Statut

Na podstawie art. 52 ust.2 w związku z art.50 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 1991r., Nr 67 , poz.329 z późn.zm.), załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn.zm.)

Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I

Przepisy definiujące

§ 1

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Horodle.

2) Szkole – należy przez to rozumieć Gimnazjum Publiczne im. Królowej Jadwigi w Horodle.

3) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 1996 r., Nr 67 , poz. 329 z późn.zm.).

4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum Publicznego im. Królowej Jadwigi w Horodle.

5) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół.

6) Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Gimnazjum Publicznym im. Królowej Jadwigi w Horodle.

7) Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.

8) Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów szkoły.

9) Organie prowadzącym Zespół Szkół-należy przez to rozumieć Gminę Horodło.

10) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół – należy przez to rozumieć Kuratora w Lublinie.

2.Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w prawach z zakresu obowiązku szkolnego jest Kurator Oświaty.

Rozdział II

Podstawowe założenia

§ 2

1.Gimnazjum jest jednostką budżetową Gminy Horodło.

2.Gimnazjum jest placówką publiczną w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 1991r., Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) , która:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

4) realizuje:

 1. szkolny zestaw programów nauczania zawierający podstawy programowe i obowiązkowych przedmiotów,

 2. program wychowawczy szkoły tworzący z nimi spójną całość,

 3. ramowy plan nauczania,

 4. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska,

5) prowadzi działania opiekuńcze i wychowawcze odpowiednie do zaistniałych potrzeb,

6) realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprzez Wewnątrzszkolny System Oceniania,

7) umożliwia uzyskanie państwowego świadectwa ukończenia kształcenia na poziomie III etapu obowiązkowej nauki w 3-letnim gimnazjum.

§ 3

1. skreślony

§ 4

l. skreślony

§ 5

l. skreślony

Rozdział III

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole

§ 6

1.Gimnazjum Publiczne jest szkołą publiczną.

2.Placówka nosi nazwę: Zespół Szkół w Horodle.

3.W skład zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły

2) Gimnazjum Publiczne im. Królowej Jadwigi

3) Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej.

4.Szkoły, wchodzące w skład Zespołu Szkół, posiadają własne statuty określajace między innymi cele i zadania, organy szkoły oraz ich kompetencje, zasady rekrutacji uczniów, ich prawa i obowiazki, a także zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz wewnątrzszkolny system oceniania.

§ 7

1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej i podłużnej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierajacą nazwę: Zespół Szkół w Horodle.

2. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają u góry nazwę Zespołu Szkół w Horodle, a u dołu nazwę szkoły.

§ 8

1. Gimnazjum posiada imię Królowej Jadwigi, własny sztandar, hymn.

2. skreślony

§ 9

1. Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum wynosi 3 lata.

2. Gimnazjum prowadzi zajęcia edukacyjne w miarę możliwości na jedną zmianę.

3. Gimnazjum zapewnia możliwość korzystania z:

 1. biblioteki

 2. świetlicy

 3. stołówki

 4. gabinetu pielęgniarki szkolnej

 5. gabinetu lekarskiego w Niepublicznym Ośrodku Zdrowia w Horodle

 6. klasopracowni przedmiotowych

 7. sali gimnastycznej.

§ 10

1. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oswiaty (tj.Dz. U, z 1996., Nr 67. poz. 329 z późniejszymi zmianami) w szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

2. Zasady funkcjonowania w gimnazjum związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

Rozdział IV

Cele i zadania Gimnazjum

§ 11

1. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w:

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Miedzynarodowej Konwencji Praw Dziecka

2.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie.

§ 12

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i kulturotwórczej, tworząc warunki do wielostronnego tj. intelektualnego, emocjonalnego, moralno – społecznego, estetycznego, politechnicznego i fizycznego rozwoju uczniów.

2. Edukacja w gimnazjum, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go życie społeczne, winna przede wszystkim:

1) wprowadzać ucznia w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,

2) rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia,

3) wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki

4) rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej

5) otoczyć opieką psychologiczno-pedagogiczną w ścisłej współpracy z Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną w Hrubieszowie,

6) wyrównywać szanse edukacyjne uczniów.

3. skreślony

4. skreślony

5. Szkoła stwarza warunki do rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

6. Szkoła stwarza społeczeństwu warunki wpływania na treści nauczania oraz kierunki działalności wychowawczej i opiekuńczej poprzez współpracę z Radą Rodziców
i Samorządem Uczniowskim.

7. Edukacja dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

1) Podstawowym warunkiem efektywnej pracy jest nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem.

2) Należy uznać prawo osób niepełnosprawnych do rozwoju we własnym tempie i uwzględniać to prawo podczas ustalania kierunków pracy.

3) Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie, natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

4) Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na określaniu przez nauczycieli i specjalistów wspierających rozwój dziecka poziomu i postępów na miarę jego możliwości rozwojowych w stosunku do wymagań określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym oraz na formułowaniu oceny opisowej.

 1. W edukacji konieczne jest nawiązanie współpracy z rodziną (opiekunami) ucznia. Wspomaganie rodziców poprzez dostarczenie im sukcesów i wyzwalaniu pozytywnych emocji w stosunku do dziecka i siebie nawzajem.

6)Nauczyciel ma prawo do wyboru poszczególnych metod, form pracy i środków dydaktycznych, kierując się ich przewidywaną skutecznością.

§ 13

1. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom
w szczególności:

 1. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

 2. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

 3. dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

 4. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo -skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

 5. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

 6. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą
  w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

 7. poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

 8. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

2. W szkole uczniowie winni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

 1. planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę,

 2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,

 3. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

 4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

 5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

 6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń
  i nawyków,

 7. rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

 8. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
  i problemów społecznych.

§ 14

l. Działania szkoły zmierzają do uzyskania tego, by absolwent:

 1. służył idei demokracji w Polsce, był patriotą, znał swój kraj odznaczał się przywiązaniem do tradycji, kultury i symboli narodowych, dbał o piękno i czystość języka ojczystego,

 2. wykazywał postawę obywatelską, nacechowaną zdolnością do dostrzegania spraw własnego środowiska, podejmował działania na rzecz rozwiązywania jego problemów,

 3. doceniał wartości systemu parlamentarnego takiego jak: sprawiedliwość społeczna, demokracja i pluralizm, podejmował działania na rzecz ich umacniania,

 4. żywił przekonanie o znaczeniu silnego i dobrze zorganizowanego państwa dla niepodległości narodowej, rozumiał funkcje i zadania jego organów,

 5. cenił i szanował pracę, a powierzone sobie obowiązki wykonywał sumiennie
  i odpowiedzialnie oraz potrafił krytycznie ocenić wyniki własnej pracy,

 6. dostrzegał problemy innych i udzielał im pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba,

 7. przejawiał umiejętności współżycia w zespole, był życzliwy, uprzejmy i odznaczał się wysoką kulturą osobistą,

 8. był tolerancyjny wobec odmiennych poglądów,

 9. miał ukształtowane różnorodne zainteresowania i pragnął je rozwijać,

 10. wykazywał wrażliwość estetyczną i był przygotowany do odbioru dzieł sztuki,

 11. umiał w sposób wartościowy spędzić wolny czas,

 12. z szacunkiem odnosił się do hymnu szkoły oraz rozsławiał jej imię w bliższym i dalszym środowisku,

 13. cenił życie i zdrowie własne oraz innych, potrafił podejmować działania na rzecz jego ochrony, uprawiał sport, był przekonany o szkodliwości nałogów i patologii społecznych,

 14. był wrażliwy na piękno przyrody, starał się ją chronić i działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

 15. doceniał znaczenie nauki i techniki dla rozwoju cywilizacji,

 16. był uczciwy, rzetelny, cenił prawdę, dotrzymywał danego słowa, był lojalny wobec innych, opiekuńczy wobec słabszych, sprawiedliwy w ocenie własnego i cudzego postępowania,

 17. cechował się dzielnością, wytrwałością i samodzielnością.

§ 15

1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny jednocześnie szanuje prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi.

2. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności:

 1. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych
  w ustawie i przepisów do niej wykonawczych, w szczególności w statucie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

 2. upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

 3. kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),

 4. sprzyja zachowaniom proekologicznym,

 5. umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

 6. szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

 7. budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły
  i środowiska,

 8. wdraża do dyscypliny i punktualności.

3. Szkoła wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

§ 16

l. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

 1. ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

 2. sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki, uczniami,

3. Szkoła realizuje zadania sprzyjające wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów,

pochodzących z rodzin o niskim statusie ekonomicznym oraz uczniów niepełnosprawnych,wynikające z rządowych programów pomocy uczniom, przyjętych do realizacji w danym roku szkolnym.

§ 17

1. Ustala się zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

 1. Nauczyciel winien przebywać z młodzieżą w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych od chwili rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia. Po skończonych zajęciach nauczyciel winien zadbać o pozostawienie przez uczniów porządku w miejscu pracy i nauki.

 2. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury wg ustalonego harmonogramu, dotyczy to również nauczycieli pełniących zastępstwo.

 3. W przypadku nagłego zachorowania ucznia /zasłabnięcia/ nauczyciel powinien udzielić pierwszej pomocy, wezwać pogotowie ratunkowe oraz rodziców dziecka.

 4. W przypadku konieczności zwolnienia ucznia z zajęć z przyczyn zdrowotnych uczeń może być odprowadzony do domu tylko przez osobę dorosłą (higienistkę, wychowawcę, woźną lub innego pracownika szkoły i musi być oddany pod opiekę osoby dorosłej).

 5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony wcześniej z zajęć z innych przyczyn niż zdrowotne, ale tylko w oparciu o prośbę rodziców lub opiekunów prawnych.

 6. Organizując wycieczkę nauczyciel winien przypomnieć zasady bezpieczeństwa
  i higieny. Wycieczka winna rozpocząć i zakończyć się zbiórką przed szkołą. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce, są przydzieleni na zajęcia dydaktyczne do innej klasy. Opiekę nad nimi sprawują nauczyciele uczący w tej klasie. Wychowawca, przydzielający ucznia do danej klasy, musi powiadomić o tym fakcie wychowawcę tej klasy.

 7. Zabrania się nauczycielom podawania jakichkolwiek leków w przypadku złego samopoczucia ucznia,

 8. W wyjątkowych przypadkach pielegniarka lub nauczyciel może podać leki uczniowi zgodnie z procedurą podawania leków zamieszczoną w załaczniku nr 5.

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

§ 18

1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć
i możliwości kadrowe.

2. Projekt planu dyżurów przygotowuje odpowiednia komisja Rady Pedagogicznej. Przyjęty przez Radę Pedagogiczną plan dyżurów może ulec zmianie tylko w przypadku zgody dyrektora.

3. Teren objęty dyżurami nauczyciela to:

1)sale lekcyjne

2)korytarze i sanitariaty

3)zatnie.

4. Nauczyciel rozpoczyna dyżur o godzinie 730 i kończy o godzinie 1440.

5. Nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerwy międzylekcyjnej w terminach według planu.

6. Reagują na każdą formę niewłaściwego zachowania uczniów.

7. Nauczyciel zbiera informacje od uczniów o obcych osobach przebywających na terenie szkoły.

8. Nauczyciel dyżurny ma prawo w czasie pełnienia dyżuru podejmować decyzje i wydawać polecenia, które muszą być przyjęte i respektowane przez uczniów oraz inne osoby przebywające na terenie szkoły.

9. Nauczyciel dyżurny informuje dyrektora szkoły o wszystkich nadzwyczajnych lub nagłych wypadkach i zdarzeniach zagrażajacych bezpieczenstwu uczniów i personelu.

10. Z pełnienia dyżurów może być zwolniony nauczyciel przydzielony do pełnienia funkcji protokolanta Rady Pedagogicznej.

§ 19

1. Szkoła może organizować wycieczki krajowe i zagraniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Szkoła posiada regulamin wycieczek, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy

organizatorzy wycieczek, biwaków, rajdów i obozów.

3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców o zasadach organizowania wycieczek szkolnych.

4. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

5. Kierownikiem wycieczki może być także inna osoba wyznaczona przez dyrektora, która:

1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

2) jest instruktorem harcerskim, posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

6. Określa się następujące zasady przydziału opiekunów dla sprawowania opieki nad uczniami:

1) podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek i imprez szkolnych:

2) wycieczka przedmiotowa lub krajoznawczo–turystyczna w tej samej miejscowości – 1 opiekun na 30 uczniów,

3) wycieczka przedmiotowa lub turystyczno –krajoznawcza poza miejscowość, gdzie mieści się szkoła z wykorzystaniem publicznych środków lokomocji- 1 opiekun na 15 uczniów,

4) wycieczki turystyki kwalifikowanej (obozy wędrowne, biwaki, rajdy rowerowe i piesze) – 1 opiekun na 10 uczniów.

7. Kierownik wycieczki zobligowany jest do przedłożenia dokumentacji dyrektorowi szkoły co najmniej 3 dni przed planowanym wyjazdem.

8. W dokumentacji powinny się znaleźć: karta wycieczki zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie organizacji turystyki, potwierdzenie ubezpieczenia i zgody rodziców.

9. W przypadku wyjazdów zagranicznych kierownik przedkłada dyrektorowi kartę wycieczki lub imprezy zawierającą w szczególności:

1) nazwę kraju i czas pobytu,

2) program pobytu,

3) listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku,

4) potwierdzenie ubezpieczenia uczestników (od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą), tzn. wskazać nazwę firmy ubezpieczającej i numer polisy (lub kserokopię polisy).

10. Organizator wycieczki/imprezy zagranicznej uzyskuje adnotację Kuratorium Oświaty po złożeniu powyższych dokumentów (co najmniej 2 egzemplarze) oraz po uzyskaniu wcześniejszej adnotacji organu prowadzącego na karcie wycieczki.

§ 20

l. Dyrektor szkoły może zlecić sprawowanie indywidualnej opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, narządów ruchu, słuchu i wzroku według zaleceń lekarza zawartych w orzeczeniu o stanie zdrowia dziecka.

2. Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Horodle, Komisją ds. Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Radą Rodziców w celu ustalania list uczniów wymagających pomocy socjalnej.

3. Szkoła organizuje akcje bezpłatnego dożywiania w stołówce szkolnej dla dzieci potrzebujących oraz inne akcje charytatywne we wspólpracy z instytucjami i organizacjami powołanymi do tego celu.

