Liceum

Drodzy uczniowie szkół gimnazjalnych!

Wniosek po gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle

Wniosek po szkole podstawowej do Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle

Liceum Ogólnokształcące w Horodle wkrótce rozpocznie nabór do dwóch klas pierwszych dla absolwentów 8–letniej szkoły podstawowej oraz absolwentów 3-letniego gimnazjum.
    W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest utworzenie dwóch klas pierwszych informatyczno – językowych o następujących przedmiotach nauczanych w zakresie rozszerzonym: informatyka, język angielski i biologia. Dodatkowo kontynuowana będzie innowacja pedagogiczna z zakresu funkcjonowania Straży Granicznej, w ramach której odbywają się zajęcia teoretyczno – praktyczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
    Liceum Ogólnokształcące w Horodle jest nowoczesną placówką, która zapewnia wysoki poziom wykształcenia dzięki dobrze przygotowanej kadrze, nowoczesnym środkom dydaktycznym, świetnym warunkom do nauki i rozwijania zainteresowań. Szkoła dysponuje trzema pracowniami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt typu: laptopy, tablice interaktywne i ekrany dotykowe pozyskany w ramach zrealizowanego projektu unijnego „Energia kompetencji”.

Regulamin rekrutacji

do Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej

w Horodle

na rok szkolny 2019/2020

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona jest jednocześnie dla dwóch roczników: absolwentów 8 – letniej szkoły podstawowej oraz absolwentów 3 – letniego gimnazjum na podstawie odrębnych podstaw prawnych i do różnych oddziałów.

I. Terminarz postępowania rekrutacyjnego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe ( Dz.u.2017 r.poz.59,ze zm.) , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U.2017 r. poz. 610 ).

Data  Rodzaj czynności
08.04.2019 r. – 15.05.2019 r.                                        Złożenie  wniosku o przyjęcie do liceum
21.06.2019 r. – 25.06.2019 r.                                 Uzupełnienie wniosku o przyjecie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego.
do 03. 07. 2019 r.                                                 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez  kandydata  kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
do 04.07.2019 r. godz. 10.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
do 08 07. 2019 r. Potwierdzenie  przez kandydatów woli podjęcia nauki w liceum przez  złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/ gimnazjalnego.
12.07. 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
15.07.2019 r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły  kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

II. Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej

 Klasa I 

Nazwa  klasy Przedmioty  rozszerzone Drugi język obowiązkowy Dodatkowe zajęcia edukacyjne
 

Informatyczno – językowa

 

J. angielski, informatyka, biologia J. rosyjski Elementy wiedzy w zakresie funkcjonowania służby granicznej

III. Zasady rekrutacji absolwenta szkoły podstawowej do liceum

 1. Kryteria przyjęcia do szkoły          

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów. O rekrutacji decydują następujące kryteria:                                                                                         

Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego  (  za ocenę celującą ) 18 pkt
 ocena  z matematyki (  za ocenę celującą ) 18 pkt
ocena  z języka angielskiego (  za ocenę celującą ) 18 pkt
ocena  z biologii (  za ocenę celującą ) 18 pkt
Szczególne osiągnięcia ucznia 18 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
Aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wyniki z języka polskiego 100%x0,35=35pkt
wyniki z matematyki 100%x0,35=35pkt
Wyniki z języka obcego nowożytnego 100%x0,30=30pkt

Za oceny wyrażone w stopniu  a) bardzo dobrym – przyznaje się po 17pkt, b) dobrym – przyznaje się po 14pkt, c) dostatecznym – przyznaje się po 8pkt, d) dopuszczającym – przyznaje się po 2pkt.

 1. Formularz wniosku o przyjęcie do liceum dostępny jest na stronie Zespołu Szkół w Horodle. Po wypełnieniu należy złożyć go w sekretariacie szkoły.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do klasy pierwszej liceum potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:
 3. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 4. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 5. fotografie – 2 zdjęcia podpisane na odwrocie
 6. w przypadku uczniów z dysfunkcjami należy przedstawić opinię ( orzeczenie ) wydane przez właściwą poradnie psychologiczno – pedagogiczną.                            IV.Oferta dla absolwenta gimnazjum

 Klasa I

Nazwa  klasy Przedmioty  rozszerzone Drugi język obowiązkowy Dodatkowe zajęcia edukacyjne
 Informatyczno – językowa J. angielski, informatyka, biologia J. rosyjski Elementy wiedzy w zakresie funkcjonowania służby granicznej

 V. Zasady rekrutacji absolwenta gimnazjum do liceum

 1. Kryteria przyjęcia do szkoły    

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów. O rekrutacji decydują następujące kryteria:                                                                                         

Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego  (  za ocenę celującą ) 18 pkt
 ocena  z matematyki (  za ocenę celującą ) 18 pkt
ocena  z języka angielskiego (  za ocenę celującą ) 18 pkt
ocena  z biologii (  za ocenę celującą ) 18 pkt
Szczególne osiągnięcia ucznia 18 pkt
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt
Aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt
wyniki z języka polskiego 100%x0,2=20pkt
wyniki z historii i wiedzy o społeczeństwie 100%x0,2=20pkt
wyniki z matematyki 100%x0,2=20pkt
wyniki z przedmiotów przyrodniczych 100%x0,2=20pkt
wyniki z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100%x0,2=20pkt
wyniki z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Nie przelicza się

Za oceny wyrażone w stopniu  a) bardzo dobrym – przyznaje się po 17pkt, b) dobrym – przyznaje się po 14pkt, c) dostatecznym – przyznaje się po 8pkt, d) dopuszczającym – przyznaje się po 2pkt.

 1. Formularz wniosku o przyjęcie do liceum dostępny jest na stronie Zespołu Szkół w Horodle. Po wypełnieniu należy złożyć go w sekretariacie szkoły.
 2. Kandydaci zakwalifikowani do klasy pierwszej liceum potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:
 3. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
 4. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 5. fotografie – 2 zdjęcia podpisane na odwrocie
 6. w przypadku uczniów z dysfunkcjami należy przedstawić opinię ( orzeczenie ) wydane przez właściwą poradnie psychologiczno – pedagogiczną.

Dane szkoły:

Zespół Szkół w Horodle

 Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej

22-523 Horodło,  ul. Piłsudskiego 58, tel. (84) 651 53 31,

e-mail: sphorodlo@interia.pl,
zshorodlo.pl