Statut

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HORODLE

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Króla Władysława Jagiełły

w HORODLE

Na podstawie art.52 ust.2 w związku z art.50 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.329 z późn. zm.), załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późń. zm.)

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I

Przepisy definiujące

Rozdział I

Przepisy definiujące

§1

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Horodle.

 2. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle.

2a) Oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddziały przedszkole tworzone dla dzieci 5 i 6-letnich.

 1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.329 z późn. zm.).

 2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle.

 3. Dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół.

 4. Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle.

 5. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.

 6. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów szkoły.

 7. Organie prowadzącym Zespół Szkół – należy przez to rozumieć Gminę Horodło.

 8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Lublinie.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydanej przez dyrektora w sprawach zakresu obowiązku szkolnego jest Kurator Oświaty.

Rozdział II

Podstawowe założenia

§ 2

1. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Horodło.

2. Szkoła jest placówką publiczną w myśl art.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.329 z późn. zm.), która:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

 4. realizuje:

  1. szkolny zestaw programów nauczania zawierający podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów,

  2. program wychowawczy szkoły tworzący z nimi spójną całość,

  3. ramowy plan nauczania,

  4. program profilaktyki.

5) prowadzi działania opiekuńcze i wychowawcze odpowiednie do zaistniałych potrzeb,

6) respektuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprzez Wewnątrzszkolny System Oceniania,

7) umożliwia uzyskanie państwowego świadectwa ukończenia kształcenia na poziomie II etapu obowiązkowej nauki w 6 – letniej szkole podstawowej,

8) umożliwia realizację obowiązkowego wychowania przedszkolnego.

§3 skreślony

Rozdział III

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole

§ 4

 1. Szkoła Podstawowa w Horodle jest szkołą publiczną.

1a. Placówka nosi nazwę: Zespół Szkół w Horodle.

1b. W skład zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle

2) Gimnazjum Publiczne im. Królowej Jadwigi w Horodle,

3) Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej w Horodle

1c. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół posiadają własne statuty określające między innymi cele i zadania, organy szkoły oraz ich kompetencje, zasady rekrutacji uczniów oraz ich prawa i obowiązki, a także zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz wewnątrzszkolny system oceniania.

§ 5

 1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej i podłużnej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierająca nazwę: Zespół Szkół w Horodle.

 2. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają u góry nazwę Zespołu Szkół w Horodle, a u dołu nazwę szkoły.

§ 6

1. Szkoła posiada sztandar, hymn.

2. (skreślony)

3. (skreślony)

§7

1. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat.

2. Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne w trybie 1-zmianowym.

3. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

 1. biblioteki,

 2. świetlicy,

 3. stołówki,

 4. gabinetu higienistki szkolnej,

 5. gabinetów opieki medycznej w Ośrodku Zdrowia w Horodle,

 6. (skreślony)

 7. sali gimnastycznej.

§ 8

1. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.329 z późn. zm.) w szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

2. Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych określają odrębne przepisy.

Rozdział IV

Cele i zadania szkoły

§ 9

1. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w:

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatela,

Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka.

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie.

§ 10

1. Szkoła kształtuje wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia zapewniając:

 1. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

 2. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia według obowiązującego szkolnego zestawu programu nauczania,

 3. dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

 4. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zdolności (np. przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych oraz przestrzennych itp.),

 5. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

 6. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

 7. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

 8. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej,

 9. kształcenia umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł wiedzy,

 10. możliwość podtrzymania tożsamości narodowej oraz religijnej w duchu pełnej tolerancji wyznaniowej,

 11. opiekę psychologiczno- pedagogiczną w ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Hrubieszowie,

 12. opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,

 13. rozwijanie zainteresowań uczniów przez działalność kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych w szkole i we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Horodle,

 14. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

2. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych stosuje się od roku szkolnego 2009/2010. W pozostałych klasach szkoły podstawowej, do zakończenia cyklu kształcenia stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 

3. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w ty, co dobre i co złe,
 2. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 3. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 4. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 5. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 6. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 7. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 8. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 9. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

4. Zadania szkoły na etapie wychowania przedszkolnego realizowane są z uwzględnieniem potrzeb i możliwości zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i obejmują:

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 7. wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem,
 8. wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
 9. wychowanie przez sztukę: rożne formy plastyczne,
 10. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
 11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
 12. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
 13. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „ gotowości szkolnej”,
 14. zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

 

5. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia, łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny poprzez:

 1. przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiedzy na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów,
 2. wyposażenie uczniów w umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
 3. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

6. Szkoła na etapie kształcenia ogólnego kształci u uczniów poniższe umiejętności:

 1. czytanie- rozumiane, jako prosta czynność oraz jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa,
 2. myślenie matematyczne- umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych,
 3. myślenie naukowe- umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa,
 4. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie,
 5. umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji,
 6. umiejętność uczenia się, jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji,
 7. umiejętności pracy zespołowej.

 

7. Do najważniejszych zadań szkoły należy:

 1. kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobów słownictwa uczniów,
 2. przygotowywanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez nabywanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych, na zajęciach z rożnych przedmiotów,
 3. kształtowanie nawyków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi i umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
 4. kształcenie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestniczenia w kulturze, podejmowania inicjatyw i współpracy zespołowej,
 5. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji kultury własnego narodu, poszanowania tradycji i kultury innych narodów.

 

8.W zależności od potrzeb i możliwości szkoły w klasach V-VI szkoły podstawowej, w których stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o stosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne podstawy programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w ust.2.

 

§11

1.Szkoła realizuje program wychowawczy i profilaktyki, który uchwala Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

2. Szkolny program wychowawczy opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli w ramach zajęć edukacyjnych (dydaktyczno- wychowawczych) lub realizację zadań wynikających ze ścieżek edukacyjnych.

3. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za uwzględnienie problematyki ścieżek edukacyjnych w szkolnym zestawie programów nauczania. Za realizację ścieżek edukacyjnych odpowiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego programu włączają odpowiednie treści danej ścieżki.

4.Ścieżki edukacyjne uwzględniają następujące edukacje:

 1. prozdrowotną,

 2. ekologiczną,

 3. czytelniczą i medialną oraz

 4. wychowanie do życia w społeczeństwie realizowane przez:

3 moduły: – wychowanie do życia w rodzinie,

– edukację regionalną ( dziedzictwo kultury w regionie),

– wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

5.Szkoła stwarza warunki wpływania na treści nauczania oraz kierunki działalności wychowawczej i opiekuńczej poprzez współpracę z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§ 12

1. Szkoła organizuje dla uczniów poszczególnych klas oraz dla dzieci z oddziału przedszkolnego naukę religii na życzenie rodziców/ prawnych opiekunów/ zgodnie z aktualnie obowiązującymi odrębnymi przepisami.

2. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe na życzenie lub po akceptacji rodziców.

3. Obowiązkiem szkoły jest prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulującym, korekcyjnym i kompensacyjnym z wychowankami, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu.

4. W szkole i oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia integracyjne.

§ 13

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny jednocześnie szanuje prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi.

2. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:

 1. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w statucie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

 2. upowszechniania zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

 3. kształtuje postawy patriotyczne ( także w wymiarze lokalnym),

 4. sprzyja zachowaniom proekologicznym,

 5. umożliwia wychowankom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

 6. szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

 7. budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i środowiska,

 8. wdraża do dyscypliny i punktualności.

2a. Szkoła pomaga rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

2b. Informuje na bieżąco o postępach wychowanków.

2c.Uzgadnia z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w oddziale przedszkolnym i szkole.

3. Szkoła wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

§ 14

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega na:

 1. ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

 2. sprawowaniu w formie indywidualnej opieki nad uczniami potrzebującymi takiej opieki,

 1. Szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi, uczniami, także niepełnosprawnymi, w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz zajęć realizowanych poza placówką,

 2. Szkoła określa szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych przez rodziców (prawnych opiekunów).

1) Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo.

2) Obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go

bezpośrednio nauczycielce lub wychowawcy świetlicy szkolnej.

 1. Personel szkoły sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go

nauczycielce, do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną (pisemna zgoda rodziców), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 1. Dopuszcza się możliwość przyprowadzania i odbierania dzieci przez

rodzeństwo, które ukończyło 10 lat, za pisemną zgodą rodziców i na ich całkowitą

odpowiedzialność.

 1. Nie wydaje się dziecka osobom, które są pod wpływem alkoholu lub środków

odurzających.

6) W przypadku toczących się spraw uregulowania praw rodzicielskich dziecko wydawane jest do domu, osobie zgodnie z postanowieniem sądowym.

7) Dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym winny być przyprowadzane i

odbierane z przystanku przez rodziców (prawnych opiekunów).

§ 15

1. Ustala się zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły wobec dzieci realizujących wychowanie przedszkolne:

1) nauczyciel informuje rodziców o godzinach pracy oddziału przedszkolnego i zasadach ewentualnej opieki świetlicowej,

2) informuje rodziców o zasadach przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału,

3) nauczyciel prowadzący oddział zapewnia opiekę dzieciom podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza jej terenem,

4) nauczyciel prowadzący oddział ustala dzienny harmonogram zajęć zgodnie z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniając równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność,

5) w czasie zajęć dodatkowych opiekę sprawuje osoba prowadząca zajęcia, która ponosi pełna odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci,

6) nauczyciel zobowiązany jest do przedłożenia karty wycieczki i ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem dzieci poza teren szkoły, w przypadku organizacji wyjazdu poza teren miejscowości wymagana jest zgoda rodzica,

7) podczas zorganizowanych form zajęć w terenie – wycieczki autokarowe, pobyt w kinie, teatrze, dyrektor zobowiązuje nauczycielkę oddziału do uczestnictwa, a także poszerza opiekę o wyznaczonych nauczycieli lub rodziców,

8) w trakcie poruszania się po drogach nieposiadających chodnika nauczyciel prowadzi dzieci parami lub pojedynczo lewą stroną jezdni, usuwając się na pobocze w celu przepuszczenia pojazdów.

9) nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad podczas przewozu dzieci:

a) ·każde dziecko ma zapewnione miejsce siedzące,

b) ·pojazd jest prawidłowo oznakowany,

c) sprawdzenia stanu liczebnego dzieci przed każdym wejściem i wyjściem,

d) ·zwracanie uwagi na właściwe zachowanie dzieci, usadzanie podczas jazdy,

e) ·ustalenia zasad porozumiewania się z kierowcą

f) ·zabrania się ciągnięcia sań za pojazdem,

10) nauczyciel odpowiada za prawidłowy dobór zabawek, pomocy i sprzętu zajadającego się w sali,

11) dobiera ćwiczenia ruchowe i relaksacyjne do potrzeb i możliwości dzieci, biorąc pod uwagę stopień sprawności fizycznej dziecka, wydajności organizmu oraz poziom trudności i intensywności ćwiczeń.

12) informuje niezwłocznie rodziców o złym samopoczuciu dziecka oraz zauważonych objawach jakiejś choroby,

13) informuje rodziców w przypadku dziecka stwarzającego zagrożenie innym dzieciom w grupie i utrudniającego pracę nauczyciela

14) zabrania się nauczycielom podawania leków, dzieci zażywające leki pozostają w domu pod opieką rodzica (prawnego opiekuna),

15) w wyjątkowych przypadkach leki mogą być podawane przez nauczyciela, po spełnieniu warunków określonych w załączniku nr 5.

16) nauczyciel nie może wydać dziecka osobom innym niż wskazane przez rodzica (prawnego opiekuna) oraz osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

17) informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach korzystania dziecka z opieki świetlicowej.

1a Ustala się zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny:

 1. nauczyciel winien przebywać z młodzieżą w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych od chwili rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia,

 2. po skończonych zajęciach nauczyciel winien zadbać o pozostawienie przez uczniów porządku w miejscu pracy i nauki.

2. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury według ustalonego

harmonogramu, dotyczy to również nauczycieli pełniących zastępstwo.

 1. W przypadku nagłego zachorowania ucznia (zasłabnięcia) nauczyciel powinien udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić ośrodek zdrowia oraz rodziców.

 2. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony wcześniej z zajęć z innych przyczyn niż zdrowotnych, ale tylko w oparciu o pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych.

 3. Zabrania się nauczycielom podawania jakichkolwiek leków w przypadku złego samopoczucia ucznia.

 4. W wyjątkowych przypadkach pielęgniarka lub nauczyciel może podać leki uczniowi zgodnie z procedurą podawania leków zamieszczoną w załączniku nr 5.

§ 16

1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i

możliwości kadrowe.

2. Projekt planu przygotowuje odpowiednia komisja Rady Pedagogicznej. Przyjęty przez Radę Pedagogiczną plan dyżurów może ulec zmianie tylko w przypadku zgody dyrektora.

3. Nauczyciel pełni dyżur zgodnie z przyjętym planem. W czasie dyżuru kontroluje sale lekcyjne, sanitariaty, szatnie, klatki schodowe. Nauczyciel dyżurujący przestrzega zasad określonych w regulaminie nauczyciela dyżurującego.

4. Nauczyciel rozpoczyna dyżur o godz. 7.30 i kończy o godz.12.30. Do zakończenia zajęć

dyżury pełnią nauczyciele uczący w danych klasach według tygodniowego planu lekcji.

5. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie każdej przerwy międzylekcyjnej. Reagują na każdą formę niewłaściwego zachowania uczniów.

6. Nauczyciel zbiera informacje od uczniów o obcych osobach przebywających na terenie

szkoły.

7. Nauczyciel wydaje niezbędne plecenia dyżurnym klasowym i egzekwuje ich wykonanie.

8. Informuje dyrektora szkoły o wszystkich nadzwyczajnych lub nagłych wypadkach i

zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu uczniów i personelu.

9. Z pełnienia dyżurów może być zwolniony nauczyciel przydzielony do pełnienia funkcji protokolanta posiedzeń Rady Pedagogicznej.

§17

1. Szkoła może organizować wycieczki krajowe i zagraniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Szkoła posiada regulamin wycieczek, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy

organizatorzy wycieczek, biwaków, rajdów i obozów.

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców o zasadach organizowania wycieczek szkolnych.

 2. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

 3. Kierownikiem wycieczki może być także inna osoba wyznaczona przez dyrektora, która:

 1. ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

 2. jest instruktorem harcerskim, posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

 1. Określa się następujące zasady przydziału opiekunów dla sprawowania opieki nad uczniami

podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek i imprez szkolnych:

 1. wycieczka przedmiotowa lub krajoznawczo – turystyczna w tej samej miejscowości- 1 opiekun na 30 uczniów,

 2. wycieczka przedmiotowa lub turystyczno –krajoznawcza poza miejscowość, gdzie mieści się szkoła z wykorzystaniem publicznych środków lokomocji- 1 opiekun na 15 uczniów,

 3. wycieczki turystyki kwalifikowanej (obozy wędrowne, biwaki, rajdy rowerowe i piesze) – 1 opiekun na 10 uczniów.

 1. Kierownik wycieczki zobligowany jest do przedłożenia dokumentacji dyrektorowi szkoły, co najmniej 3 dni przed planowanym wyjazdem.

 2. W dokumentacji powinny się znaleźć: karta wycieczki zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie organizacji turystyki, potwierdzenie ubezpieczenia, zgody rodziców.

 3. W przypadku wyjazdów zagranicznych kierownik przedkłada dyrektorowi kartę wycieczki lub imprezy zawierającą w szczególności:

 1. nazwę kraju i czas pobytu;

 2. program pobytu;

 3. listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku;

 4. potwierdzenie ubezpieczenia uczestników (od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą) tzn. wskazać nazwę firmy ubezpieczającej i numer polisy (lub kserokopię polisy);

 1. Organizator wycieczki/imprezy zagranicznej uzyskuje adnotację Kuratorium Oświaty po złożeniu powyższych dokumentów, (co najmniej 2 egzemplarze) oraz po uzyskaniu wcześniejszej adnotacji organu prowadzącego na karcie wycieczki.

§18

1. Dyrektor szkoły może zalecić sprawowanie indywidualnej opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi narządów ruchu, słuchu i wzroku według zaleceń lekarza zawartych w orzeczeniu o stanie zdrowia dziecka.

 1. Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Horodle, Komisją ds.

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Radą Rodziców w celu ustalania list uczniów wymagających pomocy socjalnej.

2a.Szkoła realizuje zadania sprzyjające wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie ekonomicznym oraz uczniów niepełnosprawnych, wynikające z rządowych programów pomocy uczniom, przyjętych do realizacji w danym roku szkolnym.

2b. Dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził udokumentowane obserwacje warunków rozwojowych przedszkolaka oraz środowiska rodzinnego; w przypadku spostrzeżenia konieczności pomocy materialnej lub innej zgłasza problem dyrektorowi i w porozumieniu z nim podejmuje działania w kierunku pomocy lub interwencji w powołanych do tego instytucjach.

 1. Szkoła organizuje akcje bezpłatnego dożywiania w stołówce szkolnej dla dzieci potrzebujących oraz inne akcje charytatywne we współpracy z instytucjami i organizacjami powołanymi do tego celu.