§ 21

1. Szkoła zapewnia możliwości korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie według ustalonej procedury:

1) rozmowa z rodzicami na temat przebadania dziecka w poradni,

2) rodzice wnioskują o przebadanie dziecka w poradni,

3) pisemna opinia wychowawcy na prośbę rodziców ucznia,

4) opinię poradni otrzymują rodzice, którzy podejmują decyzję na temat jej udostępnienia szkole,

5) na wniosek rodziców szkoła realizuje zalecenia poradni ,

6) nauczyciele zapoznają się z treścią opinii lub orzeczenia, fakt potwierdzają podpisem, który jest równoznaczny z przyjęciem obowiązku realizacji zaleceń poradni.

2. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega na

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności,

2) z niedostosowania społecznego,

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

4) ze szczególnych uzdolnień,

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

6) z zaburzeń komunikacji językowej,

7) z choroby przewlekłej,

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

9) z niepowodzeń edukacyjnych,

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.”

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, zwani dalej „specjalistom.”

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi szkołami,

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia,

2) rodziców ucznia,

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom w formie:

1) klas terapeutycznych,

2) zajęć rozwijających uzdolnienia,

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

4)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej,

6) porad i konsultacji.

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.”

8. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 22

1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.

2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres nauczania.

12

3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1) z urzędu,

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.

6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

§ 23

1. Szkoła, angażując nauczycieli i uczniów, wypełnia swoje zadania w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym we współpracy z rodzicami, Samorządem Uczniowskim, Radą Gminy oraz instytucjami kulturalnymi Horodła.

Dział II

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

Rozdział 1

Zagadnienia podstawowe

§ 24

1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nad szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.

2. Organy, o których mowa w ust. l, mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

§ 25

1. skreślony

1. Organami Zespołu Szkół są:

 1. Dyrektor Zespołu Szkół,

 2. Rady Pedagogiczne szkół,

 3. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół,

 4. Samorzady Uczniowskie szkół,

 5. Rady Rodziców szkół,

2. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Horodle.

3. Rady Pedagogiczne szkół wchodzących w skład Zespołu są niezależne od siebie i podlegają w ramach nadzoru pedagogicznego Dyrektorowi Zespołu.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Zespołu jest Dyrektor Zespołu.

5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w Zespole określa arkusz organizacji Zespołu na dany rok szkolny opracowany przez Dyrektora Zespołu
i zatwierdzony według zasad wynikających z odrębnych przepisów.

6. skreślony

§ 26

l. Kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

§ 27

l. W szkole działa Rada Rodziców, organy Samorządu Uczniowskiego oraz, o ile została utworzona zgodnie z unormowaniami ustawy i Statutu – Rada Szkoły.

§ 28

1. Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności mając zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i niniejszym statutem.

2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w ust. 1. dyrektor, nie rzadziej niż l raz w semestrze, organizuje spotkania z przewodniczącymi Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej (Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego wyznaczony przez Radę nauczyciel).

3. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami szkoły dokonywana jest poprzez:

 1. ogłoszenia ustne,

 2. informacje pisemne,

 3. tablicę ogłoszeń,

 4. apele,

 5. zebrania Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

§ 29

l. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa, wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami) – także organ prowadzący Szkołę.

3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. l, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.

§ 30

1. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami).

§ 31

l. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole organami, pomiędzy nauczycielami a organem prowadzącym oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do dyrektora.

2. W przypadku, gdy stroną sporu jest dyrektor – rozstrzygnięcie konfliktu leży w gestii organu nadzorującego szkołę.

3. Przepis § 29 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 32

l. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:

1) odpowiedzialności dyscyplinarnej,

2) odpowiedzialności porządkowej,

3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

Rozdział II

Dyrektor Szkoły

§ 33

1. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. l, określają odrębne przepisy.


§ 34

l. Dyrektora powołuje się spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, /wg przepisów Ustawy Oświatowej/.

§ 35

l. Dyrektor Zespołu jest pracodawcą dla wszystkich pracowników oraz sprawuje w stosunku do wszystkich pracowników szkoły nadzór pedagogiczny i organizacyjny, a za efekty pracy szkoły ponosi odpowiedzialność.

§ 36

1. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

§ 37

1.Zadania Dyrektora Zespołu Szkół:

1) planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Zespołu,

2) tworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu.

3) W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Zespołu:

a) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji
i promocji uczniów,

b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,

c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego wobec nauczycieli oraz wewnątrzszkolnego wobec pozozstałych pracowników szkoły,

d) kształtowanie twórczej współpracy w Zespole, właściwych warunków pracy
i stosunków między pracownikami,

e) określenie zakresu odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

f) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem,

g) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującycmi przepisami,

h) realizowanie zadań, związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

i) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące
w obwodzie Zespołu Szkół,

j) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

k) odraczanie obowiązku szkolnego oraz wcześniejsze przyjmowanie dziecka do Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii psychologiczno- pedagogicznej,

l) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

ł) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,

m) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Zespołu Szkół,

n) składanie Radzie Pedagogicznej informacji okresowych sprawozdań z realizacji planów pracy Zespołu Szkół,

o) udzielanie Radzie Pedagogicznej informacji o działalności edukacyjnej Zespołu Szkół,

p) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji szkolnej,

q) współpraca z pozostałymi organami Zespołu Szkół oraz z organizacjami
i instytucjami środowiskowymi,

r) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

s) występowanie do włądz z wnioskami w sprawach wykroczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

t) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.

4) W zakresie spraw organizacyjnych:

a) przygotowywanie projektów planów pracy Zespołu Szkół,

b) opracowanie arkusza organizacji Zespołu Szkół.

5) W zakresie spraw finansowych:

a) opracowanie planu finansowego Zespołu Szkół,

b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,

c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkoł.

6) W zakresie spraw administracyjno- gospodarczych oraz biurowych:

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Zespołu Szkół,

b) organizowanie wyposażenia Zespołu Szkół w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,

c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Zespołu Szkół,

d) nadzorowanie prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

e) organizowanie przeglądów technicznych obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno- remontowych,

f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.

7) W zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

a) powołuje zespoły składające się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem,

b) wyznacza osobę koordynująca pracę zespołu (jeden koordynator może kierować pracami kilku zespołów),

c) na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane oraz wpisuje je do Karty indywidualnych potrzeb,

d) informuje na piśmie rodziców dziecka o ustalonych dla dziecka , ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin,

e) decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku , uczniowi danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół,

f) informuje rodziców o terminie spotkania zespołu,

g) wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej ,w tym specjalistycznej.”

2. Dyrektor Zespołu Szkół ma prawo:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Zespołu,

2) zatrudniania i zwalniania pracowników Zespołu,

3) decydowania o wewnętrznej organizacji Zespołu i jego bieżącym funkcjonowaniu.

3. Dyrektor Zespołu odpowiada za:

 1. poziom uzyskiwanych przez szkoły wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami,

 2. zgodność funkcjonowania Zespołu z przepisami prawa oświatowego i statutem Zespołu,

 3. bezpieczeństwo osób znajdującyc się w budynku szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożąrowej budynku,

 4. celowe i zgodne z prawem wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Zespołu,

 5. zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

§ 38

1. skreślony

§ 39

l Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”.

§ 40

l. Dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz. Reprezentuje szkołę we współpracy
z instytucjami oświaty i nadzoru pedagogicznego w zakresie dydaktyki i wychowania.

§ 41

1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

§ 42

1. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organami Samorządu Uczniowskiego oraz personelem administracyjno – obsługowym.

2. Dyrektor, poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych
z podmiotami, o których mowa w ust. l, w szczególności:

1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły,

2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy szkoły,

3) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Rozdział III

Inne stanowiska kierownicze

§ 43

1. W Zespole zatrudnia się:

 1. dyrektora,

2) dwóch zastępców dyrektora,

3) nauczycieli,

4) pracowników administracji i obsługi.

 1. Zespołem kieruje dyrektor, który reprezentuje szkoły na zewnątrz.

3. Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty.

4. Dyrektora Zespołu zastępują wicedyrektorzy, powoływani przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5. Szczegółowy zakres działań wicedyrektorów określa dyrektor.

§ 44

l. Szczegółowy zakres kompetencji osób zajmujących inne stanowiska kierownicze określa dyrektor, powierzając te stanowiska.

2. W sytuacji, gdy wicedyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, wszystkie jego zadania i kompetencje przejmuje dyrektor.

Rozdział IV

Rada Pedagogiczna

§ 45

l. W szkole działa Rada Pedagogiczna, jest ona kolegialnym organem kierowania działalnością szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Nauczyciele są funkcjonariuszami publicznymi, którym przysługuje ochrona prawna. Czyny zabronione, popełnione na szkodę nauczyciela są ścigane z urzędu.

§ 46

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,

2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

3) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu szkoły.

§ 47

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2) po zakończeniu każdego semestru dla zatwierdzenia wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

3) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania organizowane są z inicjatywy:

1) Dyrektora szkoły,

2) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

3. Zebrania prowadzi i przygotowuje Przewodniczący Rady Pedagogicznej oraz jest on odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

4. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku ogólne wyniki nadzoru pedagogicznego oraz informację o pracy szkoły.

§ 48

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) zatwierdzenie szkolnych programów wychowawczych i programu profilaktyki po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4) ustalanie – po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców – szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie,

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

7) podejmowanie uchwał w sprawach obniżenia oceny zachowania i przeniesienia ucznia,

8) uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności,

9) ustalanie innego – niż 45 minut – czasu trwania godziny lekcyjnej.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący szkołę,

 2. przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi,

 3. powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk,

4) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

5) projekt planu finansowego szkoły,

6) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

7) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

8) podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz.329 z późn. zm.).

3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.

4. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole,

2) deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

§ 49

1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania Rady Szkoły – do czasu jej utworzenia
w szkole, sformułowane w przepisach prawa szkolnego.

2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. l, Rada Pedagogiczna w szczególności:

1)przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany,

2)występuje z odwołaniem od decyzji Kuratora Oświaty w sprawie uchylenia Statutu albo niektórych jego postanowień art. 60 ust. 3 ustawy zdnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(t.j. Dz. U. z1996r., Nr 67, poz.329 z późn.zm.).

3. W przypadkach niżej wymienionych Rada Pedagogiczna, wykonując zadania nie utworzonej Rady Szkoły, zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii przedstawicieli rodziców i uczniów:

1) przed uchwaleniem lub znowelizowaniem statutu,

2) przed podjęciem decyzji związanej z obsadą stanowiska dyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole.

§ 50

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

4. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

5. Szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 51

l. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, na czele którego stoi przewodniczący – wychowawca danego oddziału klasowego.

2. Zadania zespołu nauczycielskiego określają dalsze postanowienia statutu.

Rozdział V

Rada Szkoły

§ 52

1. Na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może być powołana Rada Szkoły według zasad ustalonych w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., z późniejszymi zmianami.

2. Rada Szkoły stanowi forum porozumienia rodziców i uczniów, których przedstawiciele
w równych częściach wybrani zostają w głosowaniu tajnym przez ogół rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.

§ 53

1. W przypadku nie powołania Rady Szkoły jej funkcje przejmuje Rada Pedagogiczna.

§ 54 skreślony

§ 55 skreślony

§ 56 skreślony

§ 57 skreślony

§ 58 skreślony

§ 59 skreślony

§ 60 skreślony

§ 61 skreślony.

§ 62 skreślony

§ 63 skreślony

§ 64 skreślony

§ 65 skreślony

Rozdział VI

Rada Rodziców

§ 66

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.

3. Szczegółowe zasady organizacji funkcjonowania Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3 uchwalony przez ogół rodziców, nie może być sprzeczny ze statutem.

5. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

6. Ogół rodziców wybiera na zebraniu wyborczym prezydium Rady Rodziców lub może je odwołać w czasie kadencji na wniosek co najmniej 1/3 rodziców.

7. Prezydium Rady Rodziców tworzą:

1) przewodniczący,

2) wiceprzewodniczący,

3) sekretarz,

4) skarbnik.

8. W skład Rady Rodziców oprócz prezydium wchodzą:

1) dyrektor szkoły,

2) przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

3) przedstawiciel każdego oddziału, wybierany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

9. W każdym oddziale klasowym funkcjonuje Rada Klasowa Rodziców wybierana przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

10. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców odpowiednie warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców- osobiście lub przez wyznaczonego przedstawiciela Rady Pedagogicznej.

§ 67

1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje :

1) dyrektor szkoły,

2) Rada Rodziców.

2. Zwołanie zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnym drugim terminie zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole. W razie, gdy zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym dyrektora.

3. Drugi termin zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

4. Rodzice uczniów szkoły podczas zebrania ogólnego uchwalają w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy oraz profilaktyki szkoły.

5. Jeżeli rodzice w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyskają porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub programu profilaktyki, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6. Rodzice uczniów podczas zebrania ogólnego opiniują program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły.

7. Rodzice uczniów szkoły podczas zebrania ogólnego określają w porozumieniu z dyrektorem wzór stroju ucznia.

§ 68

1 Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.

2. Z głosem doradczym w zgromadzeniu ogółu rodziców mogą wziąć udział:

1)dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel,

2)osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Rodziców,

3)osoby dopuszczone do udziału przez zgromadzenie.

3. Obrady zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokołu, zawierającego co najmniej:

 1. termin i miejsce zgromadzenia,

 2. stwierdzenie prawomocności zgromadzenia (quorum), a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce,

 3. listę rodziców uczestniczących w zgromadzeniu oraz listę innych uczestników zgromadzenia,

 4. przyjęty porządek obrad,

 5. treść podjętych uchwał,

 6. podpisy prowadzącego i protokolanta.

§ 69

1. Rada Rodziców ma prawo do rzetelnej informacji ze strony dyrekcji oraz nauczycieli na temat wszystkich spraw szkoły.

2. Członkowie Rady Rodziców mogą brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
a w szczególności w posiedzeniach na temat problematyki oceny pracy szkoły.

§ 70

l. Rada Rodziców może występować do innych organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności:

 1. w sprawie utworzenia Rady Szkoły,

 2. w sprawach określonych w statucie.

§ 71

l. Zakres kompetencji Rady Rodziców:

1)Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym
z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim w realizacji statutowych funkcji szkoły ,szczególnie w zakresie opieki nad dzieckiem i stwarzaniu mu warunków do nauki i wychowania.

2. skreślony

3. Rada Rodziców może opiniować plany zajęć tygodniowych, rozwój kół zainteresowań oraz pomagać w doskonaleniu warunków nauki poprzez niesienie pomocy finansowej.

1) Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

4. Rady Klasowe Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców współpracują
z wychowawcami klas w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych w zespole klasowym, pomagają wychowawcy klasy w materialnym urządzeniu pomieszczeń lekcyjnych, przygotowaniu imprez i uroczystości klasowych wspólnych z dziećmi oraz imprez i uroczystości ogólnoszkolnych takich jak: choinka noworoczna, Dzień Dziecka, spotkania towarzyskie rodziców z dziećmi i nauczycielami.

