Profilaktyka

Podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkole :

 

a) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96)

b) Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2006r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. 2002r. Nr 51, poz. 458)

c) Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

d) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

e) Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 roku.

f) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku.

g) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku.

h) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

i) Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

j) Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci 2004- 2012 „ Polska dla Dzieci”.

k) Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole.

l) Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ł) Ramowy „Program działań profilaktyczno-wychowawczych przeciw agresji.”

m) Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2006 – 2015.

n) Rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „ Razem bezpieczniej”.

o) Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży 2004- 2014.

p) Program „ Wolność oddech – zapobiegaj astmie” współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności, Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dot. diety, aktywności fizycznej i zdrowia,

r) Program „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość” dla klas I.

s)Program” Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole”

t)Program „Przemoc w rodzinie wobec dziecka, procedury interwencyjne w szkole”

u)Program „Przemoc wobec dziecka”

w)Program „Krzywdzenie emocjonalne dziecka”

z)Program „Mobbing i bullying w szkole”

ż)Program „Jak reagować na cyberprzemoc?”

Program profilaktyki opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców. Stanowi spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i programem wychowawczym szkoły. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska

CELE OGÓLNE:

 

 • Zapobieganie niekorzystnym zjawiskom dotykającym dzieci i młodzież szkolną.
 • Poznawanie skutecznych sposobów zabezpieczających przed szkodami wywołanymi działaniami niepożądanymi.
 • Diagnozowanie potrzeb uczniów i ich środowiska w zakresie zagrożeń.

 

 

 

OBSZARY DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROGRAMEM

 

 1. trudna sytuacja materialna i finansowa rodziców, pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej, pomaganie innym; pomaganie ludziom starym i chorym,
 2. pogłębianie motywacji do nauki i aktywizowanie potrzeb edukacyjnych,
 3. profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków i środków odurzających,
 4. problemy agresji i przemocy (walka o dominację, drobne bójki, zaczepki), mobbing i bullying w szkole,
 5. uzależnienie od telewizji, komputera, Internetu,
 6. rozwijanie kultury języka i pogłębianie dyscypliny w szkole, inne formy komunikacji,
 7. rozwijanie świadomości na temat problemów osób niepełnosprawnych,
 8. rozwijanie świadomości dotyczącej norm i zasad społecznych (przestrzeganie norm, kontrola zachowania, samokontrola, asertywność, „zdrowa rywalizacja”, prawdomówność, szacunek wobec drugiego człowieka, poszanowanie cudzej własności)

 

 

KIERUNKI SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I INTERWENCYJNYCH

 

 1. powołanie i zorganizowanie Szkolnego Zespołu ds. profilaktyki,
 2. analiza sposobu realizacji zadań szkoły wynikających z przepisów prawnych, znowelizowanego statutu i programu wychowawczego szkoły,
 3. diagnoza środowiska szkolnego oraz próba diagnozy środowisk rodzin dysfunkcyjnych z problemem uzależnienia i przemocy.

 

 

DZIAŁANIA SZKOŁY W KIERUNKACH WSKAZANYCH W WYNIKU DIAGNOZY

 

 1. doskonalenie wiedzy rodziców w zakresie:
 • agresji i autoagresji,
 • wiedzy na temat uzależnień, współuzależnień, problemów psychicznych małych dzieci alkoholików i ofiar przemocy psychicznej i fizycznej,
 • regulacji prawnej i możliwości szybkiego ich wykorzystania,

 

 

b) organizowanie profilaktycznych zajęć edukacyjnych w ramach:

 • lekcji wychowawczych,
 • zastępstw,
 • spotkań dydaktycznych,
 • pedagogizacja rodziców podczas spotkań ogólnych i indywidualnych z rodzicami.