§19

1. Szkoła zapewnia możliwości korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Hrubieszowie według ustalonej procedury:

 1. wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami na temat konieczności przebadania dziecka,

 2. rodzic składa wniosek z prośbą o przebadanie dziecka do właściwej poradni,

 3. wychowawca na prośbę rodzica lub poradni opracowuje opinię o uczniu,

 4. opinię, orzeczenie wystawione przez poradnię otrzymują rodzice, którzy podejmują decyzje na temat udostępnienia jej szkole,

 5. na pisemny wniosek rodziców szkoła realizuje zalecenia poradni,

 6. nauczyciele zapoznają się z treścią opinii lub orzeczenia, fakt potwierdzają podpisem, który jest równoznaczny z przyjęciem obowiązków realizacji zaleceń poradni.

2. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega na

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka i ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w oddziale przedszkolnym i szkole rodzicom (dzieci) uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i uczniów.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym i szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

6.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom i uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, zwani dalej „specjalistami”.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi szkołami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym, szkole jest udzielana z

inicjatywy:

1) dziecka,

2) rodziców dziecka,

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

9.W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom w formie:

1) klas terapeutycznych,

2) zajęć rozwijających uzdolnienia,

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

5) porad i konsultacji.

10.W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) porad i konsultacji.

11.W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 20

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawcy prowadzą powierzony im oddział w ciągu całego etapu kształcenia.

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

 1. z urzędu,

 2. na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy.

 3. na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

5. Wnioski, o których mowa w ust.4 nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia

informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia statutu.

§ 21

1. Edukacja w szkole podstawowej, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, powinna przede wszystkim:

 1. prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,

 2. rozwijać poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

 3. rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

 4. rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,

 5. umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,

 6. rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych,

 7. kształtować postawy i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną; wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,

 8. rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,

 9. wzmacniać poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

 10. stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej,

 11. zapewnić warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,

 12. zapewnić opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,

 13. uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans,

 14. stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

 15. stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.

2. Edukacja dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na określaniu przez nauczycieli i specjalistów wspierających rozwój dziecka poziomu i postępów na miarę jego możliwości rozwojowych w stosunku do wymagań określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym oraz na formułowaniu oceny opisowej.

 2. Podstawowym warunkiem efektywnej pracy jest nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem.

 3. Należy uznać prawo osób niepełnosprawnych do rozwoju we własnym tempie i uwzględniać to prawo podczas ustalania kierunków pracy.

 4. Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

 5. W edukacji konieczne jest nawiązanie współpracy z rodziną (opiekunami) ucznia. Wspomaganie rodziców poprzez dostarczenie im sukcesów i wyzwalaniu pozytywnych emocji w stosunku do dziecka i siebie nawzajem.

 6. Nauczyciel ma prawo do wyboru poszczególnych metod, form pracy i środków dydaktycznych kierując się ich przewidywaną skutecznością.

DZIAŁ II

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

Rozdział I

Zagadnienia podstawowe

§ 22

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i jego zasady nadzoru nad działalnością szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają inne przepisy.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

§ 23

1. Organami Zespołu są:

 1. Dyrektor Zespołu,

 2. Rady Pedagogiczne szkół,

 3. Rada Pedagogiczna Zespołu,

 4. Samorządy Uczniowskie szkół,

 5. Rady Rodziców szkół,

2. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Horodle.

3. Rady Pedagogiczne szkół wchodzących w skład Zespołu są niezależne od siebie i podlegają w ramach nadzoru pedagogicznego Dyrektorowi Zespołu.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu jest Dyrektor Zespołu.

5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w Zespole określa arkusz organizacji Zespołu na dany rok szkolny opracowany przez Dyrektora Zespołu i zatwierdzony według zasad wynikających z odrębnych przepisów.

§24

1. Szkołą kieruje dyrektor.

2. ( skreślony)

§25

 1. Kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dydaktycznych, kształcenia, wychowywania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

§26

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów wobec pozostałych organów szkoły.

§27

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 28

1. Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowej i prowadzonej działalności mając zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i niniejszym statutem.

2. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami szkoły dokonuje się poprzez:

1) ogłoszenia ustne,

2) informacje pisemne,

3) księgę zarządzeń,

4) tablicę ogłoszeń,

5) apele,

6) zebrania Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

§29

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego, Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa- wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.329 z późn. zm.) – także organ prowadzący szkołę.

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.

§ 30

1. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art.41

ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.329 z późn. zm.).

§ 31

1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do dyrektora.

2. W przypadku, gdy stroną sporu jest dyrektor- rozstrzygnięcie konfliktu leży w gestii organu nadzorującego szkołę.

3. Przepis § 29 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 32

1. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej,

2) odpowiedzialności porządkowej,

3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

Rozdział II

Dyrektor szkoły

§ 33

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkoły.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 34

 1. Dyrektora powołuje się spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu (według przepisów ustawy oświatowej).

§ 35

 1. Dyrektor Zespołu jest pracodawcą dla wszystkich pracowników oraz sprawuje w stosunku do wszystkich pracowników szkoły nadzór pedagogiczny i organizacyjny, a za efekty pracy szkoły ponosi odpowiedzialność.

§ 36

1. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

§ 37

1 Zadania Dyrektora Zespołu Szkół:

1) planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu,

2) tworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.

3) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Zespołu:

 1. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji, promocji uczniów,

 2. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,

 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego wobec nauczycieli oraz wewnątrzszkolnego wobec pozostałych pracowników szkoły,

 4. kształtowanie twórczej współpracy w Zespole, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,

 5. określenie zakresu odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

 6. administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem,

 7. sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 8. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

 9. sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie Zespołu Szkół,

 10. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 11. odraczanie obowiązku szkolnego oraz wcześniejsze przyjmowanie dziecka do Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 12. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka.

ł) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji.

m) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Zespołu Szkół,

n) składanie Radzie Pedagogicznej informacji, okresowych sprawozdań z realizacji planów pracy Zespołu Szkół,

o) udzielanie Radzie Pedagogicznej informacji o działalności edukacyjnej Zespołu Szkół,

p) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji szkolnej,

q) współpraca z pozostałymi organami Zespołu Szkół oraz z organizacjami i instytucjami środowiskowymi,

r) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym

pracownikom szkoły,

s) występowanie do władz z wnioskami w sprawach wykroczeń, nagród i innych wyróżnień

dla nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii

Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

t) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.

4) w zakresie spraw organizacyjnych:

 1. przygotowywanie projektów planów pracy Zespołu Szkół,

 2. opracowanie arkusza organizacji Zespołu Szkół,

5) w zakresie spraw finansowych:

 1. opracowanie planu finansowego Zespołu Szkół,

 2. przedstawianie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

 3. realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół,

6) w zakresie spraw administracyjno- gospodarczych oraz biurowych:

 1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Zespołu Szkół,

 2. organizowanie wyposażenia Zespołu Szkół w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

 3. organizowanie i nadzorowanie kancelarii Zespołu Szkół,

 4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

 5. organizowanie przeglądów technicznych obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,

 6. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

7) w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

a) powołuje zespoły składające się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem,

b) wyznacza osobę koordynująca pracę zespołu (jeden koordynator może kierować pracami kilku zespołów),

c) na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane oraz wpisuje je do Karty indywidualnych potrzeb,

d) informuje na piśmie rodziców dziecka o ustalonych dla dziecka, ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin,

e) decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku, uczniowi danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół,

f) informuje rodziców o terminie spotkania zespołu,

g) wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

2. Dyrektor Zespołu Szkół ma prawo:

 1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu,

 2. zatrudniania i zwalniania pracowników Zespołu,

 3. decydowania o wewnętrznej organizacji Zespołu i jego bieżącym funkcjonowaniu,

3. Dyrektor Zespołu odpowiada za:

1) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami,

2) zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa oświatowego i statutem Zespołu,

3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej budynku,

4) celowe i zgodne z prawem wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność

Zespołu,

5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za

bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

§ 38

1. Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.

§ 39

1. Dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz. Reprezentuje szkołę we współpracy z

instytucjami oświaty i nadzoru pedagogicznego w zakresie dydaktyki i wychowania.

§ 40

1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb jej realizacji określają postanowienia

regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

§ 41

1. W wykonaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organami Samorządu Uczniowskiego oraz personelem administracyjno-obsługowym.

2. Dyrektor- poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

 1. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

 2. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie z realizacji planów pracy szkoły,

 3. udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Rozdział III

Inne stanowiska kierownicze

§42

1. W Zespole zatrudnia się:

1) dyrektora,

2) dwóch zastępców dyrektora,

3) nauczycieli,

4) pracowników administracji i obsługi,

2. Zespołem kieruje dyrektor, który reprezentuje szkoły na zewnątrz.

3. Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty.

4. Dyrektora Zespołu zastępują wicedyrektorzy, powoływani przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5. Szczegółowy zakres zadań wicedyrektorów określa dyrektor.

§43

1. Szczegółowy zakres kompetencji osób zajmujących inne stanowiska kierownicze określa dyrektor, powierzając te stanowiska.

2. W sytuacji, gdy wicedyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, wszystkie jego zadania i kompetencje przejmuje dyrektor.

Rozdział IV

Rada Pedagogiczna

§ 44

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, jest ona kolegialnym organem kierowania działalnością szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

§ 45

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

1a. Nauczyciele są funkcjonariuszami publicznymi, którym przysługuje ochrona prawna. Czyny zabronione, popełnione na szkodę nauczyciela są ścigane z urzędu.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą- z głosem doradczym- brać także udział inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony przez radę, normując w szczególności następujące zagadnienia:

 1. sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań rady pedagogicznej.

 2. wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

 3. kompetencje przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

 4. zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób niebędących członkami tego organu szkoły,

§ 46

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:

 1. przed rozpoczęciem roku szkolnego,

 2. po zakończeniu każdego semestru dla zatwierdzenia wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

 3. po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania organizowane są z inicjatywy:

 1. dyrektora szkoły,

 2. co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

3. Zebrania prowadzi i przygotowuje przewodniczący Rady Pedagogicznej, jest on odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrań.

4. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku ogólne wyniki nadzoru pedagogicznego oraz informacje o pracy szkoły.

§ 47

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,

 2. uchwalanie programu wychowawczego i profilaktyki szkoły, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego

 3. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

 4. ustalanie- po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców- szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie,

 5. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

 6. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

 7. podejmowanie uchwał w sprawie obniżenia oceny z zachowania, przeniesienia ucznia,

 8. uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności

 9. ustalanie innego- niż 45 minutowy- czasu trwania godziny lekcyjnej,

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,

 2. przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi,

 3. powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływania z tych stanowisk,

 4. organizację pracy szkoły zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć

 5. projekt planu finansowego szkoły,

 6. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć,

 7. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom pracy i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 8. podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenie i organizacje, stosowanie do art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.329 z późn. zm.).

3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie:

4. Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole,

 2. deleguje swoich przedstawicieli do pracy w innych organach.

§ 48

1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania Rady Szkoły –do czasu jej utworzenia w szkole – sformułowane w przepisach prawa szkolnego.

2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust.1 Rada Pedagogiczna w szczególności:

 1. uchwala i nowelizuje statut,

 2. występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia statutu albo niektórych jego postanowień art.60 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.329 z późn. zm.).

3. W przypadkach niżej wymienionych Rada Pedagogiczna, wykonując zadania nieutworzonej Rady Szkoły zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii przedstawicieli rodziców i uczniów:

 1. przed uchyleniem lub znowelizowaniem statutu,

 2. przed podjęciem decyzji związanych z obsadą stanowiska dyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole.

§ 49

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

4. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady

Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także

nauczycieli i innych pracowników szkoły.

5. Szczegółowy zakres zadań określa regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 50

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, którego przewodniczącym jest wychowawca prowadzący dany oddział.

2. Zadania zespołu nauczycielskiego określają dalsze postanowienia statutu.

Rozdział V

Rada Szkoły

§ 51

1. Na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej szkoły może być powołana Rada Szkoły według zasad ustalonych w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., z późniejszymi zmianami.

2. Rada Szkoły stanowi forum porozumienia rodziców i uczniów, których przedstawiciele w równych częściach wybrani zostają w głosowaniu tajnym przez ogół rodziców, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski.

§52

 1. W przypadku nie powołania Rady Szkoły jej funkcje przejmuje Rada Pedagogiczna szkoły.

Rozdział VI

Rada Rodziców

§ 53

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów.

3. Szczegółowe zasady organizacji funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

4. Regulamin, o którym mowa w ust.3 uchwalany przez ogół rodziców, nie może być sprzeczny ze statutem.

5. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

6. Ogół rodziców wybiera na zebraniu wyborczym prezydium Rady Rodziców lub może je odwołać w czasie kadencji na wniosek, co najmniej 1/3 rodziców.

7. Prezydium Rady Rodziców tworzą:

1) przewodniczący,

2) wiceprzewodniczący,

3) sekretarz,

4) skarbnik.

8. W skład Rady Rodziców oprócz prezydium wchodzą:

1) dyrektor szkoły,

2) przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

3) przedstawiciel każdego oddziału, wybierany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

9. W każdym oddziale klasowym funkcjonuje Rada Klasowa Rodziców wybierana przez

zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

10. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców odpowiednie warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego przedstawiciela Rady Pedagogicznej.

§ 54

1. Zgromadzenie ogólne rodziców zwołuje:

1) dyrektor szkoły,

2) Rada Rodziców.

2. Zwołanie zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole. W razie, gdy zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, zawiadamia o tym dyrektora.

3. Drugi termin zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

4. Rodzice uczniów szkoły podczas zebrania ogólnego uchwalają w porozumieniu z Radą

Pedagogiczną program wychowawczy oraz profilaktyki szkoły.

5. Jeżeli rodzice w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyskają

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub programu profilaktyki, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6. Rodzice uczniów podczas zebrania ogólnego opiniują program i harmonogram poprawy

efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

7. Rodzice uczniów szkoły podczas zebrania ogólnego określają w porozumieniu z dyrektorem wzór stroju ucznia.

§ 55

1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.

2. Z głosem doradczym w zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział:

1) dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel,

2) osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Rodziców,

3) osoby dopuszczone do udziału przez zgromadzenie.

3. Obrady zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu zawierającego co najmniej:

1) termin i miejsce zgromadzenia,

2) stwierdzenie prawomocności zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocność w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

3) listę rodziców uczestniczących w zgromadzeniu oraz listę innych uczestników

zgromadzenia,

4) przyjęty porządek obrad,

5) treść podjętych uchwał,

6) podpisy prowadzącego i protokolanta.

§ 56

1.Rada Rodziców ma prawo do rzetelnej informacji ze strony dyrekcji oraz nauczycieli na temat wszystkich spraw szkoły.

2.Członkowie Rady Rodziców mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a w

szczególności w posiedzeniach na temat problematyki oceny pracy szkoły.

§ 57

1.Rada Rodziców może występować do innych organów szkoły z wnioskami i opiniami

dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności:

 1. w sprawie utworzenia Rady Szkoły,

 2. w sprawach określonych w statucie.

§ 58

1.Zakres kompetencji Rady Rodziców:

1) Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym z

dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim w realizacji

statutowych funkcji szkoły, szczególnie w zakresie opieki nad dzieckiem

stwarzaniu warunków do nauki i wychowania.

2. skreślony

3. Rada Rodziców może opiniować plany zajęć tygodniowych, rozwój kół zainteresowań oraz

pomagać w doskonaleniu warunków nauki poprzez niesienie pomocy finansowej.

3a. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

4. Rady Klasowe Rodziców oraz prezydium Rady Rodziców współpracują z wychowawcami klas w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych w zespole klasowym, pomagają wychowawcy klasy w materialnym urządzeniu pomieszczeń lekcyjnych, przygotowaniu imprez i uroczystości klasowych wspólnych z dziećmi oraz imprez i uroczystości ogólnoszkolnych takich jak: choinka noworoczna, Dzień Dziecka, spotkania towarzyskie z dziećmi i nauczycielami.

5. Rady Klasowe Rodziców i indywidualni rodzice udzielają pomocy wychowawcy lub

nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych.

6. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał programowych podjętych przez ogólne zebranie przedstawicieli rodziców lub przez Radę Rodziców.

7. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności co najmniej (quorum):

 1. połowy rodziców- w pierwszym terminie zgromadzenia,

 2. 1/3 rodziców- w drugim terminie zgromadzenia.

8. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa o co najmniej

jeden głos, liczbę głosów „przeciw”. Głosy wstrzymujące się są pomijane.

9. (skreślony)

10.Działalność Rady Rodziców kontroluje Komisja Rewizyjna wybrana na zebraniu wyborczym rodziców, która przedstawia 1 raz w roku sprawozdania ogólnemu zebraniu.

§ 59

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł przeznaczanych na wspieranie statutowej działalności szkoły (fundusz Rady Rodziców).