5. Rady Klasowe i indywidualni rodzice udzielają pomocy wychowawcy lub nauczycielowi
w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych.

6. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał programowych podjętych przez ogólne zebranie przedstawicieli rodziców lub przez Radę Rodziców.

7. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym (przez podniesienie ręki), w obecności co najmniej (quorum):

1) połowy rodziców – w pierwszym terminie zgromadzenia,

2) 1/3 rodziców – w drugim terminie zgromadzenia.

8. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów ”za”, która przewyższa o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy „wstrzymujące się” są pomijane.

9. skreślony

10. Działalność Rady Rodziców kontroluje Komisja Rewizyjna wybrana na zebraniu wyborczym rodziców, która przedstawia raz w roku sprawozdania ogólnemu zebraniu.

§ 72

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności szkoły (fundusz Rady Rodziców).

2. Środki Funduszu Rady Rodziców przeznacza się na:

1) finansowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej /nagrody, dofinansowania imprez, zapomogi, działalność Samorządu Uczniowskiego, koła zainteresowań/,

2) wspieranie potrzeb szkoły jak doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne, doposażenie biblioteki, wychowanie zdrowotne, bieżące remonty oraz wspieranie działań modernizacyjno – inwestycyjnych.

3. W miarę możliwości dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej funduszu.

§ 73

l .Obowiązujące Radę Rodziców dokumenty to:

1) Uchwała programowa zebrania sprawozdawczo – wyborczego.

2) Plan i terminarz zadań na każdy rok szkolny dla Rady Rodziców i Rad Klasowych Rodziców.

3) Sprawozdanie roczne i za okres kadencji.

4) Plan finansowy roczny.

5) Sprawozdanie finansowe roczne i informacje półroczne dla RR
i dyrektora szkoły.

6) Książka protokołów Rady Rodziców.

7) Sprawozdanie roczne Komisji Rewizyjnej.

8) Książka przychodów i rozchodów.

Rozdział VII

Samorząd Uczniowski

§ 74

1. Wszyscy uczniowie szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów szkoły. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

3. Samorząd jest jednym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

§ 75

1. Samorządem Uczniowskim zarządza Rada Samorządu Uczniowskiego.

2. Członkowie samorządu tworzą następujące organy:

1) Rada Samorządu Uczniowskiego,

2) Samorządy Klasowe,

3.W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wybranego spośród członków wchodzą:

1) przewodniczący,

2) zastępcy przewodniczącego,

3) sekretarz,

4) skarbnik,

5) członkowie sekcji dekoratorskiej ,

6) członkowie sekcji porządkowej,

7) członkowie sekcji czytelniczej.

8) Rzecznik Praw Ucznia,

9) 2 kronikarzy.

§ 76.

    1. Kompetencje przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego:

1) reprezentuje samorząd ,

2) kieruje pracą rady,

3) utrzymuje stały kontakt z dyrektorem szkoły,

4) utrzymuje stały kontakt z Radą Pedagogiczną , na posiedzeniach zdaje sprawozdanie z działalności Rady Samorządu Uczniowskiego, informując o osiągnięciach i trudnościach w pracy,

5) przewodniczy obradom Rady Samorządu Uczniowskiego ,

6) przydziela zadania poszczególnym sekcjom,

7) organizuje współpracę Rady Samorządu Uczniowskiego z Samorządami Klasowymi,

8) prowadzi apele szkolne.

2. Kompetencje Rady Samorządu Uczniowskiego:

1) podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania samorządu,

2) opracowuje program pracy Samorządu,

3) kieruje bieżącą pracą Samorządu,

4) reprezentuje samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,

5) informuje o prawach i obowiązkach uczniów,

6) nawiązuje kontakty z samorządami innych szkół,

7) gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych,

8) prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, przedstawia je raz w roku na zebraniu przewodniczących Samorządów Klasowych,

9) współpracuje z przewodniczącymi klas,

10) dokonuje wyboru opiekunów Samorządu Uczniowskiego spośród kandydatów wskazanych przez dyrektora,

11) nadzoruje wybór komisji wyborczej, która przeprowadzi wybory do władz samorządu,

12) powołuje sekcję gospodarczą i dekoratorską spośród członków .

3. Obowiązki członków Rady Samorządu:

1) mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu,

2) władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w samorządzie,

3) władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności poszczególnych uczniów i ich grup, a także na życzenie ucznia, klasy lub grupy uczniów do reprezentowania ich wobec dyrekcji szkoły i Rady Pedagogicznej,

4) zastępca przewodniczącego pomaga przewodniczącemu, a w razie jego nieobecności prowadzi apele szkolne i zebrania Samorządu Uczniowskiego, zdaje sprawozdanie na apelach porządkowych z realizacji planu przez samorządy klasowe i klasę dyżurującą w danym miesiącu.

5) sekretarz Rady Samorządu Uczniowskiego prowadzi zeszyt, w którym są sprawozdania ze szkolnych apeli, uroczystości, zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego.

6) skarbnik odpowiada za akcje zasilające fundusze samorządu, wydatki związane z uroczystościami szkolnymi oraz imprezy dające dochody , np. loterie fantowe.

7) Kompetencje przewodniczących sekcji:

 1. przewodniczący sekcji dekoratorskiej dba o wystrój korytarza szkolnego,

 2. przewodniczący sekcji porządkowej przeprowadza kontrole w klasach odnośnie estetyki i zgodności tematycznej gazetek z uroczystościami organizowanymi na terenie szkoły,

 3. przewodniczący sekcji czytelniczej utrzymuje stały kontakt z nauczycielem biblioteki i przekazuje informacje o stanie czytelnictwa oraz bieżące informacje związane z pracą biblioteki, bierze udział w redagowaniu gazetki ściennej.

8) Rzecznik Praw Ucznia ma stały kontakt z uczniami przez przewodniczących klasowych, interweniuje w sprawach spornych, przestrzega, aby były zachowane prawa i obowiązki ucznia w środowisku uczniowskim i nauczycielskim.

9) Dwaj kronikarze prowadzą kronikę szkolną dbając, aby wszystkie sprawy związane ze szkołą, uczniami i środowiskiem, były starannie zapisane i uwiecznione.

§ 77

l. Zadaniem Samorządu Klasowego jest:

1) reprezentacja klasy na zewnątrz,

2) organizacja życia klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),

3) rozwiązywanie wraz z wychowawcą wewnętrznych problemów klasy,

4) organizowanie pomocy koleżeńskiej przy udziale wychowawcy.

§ 78

1. Kadencja wszystkich organów samorządu trwa l rok szkolny.

2. Członkami władz samorządu mogą być wyłącznie uczniowie Gimnazjum Publicznego im.Królowej Jadwigi w Horodle. W chwili odejścia ucznia ze szkoły ( ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem samorządu i jego władz.

3. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się w II połowie października każdego roku.

4. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana Radę Samorządu Uczniowskiego.

§ 79

l. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

2. Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.

3. Kandydatów do Rady SU zgłaszają Samorządy Klasowe.

4. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

1) uzyskać co najmniej oceny dostateczne ze wszystkich przedmiotów nauczania,

2) posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania.

§ 80

l. Tryb wyboru Zarządu SU:

1) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas I – III w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,

2) członkami Rady zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów,

3) skreślony

4) w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje Komisję Wyborczą w liczbie 7 uczniów,

5) nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU,

6) do dnia 10 października klasy zgłaszają maksymalnie po 3 kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką,

7) od dnia 11 października trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy szkoły,

8) wybory do Zarządu SU powinny odbyć się do końca października każdego roku szkolnego,

9) nowy Zarząd w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinnien się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.

§ 81

1. Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne, w tym lokalowe oraz stale współpracuje z Radą poprzez opiekuna samorządu.

2. Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata.

3. Wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Rada Samorządu Uczniowskiego w ostatnim miesiącu kończącej się kadencji.

4. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest wyrażenie przez niego zgody.

5. Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi Uczniowskiemu w realizowaniu jego zadań.

6. Opiekun ma prawo uczestnictwa we wszystkich formach pracy Samorządu .

7. Kandydatów na funkcję opiekuna samorządu zgłaszają uczniowie szkoły.

§ 82

1. Sekcje.

1) Dla realizacji swoich zadań rada może powołać sekcje,

2) Powoływane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują cały rok) lub nadzwyczajny (doraźny).

3) Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

§ 83

 

1. W sprawach spornych Rada Samorządu Uczniowskiego i opiekun Samorządu Uczniowskiego odwołują się do dyrektora szkoły.

§ 84

1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony jest przez Radę Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu jawnym.

2. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego mogą być składane do przewodniczącego szkoły.

3. Decyzję o dokonaniu zmiany podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady Samorządu uczniowskiego po dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacji w klasach.

§ 85

1. Samorząd Uczniowski używa pieczątki nagłówkowej, którą przechowuje sekretarz samorządu.

 

Samorząd Uczniowski

Gimnazjum Publiczne

im. Królowej Jadwigi

w Horodle

§ 86

1.skreślony

§ 87

1. Samorząd Uczniowski obowiązują następujące dokumenty:

1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

2) Zeszyt protokołów Rady Samorządu Uczniowskiego,

3) Roczny plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego,

4) Księga wpływów i wydatków.

Dział III

Rozdział I

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 88

l. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Gminy w Horodle, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Lublinie.

§ 89

l. Prawną podstawą działalności szkoły jest Uchwała Rady Gminy, która określa zasięg terytorialny i stopień organizacyjny szkoły.

§ 90

l. Rodzice mają prawo wyboru szkoły niezależnie od przynależności do rejonu szkolnego, jeśli szkoła posiada miejsca dla uczniów z innych rejonów.

2. Rodzice dziecka mają prawo do:

1) wpływania na dobór wychowawcy klasy,

2) zmianę wychowawcy klasy w uzasadnionych przypadkach wg zapisów statutu,

3) wpływania na organizację pracy szkoły poprzez Radę Rodziców,

4) wpływania na tworzenie szkolnego programu wychowania poprzez Radę Rodziców,

5) opiniowania statutu i Wewnątrzszkolnego Systemu oceniania i zestawu podręczników szkolnych,

6) rzetelnej informacji na temat postępów dziecka,

7) wychowywania swojego dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i światopoglądowymi.

§ 91

l. Treści nauczania i wychowania określają programy nauczania spójne z podstawą programową kształcenia ogólnego, zaś minimalną liczbę godzin z poszczególnych przedmiotów określa ramowy plan nauczania.

2. Nauczyciel może wybrać program spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie program najlepiej odpowiada potrzebom jego uczniów i warunkom, w jakich pracuje szkoła. Nauczyciel może opracować program samodzielnie, bądź we współpracy z innymi nauczycielami albo przedstawić program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi modyfikacjami.

1)Nauczyciel sprawdza spójność programu nauczania i podręczników z podstawą programową kształcenia ogólnego i ponosi pełną odpowiedzialność za ich realizację.

3. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania poszczególnych przedmiotów. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

4. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

5. Szkolny zestaw programów i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez 3 lata szkolne. W tym czasie zmiany w zestawie mogą byc wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez Radę Pedagogiczną, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, wyłącznie z początkiem roku szkolnego.

6. Dyrektor szkoły w terminie do 15 czerwca każdego roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości informacje na temat szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywać w szkole w kolejnym roku szkolnym.

7. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

§ 92

l. Obowiązek szkolny rozpoczyna się w wieku 6 lat i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do roku szkolnego, w którym uczeń ukończył 18 lat.

2. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

3. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji administracyjnej.

4. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum.

§ 93

1.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, o którym mowa w § 92 ust.1 zobowiązani są do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,

 4. informowanie, w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły, na terenie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego.

2. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły , do której dziecko zostało przyjęte , może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

3. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi na realizację indywidualnego programu lub toku nauki oraz wyznaczyć nauczyciela opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

4. Na wniosek rodziców oraz po uzyskaniu orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej dyrektor szkoły organizuje nauczanie indywidualne dla dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do szkoły.

5. Na wniosek rodziców oraz po uzyskaniu orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor szkoły organizuje nauczanie w szkole masowej.

6. Zezwolenie, o którym mowa w ust.2 może być wydane, jeżeli:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31maja roku poprzedzającego rok szkolny,

 2. do wniosku dołączono:

 1. opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej,

 2. oświadczenie rodziców o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej, obowiązującej na danym etapie kształcenia,

 3. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

7.Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej, obowiązującej w danym etapie kształcenia. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

1) Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkoła ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.

2) Droga dziecka spełniającego obowiązek szkolny nie może przekroczyć 4 km .

3) Jeżeli droga dziecka do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w ust.9, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

4) Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się w szkole ogólnodostępnej lub oddziale integracyjnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna do szkoły.

5) Niepełnosprawność sprzężoną – należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabo słyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z najmniej jeszcze jednej z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym lub autyzmem, co wymienionych niepełnosprawności.

§ 94

1. Nauka w gimnazjum trwa 3 lata.

§ 95

1. skreślony

§ 96

l. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry zakończone klasyfikacją, stanowiącą podsumowanie osiągnięć szkolnych uczniów.

§ 97

1.Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, ferii zimowych, przerw w nauce oraz organizację roku ustala corocznie Ministerstwo Edukacji Narodowej lub regionalnie Kurator Oświaty w Lublinie.

§ 98

l. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1) plan pracy szkoły,

2) arkusz organizacji szkoły,

3) tygodniowy rozkład zajęć.

§ 99

1.Plan pracy szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2.Plan pracy szkoły przygotowuje dyrektor, a zatwierdza – Rada Pedagogiczna.

§ 100

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły opracowywany przez dyrektora najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 101

l. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

Rozdział II

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno- wychowawczej

§ 102

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

4) Zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcje realizowane mogą być w pomieszczeniach szkolnych lub w środowisku naturalnym. Forma i miejsce realizacji zajęć zależą od inicjatywy nauczyciela przedmiotu, który ma swobodę doboru form i metod realizacji programu nauczania, mając na uwadze obowiązujące przepisy bhp, regulaminy szkolne i obowiązujące podstawy programowe.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (30-60 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

4. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne, które nie powinny być krótsze niż 10 min, a jedna z nich nie powinna trwać mniej niż 25 min.
( przerwa obiadowa). W szczególnych przypadkach organizacyjnych przerwy mogą być skrócone do 5 min.

§ 103

l. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego. Oddział jest prowadzony i kierowany przez wychowawcę klasy przy współpracy z Radą Pedagogiczną.