c) udział uczniów w wolontariacie (motywacja do zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw, wzrost poczucia odpowiedzialności za to co się dzieje w ich środowisku, by pomóc innym),

d) stała współpraca z rodzicami w celu przekazywania im wiedzy na temat zagrożeń a także zapoznanie ich z podejmowanymi działaniami szkoły,

e) organizowanie w szkole imprez tematycznych (przedstawienia, apele, konkursy, prelekcje, inscenizacje słowno- muzyczne),

f) udział uczniów w pogadankach na temat osób niepełnosprawnych, spotkania integracyjne,

g) zapewnienie uczniom alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu (atrakcyjna oferta spędzania zajęć pozalekcyjnych, zabaw pedagogicznych, aktywne formy spędzania wolnego czasu), zajęcia rekreacyjne – biesiady z piosenką, zabawy sportowe, konkursy, udział i działalność w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,

h) współudział szkoły w organizowaniu imprez profilaktycznych na terenie gminy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

i) psychozabawy i ćwiczenia kształtujące system wartości i empatię,

j) doposażenie biblioteki w materiały psychologiczno – pedagogiczne (broszury, filmy video i DVD, scenariusze zabaw) dotyczące profilaktyki.

 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

 1. nauczyciele wszystkich przedmiotów szczególnie wychowawcy poszerzą wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki oraz umiejętności postępowania w konkretnych trudnych przypadkach i zastosowania różnorodnych form pomocy (współdziałania z innymi czynnikami, instytucjami, niebieska linią).
 2. poprawią się relacje: uczeń – nauczyciel – rodzic,
 3. zmniejszy się wskaźnik uczniów zachowujących się agresywnie,
 4. uczniowie nauczą się radzić sobie ze stresem oraz innymi trudnymi sytuacjami, będą asertywni,
 5. uczniowie i ich rodzice będę korzystać ze wsparcia osób i instytucji zajmujących się sytuacjami trudnymi w sposób profesjonalny,
 6. uczniowie chętnie i aktywnie będą uczestniczyć w promocji zdrowego stylu życia,
 7. w szkole prowadzone są wartościowe programy profilaktyczne dla uczniów,
 8. coraz więcej uczniów chętnie uprawia różne dyscypliny sportowe, odnosząc sukcesy w rozgrywkach i zawodach,
 9. coraz mniej czasu uczniowie spędzają przed telewizorem, komputerem wybierając inne formy, które oferuje im szkoła we współpracy z instytucjami lokalnymi,
 10. uczniowie posiadają wiedzę stosowną do wieku rozwojowego o środkach uzależniających, przemocy, molestowaniu seksualnym, ludziach chorych i niepełnosprawnych,
 11. uczniowie uczą się kultury słowa,
 12. uczniowie uczą się przyjmować postawę opiekuńczą wobec osób starszych i chorych, niepełnosprawnych,
 13. właściwe postawy nauczycieli, wychowawców wpływają na dojrzałą postawę uczniów i motywują do bycia lepszym,
 14. rodzice stosują zasady profilaktyki domowej (coraz więcej rodziców jest przekonanych, że profilaktyka i współdziałanie rodziców, uczniów i grona nauczycielskiego może być drogą do zapobiegania kryzysom i ich rozwiązywania oraz przeciwdziałania patologiom w rodzinie),
 15. uczniowie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej otrzymują dożywianie korzystając ze stołówki szkolnej,

p) w bibliotece znajdują się materiały i publikacje dotyczące profilaktyki zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ W WYMIENIONYCH OBSZARACH ZAGROŻEŃ

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

 

FORMY REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNI

 

TERMIN

 

UWAGI O REALIZACJI

1. Zdiagnozowanie sytuacji w szkole

 • Rozmowy indywidualne prowadzone na bieżąco z uczniami przeżywającymi sytuacje kryzysowe i różne trudności, jak również z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze.

 • Ciągła obserwacja uczniów znajdujących się w sytuacji trudnej jak również niedostosowanych społecznie.