2. Środki funduszu Rady Rodziców przeznacza się na:

1) finansowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej (nagrody, dofinansowania imprez, zapomogi, działalność samorządu uczniowskiego, koła zainteresowań),

2) wspieranie potrzeb szkoły jak doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, doposażenie biblioteki, wychowanie zdrowotne, bieżące remonty oraz wspieranie działań modernizacyjno- inwestycyjnych.

3. W miarę możliwości dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej funduszu.

§ 60

1.Obowiązujące Radę Rodziców dokumenty to:

 1. uchwała programowa zebrania sprawozdawczo – wyborczego,

 2. plan i terminarz zadań na każdy rok szkolny dla Rady Rodziców i Rad Klasowych Rodziców,

 3. sprawozdanie za okres kadencji,

 4. plan finansowy, roczny,

 5. sprawozdanie finansowe roczne i informacje półroczne dla Rady Rodziców i dyrektora szkoły,

 6. książka protokołów Rady Rodziców,

 7. sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej,

 8. książka przychodów i rozchodów,

 9. książka korespondencji.

Rozdział VII

Samorząd Uczniowski

§ 61

1. Wszyscy uczniowie szkoły z mocy prawa tworzą Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od

administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych..

3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

§ 62

1. Samorządem Uczniowskim zarządza Rada Samorządu Uczniowskiego.

2. Członkowie samorządu tworzą następujące organy:

1) Rada Samorządu Uczniowskiego,

2) Samorządy Klasowe,

3.W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wybranego spośród członków wchodzą:.

 1. przewodniczący,

 2. zastępcy przewodniczącego,

 3. sekretarz,

 4. skarbnik,

 5. członkowie sekcji dekoratorskiej,

 6. członkowie sekcji porządkowej,

 7. członkowie sekcji czytelniczej,

 8. Rzecznik Praw Ucznia,

 9. 2 kronikarzy.

§ 63

1.Kompetencje przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego:

 1. reprezentuje samorząd,

 2. kieruje pracą rady,

 3. utrzymuje stały kontakt z dyrektorem szkoły,

 4. utrzymuje stały kontakt z Radą Pedagogiczną, na posiedzeniach zdaje sprawozdanie z działalności Rady Samorządu Uczniowskiego, informując o osiągnięciach i trudnościach w pracy,

 5. przewodniczy obradom Rady Samorządu Uczniowskiego,

 6. przydziela zadania poszczególnym sekcjom,

 7. organizuje współpracę Rady Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi,

 8. prowadzi apele szkolne.

2.Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:

1) podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania samorządu,

2) opracowuje program pracy Samorządu,

3) kieruje bieżącą pracą Samorządu,

4) reprezentuje samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,

5) informuje o prawach i obowiązkach uczniów,

6) nawiązuje kontakty z samorządami innych szkół,

7) gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych,

8) prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, przedstawia je raz w roku na zebraniu przewodniczących Samorządów Klasowych,

9) współpracuje z przewodniczącymi klas,

10) dokonuje wyboru opiekunów Samorządu Uczniowskiego spośród kandydatów wskazanych przez dyrektora,

11) nadzoruje wybór komisji wyborczej, która przeprowadzi wybory do władz samorządu,

12) powołuje sekcję gospodarczą i dekoratorską spośród członków.

3. Obowiązki członków Rady Samorządu:

1) mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu,

2) władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w samorządzie,

3) władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych uczniów i ich grup, a także na życzenie ucznia, klasy lub grupy uczniów do reprezentowania ich wobec dyrekcji szkoły i Rady Pedagogicznej,

4) zastępca przewodniczącego pomaga przewodniczącemu, a w razie jego nieobecności prowadzi apele szkolne i zebrania Samorządu Uczniowskiego, zdaje sprawozdanie na apelach porządkowych z realizacji planu przez samorządy klasowe i klasę dyżurującą w danym miesiącu,

5) sekretarz Rady Samorządu Uczniowskiego prowadzi zeszyt, w którym są sprawozdania ze szkolnych apeli, uroczystości, zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego,

6) skarbnik odpowiada za akcje zasilające fundusze samorządu, wydatki związane z uroczystościami szkolnymi oraz imprezy dające dochody, np. loterie fantowe.

7) Kompetencje przewodniczących sekcji:

 1. przewodniczący sekcji dekoratorskiej dba o wystrój korytarza szkolnego,

 2. przewodniczący sekcji porządkowej przeprowadza kontrole w klasach odnośnie estetyki i zgodności tematycznej gazetek z uroczystościami organizowanymi na terenie szkoły,

 3. przewodniczący sekcji czytelniczej utrzymuje stały kontakt z nauczycielem biblioteki i przekazuje informacje o stanie czytelnictwa oraz bieżące informacje związane z pracą biblioteki, bierze udział w redagowaniu gazetki ściennej.

8) Rzecznik Praw Ucznia ma stały kontakt z uczniami przez przewodniczących klasowych, interweniuje w sprawach spornych, przestrzega aby były zachowane prawa i obowiązki ucznia w środowisku uczniowskim i nauczycielskim.

9) Dwaj kronikarze prowadzą kronikę szkolną dbając, aby wszystkie sprawy związane ze szkołą, uczniami i środowiskiem, były starannie zapisane i uwiecznione.

§ 64

1. Zadaniem Samorządu Klasowego jest:

 1. reprezentacja klasy na zewnątrz,

 2. organizacja życia klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),

 3. wraz z wychowawcą rozwiązywanie wewnętrznych problemów klasy,

 4. organizowanie pomocy koleżeńskiej przy udziale wychowawcy.

§ 65

1. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.

2. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej w Horodle. W chwili odejścia ucznia ze szkoły ( ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje być członkiem Samorządu i jego władz.

3. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w czerwcu każdego roku.

4. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez Radę Samorządu Uczniowskiego.

§ 66

1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

2. Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.

3. Kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego zgłaszają Samorządy Klasowe.

4. Kandydaci muszą spełnić następujące warunki:

 1. uzyskać co najmniej oceny dostateczne ze wszystkich przedmiotów nauczania,

 2. posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania.

§ 67

1.Tryb wyboru Rady Samorządu Uczniowskiego:

1) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I-VI w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,

2) w członkami rady zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów, 3) w celu przeprowadzenia wyborów Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje Komisję Wyborczą w liczbie 7 uczniów,

4) nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego,

5) klasy zgłaszają maksymalnie po 3 kandydatów do Rady,

6) od dnia 15 maja trwa kampania wyborcza kandydatów do Rady, która nie może zakłócić pracy szkoły,

7) wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego powinny odbywać się każdego roku szkolnego, a, nowa Rada w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinna się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.

§ 68

1. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne, w tym lokalowe oraz stale współpracuje z Radą poprzez opiekuna samorządu.

2. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata.

3. Wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Rada Samorządu Uczniowskiego w ostatnim miesiącu kończącej się kadencji.

4. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest wyrażenie przez niego zgody.

5. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu w realizowaniu jego zadań.

6. Opiekun ma prawo uczestnictwa we wszystkich formach pracy Samorządu.

7. Kandydatów na funkcję opiekuna samorządu zgłaszają uczniowie szkoły.

§ 69

1. Sekcje

1) Dla realizacji swoich zadań rada może powołać sekcje.

2) Powoływane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują cały rok) lub nadzwyczajny · (doraźny).

3) Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

 

§ 70

(skreślony)

§ 71

(skreślony)

§ 72

   1. W sprawach spornych Rada Samorządu Uczniowskiego i opiekun Samorządu Uczniowskiego odwołują się do dyrektora szkoły.

§ 73

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony jest przez Radę Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu jawnym.

2. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego mogą być składane do przewodniczącego szkoły.

3. Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady Samorządu uczniowskiego po dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacji w klasach.

§ 74

1.Samorząd Uczniowski obowiązują następujące dokumenty:

 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

 2. Zeszyt protokołów Rady Samorządu Uczniowskiego,

 3. Roczny plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego,

 4. Księga wpływów i wydatków.

DZIAŁ III

ORGANIZACJA SZKOŁY

Rozdział I

§ 75

1. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Gminy w Horodle, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.

§ 76

1. Prawną podstawą działalności szkoły jest uchwała Rady Gminy, która określa zasięg terytorialny i stopień organizacji szkoły.

§ 77

1. Rodzice mają prawo wyboru szkoły niezależnie od przynależności do rejonu szkolnego, jeśli szkoła posiada miejsca dla uczniów z innych rejonów.

2. Rodzice dziecka mają prawo do:

 1. wpływania na dobór wychowawcy klasy,

 2. zmianę wychowawcy klasy w uzasadnionych przypadkach wg zapisów statutu,

 3. wpływania na organizację pracy szkoły poprzez Radę Rodziców,

 4. wpływania na tworzenie szkolnego programu wychowania poprzez Radę Rodziców,

 5. opiniowania Statutu i Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i zestawu podręczników szkolnych,

 6. rzetelnej informacji na temat postępów dziecka,

 7. wychowywania swojego dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i światopoglądowymi.

§ 78

1. Treści nauczania i wychowania określają programy nauczania spójne z podstawą programową kształcenia ogólnego. Zaś minimalną liczbę godzin z poszczególnych przedmiotów określa ramowy plan nauczania.

2. Nauczyciel może wybrać program wychowania przedszkolnego, program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie program najlepiej odpowiada potrzebom jego uczniów i warunkom w jakich pracuje, może opracować program samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami albo przedstawia program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi modyfikacjami.

2a.Nauczyciel sprawdza spójność programu nauczania i podręczników z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego i ponosi odpowiedzialność za ich realizację.

3. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, programy nauczania poszczególnych przedmiotów. Dopuszczone do użytku w szkole programy wychowania przedszkolnego, programy kształcenia ogólnego poszczególnych przedmiotów stanowią szkolny zestaw programów.

4. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

5. Szkolny zestaw programów i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne. W tym czasie zmiany w zestawie mogą być wprowadzane w uzasadnionych przypadkach przez Radę Pedagogiczną na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, wyłącznie z początkiem roku szkolnego.

6. Dyrektor szkoły w terminie do 15 czerwca danego roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości informacje na temat ustalonego zestawu podręczników, który będzie obowiązywał w szkole w kolejnym roku szkolnym.

7. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

§ 79

(skreślony)

§ 80

 1. Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego, w tym roku szkolnym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 18 lat.

 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeśli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

 3. Decyzję o rozpoczęciu nauki dziecka w wieku 6 lat podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami. W przypadku dziecka, które w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 4. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego”.

4a. Szkoła wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 1. Obowiązek, o którym mowa w ust.4 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 6. obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

 2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Obowiązek tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

 3. W szkole prowadzi się oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 osób. Przy niższej liczebności dzieci w oddziale wychowaniem przedszkolnym mogą być objęte dzieci 4-letnie.

 4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, o którym mowa w ust.1 może być odroczone nie dłużej niż o 1 rok.

§ 81

(skreślony)

§ 82

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, o którym mowa w §80 ust.1 zobowiązani są do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,

 4. informowanie, w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły, na terenie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego.

 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, o którym mowa w §80 ust.4 zobowiązani są do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole,

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

 3. informowanie, w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły, na terenie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem, a w przypadku dziecka objętego obowiązkiem szkolnym poza szkołą.

3a.Na wniosek rodziców dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi na realizację indywidualnego programu lub toku nauki oraz wyznaczyć nauczyciela opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3b.Na wniosek rodziców oraz po uzyskaniu orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej dyrektor szkoły organizuje nauczanie indywidualne dla dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły.

3c. Na wniosek rodziców oraz po uzyskaniu orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor szkoły organizuje nauczanie w szkole masowej.

3d. skreślony

 1. Zezwolenie, o którym mowa w ust.3 może być wydane, jeżeli:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31maja roku poprzedzającego rok szkolny,

 2. do wniosku dołączono:

 1. opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej,

 2. oświadczenie rodziców o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, obowiązującej na danym etapie kształcenia,

 3. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 1. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej, obowiązującej w danym etapie kształcenia. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

 2. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkoła ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.

 3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

 4. Niespełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 5. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej.

 6. Droga dziecka spełniającego obowiązek szkolny nie może przekroczyć:

 1. 3 km w przypadku dzieci klas I-III,

 2. 4 km w przypadku uczniów klas IV-VI.

 1. Jeżeli droga dziecka z domu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 2. Jeżeli droga dziecka do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w ust.10, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

 3. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężoną niepełnosprawnością bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego oddziału przedszkolnego lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 4. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się w szkole ogólnodostępnej lub oddziale integracyjnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły.

 5. Niepełnosprawność sprzężoną- należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabo słyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym lub autyzmem, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

§ 83

1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry, zakończone klasyfikacją, stanowiącą podsumowanie osiągnięć szkolnych uczniów.

§ 84

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, ferii zimowych, przerw w nauce oraz organizację roku ustala corocznie Ministerstwo Edukacji Narodowej lub regionalnie Kuratorium Oświaty w Lublinie.

§ 85

1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

 1. plan pracy szkoły,

 2. arkusz organizacyjny szkoły,

 3. tygodniowy rozkład zajęć.

§ 86

1. Plan pracy szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Plan pracy szkoły przygotowuje dyrektor, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

§ 87

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz plan finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 88

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

Rozdział II

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej

§ 89

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.

1a. Zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcje realizowane mogą być w pomieszczeniach szkolnych lub w środowisku naturalnym. Forma i miejsce realizacji zajęć zależą od inicjatywy nauczyciela przedmiotu, który ma swobodę doboru form i metod realizacji programu nauczania, mając na uwadze obowiązujące przepisy bhp, regulaminy szkolne i obowiązujące podstawy programowe.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut w klasach IV-VI.

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (30-60 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

4. Czas prowadzenia zajęć w oddziałach przedszkolnych, klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący zajęcia z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć.

5. W czasie trwania zajęć dydaktycznych w klasach IV-VI organizuje się przerwy międzylekcyjne, które nie powinny być krótsze niż 10 minut, a jedna z nich nie powinna trwać krócej niż 25 minut (przerwa obiadowa). W szczególnych przypadkach organizacyjnych przerwy mogą być skrócone do 5 minut.

6. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne.

7. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

§ 90

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. Oddział jest prowadzony i kierowany przez wychowawcę klasy przy współpracy z Radą Pedagogiczną.

2. Uczniowie klasy I i IV szkoły podstawowej od roku szkolnego 2012/13 realizują zajęcia edukacyjne wnikające ze szkolnego planu nauczania, opracowanego na podstawie ramowego planu nauczania zawartego w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. W pozostałych klasach do zakończenia cyklu kształcenia uczniowie realizują zajęcia edukacyjne wynikające ze szkolnego planu nauczania, opracowanego na podstawie ramowych planów nauczania zawartych w załącznikach nr 1 i 3a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 12 lutego 2002r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim obowiązują zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania oraz ta sama podstawa programowa, co uczniów z normą intelektualną. Realizuje programy te same, które obowiązują w danym oddziale tylko odpowiednio dostosowane do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I i IV szkoły podstawowej od roku szkolnego 2012/13 realizują zajęcia edukacyjne wnikające z ramowego planu nauczania zawartego w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. W pozostałych klasach do zakończenia cyklu kształcenia uczniowie realizują zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania zawartego w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 12 lutego 2002r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

5. Uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym obowiązuje podstawa programowa zawarta w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

6. Realizacja zajęć edukacyjnych z uczniami z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym powinna być udokumentowana w odrębnym dzienniku lekcyjnym.

§ 91

1. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26.

2. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

§ 92

 1. Przeciętna liczba uczniów w klasie może być niższa niż 20 osób.

§ 93

 1. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz od wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

§ 94

 1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 95

 1. Podział oddziału na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

1a. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczna i organem prowadzącym może

dokonać podziału zespołu klasowego liczącego mniej niż 24 uczniów na zajęciach z

języka obcego, tworząc zespoły o różnym stopniu zaawansowania znajomości

języka. Przy podziale zespołu na zajęciach z informatyki decydującym kryterium jest ilość

stanowisk uczniowskich w pracowni komputerowej.

 1. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów.

§ 96

 1. Szkoła może organizować gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi.

 2. Gimnastyka może być prowadzona w grupach międzyoddziałowych.

 3. Gimnastyką obejmuje się uczniów:

1) zakwalifikowanych na podstawie szczegółowych testów przesiewowych i profilaktycznych badań lekarskich dla grupy uczniów zdolnych do zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem, wymagających dodatkowo zajęć korekcyjnych,

2) z obniżona sprawnością fizyczną, związaną z zaburzeniami lub dysharmonią rozwoju somatycznego / otyłość, znaczne opóźnienie wieku rozwojowego i rozwoju motorycznego/ ze znacznie opóźnionym w stosunku do klasy poziomem sprawności fizycznej ogólnej lub niektórych cech motorycznych,

3) z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia, a także korzystających z długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego z powodu przebytych chorób i urazów.

4. Do udziału w gimnastyce kwalifikuje:

1) uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała- lekarz sprawujący opiekę nad uczniami lub w uzasadnionych wypadkach- lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia z tytułem specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii albo rehabilitacji medycznej,

2) uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną- lekarz/ pielęgniarka, higienistka szkolna/ sprawujący opiekę nad uczniami lub nauczyciel wychowania fizycznego, na podstawie badań lekarskich, sprawdzianów, wyników testów sprawności fizycznej i obserwacji uczniów,

3) uczniów z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia- lekarz sprawujący opiekę nad uczniami.