2. Uczniowie klasy I od roku szkolnego 2012/13 realizują zajęcia edukacyjne wnikające ze szkolnego planu nauczania, opracowanego na podstawie ramowego planu nauczania zawartego w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. W pozostałych klasach do zakończenia cyklu kształcenia uczniowie realizują zajęcia edukacyjne wynikające ze szkolnego planu nauczania, opracowanego na podstawie ramowego planu nauczania zawartego w załączniku nr 6a rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 12 lutego 2002r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

3.Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim obowiązują zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania oraz ta sama podstawa programowa, co uczniów z normą intelektualną. Realizuje programy te same, które obowiązują w danym oddziale tylko odpowiednio dostosowane do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

4. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I od roku szkolnego 2012/13 realizują zajęcia edukacyjne wnikające z ramowego planu nauczania zawartego w załączniku nr 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. W pozostałych klasach do zakończenia cyklu kształcenia uczniowie realizują zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania zawartego w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 12 lutego 2002r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

5. Uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym obowiązuje podstawa programowa zawarta w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

6. Realizacja zajęć edukacyjnych z uczniami z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym powinna być udokumentowana w odrębnym dzienniku lekcyjnym.

§ 104

1. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26 uczniów.

2. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów uczęszczających do gimnazjum, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.

§ 105

l. Przeciętna liczba uczniów w klasie może być niższa niż 20 osób.

§ 106

l. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych szkoły oraz od wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

§ 107

l. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych w sprawie ramowych planów nauczania.

§ 108

1.Podział na grupy jest obowiązkowy:

 1. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego;

 1. na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

 2. na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów.

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym może dokonać podziału zespołu klasowego liczącego mniej niż 24 uczniów na zajęciach z języka obcego obowiązkowego, tworząc zespoły o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka.

§ 109

1.Szkoła może organizować gimnastykę korekcyjną dla młodzieży z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i z niektórymi zaburzeniami przewlekłymi.

2. Gimnastyka może być prowadzona w grupach międzyoddziałowych.

3. Gimnastyką obejmuje się uczniów:

1) zakwalifikowanych na podstawie szczegółowych testów przesiewowych i profilaktycznych badań lekarskich dla grupy uczniów zdolnych do zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem, wymagających dodatkowo zajęć korekcyjnych,

2) z obniżona sprawnością fizyczną, związaną z zaburzeniami lub dysharmonią rozwoju somatycznego / otyłość, znaczne opóźnienie wieku rozwojowego i rozwoju motorycznego/ ze znacznie opóźnionym w stosunku do klasy poziomem sprawności fizycznej ogólnej lub niektórych cech motorycznych,

3) z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia, a także korzystających z długotrwałych zwolnień z zajęć wychowania fizycznego z powodu przebytych chorób i urazów.

4. Do udziału w gimnastyce kwalifikuje:

1) uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała- lekarz sprawujący opiekę nad uczniami lub w uzasadnionych wypadkach- lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia z tytułem specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii albo rehabilitacji medycznej,

2) uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną- lekarz/ pielęgniarka, higienistka szkolna/ sprawujący opiekę nad uczniami lub nauczyciel wychowania fizycznego, na podstawie badań lekarskich, sprawdzianów, wyników testów sprawności fizycznej i obserwacji uczniów,

3) uczniów z niektórymi przewlekłymi zaburzeniami stanu zdrowia- lekarz sprawujący opiekę nad uczniami.

4) Szczegółową organizację gimnastyki w szkole ustala dyrektor w porozumieniu z lekarzem, pielęgniarką i nauczycielem wychowania fizycznego, na podstawie profilaktycznych badań lekarskich i wyników testów sprawności fizycznej.

5) Kwalifikacje nauczyciela do prowadzenia gimnastyki określają odrębne przepisy.

6) Udział ucznia w gimnastyce nie zwalnia go z udziału w zajęciach wychowania fizycznego, chyba że istnieją przeciwwskazania lekarskie dotyczące wszystkich lub niektórych ćwiczeń wynikających z programu tych zajęć.

7) Gimnastykę organizuje się w ramach czwartej obowiązkowej godziny wychowania fizycznego. Zajęcia organizowane są w grupach międzyoddziałowych.

8) Czas trwania zajęć z gimnastyki wynosi 45 minut.

9) Grupy gimnastyki należy tworzyć w zależności od rodzaju schorzeń i z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.

10) Zajęcia gimnastyki dla uczniów z odchyleniami w prawidłowej budowie i postawie ciała oraz przewlekle chorych powinny odbywać się w grupach liczących od 5 do 10 osób.

11) Zajęcia dla uczniów z obniżoną sprawnością fizyczną powinny odbywać się w grupach od 10 do 15 osób.

12) Metody pracy i formy zajęć gimnastyki powinny być dostosowane do ożliwości i potrzeb dziecka, poziomu sprawności i jego wydolności , stopnia zaawansowania odchylenia od prawidłowej budowy ciała oraz wszelkich zaleceń lekarskich. Zajęcia powinny być prowadzone z uwzględnieniem stopnia trudności i natężenia ćwiczeń oraz zasady ich indywidualizacji.

5. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć finansowanych
z budżetu szkoły nie może być niższa niż 12 uczniów.

6. W sytuacjach uzasadnionych finansowo za zgodą organu prowadzącego ilość dzieci
w klasach może być wyższa, a w kołach zainteresowań niższa w przypadku pracy z grupą uczniów wybitnie uzdolnionych.

§ 110

l. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 111

 1. W zależności od potrzeb szkoła organizuje zajęcia dla uczniów klas I-III, którzy maja trudnosci w nauce w celu wyrówanywania braków wynikających z absencji.

 2. Grupa uczniów na zajęciach nie powinna być większa niż 8 osobowa.

§ 112

1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i przekroczeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia szkoły w normalnym trybie mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

2. Decyzję o skierowaniu ucznia do takiej klasy lub szkoły podejmuje dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z możliwościami ucznia, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców ucznia, /prawnych opiekunów/.

3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie
z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb
i możliwości uczniów.

4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum lub poza nim na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą, który posiada przygotowanie pedagogiczne.

§ 113

1. skreślony

§ 114

1. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w różnych formach w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniów oraz propozycji zgłaszanych przez rodziców.

Rozdział III

Świetlica szkolna

§ 115

1. Pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły jest świetlica.

2. Szkoła zapewnia uczniom dojeżdżającym opiekę świetlicową. O ewentualnej rezygnacji z proponowanej opieki rodzic informuje pisemnie wychowawcę danego oddziału, przyjmując odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka.

3. Ze świetlicy mogą również korzystać pozostali uczniowie szkoły, którzy z różnych względów muszą dłużej przebywać na jej terenie.

4. Uczniowie, korzystający z opieki świetlicowej, mają obowiązek informowania nauczycieli świetlicy szkolnej o wcześniejszym wyjściu ze szkoły.

§ 116

1. Do zadań świetlicy należy w szczególności:


1)organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczaja
nie do samodzielnego myślenia;
2)organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
3)organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień;
4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;
5)upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;
6) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;
7)współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły
;

8) organizowanie zajęć dla uczniów niedostosowanych społecznie

9) doraźne zastępstwa lekcyjne.

§ 117

1. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczących nie więcej niż 25 uczniów.

2. Świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły i z sugestiami rodziców.

§ 118

1. Pracę świetlicy organizuje wychowawca świetlicy.

2. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.

3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin.

4. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej mogą sprawować inni nauczyciele w ramach godzin wynikających z art. 42, ust2, lit.a Karty Nauczyciela. Fakt sprawowania opieki odnotowyją w dzienniku zajęć świetlicowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 119

1.skreślony

Rozdział IV

Biblioteka szkolna

§ 120

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.

2. W skład biblioteki wchodzą:

1) wypożyczalnia,

2) czytelnia.

§ 121

1. Z biblioteki mogą korzystać:

1).uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego, Liceum Ogólnokształcąceg w Horodle,

2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły,

3) rodzice,

4) inne osoby – za zgodą dyrektora.

2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

3. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel – bibliotekarz zatrudniony w wymiarze godzin ustalonych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 122

1. Do zakresu działania nauczyciela – bibliotekarza w szczególności należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego (lekcji bibliotecznych),

3) umożliwienie korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

4) zorganizowanie imprez bibliotecznych – apeli, konkursów,

5) organizowanie wycieczek do innych bibliotek,

6) udzielanie różnego rodzaju informacji bibliotecznych,

7) indywidualna praca z czytelnikiem,

8) skreślony

9) aktywizowanie czytelnictwa.

§ 123

1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.

2. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć
w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
i po ich zakończeniu.

3. Godziny pracy biblioteki w czasie ferii zimowych i letnich każdorazowo ustala dyrektor.

§ 124

1.Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin.

Rozdział V

Sekretariat szkoły

§ 125

1. Kancelarię szkolną prowadzi sekretarz szkoły.

2. Sekretarz szkoły odpowiada za prowadzenie kancelarii szkolnej według obowiązujących przepisów, w tym za :przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, wydawanie uczniom i pracownikom dokumentów zgodnych
z posiadaną przez szkołę dokumentacją oraz za obsługę spraw uczniowskich i pracowniczych.

Rozdzia VI

Stołówka szkolna

§ 126

1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna.

2 .Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Liceum Ogólnokształcącego.

3. Z bezpłatnych obiadów korzystać mogą uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, których koszty pokrywają instytucje współpracujące ze szkołą”.

4. Dla uczniów nie objętych bezpłatnymi posiłkami a wymagających okresowej pomocy szkoła organizuje wydawanie bezpłatnych zup.

5. Obsadę stołówki stanowią 1 pracownik administracyjny-intendent, 1 kucharka i 2 pomoce kuchenne.

6. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki określa regulamin.

Dział IV

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Rozdział I

Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne

§ 127

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: administracyjnych i pracowników obsługi.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

§ 128

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności osobistej ucznia.

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie według. zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

§ 129

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. Nauczyciel sam decyduje o nauczaniu swojego przedmiotu w zakresie form, metod i wyników, za co ponosi odpowiedzialność oraz współpracuje w tym zakresie z zespołem Rady Pedagogicznej.

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych do obowiązków nauczyciela należy przede wszystkim:

1) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie przebywania na zajęciach szkolnych określonych tygodniowym podziałem godzin oraz planem zajęć dodatkowych jak: wycieczki, spotkania pozalekcyjne i inne zorganizowane doraźnie we współpracy
z nauczycielem i za jego zgodą,

2) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:

 1. realizację obowiązujących programów nauczania,

 2. stosowanie właściwych, twórczych i nowatorskich metod nauczania,

 3. systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

 4. rzetelne realizowanie obowiązujących ”podstaw programowych oraz działanie w kierunku rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i pomocy uczniom z trudnościami w nauce, zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi na początku każdego roku szkolnego oraz z obowiązującym Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

 5. systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce, trudnościach rozwojowych i zachowaniu uczniów w tym planowe oraz doraźne organizowanie spotkań nauczyciela z rodzicami i uczniami,

 6. czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego,

 7. systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

 8. pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

 9. systematyczne prowadzenie dokumentacji, w tym dziennika lekcyjnego, odnotowywanie realizacji treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego,

 10. coroczne opracowywanie planów dydaktycznych do nauczania przydzielonego przedmiotu i przedkładanie do akceptacji dyrektora w terminie do 15 września każdego roku,

 11. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych,

 12. składanie po każdym semestrze rzetelnego, pisemnego sprawozdania ze stopnia realizacji podstawy programowej, dokonanej w oparciu o wyniki testów, sprawdzianów, prac klasowych, odpowiedzi ustnych; ewentualnych trudnościach i bieżących działaniach niwelujących braki; nie zrealizowanych treściach wynikających z podstawy programowej; wnioskami do dalszej pracy,

ł) informowanie dyrektora w przypadku pojawienia się trudności z realizacją

podstawy programowej,

  1. systematyczne zapoznawanie się z zapisami w księdze zastępstw, zarządzeniami,

dyrektora i potwierdzanie podpisem faktu zaznajomienia się.

  1. realizowanie godzin wynikających z art. 42 ust.2, pkt 2a Karty Nauczyciela. Odnotowywanie faktu ich realizacji w dziennikach do zajęć pozalekcyjnych,

  2. aktywne uczestniczenie w inwentaryzacji zasobów materialnych szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne,

  3. uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, (nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu jest równoznaczna z nieobecnością w pracy);

r) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.

2) dbanie o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny, troska o warsztat pracy wyposażenie pracowni przedmiotowej oraz estetykę pomieszczeń.

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, poprzez:

a) poznanie osobowości ucznia, jego warunków życia i stanu zdrowia oraz współpraca w tym zakresie z rodzicami, pielęgniarką, nauczycielem wychowania fizycznego, poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 1. traktowanie ucznia jako podmiotu w procesie wychowania,

c) stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów,

d) poznawanie i kształtowanie uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,

 1. angażowanie się w różne formy zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, upowszechnianie samorządności w prowadzonym zespole klasowym,

 2. organizowanie zajęć zespołu klasowego, kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów,

 3. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

5) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
o rozpoznane potrzeby uczniów,

6) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej w klasie.

§ 130

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.

2. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich pracowników a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 131

l. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
w szczególności poprzez:

1) pracę własną,

2) udział w pracach zespołu przedmiotowego,

3) korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

§ 132

1. Nauczyciele tworzą zespoły nauczycielskie i wychowawcze.

2. skreślony

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, na czele którego stoi przewodniczący – wychowawca danego oddziału klasowego.

4 . skreślony

5. skreślony

6. Cele i zadania klasowego zespołu nauczycielskiego obejmują:

1) dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawów programów nauczania dla danego oddziału,

2) skreślony

3) integrowanie treści międzyprzedmiotowych,

4) diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i szkolnego programu wychowawczego, programu profilaktyki

5) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału,

6) ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego oraz pojedynczych uczniów – Studium Przypadku,

7) ustalenie dla całego zespołu uczniowskiego i poszczególnych uczniów zadań dostosowanych do zainteresowań i zdolności,

8) organizowanie międzyprzedmiotowych olimpiad i konkursów wiedzy,

9) doskonalenie swojej pracy poprzez konsultacje , wymianę doświadczeń, otwarte zajęcia, lekcje koleżeńskie, opracowanie narzędzi badawczych,

10) zespołowe diagnozowanie wybranych zagadnień związanych z oceną pracy ucznia, realizacją programów,itp.

