektorowi na temat uczniów niespełniających obowiązku nauki. Przez niespełnianie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca w wymiarze co najmniej 50%.

 1. Obowiązkiem wychowawcy jest przedłożenie planu pracy wychowawczej dyrektorowi szkoły w terminie do 20 września każdego roku. Plan wychowawczy musi być spójny z programem wychowawczym szkoły”.

 2. Wychowawca po każdym semestrze składa sprawozdanie z działalności wychowawczej, w którym uwzględnia: liczebność klasy, charakterystykę zespołu, problemy występujące w klasie, formy podejmowanych działań sprzyjających poprawie sytuacji, osiągnięciach uczniów, informacje o uczniach pracujących na rzecz szkoły i środowiska.

§ 133 .

1.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przestrzegana winna być zasada, aby wychowawca opiekował sie danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego .

§ 134 .

1.Realizując zadania wymienione w §132 wychowawca w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach organizowanych nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.

2. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem jej odbycia.

 1. W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.
 2. Wychowawca może organizować inne zebrania z rodzicami i spotkania indywidualne w miarę potrzeb za zgodą dyrektora.

§ 135 .

1.Wychowawcy oddziałów tworzą zespół wychowawczy .

2.Pracą zespołu wychowawczego kieruje przewodniczacy zespołu, którym jest z urzędu wychowawca klasy programowo najwyższej.

3.Cele i zadania zespołu wychowawczego wynikają z planu pracy szkoły oraz bieżących potrzeb i dotyczą:

1) ustalenia treści planu pracy szkoły na danym etapie edukacyjnym,

2) współpracy z zespołem wychowawczym z inych szkół,

3) organizowania wspólnych imprez międzyklasowych, wycieczek, apeli,

4) ustalenia form działań opiekunczo-wychowawczych.

V . UCZNIOWIE .

Rozdział I

Zasady rekrutacji uczniów .

§ 136 .

1.Do liceum uczęszczają uczniowie w wieku od 16 roku życia . Podlegają oni obowiązkowi nauki , który trwa do 18 roku życia .

§ 137 .

1. Szkoła prowadzi nabór do klasy pierwszej liceum zgodnie z obowiązującymi przepisami podanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ( Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz.329 z późn. zm. ).

§ 138.

l. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa, w porozumieniu z Dyrektorem, organ prowadzący Szkołę.

§ 139.

l . O przyjęciu uczniów do pierwszych klas decyduje Dyrektor w oparciu o ogół uczniów spełniających kryteria naboru,

1) posiadających odpowiednią ilość punktów, określonych w trakcie postępowania rekrutacyjnego ,

2) w miarę istniejących wolnych miejsc

2. Do klas innych niż pierwsza przyjmuje się uczniów:

1) na podstawie decyzji dyrektora,

2) w miarę istniejacych miejsc wolnych.

3.W przypadku dużej ilości kandydatów Dyrektor może wystąpić do organu prowadzącego o zwiększenie limitu przyjęć.

4. Uczeń, który zdecyduje się podjąć naukę w klasie pierwszej ma obowiązek potwierdzić to własnoręcznym podpisem. Fakt ten potwierdza także własnoręcznym podpisem rodzic lub prawny opiekun ucznia.

§ 140.

1. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

§ 141.

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

 1. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej i odpisu arkusza ocen, wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

 2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą,

 3. świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki.

2. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przychodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

 1. Jeżeli w klasie, do której uczeń przychodzi naucza się jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może:

 1. uczyć się danego języka obcego wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego albo

 2. kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo

 3. uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole.

 1. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego- nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.

5. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi są przyjmowani do liceum na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich.

§ 142. skreślony

Rozdział 2

Prawa i obowiązki ucznia

§ 143.

l .Uczeń ma w szczególności prawo do;

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego

godności,

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły a także światopoglądowych i religijnych -jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,

 1. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego

 2. korzystania z pomieszczeń szkolnych, świetlicy, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

 3. równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądu,

 4. uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie mają prawo do kształcenia do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 23 rok życia.

2.Uczeń ma obowiązek :

1) do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych

pracowników szkoły .

3) zachowania się w szkole i poza nią w sposób kulturalny i godny ucznia :

 1. dbać o autorytet szkoły

 2. dbać o kulturę słowa , przeciwstawiać się wulgarności i brutalności, szanować poglądy i przekonania innych

 3. troszczyć się o mienie szkoły, sprzęt w klasie, pomoce naukowe, urządzenia techniczne i pomieszczenia szkolne

4) dbanie o własne życie, zdrowie, higienę i estetyczny wygląd ( delikatny makijaż, lakier co najwyżej bezbarwny, skromna biżuteria ).

5) systematycznego i punktualnego przybywania na zajęcia lekcyjne.

6) usprawiedliwiać nieobecności u wychowawcy klasy:

 1. wychowawca klasy podejmuje decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności na podstawie zwolnienia lekarskiego , usprawiedliwienia rodziców lub innych dokumentów dających podstawę do usprawiedliwienia,

 1. wychowawca może żądać , w przypadku dużej liczby opuszczanych zajęć przez ucznia lub pojedynczych godzin osobistego kontaktu z rodzicem w celu usprawiedliwienia nieobecności,

 2. uczeń wagarujący i notorycznie spóźniający się na zajęcia lekcyjne ma nieusprawiedliwioną daną godzinę lekcyjną

7) frekwencja na zajęciach lekcyjnych jest bardzo ważnym elementem wpływającym na ocenę zachowania

8) każda nieusprawiedliwiona nieobecność lub ucieczka z lekcji wpływa na obniżenie oceny z zachowania.

9) posiadać strój zgodnie z wymaganiami szkoły:

 1. noszenia stroju bez rażących nadruków, skrywającego części tułowia i uda.

 2. jeśli rodzice w porozumieniu z Dyrektorem określą wzór jednolitego stroju, uczeń ma obowiązek nosić go na terenie szkoły.

 3. na terenie szkoły zmiany obuwia na sportowe.