5. Szczegółową organizację gimnastyki w szkole ustala dyrektor w porozumieniu z lekarzem, pielęgniarką i nauczycielem wychowania fizycznego, na podstawie profilaktycznych badań lekarskich i wyników testów sprawności fizycznej.

6. Kwalifikacje nauczyciela do prowadzenia gimnastyki określają odrębne przepisy.

7. Udział ucznia w gimnastyce nie zwalnia go z udziału w zajęciach wychowania fizycznego, chyba że istnieją przeciwwskazania lekarskie dotyczące wszystkich lub niektórych ćwiczeń wynikających z programu tych zajęć.

8. Gimnastyka w klasach I- III prowadzona jest w ramach godzin pozalekcyjnych, w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny tygodniowo. Prowadzenie tych zajęć wymaga zgody i przyznania środków przez Radę Gminy.

9. W klasach IV- VI gimnastykę organizuje się w ramach czwartej obowiązkowej godziny wychowania fizycznego. Zajęcia organizowane są w grupach międzyoddziałowych.

10. Czas trwania zajęć z gimnastyki wynosi 45 minut.

11. Grupy gimnastyki należy tworzyć w zależności od rodzaju schorzeń i w odpowiednich przedziałach wiekowych, głównie do 15 roku życia. Powyżej 9 roku życia zajęcia powinny być prowadzone z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

12. Zajęcia gimnastyki dla uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz przewlekle chorych powinny odbywać się w grupach liczących od 5 do 10 osób.

13. Zajęcia dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną powinny odbywać się w grupach od 10 do 15 osób.

14. Metody pracy i formy zajęć gimnastyki powinny być dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb dziecka, poziomu sprawności i jego wydolności, stopnia zaawansowania odchylenia od prawidłowej budowy ciała oraz wszelkich zaleceń lekarskich. Zajęcia powinny być prowadzone z uwzględnieniem stopnia trudności i natężenia ćwiczeń oraz zasady ich indywidualizacji.

 1. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 12 uczniów.

 2. W sytuacjach uzasadnionych finansowo za zgodą organu prowadzącego ilość dzieci w klasach może być wyższa, a w kołach zainteresowań niższa w przypadku pracy z grupą uczniów wybitnie uzdolnionych.

§ 97

 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym może organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo–lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 98

1. W zależności od potrzeb szkoła organizuje zajęcia dla uczniów klas I-VI, którzy mają

trudności w nauce.

2. Grupa uczniów na zajęciach nie powinna być większa niż 8 uczniów.

3. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania mogą być prowadzone w grupie lub

indywidualnie.

§ 99

 1. W zależności od potrzeb i po uzyskaniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej szkoła może organizować zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci, które mają deficyty rozwojowe.

 2. Zajęcia takie mogą prowadzić wyłącznie specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami.

§ 100

 1. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w różnych formach w zależności od potrzeb

i zainteresowań uczniów oraz propozycji zgłaszanych przez rodziców.

Rozdział III

Świetlica szkolna

§ 101

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica.

2. Szkoła zapewnia uczniom dojeżdżającym opiekę świetlicową. O ewentualnej rezygnacji z proponowanej opieki rodzic informuje pisemnie wychowawcę danego oddziału, przyjmując odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka.

3. Ze świetlicy mogą również korzystać uczniowie szkoły, którzy ze względu na czas pracy swoich rodziców muszą dłużej przebywać na jej terenie.

4. Osoby odbierające dzieci i uczniów mają obowiązek informowania nauczycieli świetlicy szkolnej o wcześniejszym odebraniu wychowanka.

§ 102

1. Do zadań nauczyciela świetlicy należy w szczególności:

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia,

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

3) organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień,

4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego,

5) upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,

6) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności,

7) współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły,

8) organizowanie zajęć dla uczniów niedostosowanych społecznie,

9) realizacja ścieżek edukacyjnych,

10) doraźne zastępstwa lekcyjne.

§ 103

1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących nie więcej niż 25 uczniów.

2. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły, uwzględniającym potrzeby szkoły oraz sugestie rodziców.

§ 104

1. Pracę w świetlicy organizuje wychowawca świetlicy.

2. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy.

3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin.

4. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej mogą sprawować inni nauczyciele w ramach godzin wynikających z art.43, ust.2, pkt 2, litera a Karty Nauczyciela. Fakt sprawowania opieki odnotowuje w dzienniku zajęć świetlicowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV

Stołówka szkolna

§ 105

1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna.

2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać odpłatnie uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Liceum Ogólnokształcącego.

3. Z bezpłatnych obiadów korzystać mogą uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, których koszty pokrywają instytucje współpracujące ze szkołą.

4. Dla uczniów nieobjętych bezpłatnymi posiłkami a wymagających okresowej pomocy szkoła organizuje wydawanie bezpłatnych zup.

5. Uczniowie oddziału przedszkolnego mogą korzystać z gorących napojów w czasie II śniadania w jadalni stołówki szkolnej.

6. Obsadę stołówki stanowią 1 prac. administracyjny- intendent, 1 kucharka i 2 pomoce kuchenne.

7. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki określa regulamin.

Rozdział V

Biblioteka szkolna

§ 106

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i opiekuńczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

2. W skład biblioteki wchodzą:

1) wypożyczalnia

2) czytelnia

3. Na potrzeby szkoły podstawowej przedzielona jest ½ etatu nauczyciela bibliotekarza.

§ 107

1. Z biblioteki mogą korzystać:

1) uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego, Liceum Ogólnokształcącego w Horodle,

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły,

3) rodzice,

4) inne osoby- za zgodą dyrektora.

2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

§ 108

1. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie zbiorów,

 2. prowadzenie przysposobienia czytelniczo –informacyjnego uczniów w oddziałach,

 3. umożliwienie korzystania ze zbiorów czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

 4. zorganizowanie imprez bibliotecznych – apeli, konkursów,

 5. organizowanie wycieczek do innych bibliotek (Gminna Biblioteka Publiczna),

 6. udzielanie różnego rodzaju informacji bibliotecznej,

 7. indywidualna praca z czytelnikiem,

 8. realizacja ścieżki czytelniczo –medialnej,

 9. aktywizowanie czytelnictwa,

 10. sprawowanie opieki nad dziećmi.

2. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

3. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4. Godziny pracy biblioteki w czasie ferii zimowych i wiosennych każdorazowo ustala dyrektor.

§ 109

 1. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin.

Rozdział VI

SEKRETARIAT SZKOŁY

§ 110

1. Kancelarię szkolną prowadzi sekretarz szkoły.

2. Sekretarz szkoły odpowiada za prowadzenie kancelarii szkolnej według obowiązujących przepisów w tym za: przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, wydawanie uczniom i pracownikom dokumentów zgodnych z posiadaną przez szkołę dokumentacją oraz za obsługę spraw uczniowskich i pracowniczych.

DZIAŁ IV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział I

Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne

§ 111

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

§ 112

 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

§ 113

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także poszanowaniem godności osobistej ucznia.

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie według zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

§ 114

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece. Nauczyciel sam decyduje o nauczaniu swojego przedmiotu w zakresie form, metod i wyników, za co ponosi odpowiedzialność oraz współpracuje w tym zakresie z zespołem Rady Pedagogicznej.

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych do obowiązków nauczyciela należy przede wszystkim:

 1. dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie przebywania na zajęciach szkolnych określonych tygodniowym podziałem godzin oraz zajęć dodatkowych jak: wycieczki, spotkania pozalekcyjne inne zorganizowane doraźne we współpracy z nauczycielami i za jego zgodą,

 2. zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego w szczególności poprzez:

  1. realizację obowiązujących programów nauczania,

  2. stosowanie właściwych, twórczych i nowatorskich metod nauczania,”

  3. systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

  4. rzetelne realizowanie obowiązujących ”podstaw programowych” oraz działanie w kierunku rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i pomocy uczniom z trudnościami w nauce, zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi na początku każdego roku szkolnego oraz z obowiązującym Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

  5. systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów w tym planowe oraz doraźne organizowanie spotkań nauczyciela z rodzicami i uczniami,

  6. czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego,

  7. systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

  8. pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

  9. systematyczne prowadzenie dokumentacji, w tym dziennika lekcyjnego, odnotowywanie realizacji treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,

  10. coroczne opracowywanie planów dydaktycznych do nauczania przydzielonego przedmiotu i przedkładanie do akceptacji dyrektora w terminie do 15 września każdego roku,

  11. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych,

  12. składanie po każdym semestrze rzetelnego, pisemnego sprawozdania ze stopnia realizacji podstawy programowej, dokonanej w oparciu o wyniki testów, sprawdzianów, prac klasowych, odpowiedzi ustnych; ewentualnych trudnościach i bieżących działaniach niwelujących braki; niezrealizowanych treściach wynikających z podstawy programowej; wnioskami do dalszej pracy,

ł) informowanie dyrektora w przypadku pojawienia się trudności z realizacją

podstawy programowej,

  1. systematyczne zapoznawanie się z zapisami w księdze zastępstw, zarządzeniami

dyrektora i potwierdzanie podpisem faktu zaznajomienia się.

  1. realizowanie godzin wynikających z art. 42 ust.2, pkt 2a Karty Nauczyciela. Odnotowywanie faktu ich realizacji w dziennikach do zajęć pozalekcyjnych,

  2. aktywne uczestniczenie w inwentaryzacji zasobów materialnych szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne,

  3. uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu jest równoznaczna z nieobecnością w pracy.

r) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.

3) dbanie o pomoce dydaktyczno –wychowawcze i sprzęt szkolny, troska o warsztat pracy i ·wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz estetykę pomieszczeń,

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

 1. poznanie osobowości ucznia, jego warunków życia i stanu zdrowia poprzez współpracę w tym zakresie z rodzicami, pielęgniarką, nauczycielem wychowania fizycznego, poradnią psychologiczno- pedagogiczną,

 2. traktowanie ucznia jako podmiotu w procesie wychowania,

 3. stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów,

 4. poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru w tym,

 5. angażowanie się w różne formy zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, upowszechnianie samorządności w prowadzonym zespole klasowym,

 6. organizowanie zajęć zespołu klasowego. Kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów,

 7. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym

5) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.

2a. Do szczegółowego zakresu zadań nauczycieli oddziału przedszkolnego należy:

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

3) przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzający rok szkolny, w którym możliwe jest

rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości do podjęcia

nauki w szkole,

4) przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości

dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 i 6-letnich,

5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w oddziale przedszkolnym, poza terenem, w czasie wycieczek, spacerów, itp.,

6) współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotną itp.,

7) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowań i rozwoju.

3. Nauczyciel ma obowiązek reagowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją

i przestępczością według procedur określonych w załączniku nr 4.

§ 115

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

2. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także

nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

§ 116

1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także ustawiczne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej w szczególności poprzez:

 1. pracę własną,

 2. udział w pracach zespołów nauczycielskich,

 3. korzystanie ze szkolnych i pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

§ 117

1. Nauczyciele tworzą zespoły nauczycielskie i wychowawcze.

2. ( skreślony)

3. Pracą zespołu nauczycielskiego kieruje nauczyciel pełniący obowiązki wychowawcy danego

zespołu.

4. Zespoły pracują zgodnie z ustaleniami planu pracy szkoły.

5. Cele i zadania zespołu nauczycielskiego obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania w ramach klasowego zestawu programów szkolnych,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów diagnozowania osiągnięć uczniów,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu sal szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

6) współpracę w organizowaniu konkursów przedmiotowych, organizowanie lekcji koleżeńskich,

7) wspólne opracowywanie wyników sprawdzianów diagnozujących oraz próbnych i

zewnętrznych w przypadku klas programowo najwyższych poszczególnych etapów,

8) wspólne opracowywanie działań naprawczych, współdziałanie w celu podnoszenia

efektów kształcenia,

9) aktywne uczestniczenie w realizacji programów szkolnych, rządowych oraz diagnozie

działalności opiekuńczo- wychowawczej szkoły.

10) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Cele i zadania zespołu wychowawczego określono w rozdziale II- zakres zadań wychowawcy.

7. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w oddziale przedszkolnym i szkole prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym:

a) w oddziale przedszkolnym- obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

b) w klasach I-III- obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów,

3) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora szkoły.

8. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku lub uczniowi w oddziale przedszkolnym, szkole jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem, uczniem, zwanego dalej „zespołem”.

1) Zespół tworzy dyrektor szkoły:

a) dla dziecka, ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

b) dla dziecka, ucznia, o którym mowa w ust.7, pkt. 1, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

2) Dyrektor szkoły wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba.

3) Zadania zespołu:

a) ustala zakres, w którym dziecko lub uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

b) określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania dziecku lub uczniowi pomocy,

c) zakłada i prowadzi Karty indywidualnych potrzeb dziecka, ucznia,

d) opracowuje dla dziecka, ucznia, Plan działań wspierających lub – w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny,

e) dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

f) formułuje wnioski i zalecenia do dalszej pracy, określa formy, sposoby, okresy udzielania dziecku, uczniowi dalszej pomocy,

g) opracowuje szczegółowe kryteria oceniania uczniów zgodnie z indywidualnymi kierunkami kształcenia, określonymi w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym,

h) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Rozdział II

Zakres zadań wychowawcy

§ 118

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów · oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

 2. wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

  1. planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

  2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, ·· klasyfikowania i promowania uczniów,

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci,

 2. współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,

 3. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

6) współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną i innymi instytucjami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

3. Organizację i formy udzielania na terenie szkoły pomocy, o której mowa w ust.2 pkt.6 określają przepisy w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 119

1. Wychowawca prowadzi rzetelnie i terminowo dokumentację dotyczącą pracy dydaktyczno- wychowawczej przydzielonego mu oddziału odpowiadając za:

 1. dziennik lekcyjny,

 2. arkusze ocen,

 3. plan pracy wychowawcy,

 4. zapisy spotkań z rodzicami,

 5. (skreślony)

 6. indywidualną teczkę dziecka lub ucznia objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

 1. Wychowawca kontroluje każdego miesiąca frekwencję uczniów. W przypadku ucznia mającego 50% nieusprawiedliwionej nieobecności przeprowadza rozmowę z rodzicami na temat konsekwencji prawnych i dydaktycznych. Fakt przeprowadzenia rozmowy odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. Sporządzoną notatkę podpisuje rodzic.

 2. Wychowawca systematycznie przekazuje informacje dyrektorowi szkoły na temat uczniów niespełniających obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 3. Obowiązkiem wychowawcy jest przedłożenie planu pracy wychowawczej dyrektorowi szkoły w terminie do 20 września każdego roku. Plan wychowawczy musi być spójny z programem wychowawczym szkoły.

 4. Wychowawca po każdym semestrze składa sprawozdanie z działalności wychowawczej, w którym uwzględnia: liczebność klasy, charakterystykę zespołu, problemy występujące w klasie, formy podejmowanych działań sprzyjających poprawie sytuacji, osiągnięciach uczniów, informacje o uczniach pracujących na rzecz szkoły i środowiska.

§ 120

1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przestrzegana winna być zasada, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu etapu edukacyjnego.

§ 121

1. Realizując zadania wymienione w § 118 wychowawca w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów na wywiadówkach organizowanych nie rzadziej niż 2 razy w semestrze.

2. O terminie spotkań, o których mowa w ust.1 decyduje dyrektor na wniosek wychowawcy.

3. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem jej odbycia.

4. W wywiadówkach mogą uczestniczyć nauczyciele niebędący wychowawcami.

5. Wychowawca może organizować inne zebrania z rodzicami i spotkania indywidualne w miarę potrzeb za zgodą dyrektora.

6. Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.

7. skreślony

§ 122

1. Wychowawcy oddziałów 0-III i IV-VI tworzą zespoły wychowawcze.

2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje przewodniczący zespołu, którym jest z urzędu wychowawca klasy programowo najwyższej danego etapu kształcenia.

3. Cele i zadania zespołu wychowawczego wynikają z planu pracy szkoły oraz bieżących potrzeb i dotyczą:

 1. ustalania treści planu pracy szkoły na danym etapie edukacyjnym,

 2. organizowanie wspólnych imprez międzyklasowych, wycieczek, apeli,

 3. współpraca z zespołem wychowawczym z innych szkół,

 4. ustalanie form działań opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział III

Inni pracownicy szkoły

§ 123

   1. W celu prawidłowego funkcjonowania szkoły zatrudnia się pracowników obsługi, 1 woźnego i 4 sprzątaczki.

§ 124

1. Woźny szkolny jako pracownik obsługi zobowiązany jest w ramach obowiązkowego czasu pracy do spełniania różnych czynności techniczno– obsługowych, do których ma kwalifikacje i fizyczne możliwości ich wykonania.

