Szkoła Podstawowa

ZASADY REKRUTACJI  DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
w ZESPOLE SZKÓŁ  w HORODLE

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tekst jednolity – Dz. U. z 2004r. Nr   256, poz.2572 z późn. zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków  i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232)
 3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 30 10.2013r. poz. 1265)
 4. Statut Szkoły Podstawowej w Horodle

1.Rekrutacji dzieci  do oddziału przedszkolnego (rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego) dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:

 • dzieci urodzone  w 2010 r. i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy pięć lat;
 • do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci urodzone w roku 2011 i 2012, jeżeli w oddziale są wolne miejsca;
 • zapisu do oddziału przedszkolnego dokonują rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie dowodu osobistego i odpisu aktu urodzenia dziecka. Rodzic wypełnia kartę zgłoszenia dziecka, którą może pobrać z sekretariatu szkoły bądź szkolnej strony internetowej;
 • w celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału przedszkolnego dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną;
 • do oddziału przedszkolnego przyjmowane są:
 1. z urzędu – dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z biura ewidencji ludności,
 2. na pisemną prośbę (karty zapisu) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
 • liczbę oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący szkołę
 • w przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do oddziału przedszkolnego  dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 ustala się kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata (1pkt)
 2. Niepełnosprawność kandydata( 1 pkt)
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (1 pkt)
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (1 pkt)
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata (1 pkt)
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( 1 pkt)
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą ( 1pkt)

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 ustala się kryteria i odpowiadające im liczby punktów:

 1. Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole (6pkt)
 2. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły (4pkt)
 3. Oboje rodzice pracują zawodowo (2 pkt)

2. Ostatecznego przydziału uczniów oddziałów przedszkolnych dokonuje  dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Rekrutacyjnej.

3. Odwołania dotyczące ustaleń Komisji można składać pisemnie  w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do   oddziału wychowania przedszkolnego w sekretariacie szkoły, rozpatruje je dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji.

  4. Liczbę oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący szkołę.      

Terminy:

Marzec– powiadomienie rodziców o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego. Powiadomienia umieszczane są na stronie internetowej naszej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń w budynku szkoły.  

Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 odbywa się w terminie od 01.04.2015r.- do 30.04.2015r

Ostateczna lista przyjętych dzieci będzie wywieszona na drzwiach szkoły od dnia 8 czerwca 2015r.  

 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY |
w ZESPOLE SZKÓŁ w HORODLE

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY DO KLASY PIERWSZEJ

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tekst jednolity – Dz. U. z 2004r. Nr   256, poz.2572 z późn. zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków  i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232)
 3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 30 10.2013r. poz. 1265)
 4. Statut Szkoły Podstawowej w Horodle

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 30 sierpnia 2013r. w roku szkolnym 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. Klasy pierwsze nie mogą liczyć więcej niż 25 osób.

Rekrutacji uczniów  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół  w Horodle dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły przyjmuje się:

 • z urzędu – dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z biura ewidencji ludności,
 • na pisemną prośbę (karty zapisu) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
 • w roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 7 letnie – urodzone od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r. oraz 6 letnie – urodzone w 2009r;
 • na pisemną prośbę (karty zapisu) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły , naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
 • decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. Zapisu do klasy pierwszej dokonują rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie dowodu osobistego i odpisu aktu urodzenia dziecka. Rodzic wypełnia kartę zgłoszenia dziecka, którą może pobrać z sekretariatu szkoły bądź szkolnej strony internetowej.

3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po zapoznaniu się z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

   4. Liczbę klas pierwszych ustala organ prowadzący szkołę.      

5. Przy przydziale dzieci do klas pierwszych zapisuje się jednakową   liczbę uczniów  przyjmując:

– zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na chłopców i dziewczęta w klasie

– w miarę możliwości i za zgodą dyrektora uwzględnia się inne prośby rodziców i inne kryteria, jak np. utrzymanie rodzeństwa w jednej klasie.

6. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 ustala się kryteria oraz odpowiadające im liczby punktów:

1) Wielodzietność rodziny kandydata (1pkt)

2) Niepełnosprawność kandydata( 1 pkt)

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (1 pkt)

4) Niepełnosprawność obojga   rodziców kandydata (1 pkt)

5) Niepełnosprawność rodzeństwa  kandydata (1 pkt)

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( 1 pkt)

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą ( 1pkt)

  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 ustala się kryteria i odpowiadające im liczby punktów:

1) Dziecko, które uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole (6pkt)

2) Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danej szkoły (4pkt)

3) Oboje rodzice pracują zawodowo (2 pkt)

7. Ostatecznego przydziału uczniów do klas I dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej.

8. Odwołania dotyczące ustaleń Komisji można składać pisemniew terminie 7 dni od daty ogłoszenia list uczniów klas pierwszych w sekretariacie szkoły, rozpatruje je dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji.

Terminy:

Marzec– powiadomienie rodziców o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do klasy I. Powiadomienia umieszczane są na stronie internetowej naszej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń w budynku szkoły.  

Podstawowa rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 odbywa się w terminie  od 01.04.2015r. – do 30.04.2015r

Ostateczna lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły od dnia 8 czerwca 2015r.