10) pełnić dyżur w klasie zgodnie z obowiązującą kolejnością

 1. dyżur pełni dwóch uczniów w klasie w ciągu tygodnia

 2. dyżurny troszczy się o wygląd klasy , czystość tablicy , pomaga nauczycielowi w przynoszeniu pomocy naukowych , jest odpowiedzialny za zamykanie klas i pozostawione mienie osobiste uczniów w klasie

11) przestrzegać instrukcji nauczyciela na lekcjach przysposobienia obronnego, wychowania fizycznego , i innych lekcjach , na których są prowadzone doświadczenia i prace

12) nosić strój galowy podczas uroczystości szkolnych.

3.Uczniowi zabrania się :

1) palenia papierosów, picia alkoholu , używania narkotyków

2) znęcania się nad innymi uczniami

3) korzystania z telefonu komórkowego, odtwarzaczy muzycznych itp. w czasie zajęć dydaktycznych,

4) nagrywania zajęć lekcyjnych różnymi urządzeniami elektronicznymi,

5) naruszania nietykalności i godności osobistej nauczyciela, innych pracowników szkoły i kolegów,

 1. celowego spóźniania się na zajęcia lekcyjne.

4. Wyrządzona umyślnie przez ucznia szkoda musi być naprawiona ( w postaci nawiązki pieniężnej, wykonania pracy na rzecz szkoły lub usunięcia szkody )

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skradzione mienie ucznia.

6. W razie kradzieży Szkoła powiadamia tym fakcie odpowiednią komendę policji.

Rozdział 3.

Nagrody i kary

§ 144.

l. Szkoła może stosować nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie, pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły i kary za uchybienia regulaminowe.

2.Za najlepszych uczniów uznaje się tych którzy osiągają średnią ocen powyżej 4,0.

3.Za najsłabszych uczniów uznaje się tych, którzy osiągają średnią ocen poniżej 2.5

§ 145.

1.Uczeń Liceum może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:

1) uzyskanie bardzo dobrych i dobrych wyników w nauce i wzorowej lub bardzo dobrej oceny z zachowania,

2) pracę na rzecz szkoły,

3)wybitne osiągnięcia w sporcie,

4) reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,

5) za 100% frekwencję

 1. dzielność i odwagę.

2.Rodzaje nagród za w/w osiągnięcia;

1)świadectwo z wyróżnieniem,

2) nagrody książkowe, rzeczowe i dyplomy,

3) pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

4)wyróżnienie wychowawcy klasy na apelu szkolnym,

5)wyróżnienie (pochwała) przez Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym,

6) dyplom uznania dla ucznia lub rodziców od Dyrektora,

7) Stypendium Prezesa Rady Ministrów i inne stypendia

8) skreślony

9) wpisanie nazwiska do kroniki szkolnej, tablicy ogłoszeń, tabeli rekordów szkoły.

3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

6. Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.

§ 146.

1.Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 147.

1. Formy wyróżniania i nagradzania mają charakter publiczny na terenie Szkoły. Są finansowane z budżetu Szkoły oraz przez Radę Rodziców.

§ 148.

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany przez:

1) ustne upomnienie wychowawcy przekazane uczniowi w rozmowie indywidualnej,

2) naganę pisemna nadaną przez wychowawcę,

3) ustne upomnienie dyrektora w rozmowie indywidualnej,

4) naganę pisemną nadaną przez dyrektora ,

5) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu się ucznia,

6) zawieszenie w prawach ucznia,

7) obniżenie oceny zachowania– do nagannej włącznie,

8) skreślenia z listy uczniów.

2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. Decyzję w sprawie udzielenia kar dyrektorskich podejmuje Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i Samorządem Uczniowskim.

3. Kary z wyjątkiem wymienionych w ust.1 pkt.1, 2,6, 7, 8 nakłada Dyrektor.

4. Wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o udzielonej karze.

 1. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust.4.

 1. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

7. Szkoła określa procedurę postępowania w przypadku zawieszenia w prawach ucznia.

1) Uczeń może być zawieszony w prawach ucznia za:

a) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych ( notoryczny brak przygotowania do lekcji, brak pracy na lekcji, złośliwe zakłócanie toku lekcji),

b) wagary i spóźnienia, wulgarne, złośliwe zachowanie w stosunku do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz rówieśników,

c) stwarzanie swoim zachowaniem zagrożenia dla innych,

d) udział w bójkach, pobiciach lub wymuszeniach,

e) kradzieże, niszczenia mienia szkoły i mienia innych uczniów,

f ) palenie papierosów, picie alkoholu, odurzanie się.

2) Uczeń zawieszony w prawach ucznia nie może:

a) uczestniczyć w imprezach ogólnoszkolnych ( konkursy, wyjścia do kina, teatru, dyskoteki),

b) uczestniczyć w imprezach klasowych ( konkursy, wyjścia do kina, teatru, dyskoteki, wycieczki),

c) uczestniczyć w zajęciach organizowanych na terenie szkoły ( zajęcia SKS, turnieje sportowe, koła zainteresowań),

d) brać udział w pracach samorządu,

e) korzystać z obiektów szkolnych w celach rekreacyjnych,

e) reprezentować szkołę w jakiejkolwiek dziedzinie.

3) Ucznia w prawach ucznia może zawiesić zespół, na pisemny (umotywowany) wniosek nauczyciela, wychowawcy, lub dyrekcji szkoły. W skład zespołu wchodzą: wychowawca ucznia, dyrektor lub wicedyrektor, rzecznik praw ucznia.

4) Zawieszenie ucznia w jego prawach może trwać od miesiąca do końca roku szkolnego.

5) Uczeń ma prawo za pośrednictwem samorządu uczniowskiego odwołać się do Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej od decyzji zespołu w ciągu 2 dni od pisemnego poinformowania go o udzielonej karze.

6) Dyrektor szkoły powołuje w terminie 4 dni ( roboczych ) zespół w składzie: dyrektor lub wicedyrektor, wychowawca klasy oraz rzecznik praw ucznia. Zespół ten rozpatruje odwołanie ucznia. W terminie nie dłuższym niż 7 dni formułuje swoją decyzję na piśmie i przekazuje ją niezwłocznie zainteresowanemu. – W przypadku nie uwzględnienia odwołania decyzja zespołu jest ostateczna.