2. Woźny dba o stan techniczny pomieszczeń i sprzętu szkolnego, obsługuje szatnię szkolną.

§ 125

     1. Sprzątaczki szkolne dbają o czystość i porządek pomieszczeń szkolnych według szczegółowego zakresu obowiązków.

§ 126

1.(skreślony)

DZIAŁ V

UCZNIOWIE

Rozdział I

Zasady rekrutacji uczniów

§ 127

 1. Do oddziału przedszkolnego, zorganizowanego w szkole w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 2. Zapisy do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w kwietniu na podstawie karty zgłoszeń zgodnej z załącznikiem nr 4.

 3. Decyzję o przyjęciu do oddziału przedszkolnego dziecka czteroletniego podejmuje dyrektor szkoły.

§ 128

 1. Do klasy I sześcioletniej szkoły przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art.16, ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

 2. Uczniami klas I mogą być też dzieci w stosunku, do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie art.16, ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

§ 129

1. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodzica i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.

§ 130

1. Dyrektor szkoły przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód potwierdzony zameldowaniem ucznia na danym terenie.

2. Do szkoły przyjmuje się:

 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

 2. na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

3. Przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust.2 pkt 2, wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w którego obwodzie dziecko mieszka.

§ 131

   1. Uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły, oddziału przedszkolnego także w ciągu roku szkolnego, jeśli spełniają warunki określone przez dyrektora szkoły.

§ 132

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

 1. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej i odpisu arkusza ocen, wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

 2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą,

 3. świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki.

2. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przychodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

 1. Jeżeli w klasie, do której uczeń przychodzi naucza się jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może:

 1. uczyć się danego języka obcego wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego albo

 2. kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo

 3. uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole.

 1. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego- nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.

§ 133

1.Uczniowie niebędący obywatelami polskimi są przyjmowani do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich.

Rozdział II

Prawa i obowiązki ucznia

§ 134

1. Uczeń ma w szczególności prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

 3. (skreślony)

 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,

 5. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w zajęciach pozalekcyjnych w szkole i Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle,

 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

 8. pomocy w przypadku trudności w nauce udzielanej przez wszystkich nauczycieli,

 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno –pedagogicznego,

 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych oraz świetlicy,

 11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.

 12. uzewnętrzniania bądź nie ujawniania własnych przekonań religijnych, światopoglądowych,

 13. równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii, światopoglądów,

 14. ( skreślony)

 15. ( skreślony)

2. (skreślony)

3. (skreślony)

4. (skreślony)

5. (skreślony)

§ 135

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

 1. przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów,

 2. uczenia się, systematycznej pracy nad własnym rozwojem, aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

 3. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

 4. dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

 5. godnego reprezentowania szkoły,

 6. dbania o ład i porządek, higienę oraz o wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce i przybory szkolne,

 7. zmiany obuwia przy wejściu do szkoły, w przypadku trzykrotnego braku obuwia na zmianę w ciągu miesiąca, uczeń wykonuje pracę na rzecz szkoły zleconą przez wychowawcę lub dyrektora, bądź dostarcza środki czystości określone przez wychowawcę,

 8. naprawiania wyrządzonych szkód materialnych, ponoszenia konsekwencji finansowej za naprawę szkód,

 9. dbania o honor szkoły i tradycje szkoły,

 10. poszanowania godła oraz symboli narodowych i religijnych,

 11. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, Rady Pedagogicznej, innych pracowników szkoły oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

 12. poszanowania i równego traktowania uczniów innego wyznania.

 13. noszenia stroju dowolnego bez nadruków w postaci wulgaryzmów oraz symboli promujących używki, skrywający części tułowia: plecy, brzuch, dekolt,

 14. noszenia stroju galowego tj. białej koszuli, bluzki, czarnych lub granatowych spodni lub spódnicy w czasie świąt państwowych, szkolnych oraz w przypadku reprezentowania szkoły na zewnątrz. Zapis nie dotyczy uczniów biorących udział w zawodach sportowych.

 15. systematycznego i punktualnego przybywania na zajęcia lekcyjne.

2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.

3. Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego w czasie zajęć dydaktycznych.

1) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież urządzenia

telekomunikacyjnego, elektronicznego.

2) Z wyżej wymienionych urządzeń uczeń może korzystać na terenie szkoły za zgodą

rodzica, który ponosi pełną odpowiedzialność.

4. W przypadku kradzieży szkoła informuje o fakcie odpowiednią komendę policji.

 1. Uczeń wagarujący i notorycznie spóźniający się na zajęcia lekcyjne ma nieusprawiedliwioną daną godzinę lekcyjną.

 

Rozdział III

Nagrody i kary

§ 136

 1. Szkoła może stosować nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie, pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły oraz kary za uchybienia regulaminowe.

§ 137

1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

 1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

 2. wzorową postawę, godne reprezentowanie szkoły w środowisku pozaszkolnym,

 3. wybitne osiągnięcia w sporcie i aktywny udział w życiu szkoły,

 4. dzielność i odwagę,

 5. 100% frekwencję.

2. Rodzaje nagród za wyżej wymienione osiągnięcia:

 1. nagrody rzeczowe i dyplomy,

 2. pochwała wychowawcy wobec całej klasy,

 3. pochwała dyrektora na apelu szkolnym,

 4. świadectwo z wyróżnieniem,

 5. dyplom uznania od dyrektora,

 6. list pochwalny do rodziców.

3. Za bardzo dobre wyniki w nauce – świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę rzeczową, otrzymuje uczeń, który uzyskał wymaganą średnią ocen oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania ustaloną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

4. Wychowawca lub dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może przyznać nagrodę w innej formie.

5. Uczeń może otrzymać więcej niż jedną nagrodę, jeśli spełni określone warunki.

6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej z tym, że wniosek ten nie ma charakteru wiążącego.

§ 138

     1. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 139

 1. Formy wyróżniania i nagradzania mają charakter publiczny, wręczane są na terenie szkoły. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców.

§ 140

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany przez:

1) ustne upomnienie wychowawcy przekazane uczniowi w rozmowie indywidualnej,

2) naganę pisemną udzieloną przez wychowawcę,

3) ustne upomnienie dyrektora w rozmowie indywidualnej,

4) naganę pisemną udzieloną przez dyrektora ,

5) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu się ucznia,

6) zawieszenie w prawach ucznia,

7) obniżenie oceny zachowania– do nagannej włącznie,

8) przeniesienie do innej szkoły.

2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. Decyzję w sprawie udzielenia kar dyrektorskich podejmuje dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i Samorządem Uczniowskim.

3. Kary z wyjątkiem wymienionych w ust.1 pkt.1, 2,6, 7, 8 nakłada dyrektor.

4. Wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o udzielonej karze.

5. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust.4.

6. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

7. Szkoła określa procedurę postępowania w przypadku zawieszenia w prawach ucznia:

1) Uczeń może być zawieszony w prawach ucznia za:

a) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych ( notoryczny brak przygotowania do lekcji, brak pracy na lekcji, złośliwe zakłócanie toku lekcji),

b) wagary i spóźnienia, wulgarne, złośliwe zachowanie w stosunku do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz rówieśników,

c) stwarzanie swoim zachowaniem zagrożenia dla innych,

d) udział w bójkach, pobiciach lub wymuszeniach,

e) kradzieże, niszczenia mienia szkoły i mienia innych uczniów,

f) palenie papierosów, picie alkoholu, odurzanie się.

2) Uczeń zawieszony w prawach ucznia nie może:

a) uczestniczyć w imprezach ogólnoszkolnych ( konkursy, wyjścia do kina, teatru, dyskoteki),

b) uczestniczyć w imprezach klasowych ( konkursy, wyjścia do kina, teatru, dyskoteki, wycieczki),

c) uczestniczyć w zajęciach organizowanych na terenie szkoły ( zajęcia SKS, turnieje sportowe, koła zainteresowań),

d) brać udział w pracach samorządu,

e) korzystać z obiektów szkolnych w celach rekreacyjnych,

f) reprezentować szkołę w jakiejkolwiek dziedzinie.

3) Ucznia w prawach ucznia może zawiesić zespół, na pisemny (umotywowany) wniosek nauczyciela, wychowawcy lub dyrekcji szkoły. W skład zespołu wchodzą: wychowawca ucznia, dyrektor lub wicedyrektor, rzecznik praw ucznia.

4) Zawieszenie ucznia w jego prawach może trwać od miesiąca do końca roku szkolnego.

5) Uczeń ma prawo za pośrednictwem samorządu uczniowskiego odwołać się do dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej od decyzji zespołu w ciągu 2 dni od pisemnego poinformowania go o udzielonej karze.

6) Dyrektor szkoły powołuje w terminie 4 dni ( roboczych) zespół w składzie: dyrektor lub wicedyrektor, wychowawca klasy oraz rzecznik praw ucznia. Zespół ten rozpatruje odwołanie ucznia. W terminie nie dłuższym niż 7 dni formułuje swoją decyzję na piśmie i przekazuje ją niezwłocznie zainteresowanemu. W przypadku nie uwzględnienia odwołania decyzja zespołu jest ostateczna.

7) O fakcie zawieszenia w prawach uczeń i jego rodzice są powiadamiani pisemnie przez dyrektora szkoły. W powiadomieniu podaje się czas, na jaki uczeń zostaje zawieszony oraz warunki, których spełnienie umożliwi przywrócenie jego praw.

8)Informacja o zawieszeniu w prawach ucznia zostanie odnotowana w dokumentacji szkoły.

9) Jeżeli uczeń będzie wykazywał poprawę ( wykonuje prace społeczne na rzecz szkoły typu sprzątanie terenu szkoły, wykonywanie drobnych napraw pomocy dydaktycznych) i zrozumie znaczenie kary, zawieszenie może być warunkowo skrócone.

8. Uczeń może być ukarany obniżeniem oceny z zachowania, jeżeli umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, stworzył zagrożenie dla życia, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz umyślnie zniszczył mienie szkolne, destrukcyjnie wpływa na innych. Decyzję w sprawie obniżenia oceny podejmuje się na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

8a.W sytuacjach szczególnie drastycznych nie musi być zachowane stopniowanie kar przewidzianych niniejszym statutem.

8b.W przypadku umyślnego zniszczenia sprzętu lub mienia szkolnego przez ucznia, odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice i są zobowiązani do wyrównania strat.

9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem nadzorującym może przenieść ucznia do innej szkoły, jeżeli:

 1. uczeń otrzymał drugą naganną ocenę z zachowania i nie wykazuje chęci poprawy,

 2. uprawniony organ udowodnił uczniowi przestępstwo popełnione umyślnie.

10. Można odstąpić od zastosowania kary przewidzianej w ust. 9, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.

11. (skreślony)

12. ( skreślony)

13. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego i nadzorującego szkołę.

Dział VI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Rozdział I

§ 141

 1. W Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle jest integralną częścią statutu.

§ 142

1.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 143

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych/ semestralnych/ ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

  2. ustalania kryteriów oceniania zachowania

  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w § 147w § 149, w §150, w § 151, § 156 z zastrzeżeniem § 154 i § 155.

  4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 160, ust 3a- 10.

  5. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w§ 149, ust. 1, w § 156, ust. 1a, w § 158.

  6. Ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane roczne (semestralne) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

  7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 144

1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustalanie kryteriów wymagań na poszczególne oceny szkolne, wynikające z realizowanego przez niego programu nauczania. Kopie tych wymagań winny być złożone u dyrektora szkoły w terminie do 15 września danego roku.

1a.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wymagania edukacyjne, które są podstawą oceny jego postępów w nauce.

2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

 2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 145

 1. Bieżące ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wymagań edukacyjnych określonych w programach nauczania zawartych w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania Szkoły Podstawowej w Horodle i ustaleniu oceny wg podanych umiejętności wymaganych na daną ocenę.

 2. Oceny są jawne dla ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz dokumentacja dotycząca oceniania jest dostępna uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych plastyki, muzyki i informatyki – w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 146

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia może nastąpić na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej i wniosku podpisanego przez obojga rodziców.

 3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

 4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania może być zwolniony z nauki drugiego języka obcego na podstawie wydanego orzeczenia.

 5. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

 6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 7. W przypadku zwolnienia ucznia z wyżej wymienionych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się – zwolniony lub zwolniona. Jeżeli zwolnienie dotyczy jednego semestru podczas klasyfikacji rocznej przepisuje się ocenę klasyfikacyjną z danego okresu.

§ 147

 1. W bieżącym ocenianiu wyników nauczania klas I-III stosuje się oceny cząstkowe w skali 1-6 określające postępy uczniów, które odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków + i –. Bieżące oceny zachowania w klasach I-III wystawia się według kryteriów i skali ocen zawartych w załączniku nr 1 Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 2. skreślony

 3. Kryteria oceniania wiedzy i umiejętności uczniów:

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego, jego dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i rozwiązań, potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie zdobywa potrzebne wiadomości, systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając ze źródeł, odnosi sukcesy w konkursach.

 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował całość materiału przewidzianego w programie nauczania, posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach, sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji, samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi wiadomościami i umiejętnościami, poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych.

 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: opanował zdecydowaną większość materiału programowego, posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, potrafi korzystać ze wszystkich poznanych na lekcji źródeł informacji, samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach.

 4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: opanował materiał w stopniu umożliwiającym nabywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozumienia świata, potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji, potrafi wykonać proste zadania.

 5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posiada fragmentaryczną wiedzę potrzebną do rozumienia świata, wykonuje przy pomocy nauczyciela proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, ma trudności w rozumowaniu przyczynowo- skutkowym.

 6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie posiada wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozumienia świata, nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela, nie potrafi skorzystać z poznanych na lekcji źródeł informacji, ma poważne trudności w problemów wynikających z sytuacji życiowych.

§ 148

1. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów klas I-III ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami, winny być dokonywane systematycznie, w różnych formach i warunkach zapewniających ich obiektywność:

1) Za sprawdzian wiadomości uznaje się pracę pisemną wykonaną w czasie trwania lekcji i zawierającą materiał programowy z działu lub działów programowych.

2) Inne prace pisemne tzw. kartkówki, obejmują materiał programowy z maksymalnie trzech lekcji i trwające do 15 minut nie muszą być zapowiedziane, gdyż dotyczą bieżącego sprawdzenia wiadomości. Są one traktowane tak, jak odpowiedzi ustne. Ich liczba jest nielimitowana.

3) Dyktanda – kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego od strony językowej:

bezbłędnie – celujący

1 błąd pierwszorzędny – bardzo dobry

2-3 błędy pierwszorzędne – dobry

4-5 błędów pierwszorzędnych – dostateczny

6-7 błędów pierwszorzędnych – dopuszczający

8- i więcej błędów pierwszorzędnych – niedostateczny

Powyższe kryteria będą stosowane w oparciu o wymagania programowe w danej klasie. Dopuszcza się stosowanie + i –w przypadku popełnienia błędu drugoplanowego.

4) W edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przewiduje się następujące sprawdziany:

 1. w oddziale przedszkolnym obserwację wstępną i roczną,

 2. kl. I – test dojrzałości szkolnej,

 3. kl. I – roczny test wiadomości,

 4. kl. III – globalny test kompetencji,

 5. kl. III – konkurs ortograficzny,

5) Kryteria procentowe sprawdzianów i kartkówek są jednakowe na wszystkich etapach kształcenia i znajdują się w § 151 ust. 4 i 5.

§ 149

1. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący (cel) – 6

2) stopień bardzo dobry (bdb) – 5

3) stopień dobry (db) – 4

4) stopień dostateczny (dst) – 3

5) stopień dopuszczający (dop) – 2

6) stopień niedostateczny (ndst) – 1

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków + i –.

§ 150

   1. Wprowadza się ogólne kryteria ocen stopni szkolnych dla uczniów realizujących od 01.09.2012 roku podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012r.:

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza poziom wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz programu nauczania przedmiotu zaplanowanego do realizacji w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, samodzielnie potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, biegle posługuje się zdobytą wiedzą w praktyce, proponuje rozwiązania niekonwencjonalne, rozwiązuje nietypowe zadania o wysokim stopniu trudności, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 2. Stopień bardzo bobry otrzymuje uczeń, który: opanował w pełni zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej i programu nauczania zaplanowanego do realizacji w danej klasie, swobodnie i sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktyce, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne o dużym stopniu trudności, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł informacji.

 3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programoweji programu nauczania zaplanowanego do realizacji w danej klasie w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania, poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje nietypowe zadania teoretyczne lub praktyczne, potrafi korzystać ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela.

 4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy programoweji programu nauczania zaplanowanego do realizacji w danej klasie na poziomie podstawowym w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się danego przedmiotu, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela, potrafi korzystać ze źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela

 5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: w elementarnym stopniu opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej i programie nauczania zaplanowanym do realizacji w danej klasie, ale braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela – zadania typowe o niewielkim stopniu trudności, zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu na świadomy udział w lekcji.

 6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej i programie nauczania zaplanowanym do realizacji w danej klasie nawet w znacznie ograniczonym zakresie, braki uniemożliwiają mu osiąganie postępów w ciągu dalszej nauki danego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać zadań teoretycznych i praktycznych o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela, nie potrafi korzystać ze źródeł informacji, nawet z pomocą nauczyciela.