11) wspólne opracowywanie wyników sprawdzianów diagnozujących oraz próbnych i zewnętrznych w przypadku klasy programowo najwyższej,

12) wspólne opracowywanie programów naprawczych, współdziałanie w celu podnoszenia efektów kształcenia ,

13) wspieranie nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego,

14) aktywne uczestniczenie w realizacji programów szkolnych, rządowych oraz diagnozowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej

15) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Nauczyciele, wychowawcy prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia;

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów;

3) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora szkoły.

8. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców, zwanego dalej „zespołem”.

1) Zespół tworzy dyrektor szkoły :

a) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

b) dla ucznia, o którym mowa w ust.7, pkt. 1, który nie posiada orzeczenia lub opinii – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

2) Dyrektor szkoły wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku zespołów może koordynować także jedna osoba.

3) Zadania zespołu:

a) ustala zakres, w którym dziecko lub uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b) określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania dziecku lub uczniowi pomocy,

c) zakłada i prowadzi Karty indywidualnych potrzeb ucznia,

d) opracowuje dla dziecka, ucznia, Plan działań wspierających lub – w przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny,

e) dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

f) formułuje wnioski i zalecenia do dalszej pracy, określa formy, sposoby, okresy udzielania dziecku, uczniowi dalszej pomocy,

g) opracowuje szczegółowe kryteria oceniania uczniów zgodnie z indywidualnymi kierunkami kształcenia, określonymi w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym,

h) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

Rozdział II

Zakres zadań wychowawcy

§ 133

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

 1. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. l:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności
i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki,

5) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

b)wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

6)współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

3. Organizację i formy udzielania na terenie szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2 pkt 6, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej
i pedagogicznej.

4. Wychowawca prowadzi rzetelnie i terminowo dokumentację dotyczącą pracy dydaktyczno- wychowawczej przydzielonego mu oddziału odpowiadając za:

 1. dziennik lekcyjny,

 2. arkusze ocen,

 3. plan pracy wychowawcy,

 4. zapisy spotkań z rodzicami,

 5. indywidualną teczkę ucznia objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną,

6) inne informacje wynikające z obowiązujących w danym roku przepisów prawnych.

5. Wychowawca kontroluje każdego miesiąca frekwencję uczniów. W przypadku ucznia mającego 50% nieusprawiedliwionej nieobecności przeprowadza rozmowę z rodzicami na temat konsekwencji prawnych i dydaktycznych. Fakt przeprowadzenia rozmowy odnotowuje w dzienniku lekcyjnym. Sporządzoną notatkę podpisuje rodzic.

6. Wychowawca systematycznie przekazuje informacje dyrektorowi szkoły na temat uczniów niespełniających obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

7. Obowiązkiem wychowawcy jest przedłożenie planu pracy wychowawczej dyrektorowi szkoły w terminie do 20 września każdego roku. Plan wychowawczy musi być spójny z programem wychowawczym szkoły.

8. Wychowawca po każdym semestrze składa sprawozdanie z działalności wychowawczej, w którym uwzględnia: liczebność klasy, charakterystykę zespołu, problemy występujące w klasie, formy podejmowanych działań sprzyjających poprawie sytuacji, osiągnięciach uczniów, informacje o uczniach pracujących na rzecz szkoły i środowiska.

§ 134

 1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przestrzegana winna być zasada , aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 135

1. Realizując zadania wymienione w § 133 wychowawca w szczególności spotyka się
z rodzicami uczniów na wywiadówkach organizowanych nie rzadziej niż l raz w kwartale.

2. skreślony

3. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole, co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem jej odbycia.

4. W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.

5. Wychowawca może organizować inne zebrania z rodzicami i spotkania indywidualne w miarę potrzeb za zgodą dyrektora.

6. Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci określa „Wewnątrzszkolny System Oceniania”.

7. skreślony

8. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

§ 136

1. Wychowawcy oddziałów I-III tworzą zespół wychowawczy.

2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje przewodniczący zespołu, którym jest z urzędu wychowawca klasy programowo najwyższej.

3. Cele i zadania zespołu wychowawczego wynikają z planu pracy szkoły oraz bieżących potrzeb i dotyczą:

1) ustalania planów pracy szkoły na danym etapie edukacyjnym,

2) organizowania wspólnych międzyklasowych imprez, wycieczek, apeli,

3) współpracy z zespołami wychowawczymi innych szkół,

4) ustalania form działań opiekuńczo – wychowawczych.

Dział V

UCZNIOWIE

 

Rozdział I

Zasady rekrutacji uczniów

§ 137

1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 roku życia. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 16 roku życia, do 18 roku życia ciąży na nich obowiązek nauki.

§ 138

l. Szkoła prowadzi zapisy do klasy pierwszej gimnazjum zgodnie z obowiązującymi przepisami podanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej( Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn.zm.).

§ 139

l. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa, w porozumieniu
z dyrektorem, organ prowadzący szkołę.


§ 140

1. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje dyrektor.

2. Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.

3. Do szkoły przyjmuje się:

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

4. Przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

5. W przypadku dużej ilości kandydatów spoza obwodu dyrektor szkoły może zarządzić konkurs świadectw lub inną formę kwalifikacji dzieci do klasy pierwszej gimnazjum uwzględniających oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.

§ 141

1.Uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły także w ciągu roku szkolnego, jeśli spełniają warunki określone przez dyrektora szkoły.

§ 142

1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

 1. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej i odpisu arkusza ocen, wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2)pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą,

3)świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki.

2. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przychodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

3. Jeżeli w klasie, do której uczeń przychodzi naucza się jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może:

1)uczyć się danego języka obcego wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego albo

2)kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo

3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole.

4.Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej samej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku, gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego, nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.

5. Uczniowie nie będący obywatelami polskimi są przyjmowani do gimnazjum na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich.

§ 143

l. Rodzice dziecka mają prawo do: (prawo do informacji zgodnie z art 10 Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności),

1)znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktycznego,

2)zapoznania sie z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, w tym z:

a) kryteriami bieżącego oceniania i klasyfikowania,

b) wymaganiami na poszczególne oceny,

c) sposobem prowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych ,

d) procedurą organizowania i przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
z egzaminem gimnazjalnym włącznie,

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów, osiągnięć lub niepowodzeń,

4) uzyskiwania porad w sprawach wychowania,

5) informacji na temat dalszego kształcenia swoich dzieci,

6) wpływania na dobór wychowawcy klasy,

7) zmianę wychowawcy klasy w uzasadnionych przypadkach,

8) wpływania na organizację pracy szkoły poprzez Radę Rodziców,

9) wpływania na tworzenie Szkolnego Programu Wychowania poprzez Radę Rodziców,

10) uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym szkoły (wybierania i bycia wybieranym do samorządów rodzicielskich różnych szczebli).

2. Rodzice mają prawo do wyrażania opinii na temat pracy szkoły oraz jej przekazywania, za pośrednictwem Rady Rodziców, organowi sprawującemu nad szkołą nadzór pedagogiczny.

Rozdział II

Prawa i obowiązki ucznia

§ 144

l. Uczeń ma w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego, bezpłatnego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, w zajęciach pozalekcyjnych w szkole i Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, świetlicy, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

11) równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii, swiatopoglądu.

2. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zawarte są w załączniku nr 2.

3. skreślony

§ 145

1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:

1) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów,

2) uczenia się systematycznej pracy nad własnym rozwojem,

3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły:

a) przestrzegania ustalonych przez nauczycieli zasad pracy na lekcjach

b) przygotowywania się do zajęć szkolnych, przynoszenia niezbędnych przyrządów, podręczników, zeszytów przedmiotowych i stroju sportowego,

c) systematycznej nauki i wykonywania obowiązkowych prac domowych, zgodnie
z zasadami określonymi przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

d) samodzielnej pracy podczas sprawdzianów, prac klasowych oraz odpowiedzi ustnych, a także przy wykonywaniu prac domowych, jeśli nie jest to praca zespołowa,

e) przestrzegania zasad ujętych w regulaminach sal lekcyjnych i pracowni – uczeń może w nich przebywać tylko pod opieką nauczyciela lub wyznaczonej przez niego osoby,

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

5) zachowania się w szkolei poza nią w sposób kulturalny i godny ucznia:

a) dbania o autorytet szkoły i godnego jej reprezentowania,

b) dbania o honor i tradycje gimnazjum,

c) dbania o kulturę słowa, przeciwstawiania się wulgarności i brutalności, szanowania poglądów i przekonań innych,

d) dbania o ład i porządek, troszczenia się o mienie szkoły: sprzęt, meble, urządzenia techniczne, pomoce naukowe i pomieszczenia szkolne,

6) dbanie o własne życie, zdrowi, higienę i estetyczny wygląd( włosy w naturalnych kolorach, delikatny makijaż, lakier co najwyżej bezbarwny, skromna biżuteria ),

7) zmiany obuwia przy wejściu do szkoły,

8) naprawiania wyrządzonych szkód materialnych, ponoszenia konsekwencji finansowych za naprawę szkód,

9) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, innych pracowników szkoły oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

10) noszenia stroju bez rażących nadruków,skrywającego części tułowia i uda,

11) noszenia stroju galowego tj. białej koszuli, bluzki, czarnych lub granatowych spodni lub spódnicy w czasie świąt państwowych, szkolnych oraz w przypadku reprezentowania szkoły na zewnątrz ( zapis nie dotyczy uczniów biorących udział w zawodach sportowych).

2. Uczniowi zabrania się:

1) palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków,

2) znęcania się nad innymi uczniami,

3) używania telefonów komórkowych i aparatów cyfrowych na lekcjach,

4) celowego spóźniania się na zajecia lekcyjne,

5) przebywania po godzinie 2200 (w okresie letnim) i po 2100(w okresie zimowym) poza domem bez opiekuna, 6) uczestniczenia w imprezach ( dyskotekach ) dla dorosłych,

7) naruszania nietykalności i godności osobistej, fizycznej i psychicznej nauczyciela, innych pracowników szkoły i kolegów.

Rozdział III

Nagrody i kary

§ 146

l. Szkoła może stosować nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie, pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły i kary za uchybienia regulaminowe.

§ 147

1. Uczeń gimnazjum może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:

 1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

 2. wzorową postawę,

 3. wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach, zawodach sportowych i aktywny udział w życiu szkoły,

 4. dzielność i odwagę,

 5. 100% frekwencję.

2. Ustala się następujące rodzaje nagród:

 1. pochwała wychowawcy klasy i opiekuna organizacji uczniowskiej, na forum klasy lub organizacji (za właściwe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków),

 2. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej

(za jak w p-cie 1 oraz reprezentowanie szkoły w środowisku pozaszkolnym),

 1. list pochwalny do rodziców ucznia (za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, dobrą frekwencję),

 2. świadectwo z wyróżnieniem (wg kryteriów utalonych przez MEN),

 3. dyplom (za osiąganie czołowych miejsc w konkursach organizowanych przez szkołę),

 4. nagrody rzeczowe i finansowe (za ustaloną średnią za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i 100% frekwencję),

 5. inne – możliwość dofinansowania do wycieczek, pierwszeństwo do udziału w imprezach szkolnych (za aktywną pracę na rzecz szkoły, wzorową lub dobrą ocenę z zachowania),

8) skreślony

9) pisemne podziękowanie dla rodziców za pracę na rzecz szkoły.

3. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić
o przyznaniu nagrody w innej formie.

4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej,
z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

6. skreślony

§ 148

1. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 149

1.Formy wyróżniania i nagradzania mają charakter publiczny na terenie szkoły. Są finansowane z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców gimnazjum.

§ 150

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany przez:

1) ustne upomnienie wychowawcy przekazane uczniowi w rozmowie indywidualnej,

2) naganę pisemna nadaną przez wychowawcę,

3) ustne upomnienie dyrektora w rozmowie indywidualnej,

4) naganę pisemną nadaną przez dyrektora ,

5) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu się ucznia,

6) zawieszenie w prawach ucznia,

7) obniżenie oceny zachowania– do nagannej włącznie,

8) przeniesienie do innej szkoły.

2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. Decyzję w sprawie udzielenia kar dyrektorskich podejmuje Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i Samorządem Uczniowskim.

3. Kary z wyjątkiem wymienionych w ust.1 pkt.1, 2,6, 7, 8 nakłada Dyrektor.

4. Wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o udzielonej karze.

5. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust.4.

6. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

7. Szkoła określa procedurę postępowania w przypadku zawieszenia w prawach ucznia.

1) Uczeń może być zawieszony w prawach ucznia za:

a) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych ( notoryczny brak przygotowania do lekcji, brak pracy na lekcji, złośliwe zakłócanie toku lekcji),

b) wagary i spóźnienia, wulgarne, złośliwe zachowanie w stosunku do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz rówieśników,

c) stwarzanie swoim zachowaniem zagrożenia dla innych,

d) udział w bójkach, pobiciach lub wymuszeniach,

e) kradzieże, niszczenia mienia szkoły i mienia innych uczniów,

f) palenie papierosów, picie alkoholu, odurzanie się.

2) Uczeń zawieszony w prawach ucznia nie może:

a) uczestniczyć w imprezach ogólnoszkolnych ( konkursy, wyjścia do kina, teatru, dyskoteki),

b) uczestniczyć w imprezach klasowych ( konkursy, wyjścia do kina, teatru, dyskoteki, wycieczki),

c) uczestniczyć w zajęciach organizowanych na terenie szkoły ( zajęcia SKS, turnieje sportowe, koła zainteresowań),

d) brać udziału w pracach samorządu,

e) korzystać z obiektów szkolnych w celach rekreacyjnych,

f) reprezentować szkołę w jakiejkolwiek dziedzinie.

3) Ucznia w prawach ucznia może zawiesić zespół, na pisemny (umotywowany) wniosek nauczyciela, wychowawcy, lub dyrekcji szkoły. W skład zespołu wchodzą: wychowawca ucznia, dyrektor lub wicedyrektor, rzecznik praw ucznia.

4) Zawieszenie ucznia w jego prawach może trwać od miesiąca do końca roku szkolnego.

5) Uczeń ma prawo za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego odwołać się do Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej od decyzji zespołu w ciągu 2 dni od pisemnego poinformowania go o udzielonej karze.

6) Dyrektor szkoły powołuje w terminie 4 dni ( roboczych ) zespół w składzie: dyrektor lub wicedyrektor, wychowawca klasy oraz rzecznik praw ucznia. Zespół ten rozpatruje odwołanie ucznia. W terminie nie dłuższym niż 7 dni formułuje swoją decyzję na piśmie i przekazuje ją niezwłocznie zainteresowanemu. W przypadku nie uwzględnienia odwołania decyzja zespołu jest ostateczna.