7) O fakcie zawieszenia w prawach uczeń i jego rodzice są powiadamiani pisemnie przez dyrektora szkoły. W powiadomieniu podaje się czas, na jaki uczeń zostaje zawieszony oraz warunki, których spełnienie umożliwi przywrócenie jego praw.

8) Informacja o zawieszeniu w prawach ucznia zostanie odnotowana w dokumentacji szkoły.

9) Jeżeli uczeń będzie wykazywał poprawę ( wykonuje prace społeczne na rzecz szkoły typu sprzątanie terenu szkoły, wykonywanie drobnych napraw pomocy dydaktycznych) i zrozumie znaczenie kary zawieszenie może być warunkowo skrócone.

8. Uczeń może być ukarany obniżeniem oceny z zachowania, jeżeli umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, stworzył zagrożenie dla życia, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz umyślnie zniszczył mienie szkolne, destrukcyjnie wpływa na innych. Decyzję w sprawie obniżenia oceny podejmuje się podstawie uchwały Rady Pedagogicznej

9. Szkoła określa procedurę postępowania w przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów:

1) Sporządzenie notatki służbowej przez Dyrektora szkoły, w której opisany zostanie badany incydent.

2) Sporządzenie protokołów przesłuchań świadków ( wychowawcy, innych uczniów).

3) Skonfrontowanie, czy wstępne dane zebrane w czynnościach z pkt.1 i 2 wskazują, iż czyn ucznia upoważnia wg zapisów w Statucie do skreślenia z listy uczniów.

4) Jeżeli czyn wyczerpuje warunki przewidziane do skreślenia, należy odebrać wyjaśnienia stron: ucznia i rodziców.

5) W zależności od charakteru zagrożenia należy zwołać posiedzenie RP ( w trybie pilnym, jeśli zachodzi taka konieczność ).

6) Poinformowanie ucznia o przysługującym mu prawie wskazania rzecznika ( np. wychowawcy).

7) Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej na Dyrektorze szkoły ciąży obowiązek udowodnienia, że wykorzystano już wszystkie możliwości wychowawcze wobec ucznia i kary przewidziane w statucie nie spełniają swoich celów w zakresie prewencji indywidualnej.

8) Protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej powinien zawierać wszystkie informacje, mające wpływ na podjęcie uchwały, zarówno te na korzyść i niekorzyść ucznia.

9) Jeżeli RP stwierdza, że zachodzą przesłanki do skreślenia, dyrektor na podstawie art. 61 KPA wszczyna postępowanie oraz zawiadamia o wszczęciu postępowania ucznia i rodziców.

10) Dyrektor powiadamia ucznia i rodziców o prawie wglądu w dokumentację sprawy w terminie 7 dni.

11) Po upływie terminu 7 dni RP podejmuje uchwałę o skreśleniu.

12) Dyrektor szkoły przedstawia treść uchwały SU, który winien sformułować pisemną opinię, opinia ta powinna być dołączona do dokumentacji.

13) Dyrektor wydaje decyzję ( art. 107 KPA ), zawierającą opis wszystkich podjętych czynności.

14) Decyzja powinna być skutecznie doręczona.

15) Decyzja jest prawomocna dopiero po 14-dniowym terminie odwołania do Kuratorium Oświaty z wyjątkiem decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności( art. 108 KPA)

16) Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od niesłusznej, ich zdaniem, kary do organu prowadzącego.

 1. W sytuacjach szczególnie drastycznych nie musi być zachowane stopniowanie kar przewidzianych niniejszym statutem.

 2. W przypadku umyślnego zniszczenia sprzętu lub mienia szkolnego przez ucznia, odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice i są zobowiązani do wyrównania strat. Dyrekcja Liceum może dochodzić egzekwowania ewentualnych kwot za poniesione straty w drodze administracyjnej lub sądowej.

 3. Jeżeli uczeń złamie zakaz używania telefonu komórkowego, odtwarzaczy muzycznych itp. nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo mu je odebrać i przekazać wychowawcy.

 4. Wychowawca oddaje w/w urządzenia rodzicom ucznia w trakcie zebrania lub spotkania indywidualnego.

 5. W sytuacjach kryzysowych nauczyciel zobowiązany jest do stosowania procedur postępowania z uczniami w sytuacjach kryzysowych, zawartych w załącznik nr1.

§ 149.

1.Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.

VI. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Rozdział l

§ 150.

  1. W Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Horodelskiej w Horodle funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( z późniejszymi zmianami ).

  2. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest integralną częścią statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle.

 1. skreślony

 2. skreślony

5. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej , określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tą podstawę

6.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu i postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

3) motywowaniu ucznia do dalszych postepów w nauce i zachowaniu

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia ;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej.

7. Jawność ocen :

1) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców;

2) oceniane przce pisemne uczniowie otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela,

3) ocenione pisemne prace uczniów mogą otrzymać do wglądu również rodzice na zasadach określonych przez nauczyciela,

4) na prośbę ucznia nauczyciel powinien umotywować wystawioną ocenę.

§ 151

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

2) ustalanie kryteriów ustalania oceny zachowania

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

5) ustalanie rocznych ( semstralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania , według skali, o której mowa w § 169 pkt 2

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom ) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

§ 152 skreślony

§ 153

1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustalenie kryteriów wymagań na poszczególne oceny szkolne, wynikające ze zrealizowanego przez niego programu nauczania i poinformowanie o nich uczniów na początku roku szkolnego. Kopie tych wymagań winny zostać złożone u dyrektora szkoły w terminie do 15 września danego roku.

§ 154

1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów ) o :

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej

(semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z obowiazkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Jawność ocen :

1) oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów ) .

2) na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom ).

4.Bieżące ocenianie polega na rozpoznaniu przez nauczyciela na każdej lekcji w zależności od sytuacji poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wymagań edukacyjnych, określonych w programach nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów Liceum Ogólnokształcącego w Horodle.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel winien uzasadnić ustaloną ocenę.

