Zestaw podręczników

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UŻYTKU SZKOLNEGO DLA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  I i II ETAPU KSZTAŁCENIA

w roku szkolnym 2017/2018

Podstawa prawna: ( Art. 22a ustawy o systemie oświaty z 7 września1991r. ( Dz. U. nr 256, poz. 2572 z 2004r. z późn zm)oraz  rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r.  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz.U. Nr 89, poz.730 z 2009 r.)

Warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego

 1. Nauczyciel dokonuje wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, i również: przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;

   

   

  • wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat
 2. Podręcznik przeznaczony do edukacji wczesnoszkolnej/ kształcenia zintegrowanego/ musi zawierać usystematyzowaną  prezentację wszystkich lub wybranych treści nauczania, w szczególności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 3. Podręcznik do kształcenia ogólnego :

   

   

  • jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym, w szczególności:
  • uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,jest przystosowany do danego poziomu
  • kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,
  •  zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawionych treści nauczania,
  •  ma logiczną konstrukcję;

4. Zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w ramowym planie

     nauczania na edukację wczesnoszkolną/ kształcenie zintegrowane/ lub nauczanie danego przedmiotu;

5. Zawiera propozycję działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów;  umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi 

    możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

6.Zawiera treści zgodne z przepisami prawa, w tym ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi;

7.Ma estetyczną szatę graficzną;

8 .Nie zawiera materiałów reklamowych innych niż informacje o publikacjach.

      9. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

 Szkolny zestaw podręczników zatwierdzony  i dopuszczony do użytku szkolnego

Lp.

 

Tytuł podręcznika

przedmiot

Wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

Wychowanie  przedszkolne- rodzice SAMI  kupują wszystkie podręczniki

3-latki

Kolorowy start

Przygotowanie przedszkolne

Mac

Wiesława Żaba – Żabińska

 

4-latki

Kolorowy start

Przygotowanie przedszkolne

Mac

Wiesława Żaba – Żabińska

 

     5-latki

Kolorowy start

Przygotowanie przedszkolne

Mac

Wiesława Żaba – Żabińska

 

6-latki

Kolorowy start z plusem

Przygotowanie przedszkolne

Mac

Wiesława Żaba – Żabińska

 

Jestem dzieckiem Bożym

Religia

Gaudium

Ks. M. Zając

 

 

Tytuł podręcznika

przedmiot

Wydawnictwo

Autor

Nr dopuszczenia

Klasa I rodzice kupują tylko religię

Nowi tropiciele

 

Podręcznik cz. 1-4

 

Karty pracy cz. 1 -5

 

Nowi tropiciele – karty matematyczne

 

Cz. 1-5

Nowi tropiciele – wycinanka

edukacja wczesnoszkolna

 

 

edukacja wczesnoszkolna

 

MEN

 

 

 

WSiP

 

 

J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

 

 • Banasiak, A. Burdzińska,

J. Dymarska

 

E. Burakowska

 

Tiger 1 podręcznik

+ zeszyt ćwiczeń

język angielski

Macmillan

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

863/1/2017

“Jesteśmy rodziną Pana Jezusa”

religia

Gaudium

ks. P. Goliszek

AZ-11-01/10-LU-1/12

Klasa  II rodzice kupują tylko religię

„Nasza szkoła” cz. 1-4

 

Ćwiczenia z pomysłem cz.1-4

 

KOMPLET  BEZPŁATNY- DO WYPOŻYCZENIA W SZKOLE

 

edukacja wczesnoszkolna

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

MEN

 

WSiP

 

 

 

 

M.Lorek ,L. Wollman

 

A.Borchard, J.Brzózka, K.Janiec, A.Jasiocha,M.Kieryłowicz, A.Królik, A.Namiecińska, T.Nowak, M.Uba, B.Żebrowska

 

 

 

 

Tiger 2. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej + ćwiczenia

 

 

KOMPLET  BEZPŁATNY-DO WYPOŻYCZENIA W SZKOLE

 

język angielski

Macmillan

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

673/2/2015

„Kochamy Pana Jezusa”

religia

Gaudium

Ks. P. Goliszek

AZ-12-01/10-LU-3/13

Klasy III rodzice kupują tylko religię

„Nasza szkoła-klasa 3” 