7) O fakcie zawieszenia w prawach uczeń i jego rodzice są powiadamiani pisemnie przez dyrektora szkoły. W powiadomieniu podaje się czas, na jaki uczeń zostaje zawieszony oraz warunki, których spełnienie umożliwi przywrócenie jego praw.

8)Informacja o zawieszeniu w prawach ucznia zostanie odnotowana w dokumentacji szkoły.

9) Jeżeli uczeń będzie wykazywał poprawę ( wykonuje prace społeczne na rzecz szkoły typu sprzątanie terenu szkoły, wykonywanie drobnych napraw pomocy dydaktycznych) i zrozumie znaczenie kary zawieszenie może być warunkowo skrócone.

8. Uczeń może być ukarany obniżeniem oceny z zachowania, jeżeli umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi, stworzył zagrożenie dla życia, zdrowia fizycznego i psychicznego oraz umyślnie zniszczył mienie szkolne, destrukcyjnie wpływa na innych. Decyzję w sprawie obniżenia oceny podejmuje się na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

9. W sytuacjach szczególnie drastycznych nie musi być zachowane stopniowanie kar przewidziane niniejszym statutem.

10. W przypadku umyślnego zniszczenia sprzętu lub mienia szkolnego przez ucznia, odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice i są zobowiązani do wyrównania strat..

11. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem nadzorującym może przenieść ucznia do innej szkoły, jeżeli:

1) uczeń otrzymał drugą naganną ocenę z zachowania i nie wykazuje chęci poprawy,

2) uprawniony organ udowodnił uczniowi przestępstwo popełnione umyślnie.

12. Można odstąpić od zastosowania kary przewidzianej w ust. 9, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.

13. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego i nadzorującego szkołę.

§ 151

1.skreślony

 

Dział VI

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Rozdział l

§ 152

1. W Gimnazjum Publicznym im. Królowej Jadwigi w Horodle funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,klasyfikowania i promowania uczniów, i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów,i egzaminów w szkołach publicznych.

1)Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum Publicznego im. Królowej Jadwigi
w Horodle jest integralną częścią statutu.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z programów nauczania, uwzględniających podstawę programową oraz sformułowaniu oceny.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 153

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych wymagań śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w §159,§160,§171 i §173,

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 193,
5) ustalenie semestralnych, rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w §159 ust.1 oraz §173,

6) ustalenie warunków i trubu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikcyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 154

l. Rok szkolny dzielimy na dwa semestry.

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu.

3. Klasyfikację roczną przeprowadza się w czerwcu.

§ 155

l. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustalenie kryteriów wymagań na poszczególne oceny szkolne, wynikające ze zrealizowanego przez niego programu nauczania i poinformowanie o nich uczniów na początku roku szkolnego. Kopie tych wymagań winny zostać złożone u dyrektora szkoły do 15 września danego roku.

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wymagania edukacyjne, które są podstawą oceny jego postępów w nauce.

§ 156

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców:

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych .

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców/ prawnych opiekunów/ o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja, dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na wniosek ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna).

4. Bieżące ocenianie polega na rozpoznaniu przez nauczyciela na każdej lekcji
w zależności od sytuacji poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wymagań edukacyjnych, określonych w programach nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów Gimnazjum Publicznego w Horodle.

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 157

l. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywiualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia może nastapić na podstawie tego orzeczenia.

3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.

4. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w gimnazjum.

5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej należy napisać ”zwolniony” albo ”zwolniona”.

§ 158

l. Nauczyciel przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki, zajęć artystycznych i zajęć technicznych (jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi) powinien w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z wyżej wymienionych z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub ”zwolniona”. Jeżeli zwolnienie dotyczy jednego semestru podczas klasyfikacji rocznej wpisuje się ocenę klasyfikacyjną z danego okresu.

§ 159

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacycjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący (cel) – 6

2) stopień bardzo dobry (bdb) – 5

3) stopień dobry (db) – 4

4) stopień dostateczny (dst) – 3

5) stopień dopuszczający (dop) – 2

6) stopień niedostateczny (ndst) -1

2. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne z religii ustala się w stopniach według skali określonej w ust.1

3. Dopuszcza się stosowanie do ocen bieżących , cząstkowych znaków „+” „-„(nie dotyczy klasyfikacji śródrocznej i końcowej oraz ocen „l-” „ 6+”).

4. Oceny bieżące ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim są ocenami cyfrowymi. Stosuje się skalę od 1do 6.

5.Ocena z religii ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jest oceną cyfrową w skali od 1 do 6.

6. Oceny bieżące dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§ 160

1. Ogólne kryteria oceniania wiedzy i umiejętności uczniów:

l) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści określone w programie nauczania danego przedmiotu,

b)samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

c)cechuje go poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi,

d)biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danego przedmiotu, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także problemy i zadania wykraczające poza program nauczania,

e)osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu,

 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,

 3. potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

 4. cechuje go poprawny język, styl, poprawnie posługuje się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania.

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danego przedmiotu, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

 1. poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach teoretycznych
  i praktycznych,

c) jego wypowiedzi cechuje brak błędów językowych, usterek stylistycznych, jego język jest umiarkowanie skondensowany.

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,

b) rozwiązuje, wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

c) w jego wypowiedziach można zauważyć niewielkie, nieliczne błędy, wiadomości przekazuje w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu nauczania w ciągu dalszej nauki,

b) Rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, często przy pomocy nauczyciela,

c) w jego wypowiedziach można zauważyć liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu się.

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danego przedmiotu nauczania, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności,

c) nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem.

7) W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym).

2. Ogólne kryteria oceniania wiadomości i umiejętności uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim.

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza wykracza poza zakres materiału, umiejętności wykraczają poza poziom wymagań określonych przez nauczyciela, aktywnie uczestniczy w zajęciach, posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych, wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł.

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał przewidziany programem nauczania, aktywnie uczestniczy w lekcji, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje zadania dodatkowe, samodzielnie dociera do różnych źródeł wskazanych przez nauczyciela, zawsze jest przygotowany do zajęć , odrabia zadania domowe.

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, któryopanował materiał wynikający z programu nauczania w stopniu zadawalającym, potrafi korzystać z prezentowanych na lekcji źródeł informacji, poprawnie stosuje zdobyte wiadomości, samodzielnie wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne, pod kierunkiem nauczyciela rozwiązuje zadania o większym stopniu trudności, zwykle przygotowany do lekcji ,odrabia zadania domowe.

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawową wiedzę pozwalającą na zrozumienie najważniejszych zagadnień na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, wykonuje podstawowe zadania wg schematów, pracuje chętnie na miarę swoich możliwości, wymaga ukierunkowania pracy przez nauczyciela, wymaga wielu przypomnień powtórzeń oraz wsparcia ze strony nauczyciela, zazwyczaj przygotowany do lekcji.

5) Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, któryma braki w opanowaniu podstaw programowych, lecz nie przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, wymaga ciągłego nadzoru przy pracy, pracuje tylko przy wsparciu nauczyciela i pod jego kierunkiem, rozumie czytany tekst, prowadzi zeszyty przedmiotowe, często nie jest przygotowany do zajęć, jest nieaktywny na lekcji.

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności, braki uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu, nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności, nie wykazuje zainteresowania nauką, nie wykonuje prac domowych, jest nieprzygotowany do lekcji ( ponadto brak zeszytów, podręczników, przyborów, itp.,), nie potrafi korzystać z pomocy nauczyciela, odmawia współpracy.

§ 161

1. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia, ustalone zgodnie z przyjętymi kryteriami, winny być dokonywane systematycznie, w różnych formach i warunkach zapewniających ich obiektywność.

1)Przyjmuje się główne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

a) sprawdzian pisemny z zamkniętej partii materiału,

b) sprawdzian pisemny z materiału omawianego na bieżąco ( trzy ostatnie tematy) – tzw. kartkówki, trwające nie dłużej niż 20 minut i nie krócej niż 10 minut. Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadać kartkówki. Oceny z kartkówki nie podlegają poprawie, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej.

c) odpowiedzi ustne,

d) prace domowe i kontrola zeszytów, przy czym prace domowe mogą przybierać formę pisemną lub ustną i obejmują również systematyczne prowadzenie zeszytów,

e) aktywność na lekcji, ( np. : udział w dyskusji, angażowanie się w zajęcia, współpraca w zespole). Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać + lub ocenę cząstkową;

f) prace dodatkowe o charakterze twórczym,

g) udział w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych

h) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych

i) testy – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności opisane w standardach egzaminacyjnych.

2. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala nauczyciel. Ocenę śródroczną, roczną klasyfikacyjną oraz ocenę końcową zapisuje się w pełnym brzmieniu.

3. Nauczyciel j. polskiego jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku szkolnego czterech prac klasowych literackich, dwóch sprawdzianów językowych i dwóch dyktand.

4. Nauczyciel j. obcego winien wśród ocen cząstkowych uwzględnić sprawdzanie osiągnięć uczniów w zakresie poszczególnych umiejętności:

1) rozumienia tekstu czytanego,

2) rozumienia tekstu słyszanego,

3) sprawności językowo-gramatycznej,

4) wypowiedzi na dany temat.

§ 162

l. Prace pisemne z historii nie mogą mieć wyłącznie formy testowej.

§ 163

l. W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż trzy prace klasowe lub trzy sprawdziany.

§ 164

1. Uczeń ma prawo dwukrotnie, jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo i raz jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo w ciągu semestru, zgłosić przed lekcją każdego przedmiotu swoje nieprzygotowanie. Nie dotyczy to przedmiotu, z którego na daną lekcję była zapowiedziana praca klasowa oraz zadań domowych długoterminowych, np. czytanie lektury , referat itp.

2. Uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie, nie jest pytany, nie pisze kartkówki z opracowanego materiału, ale ma obowiązek uczestniczyć w bieżącej lekcji.

3. Jeżeli uczeń jest nieprzygotowany i nie zgłosił tego na początku lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną.

4. Pracy klasowej nie pisze uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności.

5. Uczeń, który był nieobecny podczas pracy klasowej, pisze sprawdzian w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

6. W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma prawo zlecić mu pisemne prace w terminie wybranym przez nauczyciela.

§ 165

l. Nauczyciele mają prawo do niepodawania kolejnego terminu sprawdzianu, jeśli uczniowie nie wzięli udziału w pierwszym terminie z powodu ucieczki z zajęć.

§ 166

l. Dokładnie sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem wystawionej oceny uczeń winien otrzymać w okresie do dwóch tygodni od daty pisania danej pracy.

§ 167

l. Uczeń może poprawić ocenę z każdej pracy klasowej w terminie dwóch tygodni od otrzymania oceny, jeżeli otrzymał stopień niedostateczny lub dopuszczający. W pozostałych przypadkach po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne. Z poprawy pracy klasowej można otrzymać każdy stopień z wyjątkiem stopnia celującego. Podczas oceniania śródrocznego i rocznego nauczyciel bierze pod uwagę stopień pierwszy i stopień poprawiony. Zapis w dzienniku powinien być „stopień pierwszy/stopień poprawiony.

§ 168

1skreślony

§ 169

l. Nauczyciel powinien zachować prace klasowe uczniów do końca bieżącego roku szkolnego.

§ 170

l. Każdy sprawdzian i praca klasowa powinny być tak skonstruowane, aby uczeń mógł otrzymać ocenę celującą. Procentowe kryteria ocen dotyczące sprawdzianów i prac klasowych ( za wyjątkiem literackich prac klasowych z języka polskiego):

100% – 95% – celujący

94% – 85% -bardzo dobry

84% – 70% -dobry

69% – 50% – dostateczny

49% – 31%- dopuszczający

30% – 0% – niedostateczny,

1) procentowe kryteria ocen dotyczące kartkówek:

100% – 91% – bardzo dobry

90% – 75% – dobry

74% – 51% – dostateczny

50% – 34% – dopuszczający

33% – 0% – niedostateczny

Rozdział II

Zachowanie

§ 171

l. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

   1. respektowanie funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

   2. zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad określonych w § 14 statutu.

2. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne z zastrzeżeniem ust. 2 § 172.

§ 172

l. Oceny z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię członków Rady Pedagogicznej, innych pracowników szkoły oraz zespołu klasowego uczniów.

2. Przy ustalaniu oceny z klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. Ocena zachowania ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim odbywa się w oparciu o kryteria zawarte w złączniku nr 3.

4. Ocenę zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się biorąc pod uwagę kulturę ucznia, współdziałanie w zespole, aktywność społeczną oraz stosunek do obowiązków szkolnych. Szczegółowe kryteria oceny zachowania zawiera załącznik nr 4.

§ 173

l. Szczegółowe kryteria oceny zachowania są następujące:

1) Ocenęwzorową otrzymuje uczeń, który:

a) wzorowo reprezentuje szkołę,

b) wyróżnia sie na tle klasy i szkoły swoją kulturą osobistą,

c) podejmuje inicjatywę pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

d) jest sumienny w pełnieniu przyjętych obowiązków,

e) systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia sie na lekcje (ma usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności w wyznaczonym przez wychowawcę terminie),

f) wyróżnia sie dbałością o mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów,

g) dba o zdrowie i higienę swoją i innych, nie ulega nałogom, jak też nie namawia do nich kolegów,

h) dba o kulturę słowa i właściwie reaguje na przejawy agresji słownej,

i) wyróżnia się ubiorem zgodnym z normami obyczajowymi oraz normami obowiązującymi w szkole,

j) podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczy w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczy w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

2) Ocenębardzo dobrą, otrzymuje uczeń, który:

a) aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły,

b) sumiennie spełnia przyjęte obowiązki,

c) systematycznie uczęszcza do szkoły i ma 3 spóźnienia,

d) szanuje mienie szkolne i społeczne,

e) używa kulturalnego słownictwa,

f) ubiera się zgodnie z normami przyjętymi w szkole,

g) nie ulega nałogom, nie namawia do nich kolegów,

h) pełni aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu.