6. Rodzice ( prawni opiekunowie ) otrzymują informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce w następujący sposób:

 1. na zebraniach z rodzicami,

 2. na konsultacjach w wyznaczone dni,

 3. w rozmowach indywidualnych,

 4. poprzez adnotacje w zeszytach przedmiotowych,

 5. w inny sposób ustalony przez wychowawcę wspólnie z rodzicami i uczniami.

§ 155

l. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2.Dostosowanie warunków przez nauczyciela może również nastąpić na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 156

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach , wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z wyżej wymienionych zajęć edukcyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zwolniony-zwolniona. Jeżeli zwolnienie dotyczy jednego semestru podczas klasyfikacji rocznej przepisuje się ocenę klasyfikacyjną z danego okresu.

3.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową , z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 157

1.Oceny bieżące, klasyfikacyjne roczne i semestralne ustala się w stopniach według następującej skali :

a

Stopień celujący

(cel)

6

b

Stopień bardzo dobry

(bdb)

5

c

Stopień dobry

(db)

4

d

Stopień dostateczny

(dst)

3

e

Stopień dopuszczający

(dop)

2

f

Stopień niedostateczny

(ndst)

1

2. Dopuszcza się stosowanie do ocen bieżących , cząstkowych znaków ”+” i ”-” ( nie dotyczy klasyfikacji rocznej i semestralnej i ocen ”1-” i ”6+”

3. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który :

1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone w programie nauczania danego przedmiotu,

2) samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,

3) cechuje go poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową , wysoki stopień kondensacji wypowiedzi,

4) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danego przedmiotu , proponuje rozwiązania nietypowe rozwiązuje także problemy i zadania wykraczające poza program nauczania,

5) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i innych , kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

4. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który :

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu,

2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objete programem nauczania,

3) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, cechuje go poprawny język, styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania.

5. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który :

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danego przedmiotu, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

2) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach praktycznych i teoretycznych,

3) jego wypowiedzi cechuje brak błędów językowych, usterek stylistycznych, jego język jest umiarkowanie skondensowany.

6. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń , który :

1) opanował wiadomości i umiejetności określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,

2) rozwiązuje, wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

3) formułuje wypowiedzi, w których można zauważyć niewielkie , nieliczne błędy , wiadomości przekazuje w języku zbliżonum do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.

7. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który :

1) ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego , ale braki te nie przekreślają możliwosci uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

3) w jego wypowiedziach można zauważyć liczne błędy , nieporadny styl , trudności w wysławianiu się.

8. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który :

1) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danego przedmiotu nauczania, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

2) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności.

9. W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym)

10. Oceny z religii ustala się według następującej skali: 1,2,3,4,5,6.

11. Nauczanie religii w szkołach ma specyficzny charakter: jest to wspomaganie wychowawczej funkcji rodziców w obszarze wychowania religijnego ich dzieci , realizowane jako zadanie kościołów , których są wiernymi

12. Zasady oceniania z religii :

1) ocena z religii lub etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania

2) na świadectwie nie umieszcza się danych , z których wynikałoby , na zajęcia z jakiej religii ( bądź etyki ) uczeń uczęszczał

3) ocena z religii ( etyki ) jest wystawiana według skali ocen przyjętych w danej klasie

4) ocena klasyfikacyjna roczna z religii ( etyki ) jest wystawiana według skali ocen zgodnej z ust. 10

13. Wprowadza się ogólne kryteria ocen stopni szkolnych dla uczniów realizujących od 01.09.2012 roku podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r.:

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza poziom wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz programu nauczania przedmiotu zaplanowanego do realizacji w danej klasie;

 2. prezentuje oryginalne i twórcze rozwiązania złożonych problemów o wysokim stopniu trudności, wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych;

 3. swobodnie operuje pojęciami naukowymi w pełnym zakresie wymagań programowych;

 4. wypowiedzi ucznia charakteryzuje pełna komunikatywność, zwięzłość, precyzja i spójność;

 5. właściwie rozpoznaje własne potrzeby edukacyjne oraz uczenia się, samodzielnie rozwija swoje umiejętności i zdolności;

 6. osiąga sukcesy na konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim ( regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który;
 1. opanował w pełni zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej i programu nauczania przedmiotu zaplanowanego do realizacji w danej klasie;

 2. potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 3. dokonuje właściwej argumentacji i interpretacji faktów, zjawisk i procesów;

 4. poprawnie posługuje się pojęciami naukowymi w pełnym zakresie wymagań programowych, cechuje go kondensacja wypowiedzi, poprawny język i styl;

 5. rozpoznaje własne potrzeby edukacyjne oraz uczenia się, samodzielnie rozwija swoje umiejętności i zdolności.

 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej i programu nauczania przedmiotu zaplanowanego do realizacji w danej klasie w zakresie umożliwiającym rozumienie większości relacji między elementami wiedzy;

 2. sprawnie i samodzielnie posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań nietypowych;

 3. dokonuje poprawnej argumentacji i interpretacji faktów, zjawisk i procesów;

 4. buduje zwięzłe, precyzyjne i spójne wypowiedzi z poprawnym zastosowaniem obowiązującej terminologii.

 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej i programu nauczania przedmiotu zaplanowanego do realizacji w danej klasie w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się danego przedmiotu;

 2. samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim poziomie trudności;

 3. podejmuje próby analizy i interpretacji faktów, zjawisk i procesów;

 4. buduje komunikatywne, choć nie zawsze spójne, wypowiedzi.

 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 1. w elementarnym stopniu opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programowej i programu nauczania przedmiotu zaplanowanego do realizacji w danej klasie, ale braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

 2. rozwiązuje zadania typowe o niewielkim stopniu trudności;

 3. posługuje się językiem prostym o małej komunikatywności.

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a stwierdzone braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

 2. nie rozwiązywał ( wykonywał) zadań o niewielkim stopniu trudności;

 3. nie pracował na lekcjach i w domu.

 1. Szczegółowe kryteria wymagań z poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowują nauczyciele. Jako przedmiotowe systemy oceniania ( PSO ) są przedstawiane uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego.”

§ 158

1. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia , ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami, winny być dokonywane systematycznie , w różnych formach i warunkach zapewniających ich obiektywność .