Dyrektor,

Wychowawcy klas

Cały rok

2. Wskazanie uczniom zagrożeń wynikających z różnych form uzależnień:

 1. Ochrona ucznia przed wszystkim co służy inicjacji alkoholowej i narkotykowej oraz promowanie w świadomości dziecięcej atrakcyjności w życiu trzeźwym, wolnym od uzależnień poprzez poznawanie faktów dotyczących wpływu jaki alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze wywierają na ciało i sposób zachowania.

b) Bezpieczeństwo w domu i najbliższym środowisku.

 1. Prawa człowieka.

 1. Przemoc w rodzinie. Rozpoznawanie symptomów przemocy wobec dziecka przez nabywanie umiejętności postępowania w tego typu sytuacjach.

 • Pogadanki, dyskusje tematyczne i problemowe, bajki, filmy DVD i video, opowiadania na temat szkodliwości picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków, stosowania „dopalaczy”.

 • Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa w szkole.

 • Spotkanie z policjantem.

 • Pogadanka na temat konsekwencji wynikających ze stosowania środków pirotechnicznych.

 • Pogadanka na temat prawa do wolności osobistej.

 • Współpraca z punktami konsultacyjnymi, pomoc psychologiczna.

Wychowawcy klas

I – VI

Komisja szkolna

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

I – VI

Wychowawcy klas

I – VI

Wychowawcy klas

I – VI

Cały rok

sierpień – wrzesień

wrzesień

Cały rok

Cały rok

Cały rok

3. Poznanie faktów dotyczących wpływu jaki komputer, Internet, telewizja wywiera na sposób zachowania.

 1. Aktywne formy spędzania czasu wolnego, udział w zajęciach pozalekcyjnych

 • Konkursy o powyższej tematyce.

 • Scenki, psychodramy.

 • Pogadanki, rozmowy, zabawy.

 • Wdrażanie dobrych praktyk z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej.

 • Omówienie szkodliwości nadmiernego oglądania telewizji i korzystania z komputera

Wychowawcy klas

I – VI

Nauczyciele informatyki i wychowawcy

Według potrzeb

Cały rok

 

4. Zachęcanie uczniów do aktywnej postawy opiekuńczej, udzielania pomocy względem ludzi przeżywających różne trudne sytuacje, starszych i schorowanych.

 • Działalność wolontariatu szkolnego, ZHP

D. Tuz,

H. Jeżyna

M. Szumska

A. Kozar

A. Zbirowska

I. Klamer

Według potrzeb

5. Budzenie świadomości na temat problemu osób niepełnosprawnych i chorych (uczenie tolerancji).

Uwrażliwianie na różnorodność wyznaniową.

 • Lekcje wychowawcze.

 • Pogadanki.

Dyrektor,

Wychowawcy

Według planów pracy

6. Pedagogizacja rodziców w celu podnoszenia ich kompetencji wychowawczych.

 • Rozpoznawanie symptomów stosowania przemocy wobec dziecka oraz nabywanie umiejętności postępowania w tego typu sytuacjach.

 • Przeciwdziałanie absencji uczniów.

 • Współpraca z rodzicami uczniów trudnych.

 • Wolność oddechu – zapobieganie astmie.

 

 • Zawieranie kontraktów.

 • Zapoznanie z rządowymi programami dotyczącymi działań profilaktycznych w szkole

Psycholog,

Pedagog,

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

I – VI, pracownicy GOPS, Policja, Sędzia Sadu Rodzinnego

Wychowawcy klas

I- VI

Wychowawcy klas

I – VI

Wychowawcy klas

I – VI

Klasy I- VI

Cały rok

Cały rok

Według planu

Według potrzeb

Cały rok

7. Utrzymanie stałego kontaktu rodziców z wychowawcami i nauczycielami.

 • Indywidualne rozmowy rodziców podczas wywiadówek, spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne.

 • Zawieranie kontraktów.

 • Realizacja zadań wynikających z analizy sprawdzianów diagnostycznych i zewnętrznych.