3) Ocenędobrą, otrzymuje uczeń który:

a) dobrze wywiązuje sie z obowiązków określonych w statucie szkoły,

b) cechuje go kultura osobista i kultura zachowania wobec nauczycieli, kolegów
i pracowników szkoły,

c) pracuje w szkole na miarę swoich możliwości i warunków,

d) nie niszczy mienia szkolnego, społecznego oraz mienia kolegów,

e) nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,

f) nie prowokuje konfliktów i bójek, nie znęca sie fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,

g) w ciągu okresu nie ma więcej niż 10 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych oraz nie więcej niż 5 spóźnienia na zajęcia lekcyjne,

h) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą i nauczycielami,

i) prawidłowo wypełnia swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) wywiązuje się z obowiązków określonych w Statucie szkolnym, ale zdarzają mu się drobne uchybienia (nie więcej niż 5 razy brak stosownego, przyjętego w szkole stroju i obuwia na zmianę),

b) nie przestrzega estetycznego wyglądu,

c) nie niszczy mienia szkolnego, społecznego, mienia kolegów,

d) zachowanie ucznia wskazuje na kontakt z nałogami, ale deklaruje on chęć poprawy,

e) zdarzają mu się pojedyncze konflikty i bójki, ale nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,

f) w ciągu semestru nie ma więcej niż 10 spóźnień i liczbę nieusprawiedliwionych godzin nie przekraczającą 15,

h) wypełnia swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarza mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co może być przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.

5) Ocenę nieodpowiednią uzyskuje uczeń, który nie wykazuje chęci poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych, a przy tym wykazuje niektóre spośrod poniższych cech:

a) bierze udział w bójkach, kradzieżach,

b) zdarza mu sie znęcać fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,

c) niszczy mienie szkolne lub społeczne,

d) wchodzi w konflikt z prawem,

e) ma kontakty z ludźmi łamiącymi prawo (dopalacze,narkotyki, kradzieże),

f) swoim zachowaniem stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych osób,

g) w semestrze ma nie więcej niż 20 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych,

h) odmawia wykonania poleceń nauczyciela,

i) pali papierosy, spożywa alkohol,

j) często zaniedbuje swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawia wspólpracy, co może mieć wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i może wiązać się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, ktory:

a) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenia dla środowiska,

b) pozostaje pod kontrolą kuratora,

c) często bierze udział w bójkach i kradzieżach,

d) znęca sie fizycznie i psychicznie nad słabszymi,

e) dewastuje mienie szkolne i społeczne,

f) stosuje zastraszenia, wyłudzenia,

g) działa w nieformalnych grupach ( gangi, sekty),

h) w semestrze ma więcej niż 20 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych,

i) jest arogancki w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły,

j) jest notowany na policji,

k) unika obowiązku szkolnego, ma ponad 50 % nieusprawiedliwionych nieobecności
w szkole,

l) ulega nałogom (pali papierosy, spożywa alkohol, zażywa narkotyki) i namawia do nich innych,

ł) nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

7) Uczniowie muszą spełniać 60 % spośród kryteriów na daną ocenę z zachowania.

§ 174

l. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

4. Roczną ocenę z zachowania można ustalić niższą od oceny semestralnej w przypadku, gdy uczeń nie spełnia kryteriów na uzyskaną semestralną ocenę z zachowania.

5. Roczną ocenę z zachowania można obniżyć w stosunku do oceny semestralnej o 1 lub 2 stopnie w następujących przypadkach:

1) popełnienie czynu karalnego,

2) wagary – ucieczki z pojedyńczych lekcji (opuszczenie powyżej 10 godzin w semestrze),

3) notoryczne używanie wulgaryzmów,

4) absencja (powyżej 50 % nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach w okresie 2 kolejnych miesięcy),

5) dewastacja mienia szkolnego,

6) absencja (powyżej 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych w okresie semestru).

§ 175

1. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu 2.

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3.W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję która:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3) Sprawdzian, o którym mowa w ust.3 pkt 1 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.2. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2) wychowawca klasy,

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

7) przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji,

2) termin posiedzenia komisji,

3) wynik głosowania,

4) ustaloną ocenę zachowania z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Rozdział III

Klasyfikacja

§ 176

1. Uczniowie podlegają klasyfikacji dwukrotnie w czasie roku szkolnego.

2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu.

3. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się w czerwcu.

§ 177

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen zachowania według skali określonej w statucie szkoły.

2. Śródroczne ocenianie uczniów winno być dokumentowane w dziennikach. Oceny wpisuje się w pełnym brzmieniu

§ 178

1. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania w danym roku szkolnym w skali, o której mowa w § 159, § 160

2.Roczne ocenianie uczniów winno być dokumentowane w dziennikach oraz arkuszach ocen. Oceny wpisuje się w pełnym brzmieniu. Wpisu do arkusza dokonuje wychowawca klasy.

§ 179

l. Na dwa tygodnie przed semestralną i roczną klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas zobowiązani są poinformować ucznia (w formie ustnej) o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych lub rocznych.

1) Proponowana semestralna lub roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu może ulec zmianie, jeżeli uczeń wyraźnie zaniedbuje swoje obowiązki.

2. Na tydzień przed semestralną i roczną klasyfikacją nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są wystawić pisemne oceny końcowe. Oceny wpisuje się w pełnym brzmieniu.

§ 180

1. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem opracowanego dla niego, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i zachowania ucznia oraz ustaleniu opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i opisowej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikowanie roczne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem opracowanego dla niego, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania .

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4. Opisowa ocena śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym informuje o tym, na jakim poziomie uczeń przyswoił sobie wiadomości i umiejętności w odniesieniu do treści określonych w IPET.

§ 181

l. O przewidywanym dla ucznia semestralnym i rocznym stopniu niedostatecznym należy poinformować ucznia i jego rodziców ( w formie pisemnej ) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej lub indywidualnie w trakcie spotkania rodziców z wychowawcą klasy. Fakt ten powinien być odnotowany podpisem rodzica (prawnego opiekuna) w dzienniku lekcyjnym.

§ 182

l. Uczeń nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów po I okresie pozostaje uczniem tej samej klasy i stara się odrobić zaległości programowe w II okresie. Jego promocja do klasy wyższej jest uzależniona od ocen końcowych.

§ 183

l. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej ( semestralnej ) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej ( semestrze programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, bądź dodatkowych zajęć prowadzonych nieodpłatnie przez nauczycieli.

2.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej ( semestralnej ) otrzymał oceny niedostateczne ma obowiązek uzupełnienia wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu w zakresie i formie wskazanej przez nauczyciela w terminie do końca marca danego roku. Zaliczenie należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

§ 184

1. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych wystawia nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych. Ocena klasyfikacyjna nie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

2. Uczeń podlega klasyfikacji, jeżeli uzyskał co najmniej tyle ocen cząstkowych, ile jest godzin danego przedmiotu w tygodniowym planie zajęć i uczestniczył w zajęciach w wymiarze nie mniejszym niż 50%.

Rozdział IV

Egzamin poprawkowy

§ 185

l. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu nauczania może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów nauczania.

2. Rodzice mogą składać wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego w terminie do dnia posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

§ 186

1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminator,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.

4. Nauczyciel o którym mowa w pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z tą szkołą.

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji,

2) termin egzaminu,

3) wyniki egzaminu,

4) oceny ustalone przez komisję.

Do protokołu dołącza się pytania egzaminacyjne,pisemne prace ucznia i zwięzłe informacje o odpowiedziach ustnych.

§ 187

l. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora gimnazjum, nie póżniej niż do końca września.

§ 188

1.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Gimnazjum Publicznego w Horodle Rada Pedagogiczna może w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu nauczania, pod warunkiem, że zajęcia realizowane są w klasie programowo wyższej.

2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego (i wykorzystał pkt.l ), nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

§ 189 skreślony

§ 190 skreślony

§ 191 skreślony

§ 192 skreślony

 

Rozdział V

Egzamin klasyfikacyjny

§ 193

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

1) informację pisemną o nieklasyfikowaniu uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na miesiąc przed klasyfikacją.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

1) rodzic (prawny opiekun) składa wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego do dnia posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równiez uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych : technika, plastyka, muzyka,i wychowanie fizyczne zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala sie oceny z zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, zajęć technicznych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4pkt 1., przeprowadza nauczyciel danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów-rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14 Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokoł zawierający w szczególnści:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ”nieklasyfikowany” albo ”nieklasyfikowana”.

16. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

17. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego nie uzyskuje promocji i powtarza klasę.

§ 194

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, jeżeli została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny i nie została w ustawowym trybie zastrzeżona przez ucznia lub jeg rodziców( prawnych opiekunów).

§ 195

l. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna/semestralna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, przeprowadzonego z godnie z przepisami prawa w tym zakresie.

§ 196

l. Na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej przedstawia się nie tylko wskaźniki ilościowe poziomu osiągnięć uczniów i ich zachowań, ale analizuje się również przyczyny niepowodzeń szkolnych młodzieży.

§ 197

l. skreślony

§ 198

l. Sporne sprawy między uczniami, ich rodzicami, a nauczycielami, dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje dyrektor szkoły.

Rozdział VII

Egzamin gimnazjalny

§ 199

l. W III klasie gimnazjum, Komisja Okręgowa przeprowadza egzamin zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”. obejmujący:

1) umiejętności i wiadomości ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum z zakresu przedmiotów humanistycznych,

2) umiejętności i wiadomości ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

2. (skreślony)

§ 200

l. Rodzice/ prawni opiekunowie/ uczniów nie później niż do 20 września danego roku składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do trzeciej części egzaminu z jednego z języków obcych nowożytynych, którego uczą się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

2. Uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego, są zwolnieni z obowiązku przystapienia do trzeciej części egzaminu na poziomie rozszerzonym.

§ 201

1. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2. Komisja Okręgowa przygotowuje arkusze odpowiednie egzaminowi gimnazjalnemu.

3. Egzamin gimnazjalny organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora Komisji Okręgowej.

4. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą co najmniej cztery osoby, w tym przewodniczący wyznaczony przez dyrektora Komisji Okręgowej. Przewodniczącym zespołu może być jedynie egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141 z …..poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej „ustawą”.

5. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

6. Nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego dyrektor może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w szkole.

7. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w egzaminie, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.

8. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa w ust. 7, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez Komisję Okręgową.

§ 202

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:

1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym roku szkolnym; listy uczniów przesyła pocztą elektroniczną dyrektorowi komisji okręgowej w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej,

2) nadzoruje przygotowanie sal, w ktorych ma być przeprowadzany egzamin gimnazjalny, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu,

4) powołuje spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego zespoły nadzorujące przebieg egzaminu i wyznacza przewodniczących tych zespołów,

5) informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu – przed jego rozpoczęciem,

6) nadzoruje przebieg egzaminu,

7) przedłuża czas trwania egzaminu dla uczniów, o których mowa w odrębnych przepisach dotyczących egzaminów gimnazjalnych,

8) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu albo przerwali egzamin oraz niezwłocznie po jego zakończeniu przekazuje go dyrektorowi komisji okręgowej,

9) zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora Komisji Okręgowej,

10) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.

 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki. o których mowa w ust. 2, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie zawiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.

§ 203

1.(skreślony)

§ 204

1.W przypadku gdy egzamin lub część egzaminu mają być przeprowadzone w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.

2.W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

1) przewodniczący,

2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub placówce.

3. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu w danej sali.

4. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

5. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

6. Członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części egzaminu gimnazjalnego.

§ 205

1. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi oraz inne materiały do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, nie zostały naruszone.

2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety określone w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza egzamin lub jego daną część i powiadamia o tym fakcie dyrektora komisji okręgowej.

3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety określone w ust. 1, nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia egzaminu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

1) Członkowie zespołów nadzorujących rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, prosząc o sprawdzenie, czy zestaw i karta odpowiedzi są kompletne.

2 Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.

3) Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, ktory zgłosil braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

4) Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem danej części egzaminu, wpisuje sie kod ucznia, nadany przez komisję okręgową.

5) Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

§ 206

1.W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki ustawone są w jednym kierunku zapewniając samodzielność pracy ucznia.

2.Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można wnosić ani korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

§ 207

1. Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym scumiej przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

2. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

3. W czasie trwania egzaminu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz obserwatorzy i eksperci.

4. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

§ 208

1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia teleko munikacyjnego lub zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaninacyjnego przerywa egzamin i unieważnia jego egzamin. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 213.

§ 209

1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.

2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzamionatów, o których

mowa art. 9c ust. 2pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

§ 210

1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców( prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom ) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

§ 211

1.Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunek, o którym mowa w art.71 b, ust 3b ustawy o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust.2.

1) Opinia, o której mowa w ust.1 powinna być wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczna w tym poradnię specjalistyczną nie później niż do końca roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, z tym że:

w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu- nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

2) Opinię, o której mowa w ust. 1 rodzice / prawni opiekunowie/ ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

3) Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

4) Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.

5) Opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego albo zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

6) W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

7) Rada Pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości uczniów wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu określonych w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na podstawie:

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

c) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

d) zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza,

e) wniosku nauczyciela lub specjalisty, wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów);

f) wniosku rodziców (prawnych opiekunów) o dostosowanie warunków egzaminu ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.

8) W szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, decyzję o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb ucznia podejmuje– po uzgodnieniu z radą pedagogiczną – dyrektor szkoły w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie.

9) Rodzic / prawny opiekun /w terminie do 31 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu, składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o akceptacji lub rezygnacji z proponowanych warunków i form dostosowania egzaminu.

10) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

11) Zwolnienie z części egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku.

12) Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

13) Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

14) Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu.

15) Uczniowie, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze sprzężoną niepełnosprawnością, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

§ 212

1. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych osiągnięciach dla każdego ucznia Komisja Okręgowa przesyła do szkoły w terminie nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych i wychowawczych, a w przypadku terminu dodatkowego do dnia 31 sierpnia danego roku.

§ 213

1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

2. Przewodniczący zespołu egzaminatorów sporządza protokół przebiegu prac tego zespołu.

3. Protokoły, o których mowa w ust. l, 2, posiadają członkowie odpowiednich zespołów.

§ 214

l. Protokoły z przebiegu egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałą dokumentację przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 215

1. Komisja Okręgowa zapewnia prawidłowe warunki i nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego.

2. Uczeń lub absolwent może w terminie dwóch dni od daty egzaminu gimnazjalnego zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Komisji Okręgowej, jeśli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy, dotyczące jego przeprowadzania.

3. Dyrektor Komisji Okręgowej rozpatruje zgłoszenie zastrzeżenia w terminie siedmiu dni od ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora Komisji Okręgowej jest ostateczne.

4. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów, dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust.2 dyrektor Komisji Okręgowej, w porozumieniu dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich, jak i poszczególnych uczniów.

5. W przypadku niemożliwości ustalenia wyników egzaminu pisemnego spowodowanej zaginięciem prac egzaminacyjnych lub innymi przyczynami losowymi, dyrektor Komisji Okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, zarządza ponowne przeprowadzenie egzaminu.

6.Termin ponownego egzaminu, o którym mowa w ust. 4 i 5, ustala dyrektor Komisji Centralnej.

