Liceum

Drodzy uczniowie szkół gimnazjalnych!

Podanie do Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle

Ankieta

WARUNKI REKRUTACJI UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. UNII HORODELSKIEJ W HORODLE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Drodzy uczniowie szkół gimnazjalnych!

        Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej w Horodle jest nowoczesną placówką, która zapewni wysoki poziom wykształcenia dzięki dobrze przygotowanej kadrze, nowoczesnym środkom dydaktycznym, świetnym warunkom do  nauki i  rozwijania swoich zainteresowań.
Nauka u nas odbywa się w systemie jednozmianowym.
      Dysponujemy licznymi klasopracowniami, w tym trzema możliwymi do wykorzystania pracowniami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu. Dobrze zaopatrzona biblioteka pomoże Ci w przygotowaniu pracy domowej czy prezentacji maturalnej. W czytelni mieści się Centrum Multimedialne, w którym na przerwach i po lekcjach można skorzystać z Internetu. Mamy  także wspaniałą  salę gimnastyczną i korekcyjną wyposażoną w sprzęt sportowy, nowoczesną siłownię i boisko.
     Wśród naszych uczniów znajdziesz laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych. Nasi absolwenci kształcą się w najbardziej znanych szkołach wyższych i na uniwersytetach.

     Zadbamy  nie tylko o Twój rozwój intelektualny, o Twoją przyszłość, ale także zapewnimy Ci możliwość rozwijania  pasji, a nawet rozrywkę poprzez wycieczki, koła zainteresowań  i liczne imprezy szkolne.
     Od 1 września 2010 r. wdrożona została  innowacja pedagogiczna – Straż Graniczna, w ramach której planowane są sześciogodzinne zajęcia teoretyczne i praktyczne w 3-letnim cyklu kształcenia. Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie. W ramach wyżej wymienionej współpracy kandydatury  uczniów, którzy ukończą naszą szkołę będą preferowane  przy naborze do jednostek straży granicznej.

     Szkoła od 1 września 2015 roku oferuje także zainteresowanym uczniom kolejną innowację pedagogiczną – Sport drogą do sukcesu.
     Zależy nam, aby uczniowie naszej szkoły rozwijali swoje zainteresowania sportowe, a w przyszłości zdobytą wiedzę i umiejętności, wykorzystali na studiach wyższych.

Pamiętaj, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Jesteśmy Twoimi przyjaciółmi!!!

 

Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest utworzenie klasy pierwszej
w 3 – letnim Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Horodelskiej w Horodle.

Oferujemy uczniom rozszerzenia z przedmiotów:

język angielski, historia, biologia, matematyka,

Zasady rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego w Horodle

     Uczeń może uzyskać maksymalnie 200 pkt. w trzech kategoriach:

 • punkty uzyskane za wynik egzaminu gimnazjalnego
 • punkty uzyskane z przeliczenia ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum
 • punkty uzyskane za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:  

 

 

100%

 • język polski
 • matemayka
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty przyrodnicze
 • język obcy(poziom podstawowy)

uzyskany wynik procentowy należy pomnożyć przez 0,2 pkt.

Oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:  

 

 

80%

 • 20 punktów – ocena:   celujący
 • 18 punktów – ocena:   bardzo dobry
 • 15 punktów – ocena:   dobry
 •   8 punktów – ocena :  dostateczny
 • 2 punkty    –  ocena:   dopuszczający
Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:  

 

 

 

 

 

 

20%

 • 4 punkty – ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 
 • 10 punktów – potwierdzone osiągnięcia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty (1 konkurs – 4 punkty; 2 konkursy – 8 punktów; 3 i więcej konkursów 10 -punktów)
 • 4 punkty – potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym (indywidualne lub zespołowe) za miejsca od I do III (1 osiągnięcie – 2 punkty; 2 i więcej osiągnięć – 4 punkty)
 • 2 punkty – osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza
  w formie wolontariatu, środowiska szkolnego lub udział w projekcie (programie dydaktyczno – wychowawczym o zasięgu co najmniej wojewódzkim)

Wykaz przedmiotów obowiązkowych (punktowanych) znajdujących się na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • Język polski – punktowany jest obowiązkowo, ( pozostałe 3 przedmioty do wyboru)
 • Matematyka
 • Język angielski
 • Język rosyjski
 • Historia
 • Geografia
 • Bilogia

O przyjęciu kandydata do klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle decyduje uzyskanie przez niego sumy 70 punktów.

W wypadku rekrutacji dodatkowej podana suma punktów może ulec obniżeniu.

O ustaleniu obniżonego progu punktowego decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

                                 Wymagana dokumentacja

 • Podanie z dołączoną ankietą uwzględniającą trzy wybrane przedmioty podlegające punktacji .
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminów gimnazjalnych.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w liceum.
 • Fotografie – 2 zdjęcia podpisane na odwrocie.
 • W przypadku uczniów z dysfunkcjami należy przedstawić zaświadczenie wydane przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną

   KALENDARIUM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1. Składanie przez kandydatów podań podpisanych przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Termin: od 14 maja do 15 czerwca 2018 r.

2. Uzupełnienie dokumentów o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu

Termin: od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Termin: do 03 lipca 2018r.

4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

Termin: 04 lipca 2018 r.

5. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Termin: do 06 lipca 2018 r.

6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Termin: 09 lipca 2018 r.

7.Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Termin: 10 lipca 2018 r.

Zainteresowanych uczniów klas trzecich gimnazjów prosimy o kontakt:

Liceum Ogólnokształcące w Horodle

Ul. Piłsudskiego 58

22- 523 Horodło

Tel. ( 84 ) 651 53 31

sphorodlo@interia.pl