Wychowawcy,

Nauczyciele

Cały rok

8. Uświadomienie zagrożeń, które mogą wynikać z przynależności do grup nieformalnych i sekt.

 1. Skutki związane z wykroczeniami nieletnich,

 2. Mobbing i bullying w szkole – mobbing jako długofalowy charakter przemocy; bullying – tyranizowanie z intencją krzywdzenia drugiej osoby przez prowokację

 3. Jak rozumiem terroryzm, na czym polega? Dlaczego trzeba z nim walczyć? globalizacja

 • Uczniowie poznają sposoby pozyskiwania dzieci i młodzieży do sekt.

 • Dyskusja w ramach godzin wychowawczych na temat wielkiego niebezpieczeństwa sekt.

 • Pogadanka z policjantem.

 

 • Pogadanka, prelekcja, spotkanie z Sędzia Sądu Rodzinnego

 

 

 • Pogadanki i dyskusje w ramach godzin wychowawczych

D. Tuz

Wychowawcy

D. Tuz

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy, sędzia

Wychowawcy

Cały rok

Według planu pracy

Według potrzeb

Według potrzeb

Według planu pracy

9. Zapewnienie uczniom właściwej opieki:

 1. przekazanie uczniom informacji na temat sposobów bezpiecznego poruszania się po drodze i sposobów zachowania się w środkach komunikacji publicznej podczas dowozu

 1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas lekcji i przerw, realizacja programów „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole” oraz „Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole”:

 • Stworzenie pozytywnego klimatu społecznego relacji interpersonalnych i warunków umożliwiających rozwój, zdrowie psychiczne, uczenie się

 1. Niwelowanie wad postawy, walka z otyłością

 1. Zasady doboru tornistra szkolnego oraz sposoby jego użytkowania.

 1. Uświadomienie niebezpieczeństw pożarów, sytuacje zagrożenia we współczesnym świecie.

 1. Przestrzeganie bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, letnich oraz przy zbiornikach wodnych.

10. Promowanie zdrowego stylu życia:

 1. Propagowanie uprawiania sportu i rekreacji, organizacja zajęć sportowych zgodnie z potrzebami uczniów, dbanie o przyrodę i własne otoczenie.

 1. Uczenie się odpowiedzialności za własne zdrowie.

 1. Korygowanie wad postawy

 1. Zmiany zachodzące w organizmach chłopców i dziewcząt w okresie dojrzewania.

 1. Wskazywanie wzajemnych zależności między człowiekiem a środowiskiem, w którym żyje – żywioły (ogień, woda, wiatr, trzęsienia ziemi, tornada, tsunami)

 1. Zapobieganie wirusowi grypy AH1N1 i innym chorobom cywilizacyjnym

 1. Budzenie świadomości na temat dróg zakażeń meningokokami grupy C oraz na temat zasad profilaktyki zakażeń

 • Wyświetlanie filmów o prawidłowym zachowaniu się na jezdni, prelekcje i pogadanki,

 • Szkolenia komunikacyjne w celu zdobycia karty rowerowej. Realizacja programu „Moja karta rowerowa”.

 • Pogadanka na temat bezpiecznego zachowania się na drogach.

 • Spotkanie z policjantem, wycieczki na przejście dla pieszych.

 • Realizacja programu autorskiego z wychowania komunikacyjnego

 • Kształtowanie prawidłowych zachowań w grupie rówieśniczej.

 • Właściwe pełnienie dyżurów przez nauczycieli.

 • Szkolenia uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 • Dobór stolika i krzesełka do wzrostu ucznia

 • Pogadanka wychowawców i omówienie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

 • Zapoznanie uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły z przepisami BHP oraz negatywnymi konsekwencjami braku ich przestrzegania – zalecenia sanepidu

 • Zapoznanie nauczycieli i uczniów ze sposobami zachowania się w przypadku pożaru.