 

Ćwiczenia z pomysłem cz.1-4

 

KOMPLET  BEZPŁATNY- DO WYPOŻYCZENIA
W SZKOLE

edukacja wczesnoszkolna

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

MEN

 

WSiP

 

 

 

M.Lorek ,L. Wollman

 

A.Borchard, J.Brzózka, K.Janiec, A.Jasiocha,M.Kieryłowicz, A.Królik, A.Namiecińska, T.Nowak, M.Uba, B.Żebrowska

 

 

 Tiger 3. Podręcznik do języka angielskiego dla szkoły podstawowej + ćwiczenia

 

 

KOMPLET  BEZPŁATNY-DO WYPOŻYCZENIA W SZKOLE

język  angielski

Macmillan

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro

673/3/2016

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

religia

Gaudium

ks. P. Goliszek

AZ-13-01/10-LU-4/14

Klasy IV rodzice kupują tylko religię

„Jestem chrześcijaninem”

religia

WAM

ks. W. Janiga

AZ-21-01/10

 

Słowa z uśmiechem  (Literatura i kultura )

 

Słowa z uśmiechem

(Nauka o języku i ortografia ) + zeszyt ćwiczeń

 

język polski

WSiP

E. Horwath, A. Żegleń

 

Wczoraj i dziś

+ ćwiczenia + atlasy

historia

NOWA ERA

 

B.Olszewska,W. Surdyk –Fertsch, G. Wojciechowski

 

 

Tajemnice przyrody + ćwicz.

 

przyroda

 

NOWA ERA

 

M.Marko-Worłowska, T.Szlajfer, J.Stawarz

 

 

Matematyka 4+ ćwiczenia

 

matematyka

 

WSiP

 

B. Dubiecka – Kruk, P. Piskorski

832/1/2017

 

Steps Plus dla klasy IV

 z ćwiczeniami

język angielski

OXFORD

 Wheeldon,T. Falla, P. A. Davis, P. Shipton

800/1/2017

Muzyka

 

muzyka

MAC Edukacja

T. Wójcik

 

Do dzieła!

plastyka

NOWA ERA

J. Lukas, K. Onak

 

Lubię to!”

informatyka

NOWA ERA

M. Kęska

 

„Jak to działa?”

technika

NOWA ERA

Łabecki l., Łabecka M.

 

KLASA V RODZICE KUPUJĄ TYLKO JĘZYK ROSYJSKI i RELIGIĘ

„Стүпeни 2.  Podręcznik do języka rosyjskiego dla klasy V szkoły podstawowej.

język rosyjski

WSiP

Gawęcka-Ajchel B. Żelezik A.

381/2/2011

„Wierzę w Boga”

religia

Gaudium

ks. W.Janiga

AZ-22-01/10-LU-2/13

„Między nami”. Język polski 5

Podręcznik dla klasy V.

Zeszyt ćwiczeń wersja B

język polski

GWO

A.Łuczak, A. Murdzek

773/2/2016

„Wczoraj i dziś.” Historia i społeczeństwo-podręcznik  dla klasy 5 szkoły podstawowej, zeszyt ćwiczeń

historia

NOWA ERA

G.Wojciechowski

443/2/2013/2015

 „Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy 5, Zeszyt ćwiczeń

przyroda

NOWA ERA

J.Ślósarczyk, R.Kozik, F.Szlajfer

399/2/2013/2015

„Matematyka z plusem.”   Podręcznik do matematyki dla klasy 5. Zeszyt ćwiczeń . Zbiór zadań.

matematyka

GWO

Praca zbiorowa

773/2/2016

Steps Forward 2. Student's book, work book. Podręcznik + ćwiczenia

język  angielski

Oxford University Press

Tim Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton, Ewa Palczak

741/2/2016

„Lekcja muzyki”  Podręcznik do muzyki Klasa 5

muzyka

NOWA ERA

M. Gromek, G. Kilbach

589/2/2013/2015

„Do dzieła!.” Podręcznik do plastyki  Klasa 5

plastyka

NOWA ERA

J. Lukas, K. Onak

326/2/2011/2015

„Lubię to!” Podręcznik do zajęć komputerowych Klasa 5

zajęcia komputerowe

NOWA ERA

M. Kęska

 

729/2/2016

„Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych Klasa 5

 

zajęcia techniczne

NOWA ERA

Łabecki l., Łabecka M.