2. Ocenianie polega na ustalaniu miarą cząstkową osiągnięć edukacyjnych ucznia na bieżąco i systematycznie. Przyjmuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia w szkole:

1) wypowiedzi ustne,

2) wypowiedzi pisemne,

3) zadania maturalne,

4) sprawdziany,

5) kartkówki,

6) prace domowe,

7) testy diagnozujące osiągnięcia uczniów,

8) aktywność ucznia na lekcji,

9) umiejętności praktyczno-techniczne,

10) osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

3. Za sprawdzian wiadomości uznaje się pracę pisemną wykonaną na lekcji w czasie nie krótszym niż czas trwania lekcji i zawierającą materiał programowy z minimum 3 lekcji lub działu programowego

4. Każda praca klasowa i sprawdziany winny być zapowiedziane minimum 7 dni przed jego wykonaniem

5. Oceny z prac klasowych i sprawdzianów winny być podanme uczniom do wiadomości i wpisane do dziennika lekcyjnego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty jego wykonania ( nie dotyczy gdy nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim )

6. skreślony

7. Inne prace pisemne tzw. kartkówki , itp obejmujące materiał programowy z maksimum 3 lekcji i trwające do 15 minut nie muszą być zapowiadane , gdyż dotyczą bieżącego sprawdzenia wiadomości . Są one traktowane tak , jak odpowiedzi ustne. Ich liczba nie jest limitowana

8. Nauczyciel w ciągu 1 semestru winien wystawić każdemu uczniowi co najmniej tyle ocen cząstkowych, ile wynosi tygodniowa liczba godzin realizowanych z danego przedmiotu + 1 ocena”.

9. Nauczyciel języka polskiego jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu semestru 2 prac klasowych literackich, 2 sprawdzianów językowych w formie wybranej przez nauczyciela.

10. Nauczyciel j.obcego winien wśród ocen cząstkowych uwzględnić sprawdzanie osiągnięć uczniów w zakresie poszczególnych umiejętności :

1) rozumienia tekstu czytanego

2) rozumienia tekstu słyszanego

3) sprawności językowo-gramatycznej

4) wypowiedzi na dany temat

11. Z prac pisemnych uczeń otrzymuje oceny w oparciu o następującą skalę procentową:

0% – 29% ndst

30%-49% dop

50%-74% dst

75%-89% db

90%-100% bdb

100% + dodatkowe zadanie cel.

§ 159

  1. Prace pisemne z historii nie mogą mieć wyłącznie formy testowej.

§ 160

1.W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż trzy prace klasowe lub trzy sprawdziany, w ciągu jednego dnia nie więcej niż jedną pracę klasową lub sprawdzian

§ 161

1. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić przed lekcją każdego przedmiotu swoje nieprzygotowanie . Nie dotyczy to przedmiotu , z którego na daną lekcję była zapowiedziana praca klasowa oraz zadań domowych długoterminowych, np. czytanie lektury, referat, itp

2. Uczeń , który zgłosił nieprzygotowanie , nie jest pytany , nie pisze kartkówki z opracowanego materiału , ale ma onbowiazek uczestniczyć w bieżącej lekcji .

 1. Jeżeli uczeń jest nieprzygotowany i nie zgłosi tego na początku lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną.

3. Pracy klasowej nie pisze uczeń , który przyszedł do szkoły po minimum tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności.

4. Uczeń, który był nieobecny podczas pracy klasowej, pisze sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

5. W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma prawo zlecić mu pisemne prace w terminie wybranym przez nauczyciela.

§ 162

1.Nauczyciele mają prawo do niepodawania kolejnego terminu sprawdzianu , jeśli uczniowie nie wzięli udziału w pierwszym terminie z powodu ucieczki z zajęć

§ 163

1.Dokładnie sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem wystawionej oceny uczeń winien otrzymać w okresie do dwóch tygodni od daty pisania danej pracy

§ 164

1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianów i prac klasowych w terminie do 2 tygodni i w formie uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu z zastrzeżeniem, że każdą pracę uczeń może poprawić tylko jeden raz. Podczas oceniania śródrocznego i rocznego nauczyciel bierze pod uwagę stopień pierwszy i stopień poprawiony. Zapis w dzienniku powinien być „stopień pierwszy/stopień poprawiony.

§ 165

1.Uczeń winien zwrócić prace pisemne nauczycielowi w terminie wyznaczonym przez niego ( maksymalnie 2 tygodnie ).

§ 166

1.Nauczyciel powinien zachować prace klasowe uczniów do końca danego roku szkolnego.Prace przechowywane są w szkole i udostępniane na prośbę rodzica.

§ 167

1.Każdy sprawdzian i praca klasowa powinny być tak skonstruowane, aby uczeń mógł otrzymać ocenę celującą.

§ 168

1.Szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków, które stwierdzono w wyniku klasyfikacji semestralnej.

Rozdział 2

Zachowanie

§ 169

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 4. dbałość o kulturę wypowiedzi,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
 7. okazywanie szacunku innym osobom,
 8. inicjowanie i aktywne uczestnictwo w pracy społecznej,
 9. zaangażowanie w życie szkoły i klasy,
 10. dbałość o mienie szkoły.

2.Ocenę zachowania semestralną i roczną ustala się według następującej skali : wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

§ 170

1.Oceny wzorowej i bardzo dobrej nie może mieć uczeń , który w szkole lub poza nią pali papierosy i pije alkohol a także naruszył prawo i został ukarany zgodnie ze statutem szkoły lub prawomocnym wyrokiem sądu

§ 171

l.Oceny zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię członków Rady Pedagogicznej , pracowników szkoły , uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 1. Uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

2. Ocena roczna lub końcowa z zachowania może zostać obniżona o jeden lub dwa stopnie od oceny semestralnej w następujących przypadkach:

1) popełnienie czynu karalnego,

2) wagary/ ucieczki z lekcji (opuszczenie powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych lekcyjnych w semestrze)

3) notoryczne używanie wulgaryzmów

4) dewastacja mienia szkolnego

5) powyżej 50% nieobecności nieusprawiedliwionych w okresie dwóch miesięcy.