 • Uczenie bezpiecznych zachowań względem obcych, nieznajomych nawiązujących kontakty (nauka asertywności)

 • Pogadanki, historyjki obrazkowe, teksty literackie.

 • Udział uczniów w zawodach sportowych i spotkaniach rekreacyjnych szkolnych i międzyszkolnych.

 • Udział uczniów w zajęciach sportowych pozalekcyjnych

 • Wycieczki turystyczno-krajoznawcze

 • Realizacja programu: „Wolność oddechu- zapobiegaj astmie”.

 • Uczenie prawidłowego sposobu spożywania posiłków w rodzinie, savoir- vivre.

 • Zdrowa żywność- wyeliminowanie z jadłospisu dziecka słodyczy, chipsów i napoi barwionych.

 

 • Udział uczniów w programie „Owoce w szkole”

 

 • Udział uczniów programie „Szklanka mleka”.

 

 • Poznanie sposobów spędzania wolnego czasu.

 • Udział uczniów w gimnastyce korekcyjnej

 • Wyrabianie nawyków codziennej pielęgnacji ciała.

 

 • Pogadanka z pielęgniarką szkolną.

 • Uczenie dbałości o czystość w miejscu zamieszkania i w szkole.

 • Uwrażliwienie uczniów na piękno natury i jej walory zdrowotne. Wycieczki krajoznawcze

 • Akcja: „ Sprzątanie świata”

 • Święto Drzewa

 • Święto pieczonego ziemniaka.

 • Biwaki.

 • Wycieczki krajoznawcze.

 • Zamieszczenie plakatów na tablicy ogłoszeń.

 • Poinformowanie rodziców na zebraniu ogólnym.

 • Pogadanka przeprowadzona przez wychowawców na podstawie zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Hrubieszowie.

 • Pogadanka przeprowadzona przez wychowawców na podstawie zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Hrubieszowie.

Wychowawcy,

Nauczyciele

M. Kamień

T. Najuch

Wychowawcy klas

0 – VI

Wychowawcy klas 0 – III

I. Klamer

Wychowawcy klas

0 –VI

Wszyscy nauczyciele

I. Słupska

Wychowawcy klas

Dyrektor,

Nauczyciele,

Wychowawcy, nauczyciele

Wychowawcy klas

0 – VI

Straż Pożarna

Wychowawcy klas

0 – VI

Komisja szkolna

Z. Janeczko

R. Jerzyna

M. Kamień

Kierownik wycieczki

H. Jeżyna

S. Ślązak,

T. Najuch,

I. Słupska

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

Stołówka szkolna,

Dyrektor

Realizacja zajęć pozalekcyjnych

R. Jerzyna

S. Ślązak

I. Słupska

Pielęgniarka,

Wychowawcy klas

Lider SzZP H. Jeżyna

Wychowawcy klas

0 – VI

Wychowawcy klas 0 – VI

Wychowawcy klas

I – VI

Wychowawcy

St. Ślązak

J. Bartoszek

A. Zbirowska

Kierownik wycieczki

Dyrektor,

Wychowawcy

PSSE w Hrubieszowie

Lider SzZP H. Jeżyna

Wrzesień

Maj – czerwiec

Cały rok

Wrzesień

Cały rok

Cały rok

Według harmonogramu

Wrzesień

Według potrzeb

Według potrzeb

Klasy I – VI

Cały rok

Wrzesień, styczeń, czerwiec

Według terminarza zawodów sportowych

Cały rok klasy IV – VI

Według harmonogramu wycieczek

Klasy I – III

Według planów pracy

Cały rok klasy I – III

Cały rok klasy I – VI

Nauczyciele

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Według potrzeb

Według planu

Według potrzeb

Pomoc policji, Naczelnik Prewencji

Program opracowali:

Szkolny zespół do spraw profilaktyki w składzie: Dyrektor, Wychowawcy klas 0 – VI, lider SzZP.

Program, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego został uchwalony i dopuszczony do realizacji przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców w dniu ………………………………..