295/2/2010/2015

„Wędrując ku dorosłości.” Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V i VI  szkoły podstawowej.

wychowanie do życia w rodzinie

RUBIKON

Król T.

189/99

Klasa VI rodzice SAMI  kupują tylko język rosyjski i religię

„Tajemnice przyrody”. Podręcznik do przyrody dla klasy 6. Zeszyt ćwiczeń

przyroda

NOWA ERA

J.Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk

399/3/2014

„Стүпeни. 3 . Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy 6.

język rosyjski

WSiP

B. Gawęcka -Rajchel, A. Żelezik

381/3/2011

„Między nami”. Język polski 6.

Podręcznik dla klasy VI +

 Ćwiczenia dotacyjne

język polski

GWO

A.Łuczak, A. Murdzek

445/3/2014

 

Matematyka z plusem + ćwiczenia

matematyka

GWO

M. Dobrowolska, M. Jucewicz

773/3/2016

„Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii dla klasy VI.

Zeszyt ćwiczeń.

historia

NOWA ERA

Wojciechowski G.

443/3/2014

Steps Forward 3 podręcznik + ćwiczenia 

język angielski

Oxford University Press

T. Falla, P. Davis, S. Wheeldon, P. Shipton, E. Palczak, M. Szpotowicz

741/3/2015

„Lubię to!” Podręcznik do zajęć komputerowych Klasa 6

zajęcia komputerowe

NOWA ERA

   

„Lekcja muzyki”  Podręcznik

Klasa 6

muzyka

NOWA ERA

S. Kilbach, M. Gromek

589/3/2014/2015

Plastyka „Lubię tworzyć.” Podręcznik Klasa 6

plastyka

Grupa Edukacyjna S.A

W. Sykut

M. Kwiecień

397/3/2014

„Jak to działa?”– klasa VI

zajęcia techniczne

Nowa Era

L. Łabecki, M. Łabecka

 

„Wierzę w Kościół”

religia

Gaudium

ks. W. Janiga

AZ-23-01/10-LU-2/14

„Wędrując ku dorosłości.” Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V i VI.  szkoły podstawowej.

wychowanie do życia w rodzinie

Rubikon

T. Król

189/99

Klasa VII rodzice SAMI  kupują tylko religię

Myśli i słowa

 

+ Gramatyka i stylistyka

język polski

WSiP

E. Nowak, J. Gaweł

 

Z. Czarniecka – Rodzik

 

English Plus Options

+ ćwiczenia

język angielski

Oxford

B. Wetz, D. Pye

835/1/2017

Echo+ ćwiczenia

język rosyjski

WSiP

B. Gawęcka – Ajchel

 

Muzyczny świat

muzyka

MAC Edukacja  

T. Wójcik

 

Do dzieła

plastyka

Nowa Era

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

 

Wczoraj i dziś

+ ćwicz. + ATLAS

historia

Nowa Era

S. Roszak, A. Łaszkiewicz,
J. Kłaczow

 

Planeta Nowa +

Zeszyt ćwicz.

geografia

Nowa Era

R. Malarz

M. Szubert

 

Puls życia

 

Zeszyt ćwicz. do biologii

biologia

Nowa Era

M. Jafimow

 

J. Holeczek

B. Januszewska

 

Chemia Nowej Ery +

Ćwiczenia +Zbiór zadań

chemia

Nowa Era

J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin

 

Spotkania z fizyką

fizyka

Nowa Era

G. Francuz – Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska

 

Matematyka 7

 

+ ćwiczenia

matematyka

WSiP

A.Makowski, T. Masłowski, A. Toruńska

 

Lubię to

informatyka

Nowa Era

Grażyna  Koba

 

 

religia