Szkoła Podstawowa

ZASADY REKRUTACJI  DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
w ZESPOLE SZKÓŁ  w HORODLE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r. poz.59).
 2. Statut Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle.
 3. Uchwała nr XXII/141/17 Rady Gminy z dnia 30 maja 2017r.

 1. Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

    1. Obowiązek przedszkolny:

 • W roku szkolnym 2018/2019 obowiązek szkolny dotyczy dzieci 6 letnich (rocznik 2012 ).
 • Prawo do wychowania przedszkolnego mają również dzieci 3 – letnie, 4 – letnie i 5 –letnie.
 • W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 8 roku życia.
 1. Termin rekrutacji:
 • Przyjmowanie wniosków kandydatów do oddziału przedszkolnego dla dzieci 6 – letnich, przystępujących do naboru na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w terminie od 26.02.2018 do 06.04.2018r.
 • Druk: „Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole  Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle” jest dostępny w sekretariacie szkoły.
 • Wypełniony druk należy złożyć w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00, w terminie do 06.04.2018r. Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego zostanie podana do publicznej wiadomości 10. 04. 2018 r.
 • Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w terminie od 11.04.2018 r. do 27.04.2018 r.  Lista  kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego w rekrutacji uzupełniającej zostanie podana do publicznej wiadomości 04.05.2018 r.

     3. Zasady rekrutacji:

 • Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice/ prawni opiekunowie składają jedynie deklaracje dotyczącą dalszego uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego.
 • Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci zobowiązane do odbycia wychowania przedszkolnego oraz dzieci mające prawo do wychowania przedszkolnego, zamieszkałe na terenie obwodu naszej szkoły, na podstawie wypełnionego przez rodziców/ prawnych opiekunów  druku „Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego w  Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle”.
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do oddziału przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w przypadku,  gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionej  przez rodziców/ prawnych opiekunów  Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego  w Szkole  Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle”.
 • W przypadku większej liczby  kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale  przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
  – wielodzietność rodziny kandydata
  – niepełnosprawność kandydata
  – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  – niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  – objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
w ZESPOLE SZKÓŁ w HORODLE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017r. poz.59)
 2. Statut Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle
 3. Uchwała nr XXII/142/17 Rady Gminy z dnia 30 maja 2017r.

 Zasady rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

    1. Obowiązek szkolny:

 • W roku szkolnym 2018/2019 obowiązek szkolny dotyczy dzieci 7 letnich (rocznik 2011).
 • Na wniosek rodziców naukę mogą podjąć dzieci urodzone w 2012r. , które uzyskały pozytywną opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz dzieci, które odbyły obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 • W przypadku, gdy dziecko posiada opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej o braku możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, wówczas dyrektor szkoły podejmuje decyzję o odroczeniu spełniania tego obowiązku dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.
 1. Termin rekrutacji:
 • Przyjmowanie wniosków kandydatów do klasy pierwszej , przystępujących do naboru na rok szkolny 2018/2019 odbywa się w terminie od 26.02.2018 do 06.04.2018r.
 • Druk : „Karta zgłoszenia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle” jest dostępny w sekretariacie szkoły.
 • Wypełniony druk należy złożyć w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00, w terminie do 06.04.2018r. Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej zostanie podana do publicznej wiadomości 10.04.2018r.
 • Rekrutacja uzupełniająca dobędzie się w terminie od 11.04.2018r. do 27.04.2018r. Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej w rekrutacji uzupełniającej zostanie podana do publicznej wiadomości 04.05.2018r.
 1. Zasady rekrutacji:
 • Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka druku „Karta zgłoszenia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle”.
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej przyjmuje się do klasy I w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka druku „Karta zgłoszenia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle”.
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są według kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów zgodnie z Uchwałą nr XXII/142/17 Rady Gminy z dnia 30 maja 2017r.