 1. W przypadku uczniów realizujących podstawę programową określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół stosuje się poniższe kryteria oceniania:

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone w programie nauczania danego przedmiotu, samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, cechuje go poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danego przedmiotu, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także problemy i zadania wykraczające poza program nauczania.

 1. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, cechuje go poprawny język, styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową.

 1. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danego przedmiotu, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach teoretycznych i praktycznych, jego wypowiedzi pozbawione są błędów językowych, usterek stylistycznych.

 1. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności, w jego wypowiedziach można zauważyć nieliczne błędy, wiadomości przekazuje w języku zbliżonym do języka potocznego.

 1. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu nauczania w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, w jego wypowiedziach można zauważyć liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu się.

 1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danego przedmiotu, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności.

§ 151

1.Oceny poziomu wiedzy i umiejętności uczniów klas IV-VI ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami, winny być dokonywane systematycznie, w różnych formach i warunkach zapewniających ich obiektywność.

1) Za sprawdzian wiadomości uznaje się pracę pisemną wykonaną w czasie trwania lekcji i zawierającą materiał programowy z działu.

2) Za pracę klasową uznaje się pisemną pracę wykonaną w czasie trwania jednej bądź dwóch lekcji zawierającą materiał z działów programowych bądź danego semestru.

3) Inne prace pisemne tzw. kartkówki, obejmują materiał programowy z maksymalnie trzech lekcji i trwające do 15 minut nie muszą być zapowiedziane, gdyż dotyczą bieżącego sprawdzenia wiadomości. Są one traktowane tak, jak odpowiedzi ustne. Ich liczba jest nielimitowana.

4) Każdy sprawdzian i praca klasowa powinny być tak skonstruowane, aby uczeń mógł otrzymać ocenę celującą. Procentowe kryteria ocen dotyczące sprawdzianów i prac klasowych (za wyjątkiem literackich prac klasowych z języka polskiego):

100% – 95% celujący

94% – 85% bardzo dobry

84% – 70% dobry

69% – 50% dostateczny

49% – 31% dopuszczający

30% – 0% niedostateczny

5) Procentowe kryteria ocen dotyczące kartkówek:

100% – 91% bardzo dobry

90% – 75% dobry

74% – 51% dostateczny

50% – 34% dopuszczający

33% – 0% niedostateczny

2. Nauczyciel języka polskiego jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu okresu dwóch prac klasowych literackich, jednego sprawdzianu językowego i trzech dyktand.

3. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów z języka polskiego bierze się pod uwagę stronę merytoryczną i językową pracy: poprawność kompozycyjną, gramatyczną, leksykalną, stylistyczną, poprawność zapisu (ortograficzną i interpunkcyjną).

4. Kryteria oceniania dyktand:

bezbłędnie – celujący

1 błąd pierwszorzędny – bardzo dobry

2 błędy pierwszorzędne – dobry

3 – 4 błędy pierwszorzędne – dostateczny

5 – 6 błędów pierwszorzędnych – dopuszczający

7 i więcej błędów pierwszorzędnych – niedostateczny

Powyższe kryteria będą stosowane w oparciu o wymagania programowe w danej klasie. Pozostałe błędy traktuje się jako drugorzędne, 3 błędy drugorzędne przelicza się na 1 błąd pierwszorzędny.

 1. W przypadku uczniów realizujących podstawę programową określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół stosuje się poniższe kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego:

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: twórczo rozwija temat, zachowuje poprawność językową i kompozycyjną, wykazuje się bogatym słownictwem, zachowuje odpowiednią formę, estetykę i czytelność pracy.

 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: twórczo rozwija temat, wykazuje się bogatym słownictwem, zachowuje odpowiednią formę, estetykę i czytelność pracy, dopuszczalny jest jeden błąd pierwszorzędny.

 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: poprawnie rozwija temat, estetyka i czytelność pracy nie budzi zastrzeżeń, występują w niej drobne błędy kompozycyjne, dopuszczalne są dwa błędy pierwszorzędne.

 4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: nie wyczerpująco potraktował temat, praca niespójna, zaburzona kompozycyjnie, estetyka i czytelność budzi zastrzeżenia, dopuszczalne są 3 – 4 błędy pierwszorzędne.

 5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: pobieżnie potraktował temat, napisał pracę częściowo nie na temat, wypowiedź jest chaotyczna, niepoprawna kompozycyjnie, praca nieestetyczna i mało czytelna, dopuszcza się 5 – 6 błędów pierwszorzędnych.

 6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: napisał pracę nie na temat, nie zachował właściwej kompozycji pracy, wypowiedź nieestetyczna i nieczytelna, praca zawiera 7 i więcej błędów pierwszorzędnych.

 7. Praca nieczytelna nie podlega ocenie.

6. W przypadku uczniów realizujących podstawę programową określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół stosuje się poniższe kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego:

 1. Kryteria oceny opowiadania odtwórczego (napisanego na podstawie utworu literackiego)
Nr kryterium Kryteria Liczba punktów
I Ujęcie najważniejszych składników treści/ nauczyciel określa każdorazowo dla konkretnego utworu/ 1p.
II Opowiadanie treści swoimi słowami/ dopuszczalne są nieliczne zaczerpnięcia z tekstu pojedynczych wyrażeń lub zwrotów/ 1p.
III Przedstawienie przyczynowo- skutkowego toku wydarzeń 1p.
IV Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania/ nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących następstwo czasowe/ 1p.
V Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością/ zawiera: wprowadzenie do wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie/ 1p.
VI Poprawność językowa/ dopuszczalne dwa błędy/ 1p.
VII Poprawność ortograficzna/ dopuszczalne dwa błędy/ 1p.
VIII Poprawność interpunkcyjna/ dopuszczalne trzy błędy/ 1p.
IX Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów/ czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia/ 1p.

Jeżeli uczeń ogranicza się do przepisania utworu lub jego części, nie przyznaje się punków za żadne kryterium. Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela- za kryterium VI, VII, VII przyznaje się punktów 0. Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VI i VIII.

 

 1. Kryteria oceny opisu postaci literackiej i rzeczywistej
Nr kryterium Kryteria Liczba punktów
I Obecność podstawowych elementów:

 1. Przestawienie postaci
 2. Opis wyglądu zewnętrznego
 3. Nazwanie cech/ nauczyciel każdorazowo określa minimalną ilość/
 4. Uzasadnienie podanych cech/ nauczyciel każdorazowo określa minimalną ilość/
 5. Ocena własna/ zakończenie, podsumowanie/
 

1 p.

1p.

1p

 

1p.

 

1p.

II Rozwinięcie tematu 0-2p.
III Spójność i logiczne uporządkowanie opisu 1p.
IV Poprawność językowa/ dopuszczalne 2 błędy/ 1p.
V Poprawność ortograficzna/ dopuszczalne 2 błędy/ 1p.
VI Poprawność interpunkcyjna / dopuszczalne 3 błędy/ 1p.
VII Estetyka zapisu i uwzględnienie odpowiedniej ilości akapitów / czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia/ 1p.

 

 

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium IV, V, VI przyznaje się o punktów, zaś w kryterium II- 1 punkt. Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria IV i VI.

 

 1. Kryteria oceny opisu przedmiotu
Nr kryterium Kryteria Liczba punktów
I Wyodrębnienie i nazwanie elementów składowych przedmiotu/ niezbędne minimum ustala każdorazowo nauczyciel w zależności od opisywanego przedmiotu/ 1p.
II Stosowanie różnorodnych przymiotników/ określających np. kształt, wielkość, kolor, materiał/ przy opisywaniu elementów przedmiotu 1p.

 

III Stosowanie słownictwa/ sformułowania typu: na górze, z tyłu, pod spodem, bliżej, z lewej strony…/ sytuującego względem siebie opisywane elementy przedmiotu. 1p.
IV Ujęcie opisu w schemat trójdzielności wypowiedzi 1p.
V Sformułowanie własnych wrażeń, refleksji dotyczących opisanego przedmiotu 1p.
VI Poprawność językowa/ dopuszczalne 2 błędy/ 1p.
VII Poprawność ortograficzna/ dopuszczalne 2 błędy/ 1p.

 

VIII Poprawność interpunkcyjna/ dopuszczalne 3 błędy/ 1p.

 

IX Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów / czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia/ 1 p.

 

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium, VII, VIII przyznaje się 0 punktów. Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VI i VIII.

 

 

 

 

 

 1. Kryteria oceny opisu krajobrazu
Nr kryterium Kryteria Liczba punktów
I Opisywanie tego, co przedstawia krajobraz/ punktu nie przyznajemy, jeżeli dominuje forma opowiadania/ 1p.
II Wyodrębnienie i nazwanie elementów krajobrazu/ niezbędne minimum ustala każdorazowo nauczyciel w zależności od tematu opisu 1 p.

 

III Stosowanie różnorodnych przymiotników/ określających np. kształt, wielkość, kolor/ przy opisywaniu elementów krajobrazu. 1 p.

 

IV Stosowanie słownictwa/ sformułowania typu: tuż, za, dalej, bliżej, z lewej strony…/ sytuującego w przestrzeni opisywane elementy. 1p.

 

V Zamieszczenie oceny krajobrazu/ własne wrażenia lub refleksje. 1p.

 

VI Poprawność językowa/ dopuszczalne 2 błędy/ 1 p.
VII Poprawność ortograficzna/ dopuszczalne 2 błędy/ 1 p.

 

VIII Poprawność interpunkcyjna/ dopuszczalne 3 błędy/ 1 p.

 

IX Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów / czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia/ 1 p.

 

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej prze nauczyciela- za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się 0 punktów. Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VI i VIII.

 

 1. Kryteria oceny opisu dzieła sztuki ( obrazu)
Nr kryterium Kryteria Liczba punktów
I Opisywanie tego, co zostało przedstawione na obrazie/ punktu nie przyznajemy, jeżeli dominuje forma opowiadania/ 1 p.

 

II Wyodrębnienie i nazwanie elementów przedstawionych na obrazie/ niezbędne minimum ustala każdorazowo nauczyciel w zależności od tematu opisu 1 p.

 

III Stosowanie różnorodnych przymiotników/ określających np. kształt, wielkość, kolor, materiał/ przy opisie dostrzeżonych na obrazie elementów 1 p.

 

IV Stosowanie słownictwa/ sformułowania typu: na pierwszym planie, w tle…/ sytuującego w przestrzeni obrazu opisywane elementy. 1 p.

 

V Zamieszczenie oceny obrazu/ własne wrażenia lub refleksje na temat obrazu/ 1 p.

 

VI Poprawność językowa/ dopuszczalne 2 błędy/ 1 p.
VII Poprawność ortograficzna/ dopuszczalne 2 błędy/ 1 p.

 

VIII Poprawność interpunkcyjna/ dopuszczalne 3 błędy/ 1 p.

 

IX Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów / czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia/ 1 p.

 

 

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się 0 punktów. Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VI i VIII.

 

 1. Kryteria oceny listu oficjalnego
Nr kryterium Kryteria Liczba punktów
I Zgodność pracy z tematem 1p.

 

II Zwięzłość, rzeczowość 1 p.

 

III Obecność elementów charakterystycznych dla listu/ miejscowość, data, nagłówek, podpis/ 1 p.

 

IV Odpowiedni układ graficzny/ właściwe rozmieszczenie charakterystycznych elementów, akapity, odstępy, marginesy/ 1 p.

 

V Odpowiednia kompozycja/ przedstawienie się, sformułowanie celu, uzasadnienie prośby, propozycji, zakończenie w grzeczny sposób 1 p.

 

VI Poprawność językowa/ dopuszczalne 2 błędy/ 1 p.

 

VII Poprawność ortograficzna/ dopuszczalne 2 błędy/ 1 p.

 

VII Poprawność interpunkcyjna/ dopuszczalne 3 błędy/ 1 p.
IX Estetyka zapisu / czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia/ 1 p.

 

 

 

 

 

 

 1. Kryteria oceny listu prywatnego
Nr kryterium Kryteria Liczba punktów
I Zgodność pracy z tematem 1p.
II Rozwinięcie tematu
 1. 2p.
III Obecność elementów charakterystycznych dla listu/ miejscowość, data, nagłówek, podpis/ 1p.

 

IV Odpowiedni układ graficzny/ właściwe rozmieszczenie charakterystycznych elementów, akapity, odstępy, marginesy/ 1p.
V Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji/ wstęp, rozwinięcie, zakończenie/ 1p.
VI Obecność zwrotów do adresata/ 2- 3 poza nagłówkiem/ 1p.
VII Poprawność językowa/ dopuszczalne 2 błędy/ 1p.
VIII Poprawność ortograficzna/ dopuszczalne 2 błędy/ 1p.
IX Poprawność interpunkcyjna/ dopuszczalne 3 błędy/ 1p.
X Estetyka zapisu / czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia/  

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VII, VIII, IX przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II – 1 punkt. Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VII i IX.

 

 1. Kryteria oceny zaproszenia
Nr kryterium Kryteria Liczba punktów
I Zamieszczenie informacji odpowiadających na pytania:

 1. Kto?/ podpis pod zaproszeniem/
 2. Kogo?/ informacje o adresacie/
 3. Na co?/ nazwa imprezy/
 4. Kiedy?/ dzień, miesiąc, rok, godzina/
 5. Gdzie?/ miejsce uroczystości, imprezy/
 

 

1p.

1 p.

1 p.

1p.

1 p.

II Zastosowanie charakterystycznego słownictwa/ np. uprzejmie, serdecznie zapraszam, mam zaszczyt/ honor zaprosić, proszę o przybycie na…/ 1 p.
III Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi/ 1 p.
IV Poprawność językowa/ dopuszczalny 1 błąd/ 1 p.
V Poprawność ortograficzna/ dopuszczalny 1 błąd/ 1 p.
VI Poprawność interpunkcyjna dopuszczalny 1 błąd/ 1p.
VII Estetyka zapisu / czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 1 estetyczne skreślenia/ 1p.

 

 1. Kryteria oceny ogłoszenia/ zawiadomienia

 

Nr kryterium Kryteria Liczba punktów
I Zredagowanie wypowiedzi nastwionej na podanie informacji o czymś, zawracającej uwagę na coś 1 p.
II Uwzględnienie niezbędnych elementów/ np. terminu, miejsca, celu, ewentualnych dodatkowych uwag na temat sprawy, nadawcy/
 1. 2 p.
III Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi 1p.
IV Poprawność językowa/ dopuszczalny 1 błąd; przy ogłoszeniu o rozbudowanej treści i zawiadomieniu- dopuszczalne 2 błędy/ 1 p.
V Poprawność ortograficzna/ dopuszczalny 1błąd; przy ogłoszeniu o rozbudowanej treści i zawiadomieniu- dopuszczalne 2 błędy/ 1 p.
VI Poprawność interpunkcyjna/ dopuszczalny 1 błąd; przy ogłoszeniu o rozbudowanej treści i zawiadomieniu- dopuszczalne 3 błędy 1 p.
VII Właściwy układ graficzny/ nagłówek, treść, podpis; przejrzystość zapisu/ 1 p.

 

VIII Estetyka zapisu / czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 1 estetyczne skreślenia/ 1 p.

 

 1. Kryteria oceny sprawozdania
Nr kryterium Kryteria Liczba punktów
I Opowiadanie o wydarzeniach z punktu widzenia uczestnika lub świadka 1 p.
II Rozwinięcie tematu
 1. 2p.
III Stosowanie czasowników w czasie przeszłym/ w liczbie pojedynczej lub mnogiej/ 1 p.
IV Zamieszczenie informacji o miejscu, czasie i uczestnikach wydarzeń/ punkt przyznajemy za podanie wszystkich informacji/ 1 p.
V Stosowanie słownictwa informującego o kolejności wydarzeń/ np. później, potem, następnie…/ 1 p.
VI Ocena wydarzeń z punktu widzenia świadka bądź uczestnika/ sformułowanie wrażeń. Refleksji/ 1 p.
VII Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością/ w tym: zaznaczenie akapitami trójdzielności wypowiedzi/ 1p.
VIII Poprawność językowa/ dopuszczalne 2 błędy/ 1p.
IX Poprawność ortograficzna/ dopuszczalne 2 błędy/ 1p.
X Poprawność interpunkcyjna/ dopuszczalne 3 błędy/ 1p.
XI Estetyka zapisu / czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia/ 1 p.

Jeżeli praca liczy mniej niż połowę objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VIII, IX, X przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II – 1 punkt. Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VIII i X.

 

 1. Kryteria oceny streszczenia
Nr kryterium Kryteria Liczba punktów
I Zachowuje formy streszczenia/ zwięzłe ujęcie treści utworu/ 1p.
II Obecność wyróżników streszczenia:

 1. uwzględnienie najważniejszych wydarzeń,
 2. zachowanie chronologii zdarzeń
 3. unikanie dialogów, opisów i zbędnych szczegółów,
 4. obiektywizm/ pominięcie uwag i ocen piszących/
 

1 p.

 

1 p.