3. Roczną ocenę z zachowania można ustalić niższą od semestralnej w przypadku , gdy uczeń nie spełnia kryteriów na uzyskaną semestralną ocenęz zachowania.

§ 172

l. Szczegółowe kryteria oceny zachowania są następujące:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,

b) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia,

c) często wykazuje inicjatywę na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

d) wyróżnia się na tle klasy swoją kulturą osobistą

e) z pełnym zaangażowaniem dba o piękno ojczystej mowy,

f) systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje (ma usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności w wyznaczonym przez wychowawcę terminie),

g) reprezentuje szkołę na zawodach, konkursach i olimpiadach,

h) nosi ubiory zgodne z normami obyczajowymi.

2) oceną bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą,

b) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia

c) wykazuje inicjatywę do pracy na rzecz klasy, szkoły,

d) dba o piękno mowy ojczystej,

e) ma nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione i nie więcej niż 6 spóźnień w semestrze,

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia wszystkie wymagania na ocenę poprawną,

b) wykazuje inicjatywę do pracy na rzecz klasy,

c) nie używa wulgaryzmów,

d) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i nauczycielami,

e) ma nie więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 10 spóźnień,

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

b) nie narusza postanowień zawartych w Statucie szkoły,

c) osiąga i stara się osiągać postępy w nauce,

d) szanuje mienie szkoły, społeczne i mienie kolegów,

e) nie ulega nałogom i nie namawia innych do nałogów,

f) dba o estetykę stroju,

g) okazuje szacunek innym ( nauczycielom, pracownikom administracyjnym, kolegom)

h) nie używa wulgaryzmów

i) ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych i 15 spóźnień w semestrze,

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) nie spełnia wymagań stawianych na ocenę poprawną,

b) otrzymał upomnienia od wychowawcy klasy,

c) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia – unika klasówek, sprawdzianów, często jest

nieprzygotowany do zajęć,

d) pali papierosy, pije alkohol na terenie szkoły i poza nią,

e) nie zachowuje się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią,

f) nie wykazuje chęci poprawy zachowania i wyników w nauce,

g) ma nie więcej niż 25 godzin nieusprawiedliwionych i 20 spóźnień.

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) nie spełnia wymagań na ocenę poprawną

b) uporczywie uchyla się od zajęć lekcyjnych,

c) wchodzi w konflikt z prawem,

d) lekceważy postanowienia zawarte w statucie szkoły

e) popełnia drastyczne wykroczenia od przyjętych norm obyczajowych (kradzieże, spożywanie alkoholu, stosowanie środków odurzających w szkole i poza nią, dewastacja mienia szkolnego, bójki, przemoc)

f) otrzymał w semestrze naganę dyrektora szkoły,

g) ma więcej niż 25 godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień powyżej 20.

2. Aby uzyskać daną ocenę zachowania uczeń nie musi spełniać wszystkich kryteriów. O ocenie decyduje spełnienie większości kryteriów.

3. Nieusprawiedliwione godziny mają wpływ na ocenę zachowania.

4.Tabela

Zachowanie

Liczba godzin nieusprawiedliwionych

Liczba spóźnień

Wzorowe

0

nie więcej niż 2

Bardzo dobre

nie więcej niż 3

nie więcej niż 6

Dobre

nie więcej niż 6

nie więcej niż 10

Poprawne

nie więcej niż 10

nie więcej niż 15

Nieodpowiednie

nie więcej niż 25

nie więcej niż 20

naganne

Powyżej 25

Powyżej 20

§ 173

1.Ocena zachowania nie może mieć wpływu na :

1) oceny z zajęć edukacyjnych

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 179 pkt. 5 i 6

§ 174

1.Ocena zachowania ustalana przez wychowawcę jest ostateczna.

2.Ocena z zachowania winna być podana do wiadomości ucznia na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.

3.Od oceny z zachowania uczeń może się odwołać w terminie 2 dni od jej podania do wiadomości zainteresowanego, do dyrektora szkoły.

Rozdział 3

Klasyfikacja

§ 175

 1. Rok szkolny dzielimy na dwa semestry.

 2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w styczniu.

 3. Klasyfikowanie roczne uczniów przeprowadza się w czerwcu.

 4. Klasyfikowanie końcowe klasy programowo najwyższej przeprowadza się w kwietniu danego roku szkolnego.

 5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne

§ 176

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania według skali określonej w statucie szkoły.

 2. Śródroczne ocenianie uczniów winno być dokumentowane w dziennikach, dziennikach oraz arkuszach ocen. Wpisu do arkusza dokonuje wychowawca. Oceny wpisuje się w pełnym brzmieniu.

 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w postaci zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, bądź dodatkowych zajęć prowadzonych nieodpłatnie przez nauczycieli.

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej ( semestralnej) otrzymał oceny niedostateczne ma obowiązek uzupełnienia wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu w zakresie i formie wskazanej przez nauczyciela w terminie do końca marca danego roku. Zaliczenie należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

§ 177

     1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania w danym roku szkolnym w skali, o której mowa w § 157, § 169.

2. Roczne ocenianie uczniów winno być dokumentowane w dzienniku lekcyjnym i wpisane przez wychowawcę do arkuszy ocen. Oceny wpisywane są w pełnym brzmieniu.

3. skreślony

§ 178

l. Na tydzień przed semestralną i roczną klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas zobowiązani są poinformować ucznia (w formie ustnej) o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych lub rocznych.

1) na tydzień przed semestralną i roczną klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są wystawić pisemnie oceny końcowe.

2. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają , że roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny .

3. Zastrzeżenia co do wystawionej oceny mogą być zgłaszane przez ucznia lub jego rodziców( prawnych opiekunów ) w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny , dyrektor szkoły powołuje komisję która :

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykła większością głosów: w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

5. Termin sprawdzianu , o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)

6. W skład komisji wchodzą :

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu , prowadzący takie same zajęcia edukacyjne

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji

 2. wychowawca klasy

 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

 4. pedagog- psycholog- przedstawiciel samorządu uczniowskiego

 5. przedstawiciel Rady Rodziców

7. Nauczyciel , o którym mowa w ust.6 pkt.1,lit.b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych , szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny

9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna , z wyjątkiem rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych , która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego

10. Z prac komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji,

2) termin sprawdzianu,

3) zadania (pytania) sprawdzające,

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

11. Z prac komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania sporządza się protokół zawierający :

1) skład komisji,

2) termin posiedzenia komisji,

3) wynik głosowania,

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

12. Protokół sporządzony z prac komisji stanowi załącznik do arkusza ocen

13. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia

14. Uczeń , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie , wyznaczonym przez dyrektora szkoły

15. skreślony

16. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna

§ 179

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej , jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego

2. Uczeń , który nie spełnia warunków ust. 1 nie otrzymuje promocji do klasy wyższej i powtarza klasę, zastrzeżeniem § 187 ust 2.

 1. Uczeń kończy szkołę:

 1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem 181 ust.7 uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, zastrzeżeniem ust. 5.

 1. skreślony

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia , któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania

6. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania , nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły

§ 180

  1. O przewidywanym dla ucznia semestralnym lub rocznym stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej lub indywidualnie podczas spotkania rodziców, prawnych opiekunów z wychowawcą klasy.

§ 181

 1. Uczniowie klas I- II otrzymują świadectwa promocyjne, a uczniowie klasy III świadectwa ukończenia liceum na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

 2. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu mogą otrzymać świadectwa promocyjne lub świadectwa promocyjne z wyróżnieniem i nagrodę książkową.

 3. Uczeń klas I-III otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeśli uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyjętych w szkolnym planie nauczania średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.3 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 5. Świadectwo ukończenia liceum z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyjętych w szkolnym planie nauczania średnią ocen co najmniej 4.75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 5 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 182 skreślony

§ 183 skreślony

Rozdział 4

Egzamin poprawkowy

§ 184

  1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu nauczania może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów nauczania.

2. Wniosek o egzamin poprawkowy składają rodzice (prawni opiekunowie) uczniów niepełnoletnich lub uczniowie którzy ukończyli 18 lat w terminie do dnia posiedzenia klasyfikacyjnego do Dyrektora Szkoły.

§ 185

1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem z egzaminu z informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. O egzaminie informowany jest uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) i Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły W skład komisji wchodzą :

1) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący kierownicze stanowisko w szkole jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji,

4. Nauczyciel , o którym mowa w ust. 3, pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z tą szkołą.

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający :

1) skład komisji

2) termin egzamin

3) pytania egzaminacyjne

4) wynik egzaminu

5) oceny ustalone przez komisję

6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłe informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.

§ 186

  1. Uczeń , który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

§ 187

1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 187,ust 2.

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych do klasy programowo wyższej jeżeli, zajęcia te są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowanym w klasie programowo wyższej.

Rozdział 5

Egzamin klasyfikacyjny

§ 188. skreślony

§ 189. skreślony

§ 190. skreślony

§ 191.skreślony

§ 192

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

1) informację pisemną o nieklasyfikowaniu uczeń i jego rodzice(prawni opiekunowie) otrzymują na dwa tygodnie przed klasyfikacją

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie, który wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu, z materiału programowego realizowanego w danym okresie.

 2. Na prośbę rodziców ucznia lub ucznia pełnoletniego, nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego lub kilku przedmiotów.

 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) spełniający obowiązek nauki poza szkołą,

2) realizujący na podstawie przepisów indywidualny tok nauki.

 1. Uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą zdaje egzamin klasyfikacyjny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wyjątkiem informatyki, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 2. Podanie do dyrektora szkoły mogą złożyć rodzice lub wychowawca klasy nie później jednak niż do dnia rady klasyfikacyjnej.

 3. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, wyjątkiem są egzaminy z informatyki, oraz wychowania fizycznego z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.

 4. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w w ust. 2, 3 i 4, pkt.2 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt.1, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- rodzice ucznia.
 2. Z przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.7, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia o którym mowa w ust.3,pkt 1 – skład komisji,

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego nie uzyskuje promocji i powtarza klasę.

 3. Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

 4. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “ nieklasyfikowany / „nieklasyfikowana”

 5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.18 i § 194.

 6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 185 i § 194.

§ 193. skreślony

§ 194

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od chwili zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust.2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1.Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 185.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji, c) wynik głosowania,

d) ustaloną oceną zachowania wraz z uzasadnieniem,

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

11.Rodzic może złożyć do dyrektora szkoły zastrzeżenia w terminie podanym w § 10 w przypadkach, gdy treści sprawdzianu wykraczały poza treści programowe danej klasy, sprawdzian został oceniony niezgodnie z kryteriami zawartymi w § 157, w przypadku naruszenia procedur przeprowadzenia sprawdzianu.

§ 195.

l. Na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej przedstawia się wskaźniki ilościowe poziomu osiągnięć uczniów i ich zachowań.

§ 196.

l. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym zatwierdza ostateczne wyniki klasyfikacji.

§ 197.

  1. Sporne sprawy między uczniami, ich rodzicami, a nauczycielami, dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje Dyrektor Szkoły.

Rozdział 7.

Egzamin maturalny

§ 198.

1.Egzamin maturalny może zdawać każdy uczeń, który ukończył Liceum Ogólnokształcące .

2.Szczegółowe zasady zdawania egzaminu maturalnego określają odrębne przepisy

VII . WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI

Rozdział 1.

Instytucje i współpraca .

§ 199.

1. Szkoła dla podnoszenia efektów swojej pracy może współdziałać z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz środowiska.

§ 200.

l. Instytucje i organizacje z którymi szkoła współdziała stale to:

1) Parafia Rzymsko-Katolicka p w. Św. Jacka w Horodle

2) Strażnica Straży Granicznej w Horodle,

3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

4) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

5) Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych- Koło Gminne w Horodle

6) Urząd Gminy w Horodle,

7) Ośrodek Kultury w Horodle,

8) Ochotnicza Straż Pożarna

9) Policja

10) Kurator Sądowy.

