Liceum

Drodzy uczniowie szkół podstawowych!

Wniosek  do Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle

Liceum Ogólnokształcące w Horodle wkrótce rozpocznie nabór do klasy pierwszej dla absolwentów 8–letniej szkoły podstawowej.
    W roku szkolnym 2020/2021 planowane jest utworzenie  klasy pierwszej informatyczno – językowej o następujących przedmiotach nauczanych w zakresie rozszerzonym: informatyka, język angielski i biologia. Dodatkowo kontynuowana będzie innowacja pedagogiczna z zakresu funkcjonowania Straży Granicznej, w ramach której odbywają się zajęcia teoretyczno – praktyczne w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
    Liceum Ogólnokształcące w Horodle jest nowoczesną placówką, która zapewnia wysoki poziom wykształcenia dzięki dobrze przygotowanej kadrze, nowoczesnym środkom dydaktycznym, świetnym warunkom do nauki i rozwijania zainteresowań. Szkoła dysponuje trzema pracowniami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt typu: laptopy, tablice interaktywne i ekrany dotykowe pozyskany w ramach zrealizowanego projektu unijnego „Energia kompetencji”.

Regulamin rekrutacji

do Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej

w Horodle

na rok szkolny 2020/2021

   Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest do klasy pierwszej czteroletniego liceum na podbudowie 8 – letniej szkoły podstawowej.

I. Terminarz postępowania rekrutacyjnego

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.u.2017 r.poz.59, ze zm.) , Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U.2017 r. poz. 610 ).

Data

Rodzaj czynności

11.05.2020 r. – 23.06.2020 r. Złożenie wniosku o przyjęcie do liceum
26.06.2020 r. – 30. 06.2020 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjecie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do 10. 07. 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13.07.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 13. 07. 2020 r. do 20.07. 2020r. do godz. 15

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w liceum przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

21.07. 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

21.07.2020 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

II. Oferta dla absolwenta szkoły podstawowej

Klasa I

Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone Drugi język obowiązkowy Dodatkowe zajęcia edukacyjne
Informatyczno – językowa J. angielski, informatyka, biologia J. rosyjski Elementy wiedzy w zakresie funkcjonowania służby granicznej

III. Zasady rekrutacji absolwenta szkoły podstawowej do liceum

1. Kryteria przyjęcia do szkoły

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów. O rekrutacji decydują następujące kryteria:

Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego ( za ocenę celującą ) 18 pkt
ocena z matematyki ( za ocenę celującą ) 18 pkt
ocena z języka angielskiego ( za ocenę celującą ) 18 pkt
ocena z biologii ( za ocenę celującą ) 18 pkt
Szczególne osiągnięcia ucznia 18 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
Aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wyniki z języka polskiego 100%x0,35=35pkt
wyniki z matematyki 100%x0,35=35pkt
Wyniki z języka obcego nowożytnego 100%x0,30=30pkt

Za oceny wyrażone w stopniu a) bardzo dobrym – przyznaje się po 17pkt, b) dobrym – przyznaje się po 14pkt, c) dostatecznym – przyznaje się po 8pkt, d) dopuszczającym – przyznaje się po 2pkt.

  1. Formularz wniosku o przyjęcie do liceum dostępny jest na stronie Zespołu Szkół w Horodle. Po wypełnieniu należy złożyć go w sekretariacie szkoły.
  2. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do klasy pierwszej liceum potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:
    a) oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
    b) oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
    c) fotografie – 2 zdjęcia podpisane na odwrocie
    d) przypadku uczniów z dysfunkcjami należy przedstawić opinię (orzeczenie) wydane przez właściwą poradnie psychologiczno – pedagogiczną.

Dane szkoły:

Zespół Szkół w Horodle

Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej

22-523 Horodło, ul. Piłsudskiego 58, tel. (84) 651 53 31,

e-mail: sphorodlo@interia.pl,
zshorodlo.pl