1 p.

 

1 p.

III Jasny, rzeczowy styl/ krótkie zdania lub równoważniki zdań, pozbawione porównań, przenośni itp./ 1 p.
IV Poprawność językowa/ dopuszczalne 2 błędy/ 1 p.
V Poprawność ortograficzna/ dopuszczalne 2 błędy/ 1 p.
VI Poprawność interpunkcyjna/ dopuszczalne 2 błędy/ 1 p.
VII Estetyka zapisu / czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 1-2 estetyczne skreślenia/ 1 p.

 

 1. Kryteria oceny przepisu kulinarnego

 

Nr kryterium Kryteria Liczba punktów
I Realizacja tematu/ podanie składników i sposobu postępowania z nimi/ 1 p.
II Podanie prawdopodobnej ilości składników/ dotyczy także wagi, objętości/ 1 p.
III Zachowanie logicznego układu podawanych czynności dotyczących postępowania ze składnikami 1 p.
IV Rzeczowość i komunikatywność/ pisanie w prosty sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy/ 1 p.
V Konsekwencja użytych form czasowników/ uczeń stosuje bezokoliczniki, formy trybu rozkazującego lub formy 1 osoby liczby mnogiej/ 1 p.
VI Przejrzysty zapis/ dwuczęściowy: podanie składników, informacje o kolejności czynności/ 1 p.
VII Poprawność językowa/ dopuszczalne 2 błędy/ 1 p.
VIII Poprawność ortograficzna/ dopuszczalne 2 błędy/ 1 p.
IX Poprawność interpunkcyjna/ dopuszczalne 2 błędy/ 1 p.
X Estetyka zapisu / czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 1-2 estetyczne skreślenia/ 1 p.

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VII i IX.

 

 1. Kryteria oceny instrukcji

 

Nr kryterium Kryteria Liczba punktów
I Realizacja tematu/ podanie dokładnych poleceń dotyczących czegoś lub obsługi jakiegoś urządzenia lub postepowania w określonych okolicznościach/ 1 p.
II Zachowanie logicznego układu podawanych kolejno poleceń 1 p.
III Rzeczowość i komunikatywność/ pisanie w prosty sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy/ 1 p.
IV Konsekwencja użytych form czasowników/ uczeń stosuje bezokoliczniki, formy trybu rozkazującego lub formy 1 osoby liczby mnogiej/ 1 p.
V Przejrzysty układ graficzny/ np. zapis w punktach, czytelne akapity/ 1 p.
VI Poprawność językowa/ dopuszczalne 2 błędy/ 1 p.
VII Poprawność ortograficzna/ dopuszczalne 2 błędy/ 1 p.
VIII Poprawność interpunkcyjna/ dopuszczalny 1 błędy/ 1 p.
IX Estetyka zapisu / czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 1 estetyczne skreślenia/
 1. p.

 

14. Kryteria oceny kartki pocztowej wraz z adresem

 

Nr kryterium Kryteria Liczba punktów
I Poprawne zaadresowanie kartki/ umieszczenie we właściwych miejscach niezbędnych elementów adresu: imię i nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy i nazwa miejscowości z siedzibą poczty 1 p.
II Podpisanie kartki przez nadawcę 1 p.
III Realizacja podanego tematu 1 p.
IV Dobór słownictwa dostoswany do osoby adresata oraz wyrażonej treści 1 p.
V Poprawność językowa/ dopuszczalny 1 błąd/ 1 p.
VI Poprawność ortograficzna/ dopuszczalny 1 błąd/ 1 p.
VII Poprawność interpunkcyjna/ dopuszczalny 1 błąd/  
VIII Estetyka zapisu / czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 1-2 estetyczne skreślenia/ 1 p.

Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria V i VII.

 1. Ogólne kryteria oceniania wiadomości i umiejętności uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim.

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza zakres materiału, umiejętności wykraczają poza poziom wymagań określonych przez nauczyciela, aktywnie uczestniczy w zajęciach, posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych, wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł.

 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał przewidziany programem nauczania, aktywnie uczestniczy w lekcji, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje zadania dodatkowe, samodzielnie dociera do różnych źródeł wskazanych przez nauczyciela, zawsze jest przygotowany do zajęć, odrabia zadania domowe.

 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, któryopanował materiał wynikający z programu nauczania w stopniu zadawalającym, potrafi korzystać z prezentowanych na lekcji źródeł informacji, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje zadania o większym stopniu trudności, zwykle przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe.

 4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawową wiedzę pozwalającą na zrozumienie najważniejszych zagadnień na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, wykonuje podstawowe zadania wg schematów, pracuje chętnie na miarę swoich możliwości, wymaga ukierunkowania pracy przez nauczyciela, wymaga wielu przypomnień powtórzeń oraz wsparcia ze strony nauczyciela, zazwyczaj przygotowany do lekcji.

 5. Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, któryma braki w opanowaniu podstaw programowych, lecz nie przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, wymaga ciągłego nadzoru przy pracy, pracuje tylko przy wsparciu nauczyciela i pod jego kierunkiem, rozumie czytany tekst, prowadzi zeszyty przedmiotowe, często nie jest przygotowany do zajęć, jest nieaktywny na lekcji.

 6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności, braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nie wykazuje zainteresowania nauką, nie wykonuje prac domowych, jest nieprzygotowany do lekcji-brak zeszytów, podręczników, przyborów itp., nie potrafi korzystać z pomocy nauczyciela, odmawia współpracy.

§ 152

 1. Pisemne sprawdziany wiedzy i umiejętności uczniów obejmujące materiał programowy powyżej 3 jednostek lekcyjnych powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.

 2. Oceny z pisemnych sprawdzianów wiadomości winny być podane uczniom do wiadomości i wpisane do dziennika lekcyjnego w terminie do dwóch tygodni od daty pisania danej pracy.

 3. Pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania udostępniana jest uczniowi i jego rodzicom na terenie szkoły przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot i w jego obecności.

 4. Pisemne sprawdziany wiadomości są przechowywane w dokumentacji nauczyciela przez okres 1 roku.

 5. ( skreślony)

 6. W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż 3 prace klasowe, w ciągu dnia- nie więcej niż jedną.

 7. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem.

§ 153

 1. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić swoje nieprzygotowanie. Nie dotyczy to przedmiotu, z którego na daną lekcję była zapowiedziana praca klasowa oraz zadań długoterminowych np. czytanie lektury.

 2. Uczeń, który zgłosił swoje nieprzygotowanie, nie jest pytany, nie pisze kartkówki, ale ma obowiązek uczestniczyć w lekcji.

 3. Pracy klasowej, sprawdzianu nie pisze uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum tygodniowej, usprawiedliwionej przerwie.

 4. Uczeń, który był nieobecny podczas pracy klasowej, sprawdzianu, pisze je w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 5. W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, pracy klasowej, nauczyciel ma prawo zlecić ich pisanie w terminie wybranym przez nauczyciela.

§ 154

1. skreślony

2. Oceny z religii na wszystkich poziomach nauczania wystawione są według skali ocen określonej w § 149.

3. skreślony

§ 155

1.Oceny bieżące ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim są ocenami cyfrowymi. Stosuje się skalę od 1do 6.

2.Ocena z religii ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jest oceną cyfrową w skali od 1 do 6.

3.Oceny bieżące uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§ 156

1. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe (wz), bardzo dobre (bdb), dobre (db), poprawne (pop), nieodpowiednie (ndp), naganne(ng), z zastrzeżeniem § 158 ust. 1, § 159 ust.9a, §156 ust. 2a.

1a) Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: wzorowe (wz), bardzo dobre (bdb), dobre (db), poprawne (pop), nieodpowiednie (ndp), naganne(ng), z zastrzeżeniem § 159 ust.9a, §156 ust. 2a, 2b.

1b) W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,

 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,

 5. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

 6. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 7. okazywanie szacunku innym osobom.

2a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2b. Ocena zachowania ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim odbywa się w oparciu o kryteria zawarte w złączniku nr 2a.

2c. Ocenę zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się biorąc pod uwagę kulturę ucznia, współdziałanie w zespole, aktywność społeczną oraz stosunek do obowiązków szkolnych. Szczegółowe kryteria oceny zachowania zawiera załącznik nr 2b.

3. Propozycje ocen zachowania uwzględniają:

1) samoocenę ucznia,

2) ocenę zespołu klasowego,

3) opinię nauczycieli.

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca.

5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

6. Odwołanie do dyrektora szkoły od ustalonej oceny jest możliwe w przypadku nie zastosowania zasad podanych w pkt 3,4,5,7.

7. Szczegółowe kryteria oceny zachowania zawiera załącznik nr 2.

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 161 ust.2a i 2b.

9. skreślony

10. skreślony

Rozdział II

Klasyfikowanie uczniów

§ 157

 1. Uczniowie klas I- VI podlegają klasyfikacji dwukrotnie w czasie roku szkolnego.

 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania według skali określonej w statucie szkoły.

2a. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem opracowanego dla niego, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i zachowania ucznia oraz ustaleniu opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i opisowej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu.

 2. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się w czerwcu.

 3. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych wystawia nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych. Ocena klasyfikacyjna nie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocenę zachowania ustala wychowawca.

 4. Uczeń podlega klasyfikacji, jeżeli uzyskał co najmniej tyle ocen cząstkowych, ile jest godzin danego przedmiotu w tygodniowym planie zajęć i uczestniczył w zajęciach w wymiarze nie mniejszym niż 50%.

 5. Na tydzień przed semestralną i roczną klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są wystawić oceny klasyfikacyjne. Oceny wpisuje się w pełnym brzmieniu.

§ 158

   1. W klasach I-III oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

1a.Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust.1, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu kształcenia oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce i rozwijaniem uzdolnień.

1b.Opisowa ocena śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym informuje o tym, na jakim poziomie uczeń przyswoił sobie wiadomości i umiejętności w odniesieniu do treści określonych w IPET.

2. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustalaniu jednej oceny klasyfikacyjnej i oceny zachowania zgodnie z ust.1, z zastrzeżeniem ust.3

3. Klasyfikacja roczna ucznia kl. I-III szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem, opracowanego dla niego, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z ust.1.

4. Śródroczne ocenianie uczniów winno być dokumentowane w dziennikach, a ocenianie roczne w dziennikach oraz arkuszach ocen. Wpisu do arkusza dokonuje wychowawca klasy lub dołącza do arkusza i dziennika sporządzoną komputerowo i podpisaną roczną ocenę, co jest równoznaczne z wpisem.

§ 159

     1. Klasyfikowanie roczne począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania w danym roku szkolnym w skali, o której mowa w § 149 ust.1, § 156 ust.1.

1a. Klasyfikowanie roczne ucznia kl. IV-VI szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem opracowanego dla niego, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1b.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

1c.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

1d.Opisowa ocena śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym informuje o tym, na jakim poziomie uczeń przyswoił sobie wiadomości i umiejętności w odniesieniu do treści określonych w IPET.

2. Przed semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na 2 tygodnie przed semestralnym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym wpisując swoją ocenę do karty ucznia sporządzonej przez wychowawcę (załącznik nr 3).

2a.Proponowana semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu może ulec zmianie, jeżeli uczeń wyraźnie zaniedbuje swoje obowiązki.

3. Uczeń jest zobowiązany do przekazania karty ocen rodzicom w dniu ich otrzymania.

4. Rodzice są zobowiązani do bezpośredniego kontaktu z wychowawcą w przypadku nieotrzymania karty ocen ucznia.

5. skreślony

6. skreślony

7. Śródroczne ocenianie uczniów winno być dokumentowane w dziennikach, a ocenianie roczne w dziennikach oraz arkuszach ocen. Wpisu do arkusza dokonuje wychowawca. Oceny wpisuje się w pełnym brzmieniu.

8. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia. Ocena klasyfikacyjna roczna (semestralna) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

9. skreślony

9a. skreślony

10. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny zachowania.

11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w postaci zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, bądź dodatkowych zajęć prowadzonych nieodpłatnie przez nauczycieli.

§ 160

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

1a.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie, który wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu, z materiału programowego realizowanego w danym okresie.

2.Na prośbę rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego lub kilku przedmiotów.

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 1. spełniający obowiązek szkolny poza szkołą,

 2. skreślony,

 3. skreślony,

 4. realizujący na podstawie przepisów indywidualny tok nauki.

3a.Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą zdaje egzamin klasyfikacyjny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wyjątkiem techniki, plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3b.( skreślony).

4. Podanie do dyrektora szkoły mogą złożyć rodzice lub wychowawca klasy nie później jednak niż do dnia rady klasyfikacyjnej.

5. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, wyjątkiem są egzaminy z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.

6. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w § 160 ust.1a, 2 i 3, pkt.4 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

7a.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.3 pkt.1, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

7b.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- rodzice ucznia.

8. (skreślony)

9. Z przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.7, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia o którym mowa w ust.3,pkt 1 – skład komisji,

 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,

 3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

10.Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

11.Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego nie uzyskuje promocji i powtarza klasę.

12.Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

13.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany.

14.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.2 i § 164.

15.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 162 ust.1 i § 164.

Rozdział III

Promowanie uczniów, warunki ukończenia szkoły

§ 161

1. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).

1a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I-II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

2. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust.3, § 156 ust. 9 i 10 oraz § 162 ust.9.

2a.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o niekończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2b.Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki na każdym etapie kształcenia o jeden rok.

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zdaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz zgody rodziców ucznia.

6. Decyzję, o której mowa w ust. 5 podejmuje się w stosunku do ucznia klasy III lub VI, nie później niż do końca lutego danego roku szkolnego.

§ 162

1. Począwszy od klasy IV- uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał oceną niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły- jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne –jako egzaminujący,

 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt.2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust.9.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych do programowo wyższej klasy jeżeli, zajęcia te są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 163

 1. Uczeń kończy szkołę:

 1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w klasie programowo najwyższej oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem § 165 ust.8, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 161, ust 2a.

 2. jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 166 z zastrzeżeniem§ 169, ust. 4a

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§164

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od chwili zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust.2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1.Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy, c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 162 ust. 1.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: a) skład komisji, b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną oceną zachowania wraz z uzasadnieniem,

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

11.Rodzic może złożyć do dyrektora szkoły zastrzeżenia w terminie podanym w § 10 w przypadkach, gdy treści sprawdzianu wykraczały poza treści programowe danej klasy, sprawdzian został oceniony niezgodnie z kryteriami zawartymi w § 151, w przypadku naruszenia procedur przeprowadzenia sprawdzianu.

§ 165

 1. Uczniowie klas I- V otrzymują świadectwa promocyjne, a uczniowie klasy VI świadectwa ukończenia szkoły podstawowej na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

1a. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu mogą otrzymać świadectwa promocyjne lub świadectwa promocyjne z wyróżnieniem i nagrodę książkową.

 1. Uczeń klas I-III otrzymuje nagrodę książkową, jeśli wzorowo lub bardzo dobrze przestrzega norm współżycia w klasie i szkole oraz wykazuje się wysoką kulturą osobistą, a także osiąga doskonałe i bardzo dobre wyniki w nauce, a zdobyte wiadomości i umiejętności potrafi zastosować w praktyce.

 2. (skreślony)

 3. (skreślony)

 4. (skreślony)

 5. Uczeń klas IV-V otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeśli uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyjętych w szkolnym planie nauczania średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

6a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.6 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyjętych w szkolnym planie nauczania średnią ocen co najmniej 4.75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

7a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 7 wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

Rozdział V

Sprawdzian

§ 166

1. W klasie VI szkoły podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją okręgową” przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, zwany dalej „sprawdzianem”.

2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

§ 167

1. Sprawdzian trwa 60 minut z zastrzeżeniem § 169 ust. 1 i 1c.

2. Dla uczniów o, których mowa w § 169 ust. 1 i 1c czas trwania sprawdzianu może być przedłużony, nie więcej jednak niż 30 minut.

§ 168

 1. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu.

 2. Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor.

 3. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu powołuje zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole.

 4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu powołuje pozostałych członków zespołu egzaminacyjnego, spośród których powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, w tym wyznacza przewodniczącego zespołu nadzorującego.

 5. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby w tym:

1) przewodniczący

2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole.

 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej klasie.

 2. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

 3. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego:

  1. przygotowuje listy uczniów przystępujących do sprawdzianu; listy uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną dyrektorowi komisji okręgowej w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej

  2. nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

  3. informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu przed rozpoczęciem sprawdzianu

  4. przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów o których mowa w § 169 ust. 1 i 1c

  5. sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej

  6. zabezpiecza po zakończeniu sprawdzianu zestaw zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej

  7. nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu,

  8. dostosowuje warunki i formy sprawdzianu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów na podstawie wskazań Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną

 6. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zwierają one wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu

 7. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 11 zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

 8. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

§ 169

 1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, spełniającej warunek, o którym mowa w art.71 b, ust 3b ustawy o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust.2.

1a.Opinia, o której mowa w ust.1 powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczna, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że:

 1. w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu- nie wcześniej niż po ukończeniu klasy trzeciej szkoły podstawowej.