2.Współpraca polega głównie na:

1) wspólnej organizacji imprez i uroczystości,

2) przeprowadzaniu niektórych zajęć w tych instytucjach,

3) organizacji różnego rodzaju akcji,

4) udzielaniu pomocy uczniom , interwencja w rodzinach patologicznych,

5) nadzór nad uczniami podlegającymi nadzorowi kuratora sądowego,

6) organizacja imprez patriotycznych i pielęgnacja grobów i miejsc pamięci narodowej,

7) udziale w akcjach charytatywnych,

8) organizacji zajęć pozalekcyjnych,

9) działalności na rzecz środowiska lokalnego,

10) określaniu trudności w nauce u ucznia i zasad pracy z nim.

§ 201.

l. Lista instytucji i organizacji oraz zakres współpracy może ulegać zmianie i powiększać się w zależności od potrzeb i aktualnego planu pracy liceum.

VIII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 202.

1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. Nowelizację mogą wprowadzać wszystkie organy szkoły: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

3. Rada Pedagogiczna Szkoły uchwala zmiany w Statucie po zaopiniowaniu przez pozostałe organy Szkoły.

4. Zmiany w postanowieniach Statutu wprowadza się w postaci uchwał nowelizujących.

§ 203.

1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§ 204.

1. Dla sprawnego organizacyjnego i statutowego funkcjonowania placówki obowiązują w niej ustawy, regulaminy i dokumenty:

1) dokumentacja przebiegu nauczania według obowiązujących przepisów,

2) ustawy oświatowe i dokumenty wewnętrzne:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty

 2. Karta Nauczyciela

 3. Statut Liceum Ogólnokształcącego w Horodle

 4. Szkolny program wychowawczy

 5. Szkolny zestaw programów nauczania

 6. Podstawa programowa kształcenia ogólnego

 7. Zakresy czynności i kompetencji pracowników obsługi

 8. Wewnątrzszkolny System Oceniania

 9. Regulamin Rady Pedagogicznej

 10. Regulamin Rady Rodziców

 11. Regulamin biblioteki szkolnej

 12. Regulamin sali gimnastycznej.

Uchwalono dnia, 31.01.2013r.

Rada Pedagogiczna Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Samorząd Uczniowski Rada Rodziców

Załącznik nr 1.

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. Przekazać informację wychowawcy klasy.

 2. Wychowawca powiadamia dyrektora szkoły.

 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia. Przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania a rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej należy zaproponować rodzicom konsultacje w specjalistycznych placówkach i udział w programie terapeutycznym.

 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie zgłaszają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji, dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa , że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki;

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2. Wychowawca odizolowuje ucznia od reszty klasy, zapewnia mu opiekę innego nauczyciela.

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

4. Zawiadamia o fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzic odmawia odebrania dziecka, lekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły decyduje o dalszym postępowaniu/ pozostawienie ucznia w szkole, przewiezienie do placówki służby zdrowia, przekazanie policji/.

5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny i swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja przewozi ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych- na czas niezbędny do wytrzeźwienia/ maksymalnie do 24 godzin/. O fakcie umieszczenie zawiadamia się rodziców i sąd rodzinny.

6. Jeżeli przypadki powtarzają się, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego.

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyki, powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje ustalić do kogo należała znaleziona substancja.

 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i policję.

 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominająca narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby żąda od ucznia przekazania substancji, pokazania zawartości plecaka, kieszeni.

 2. Powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia, których wzywa do natychmiastowego stawiennictwa.

 3. Jeżeli uczeń przekaże substancję, nauczyciel zabezpiecza ja i niezwłocznie przekazuje policji. Wcześniej próbuje ustalić w jaki sposób uczeń zdobył substancję. Sporządza notatkę, w której opisuje zdarzenie oraz własne spostrzeżenia.

 4. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor wzywa policję, która przeszukuje ucznia, zabezpiecza substancję i przekazuje ją do ekspertyzy.

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia- sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa/ rozbój, uszkodzenie ciała, kradzież/.

 1. Powiadamia dyrektora szkoły.

 2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

 3. Przekazuje sprawcę dyrektorowi szkoły.

 4. Powiadamia rodziców ucznia- sprawcy.

 5. Powiadamia policję

 6. Zabezpiecza ewentualne dowody.

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

 1. Udziela pierwszej pomocy bądź wzywa lekarza, kiedy ofiara doznała obrażeń.

 2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

 3. Powiadamia rodziców ucznia.

 4. Wzywa policję, jeżeli istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności, ewentualnych świadków zdarzenia.

Postępowanie nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły : broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych przedmiotów, substancji.

1.Powiadamia dyrektora szkoły.

2. Z pomocą wszystkich nauczycieli- wychowawców zapewnia bezpieczeństwo uczniom.

3.Wyznaczone przez dyrektora osoby powiadamiają wszystkich pracowników przebywających na terenie szkoły 4. istniejącym zagrożeniu i wyznaczają bezpieczne miejsce.

5.Wyznaczony przez dyrektora pracownik uniemożliwia dostęp osób postronnych do substancji, przedmiotów niebezpiecznych.

6. Dyrektor powiadamia policję.

Załącznik nr 2

Procedura podawania leków wychowankom przez pielęgniarkę, nauczycieli.

Procedura opracowana w oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków prze nauczycieli.

 1. Pielęgniarka podaje leki wyłącznie na pisemną prośbę rodziców, zgodnie z zalecaniem lekarskim dostarczonym przez rodziców po uprzednim wyrażeniu zgody przez pielęgniarkę na podanie leku.

 2. Podczas nieobecności pielęgniarki nauczyciel lub wychowawca może podać leki w szczególnie uzasadnionych przypadkach/ dziecko z chorobą przewlekłą/ na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców, po wcześniejszym wyrażeniu zgody na piśmie przez nauczyciela lub wychowawcę.

 3. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, które określa nazwę leku, dawkę oraz częstotliwość dawkowania i okres leczenia

 4. Wszystkie zalecenia lekarskie oraz leki przekazywane przez rodziców muszą zostać zarejestrowane przez pielęgniarkę.
 5. Leki przechowywane są w gabinecie pielęgniarki szkolnej.

 6. Podawanie leków odnotowywane jest w zeszycie podawania leków i opatrzone datą godziną i podpisem osoby podającej lek.

,