Liceum

TERMINARZ REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W HORODLE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Podstawa prawna:
ART.25 UST.3 Ustawy Prawo Oświatowe oraz § 11baa ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

Data

Rodzaj czynności

17.05.2021 r. – 31.05. 2021

Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum.

25.06.2021 r. – 14.07. 2021

 

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

22.07.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23. 07.2021 – 30.07.2021 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

02. 08. 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Drodzy uczniowie szkół podstawowych!

Wniosek  do Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle

Liceum Ogólnokształcące w Horodle wkrótce rozpocznie nabór do klasy pierwszej dla absolwentów 8–letniej szkoły podstawowej.
    W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest utworzenie  klasy pierwszej informatyczno – językowej o następujących przedmiotach nauczanych w zakresie rozszerzonym: informatyka, język angielski i biologia. Dodatkowo kontynuowana będzie innowacja pedagogiczna z zakresu funkcjonowania Straży Granicznej, w ramach której odbywają się zajęcia teoretyczno – praktyczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
    Liceum Ogólnokształcące w Horodle jest nowoczesną placówką, która zapewnia wysoki poziom wykształcenia dzięki dobrze przygotowanej kadrze, nowoczesnym środkom dydaktycznym, świetnym warunkom do nauki i rozwijania zainteresowań. Szkoła dysponuje trzema pracowniami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt typu: laptopy, tablice interaktywne i ekrany dotykowe pozyskany w ramach zrealizowanego projektu unijnego „Energia kompetencji”.

Regulamin rekrutacji

do Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej

w Horodle

na rok szkolny 2020/2021

 

            Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest do klasy pierwszej czteroletniego liceum na  podbudowie  8 – letniej szkoły podstawowej.

  1. Terminarz postępowania rekrutacyjnego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe ( Dz.u.2017 r.poz.59,ze zm.) , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U.2017 r. poz. 610 ).

Data  Rodzaj czynności
15.06.2020 r. – 10.072020                   
Złożenie  wniosku o przyjęcie do liceum.
26.06.2020 r. – 10.07. 2020                                Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
31.07.2020 r. – 04.08. 2020                                           Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
12.08.2020 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
13. 08.2020 – 18.08.2020 r. Potwierdzenie  woli przyjęcia do szkoły.

 

19. 08. 2020 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

  1. Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej

 Klasa I

Nazwa  klasy Przedmioty  rozszerzone Drugi język obowiązkowy Dodatkowe zajęcia edukacyjne
 

Informatyczno – językowa

 

J. angielski, informatyka, biologia J. rosyjski Elementy wiedzy w zakresie funkcjonowania służby granicznej

 

  • Zasady rekrutacji absolwenta szkoły podstawowej do liceum
  1. Kryteria przyjęcia do szkoły          

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów. O rekrutacji decydują następujące kryteria:                                                                                         

Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego  (  za ocenę celującą ) 18 pkt
 ocena  z matematyki (  za ocenę celującą ) 18 pkt
ocena  z języka angielskiego (  za ocenę celującą ) 18 pkt
ocena  z biologii (  za ocenę celującą ) 18 pkt
Szczególne osiągnięcia ucznia 18 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
Aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wyniki z języka polskiego 100%x0,35=35pkt
wyniki z matematyki 100%x0,35=35pkt
Wyniki z języka obcego nowożytnego 100%x0,30=30pkt

 

Za oceny wyrażone w stopniu  a) bardzo dobrym – przyznaje się po 17pkt, b) dobrym – przyznaje się po 14pkt, c) dostatecznym – przyznaje się po 8pkt, d) dopuszczającym – przyznaje się po 2pkt.

  1. Formularz wniosku o przyjęcie do liceum dostępny jest na stronie Zespołu Szkół w Horodle. Po wypełnieniu należy złożyć go w sekretariacie szkoły.
  2. Kandydaci zakwalifikowani do klasy pierwszej liceum potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:
  3. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  4. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  5. fotografie – 2 zdjęcia podpisane na odwrocie
  6. w przypadku uczniów z dysfunkcjami należy przedstawić opinię (orzeczenie) wydane przez właściwą poradnie psychologiczno – pedagogiczną.

Dane szkoły:

Zespół Szkół w Horodle

Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej

22-523 Horodło, ul. Piłsudskiego 58, tel. (84) 651 53 31,

e-mail: sphorodlo@interia.pl,
zshorodlo.pl