1b.Opinię, o której mowa w ust. 1 rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

1c. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

2. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.

3. Opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

4. W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form sprawdzianu rodzice mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

5. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości uczniów wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu określonych w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie:

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

b) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

c) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się

d) zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza

e) wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocypsychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów)

f) wniosku rodziców (prawnych opiekunów) o dostosowanie warunków sprawdzianu ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.

6. W szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, decyzję o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb ucznia podejmuje– po uzgodnieniu z radą pedagogiczną – dyrektor szkoły w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie.

7. Rodzic (prawny opiekun) w terminie do 31 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu, składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o akceptacji lub rezygnacji z proponowanych warunków i form dostosowania sprawdzianu.

8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnienie ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa § 168 ust. 2.

8. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

9. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

10. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

11. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

12. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze sprzężoną niepełnosprawnością, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

§ 170

 1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu albo utrudnia pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian. Informacje o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 172

 2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia ten sprawdzian.

 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej

 4. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub uczeń wniósł urządzenie telekomunikacyjne, lub korzystał z niego w sali egzaminacyjnej, bądź uczeń zakłócał prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian i unieważnia jego sprawdzian. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 172.

 5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia.

 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się „0”.

 7. Do ucznia, o którym mowa w § 169 ust. 3 przystępującego do sprawdzianu w dodatkowym terminie stosuje się odpowiednio przepisy § 170 ust. 4-6.

§ 171

1. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

2. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w § 170 i 169 ust. 3-do dnia 31 sierpnia danego roku.

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom.

§ 172

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu.

§ 173

1. Protokół przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się według zasad

określonych odrębnymi przepisami.

Dział VII

Postanowienia ogólne

§ 174

 1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 2. Nowelizację mogą wprowadzać wszystkie organy szkoły: dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

 3. Rada Pedagogiczna szkoły uchwala zmiany w statucie po zaopiniowaniu przez pozostałe organy szkoły.

 4. Zmiany w postanowieniach statutu wprowadza się w postaci uchwał nowelizujących.

§ 175

1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§ 176

1. Dla sprawnego organizacyjnego i statutowego funkcjonowania placówki obowiązują w niej ustawy, regulaminy i dokumenty:

 1. dokumentacja przebiegu nauczania według obowiązujących przepisów,

 2. ustawy oświatowe i dokumenty wewnętrzne:

  1. Ustawa o systemie oświaty,

  2. Karta Nauczyciela,

  3. Statut Szkoły Podstawowej w Horodle,

  4. Szkolny program wychowawczy,

  5. Szkolny zestaw programów nauczania,

  6. Podstawa programowa kształcenia ogólnego,

  7. Zakresy czynności i kompetencji pracowników administracji i obsługi.

  8. Wewnątrzszkolny System Oceniania,

  9. Regulamin Rady Pedagogicznej,

  10. Regulamin Rady Rodziców,

  11. Regulamin świetlicy szkolnej,

  12. Regulamin biblioteki szkolnej,

  13. Regulamin sali gimnastycznej,

Uchwalono dnia 30.01.2013r.

 

Rada Pedagogiczna Rada Rodziców Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

mgr Elżbieta Kuczyńska

 

 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski

Załącznik nr 1

Oceny zachowania uczniów klas I-III

Kryteria ocen:

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. wyróżnia się na tle klasy kulturą osobistą,

 2. wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

 3. jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków szkolnych (przygotowanie do lekcji, materiały na zajęcia, strój sportowy),

 4. szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,

 5. dba o zdrowie i higienę swoją i innych,

 6. szanuje nauczycieli, rodziców, kolegów,

 7. jest wzorem do naśladowania przez innych.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. wyróżnia się na tle klasy swoją kulturą osobistą,

 2. ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych (przygotowanie do lekcji, noszenie stroju sportowego, materiałów na zajęcia),

 3. szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,

 4. dba o zdrowie i higienę swoją oraz innych,

 5. nie używa wulgarnego słownictwa,

 6. właściwie wykonuje obowiązki dyżurnego klasowego i szkolnego,

 7. szanuje nauczycieli, rodziców, kolegów.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w Statucie Szkoły,

 2. cechuje go kultura osobista i właściwa kultura zachowania wobec dorosłych

i kolegów,

 1. pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków,

 2. nie niszczy mienia szkolnego, społecznego i mienia kolegów,

 3. nie prowokuje bójek i konfliktów,

 4. ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych (mogą zdarzyć się drobne uchybienia),

 5. wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i nauczycielami.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. nie zawsze jest sumienny w nauce, ale osiąga lub stara się osiągać postępy edukacyjne,

 2. nie sprawia większych kłopotów wychowawczych,

 3. jego postawa w szkole i poza nią nie budzi większych zastrzeżeń,

 4. nie używa wulgarnych słów,

 5. nie zawsze okazuje szacunek nauczycielom, rodzicom, kolegom,

 6. sporadycznie zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. jest niesumienny w nauce,

 2. ma niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych (nieprzygotowanie do lekcji, brak stroju sportowego, materiałów na zajęcia),

 3. świadomie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

 4. nie szanuje nauczycieli, rodziców, kolegów,

 5. używa wulgarnych słów,

 6. nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego,

 7. nie dba o podręczniki, pomoce i sprzęt szkolny,

 8. nie wykazuje chęci poprawy swojego zachowania, jak też wyników w nauce pomimo stosowanych przez szkołę środków zaradczych.

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: spełnia wymogi zawarte w punkcie 5, ponadto:

 1. nie wykazuje jakiejkolwiek chęci poprawy swojego zachowania i wyników w nauce mimo wielokrotnego stosowania przez szkołę środków zaradczych,

 2. bierze udział w bójkach, dopuszcza się kradzieży,

 3. znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi,

 4. świadomie niszczy mienie szkolne lub społeczne

Załącznik nr 2

Oceny zachowania uczniów klas IV-VI

Zachowanie:

– wzorowe,

– bardzo dobre,

– dobre,

– poprawne,

– nieodpowiednie,

– naganne,

Uczeń otrzymuje daną ocenę zachowania, jeśli spełnia 80% wymagań określonych w kryteriach.

Kryteria ocen zachowania

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. wyróżnia się na tle klasy swoją kulturą osobistą,

 2. wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

 3. sumiennie wypełnienia obowiązki szkolne (przygotowanie do lekcji, materiały na zajęcia, strój sportowy),

 4. systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje (ma usprawiedliwione wszystkie opuszczone godziny),

 5. reprezentuje szkołę na zawodach, konkursach i olimpiadach,

 6. szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,

 7. dba o zdrowie i higienę swoją i innych,

 8. nosi ubranie zgodne z normami obyczajowymi i wymogami szkoły,

 9. nie przebywa w miejscach publicznych po godzinie 22.00,

 10. szanuje nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, kolegów,

 11. jest wzorem do naśladowania przez innych.

2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. wyróżnia się na tle klasy swoją kulturą osobistą,

 2. ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych (przygotowanie do lekcji, noszenie stroju sportowego, materiałów na zajęcia),

 3. systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje (ma co najwyżej 5 opuszczonych i nieusprawiedliwionych godzin),

 4. szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,

 5. dba o zdrowie i higienę swoją oraz innych,

 6. nie używa wulgarnego słownictwa,

 7. nosi ubiory zgodne z normami obyczajowymi i wymogami szkoły,

 8. właściwie wykonuje obowiązki dyżurnego klasowego i szkolnego,

 9. szanuje nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, kolegów,

 10. uzupełnia zaległości w nauce, będące skutkiem usprawiedliwionej absencji, w terminie ustalonym przez nauczyciela

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w Statucie Szkoły,

 2. cechuje go kultura osobista i właściwa kultura zachowania wobec dorosłych i kolegów,

 3. pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków,

 4. nie niszczy mienia szkolnego, społecznego i mienia kolegów,

 5. nie prowokuje bójek i konfliktów,

 6. systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na zajęcia ( ma co najwyżej 10 opuszczonych i nieusprawiedliwionych godzin),

 7. wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i nauczycielami.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. wypełnia swoje obowiązki, ale zdarzają się mu drobne uchybienia,

 2. nie sprawia kłopotów wychowawczych,

 3. jego postawa w szkole i poza nią nie budzi większych zastrzeżeń,

 4. zdarzają się mu przypadki opuszczania zajęć i spóźnień (ma powyżej 10 godzin opuszczonych i nieusprawiedliwionych, zdarzają się ucieczki z zajęć),

 5. nie usprawiedliwia na bieżąco spóźnień i nieobecności,

 6. nie używa wulgarnych słów,

 7. nie zawsze okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom, kolegom,

 8. sporadycznie zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji.

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. ma niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych (nieprzygotowanie do lekcji, brak stroju sportowego, materiałów na zajęcia),

 2. spóźnia się na lekcje i ucieka z zajęć lekcyjnych,

 3. świadomie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

 4. ma nieusprawiedliwionych 30 godzin lekcyjnych i 5 spóźnień w ciągu jednego semestru,

 5. nie szanuje nauczycieli, rodziców, kolegów,

 6. używa wulgarnych słów,

 7. nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego,

 8. nie dba o podręczniki, pomoce i sprzęt szkolny,

 9. nie nosi ubiorów zgodnych z normami obyczajowymi i wymaganiami szkoły,

 10. nie wykazuje chęci poprawy swojego zachowania, jak też wyników w nauce pomimo stosowanych przez szkołę środków zaradczych.

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1. spełnia wymogi zawarte w punkcie 5, ponadto:

 2. nie wykazuje jakiejkolwiek chęci poprawy swojego zachowania i wyników w nauce mimo wielokrotnego stosowania przez szkołę środków zaradczych,

 3. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla klasy, szkoły, środowiska,

 4. bierze udział w bójkach, dopuszcza się kradzieży,

 5. znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi,

 6. świadomie niszczy mienie szkolne lub społeczne,

 7. pali papierosy, pije alkohol.

Załącznik nr 2a

Kryteria oceniania zachowania uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim.

 

Kryteria oceniania zachowania uczniów na poszczególnych etapach kształcenia są takie same jak dla uczniów w normie intelektualnej, z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności ucznia

1.Przy ocenianiu należy uwzględnić w szczególności:

1) zdolności nawiązywania pozytywnych kontaktów w klasie i poza nią;

2) umiejętność pracy w zespole;

3) udzielanie pomocy innym – opiekuńczość;

4) podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz klasy, szkoły;

5) dotrzymywanie obietnic i zobowiązań – reagowanie adekwatnie do sytuacji;

6) umiejętność opanowania własnych negatywnych emocji – złość, gniew, kłótliwość, płacz;

7) umiejętność ujawniania emocji pozytywnych – radość, życzliwość, spokój;

8) aktywność podczas zajęć;

9) pracowitość i obowiązkowość;

10) szanowanie godności innych osób;

11) życzliwość i uprzejmość w stosunku do innych;

12) umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów;

13) poszanowanie własności osobistej;

14) poszanowanie własności społecznej.

Załącznik nr 2b

Kryteria oceniania zachowania uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Kryterium I: kultura osobista

 1. zna i stosuje zwroty grzecznościowe

 2. jest życzliwy i uprzejmy wobec innych

 3. umie zachować się w różnych sytuacjach (w szkole, w stołówce, na ulicy, w czasie wycieczki itp.)

 4. szanuje rodziców i osoby dorosłe

 5. dba o mienie własne

 6. z szacunkiem odnosi się do nauczycieli

 7. dba o czystość osobistą

Kryterium II: współdziałanie w zespole

 1. przestrzega zasad współżycia grupowego

 2. współdziała z grupą w czasie zabawy i pracy

 3. nawiązuje serdeczne, koleżeńskie kontakty z członkami grupy

 4. pomaga innym kolegom

 5. szanuje mienie kolegów

Kryterium III: aktywność społeczna

 1. chętnie pracuje

 2. sumiennie wykonuje powierzone mu zadanie

 3. bierze udział w imprezach klasowych, szkolnych

Kryterium IV: stosunek do obowiązków szkolnych

 1. dba o pomoce szkolne i przybory

 2. aktywnie pracuje na zajęciach

 3. wykonuje polecenia nauczyciela

 4. przestrzega ustalonych zasad

Załącznik nr 3

KARTA OCEN UCZNIA

…………………………. ……………………… ……………………….

(nazwisko) ( imię) ( klasa, semestr)

L.p.

Przedmiot

Ocena

1.

zachowanie

2.

religia / etyka

3.

język polski

4.

historia i społeczeństwo

5.

muzyka

6.

plastyka

7.

język rosyjski

8.

język angielski

9.

matematyka

10.

przyroda

11.

Technika, zajęcia techniczne

12.

Informatyka, zajęcia komputerowe

13.

wychowanie fizyczne

Liczba godzin opuszczonych

w tym usprawiedliwionych

Podpisy: Wychowawcy…………………………..

Rodzica………………………………..

Załącznik nr 4

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 1. Przekazać informację wychowawcy klasy.

 2. Wychowawca powiadamia dyrektora szkoły.

 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia. Przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania a rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej należy zaproponować rodzicom konsultacje w specjalistycznych placówkach i udział w programie terapeutycznym.

 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie zgłaszają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji, dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki;

 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

 2. Wychowawca odizolowuje ucznia od reszty klasy, zapewnia mu opiekę innego nauczyciela.

 3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

 4. Zawiadamia o fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców, których zobowiązuje do odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzic odmawia odebrania dziecka, lekarz w porozumieniu z dyrektorem szkoły decyduje o dalszym postępowaniu/ pozostawienie ucznia w szkole, przewiezienie do placówki służby zdrowia, przekazanie policji/.

 5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny i swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja przewozi ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych- na czas niezbędny do wytrzeźwienia/ maksymalnie do 24 godzin/. O fakcie umieszczenie zawiadamia się rodziców i sąd rodzinny.

 6. Jeżeli przypadki powtarzają się, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji lub sądu rodzinnego.

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą narkotyki, powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje ustalić do kogo należała znaleziona substancja.

 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i policję.

 3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominająca narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby żąda od ucznia przekazania substancji, pokazania zawartości plecaka, kieszeni.

 2. Powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia, których wzywa do natychmiastowego stawiennictwa.

 3. Jeżeli uczeń przekaże substancję, nauczyciel zabezpiecza ja i niezwłocznie przekazuje policji. Wcześniej próbuje ustalić w jaki sposób uczeń zdobył substancję. Sporządza notatkę, w której opisuje zdarzenie oraz własne spostrzeżenia.

 4. W przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania substancji i pokazania zawartości plecaka, dyrektor wzywa policję, która przeszukuje ucznia, zabezpiecza substancję i przekazuje ją do ekspertyzy.

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia- sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa/ rozbój, uszkodzenie ciała, kradzież/.

 1. Powiadamia dyrektora szkoły.

 2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.

 3. Przekazuje sprawcę dyrektorowi szkoły.

 4. Powiadamia rodziców ucznia- sprawcy.

 5. Powiadamia policję

 6. Zabezpiecza ewentualne dowody.

Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

 1. Udziela pierwszej pomocy bądź wzywa lekarza, kiedy ofiara doznała obrażeń.

 2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

 3. Powiadamia rodziców ucznia.

 4. Wzywa policję, jeżeli istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności, ewentualnych świadków zdarzenia.

Postępowanie nauczyciela w przypadku znalezienia na terenie szkoły: broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych przedmiotów, substancji.

 1. Powiadamia dyrektora szkoły.

 2. Z pomocą wszystkich nauczycieli- wychowawców zapewnia bezpieczeństwo uczniom.

 3. Wyznaczone przez dyrektora osoby powiadamiają wszystkich pracowników przebywających na terenie szkoły o istniejącym zagrożeniu i wyznaczają bezpieczne miejsce.

 4. Wyznaczony przez dyrektora pracownik uniemożliwia dostęp osób postronnych do substancji, przedmiotów niebezpiecznych.

 5. Dyrektor powiadamia policję.

Załącznik nr 5

Procedura podawania leków wychowankom przez pielęgniarkę, nauczycieli.

Procedura opracowana w oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków prze nauczycieli.

 1. Pielęgniarka podaje leki wyłącznie na pisemną prośbę rodziców, zgodnie z zalecaniem lekarskim dostarczonym przez rodziców po uprzednim wyrażeniu zgody przez pielęgniarkę na podanie leku.
 2. Podczas nieobecności pielęgniarki nauczyciel lub wychowawca może podać leki w szczególnie uzasadnionych przypadkach/ dziecko z chorobą przewlekłą/ na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców, po wcześniejszym wyrażeniu zgody na piśmie przez nauczyciela lub wychowawcę.
 3. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, które określa nazwę leku, dawkę oraz częstotliwość dawkowania i okres leczenia
 4. Wszystkie zalecenia lekarskie oraz leki przekazywane przez rodziców muszą zostać zarejestrowane przez pielęgniarkę.
 5. Leki przechowywane są w gabinecie pielęgniarki szkolnej.
 6. Podawanie leków odnotowywane jest w zeszycie podawania leków i opatrzone datą godziną i podpisem osoby podającej lek.