§ 216

l. Przygotowanie zestawów zadań i pytań, zestawów tematów oraz zadań egzaminacyjnych egzaminu gimnazjalnego i arkuszy egzaminacyjnych, ich przechowywanie i przekazywanie szkołom odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. l, decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.

§ 217

l. Egzamin gimnazjalny w klasie trzeciej gimnazjum przeprowadza się począwszy od 2002 r.

Rozdział VIII

Promowanie uczniów, ukończenie szkoły

§ 218

1. Uczniowie klas I-III otrzymują świadectwa promocyjne, a uczniowie klasy III świadectwa ukończenia gimnazjum na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

1) Na świadectwie ukończenia gimnazjum wpisuje się :

a) informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego,

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrekor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego,

c) w przypadku, o którym mowa w pkt 2, na świadectwie ukończenia gimnajum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się ”zwolniony” albo ”zwolniona.

2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem § 180 ust. 3. dotyczącego obniżenia wymagań, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

1) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub niukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2) Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej , a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy progamowo wyższej z wyróżnieniem.

1) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen ,o której mowa w punkcie 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych przedmiotów.

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną /semestralną/ ocenę klasyfikacyjną.

Jeżeli uczeń, o którym mowa powyżej, uzyskał tytuł laureata po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

6. Uczeń, który nie spełnia warunków z pkt. l oraz nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

7. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

8. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki na każdym etapie kształcenia o jeden rok.

9. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zdaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz zgody rodziców ucznia.

10. Decyzję, o której mowa w ust. 8 podejmuje się w stosunku do ucznia klasy III, nie później niż do końca lutego danego roku szkolnego”.

§ 219

 1. Uczeń kończy szkołę:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem § 218 ust. 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zatrzeżeniem § 218 ust. 2, pkt 1)

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 199, z zastrzeżeniem § 211 ust.1, pkt 12)

 1. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

1) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię, albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ustępie drugim, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 1. O ukończeniu gimnazjum przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 220

l. Powyższy system sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów może być zmieniony po upływie pełnego roku szkolnego od daty jego wprowadzenia.

Dział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 221

1.Szkoła prowadzi dokumentację wg obowiązujących przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

§ 222

l. Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Samorządu Szkolnego, Rady Rodziców muszą być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

2. W przypadku rażącego naruszenia regulaminów szkoły albo powstania innego sporu , Rada Szkoły, dyrektor, Samorząd Szkolny, Rada Rodziców , indywidualny nauczyciel lub rodzice mogą odwołać się do władz państwowych i samorządowych.

§ 223

 1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 2. Nowelizację mogą wprowadzać wszystkie organy szkoły: dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

 3. Rada Pedagogiczna szkoły uchwala zmiany w statucie po zaopiniowaniu przez pozostałe organy szkoły.

 4. Zmiany w postanowieniach statutu wprowadza się w postaci uchwał nowelizujących.

§ 224

1.Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania sie ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

§ 225

1. Dla sprawnego organizacyjnego i statutowego funkcjonowania placówki w szkole obowiązują ustawy, regulaminy i dokumenty:

1) Dokumentacja przebiegu nauczania według obowiązujących przepisów. (podpunkty skreślone),

2) Ustawy oświatowe i dokumenty wewnętrzne :

a) Ustawa o Systemie Oświaty ,

b) Karta Nauczyciela,

c) Statut Gimnazjum Publicznego w Horodle,

d) Szkolny program wychowawczy,

e) Szkolny zestaw programów nauczania,

 1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego,

 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania,

 3. Regulamin Rady Pedagogicznej ,

 4. Regulamin Rady Rodziców,

 5. Regulamin świetlicy szkolnej

 6. Regulamin biblioteki szkolnej,

 7. Regulamin sali gimnastycznej.

Uchwalono dnia 31.01.2013 r.

Rada Pedagogiczna Rada Rodziców Samorząd Uczniowski Dyrektor Szkoły

Załącznik nr 1

Procedury postępowania z uczniami w sytuacjach kryzysowych

1)W przypadku niespełnienia przez ucznia obowiązku szkolnego (nieusprawiedliwionej nieobecności w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęciach edukacyjnych) szkoła informuje rodziców. W przypadku braku skutecznej reakcji ze strony rodziców:

a)szkoła ma prawo zwrócić się o pomoc do policji;

b)dyrektor może skierować wniosek do organu prowadzącego szkołę o nałożenie grzywny na rodziców,

c)szkoła może skierować wniosek do sądu rodzinnego.

2) W przypadku, gdy uczeń naszego gimnazjum używa alkoholu lub innych środków odurzających, demoralizuje innych, nauczyciel podejmuje następujące kroki:

a)powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy,

b)wychowawca informuje o zaistniałej sytuacji pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły,

c)wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia
i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz
z uczniem, w ich obecności. W trakcie rozmowy ustala działania, jakie podejmą rodzice, by sytuacja nie powtórzyła się,

d)w przypadku powtarzania się takich sytuacji (wychowawca wspólnie z pedagogiem szkolnym po zaakceptowaniu decyzji przez dyrektora szkoły kierują sprawę do sądu rodzinnego,

e)w przypadku braku współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka,
a dziecko wywiera demoralizujący wpływ na innych (jest podejrzany o zażywanie narkotyków, jest ciągle nieobecny na lekcjach, wagaruje) wychowawca wspólnie
z pedagogiem szkolnym kierują sprawę do sądu rodzinnego.

3) W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń, będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków podejmuje następujące kroki:

a) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy,

b) odizolowuje ucznia od reszty klasy pozostawiając go pod opieką pedagoga szkolnego bądź pielęgniarki,

c) wzywa lekarza w celu wykonania badań lub udzielenia pomocy medycznej,

d) zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/ prawnych opiekunów,

e) po przeprowadzeniu i zaprotokołowaniu rozmowy z uczniem i rodzicami – rodzice zabierają dziecko do domu,

f)w przypadku podejrzenia, że uczeń zażył środki odurzające, szkoła (pedagog) informuje o tym zdarzeniu policję (specjalistę do spraw nieletnich).

4) W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

a) nauczyciel w obecności innej osoby (np.: wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrektora) ma prawo zażądać, żeby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby i kieszeni w ubraniach,

b) w przypadku potwierdzenia się podejrzeń sporządza się protokół podpisany przez ucznia i świadków zdarzenia, zawiadamia się rodziców i policję,

c) w przypadku, gdy uczeń odmawia przekazania podejrzanych substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która dokonuje przeszukania i zabezpiecza znalezioną substancję, zabierając ją do ekspertyzy,

d) szkoła wspólnie z policją podejmują działania w celu ustalenia źródła pochodzenia substancji.

5)Postępowanie wobec ucznia w przypadku agresji:

  1. powiadomienie o zaistniałej sytuacji wychowawcę klasowego, pedagoga, ewentualnie dyrektora szkoły,

b) przeprowadzenie rozmowy z uczniem w celu ustalenia okoliczności czynu
i przyczyn agresji,

c) powiadomienie rodziców zainteresowanych stron w celu zorganizowania spotkania, podczas którego wyjaśnione zostaną okoliczności zajścia,

d) przeprowadzenie spotkania z uczniami i rodzicami w obecności pedagoga szkolnego, przedstawiciela dyrekcji. Spotkanie jest protokołowane, wnioski do dalszej pracy zostają podpisane przez ucznia, rodziców, wychowawcę klasowego,

e) zobowiązanie rodziców do podjęcia współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

6)Postępowanie wobec ucznia zamieszanego w kradzież:

a) uczeń poszkodowany zgłasza fakt kradzieży wychowawcy lub pedagogowi,

b) wychowawca wspólnie z pedagogiem sporządza notatkę, w której zawarte zostaną okoliczności zdarzenia,

c) jeśli są uczniowie podejrzani, wówczas ich wychowawcy oraz pedagog przeprowadzają z nimi rozmowę: o fakcie podejrzenia zawiadamiają rodziców tych uczniów,

d) uczniowie w formie pisemnej informują o czynnościach, które wykonywali
w czasie, gdy dokonano kradzieży, w formie ustnej udzielają wyjaśnień,

e) o fakcie kradzieży dyrektor informuje policję; przekazuje informację, jakie zostały ustalone w trakcie badania sytuacji.

7) Policja podejmuje dalsze kroki w celu wykrycia sprawcy czynu.

Załącznik nr 2

Procedury realizacji projektu gimnazjalnego

1.Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20. sierpnia 2010r., a udział w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.

2.Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter : przedmiotowy, międzyprzedmiotowy, a czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki i nie powinien przekroczyć 3 miesięcy. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć realizację projektu.

3.Dyrektor szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.

4.W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

5.Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

a) odpowiedzialności za własne postępy,

b) podejmowania grupowych pomysłów,

c)umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,

d)rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

e) umiejętności stosowania teorii w praktyce,

f) rozwój samoorganizacji i kreatywności,

g) przygotowanie do publicznych wystąpień,

h) nauki samodzielności i podejmowania aktywności.

6.Projekt jest samodzielnie realizowany przez uczniów pod opieką nauczyciela. W trakcie realizacji projektu uczeń/uczniowie mogą korzystać z pomocy innych nauczycieli.

7.Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych, którego zadaniem jest:

a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej , jej przedstawienie dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej oraz upowszechnienie w sposób przyjęty w szkole,

b) monitorowanie stanu realizacji projektów;

c)upowszechnianie informacji na temat realizowanych projektów;

d)organizacja publicznej prezentacji projektów;

e) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego;

f)przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny.

8. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu, którym może być każdy nauczyciel. Jego zadania to:

a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej;

b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe;

c) opracowanie karty projektu i innych dokumentów ( kontrakt dla uczniów, arkusz oceny projektu, narzędzia do ewaluacji, kryteria oceny projektu oraz instrukcja realizacji projektu) o ile taka potrzeba zachodzi;

d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt;

e) monitorowanie jego realizacji;

f) ocenę projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizacji.

9.Nauczyciele- w zakresie swoich kompetencji- są zobowiązani do udzielania wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także, na prośbę opiekuna projektu, biorą udział w opracowywaniu kryteriów oceny projektu i samej ocenie projektu.

10.Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:

a) poinformowanie uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:

wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

-monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

-przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

c) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

d) dokonywanie zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej ( dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

11.Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, międzyoddziałowych liczących 3-6 osób. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może zmienić ilość osób.

12.System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w sposób:

-losowy,

-poprzez dobór samodzielny uczniów,

-poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami.

13. Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem.

14. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności , a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

15. Tematyka projektów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów wraz ze wskazaniem opiekuna (opiekunów) projektu jest zgłaszana do koordynatora przez opiekuna projektu.

a uczeń (uczniowie) mają prawo zgłoszenia tematu projektu na zasadach określonych w ust.5

16. Tematyka planowanych do realizacji projektów, zawierająca informacje, o której mowa w ust. 7a, jest przedstawiana przez koordynatora dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października danego roku.

17.Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną dopuszcza złożone projekty do realizacji, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje szkoła.

a) uczniowie zainteresowani realizacją konkretnego projektu składają wychowawcy klasy pisemną deklarację udziału w jego realizacji,

b)uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela-opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela -opiekuna projektu.

18. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, a także opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunami danego projektu lub dyrektorem szkoły.

19.Realizacja projektu może być dokonywana podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie zaburza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

20.Końcowa ocena udziału w realizacji projektu może mieć formę opisową , może być także wyrażona stopniem szkolnym. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem.

21. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie szkoły.

22. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać kartę projektu, arkusze samooceny, ewaluację projektu, kontrakt z uczniami, arkusz oceny projektu i inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu.

23. Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.

24. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Załącznik nr 3

Kryteria oceniania zachowania uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim.

Kryteria oceniania zachowania uczniów na poszczególnych etapach kształcenia są takie same jak dla uczniów w normie intelektualnej, z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności ucznia.

1.Przy ocenianiu należy uwzględnić w szczególności:

1) zdolności nawiązywania pozytywnych kontaktów w klasie i poza nią,

2) umiejętność pracy w zespole,

3) udzielanie pomocy innym – opiekuńczość,

4) podejmowanie z własnej inicjatywy działań na rzecz klasy, szkoły,

5) dotrzymywanie obietnic i zobowiązań – reagowanie adekwatnie do sytuacji,

6) umiejętność opanowania własnych negatywnych emocji – złość, gniew, kłótliwość, płacz,

7) umiejętność ujawniania emocji pozytywnych – radość, życzliwość, spokój,

8) aktywność podczas zajęć,

9) pracowitość i obowiązkowość,

10) szanowanie godności innych osób,

11) życzliwość i uprzejmość w stosunku do innych,

12) umiejętność cieszenia się z sukcesów koleżanek i kolegów,

13) poszanowanie własności osobistej,

14) poszanowanie własności społecznej.

Załącznik nr 4

Kryteria oceniania zachowania uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Kryterium I: kultura osobista

 1. zna i stosuje zwroty grzecznościowe,

 2. jest życzliwy i uprzejmy wobec innych,

 3. umie zachować się w różnych sytuacjach / w szkole, w stołówce, na ulicy, w czasie wycieczki itp. /

 4. szanuje rodziców i osoby dorosłe,

 5. dba o mienie własne,

 6. z szacunkiem odnosi się do nauczycieli,

 7. dba o czystość osobistą.

Kryterium II: współdziałanie w zespole

 1. przestrzega zasad współżycia grupowego,

 2. współdziała z grupą w czasie zabawy i pracy,

 3. nawiązuje serdeczne, koleżeńskie kontakty z członkami grupy,

 4. pomaga innym kolegom,

 5. szanuje mienie kolegów.

Kryterium III: aktywność społeczna

 1. chętnie pracuje,

 2. sumiennie wykonuje powierzone mu zadanie,

 3. bierze udział w imprezach klasowych, szkolnych.

Kryterium IV: stosunek do obowiązków szkolnych

 1. dba o pomoce szkolne i przybory,

 2. aktywnie pracuje na zajęciach,

 3. wykonuje polecenia nauczyciela,

 4. przestrzega ustalonych zasad.

Załącznik nr 5

Procedura podawania leków wychowankom przez pielęgniarkę , nauczycieli.

Procedura opracowana w oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków prze nauczycieli.

 1. Pielęgniarka podaje leki wyłącznie na pisemną prośbę rodziców, zgodnie z zalecaniem lekarskim dostarczonym przez rodziców po uprzednim wyrażeniu zgody przez pielęgniarkę na podanie leku.
 2. Podczas nieobecności pielęgniarki nauczyciel lub wychowawca może podać leki w szczególnie uzasadnionych przypadkach/ dziecko z chorobą przewlekłą/ na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców, po wcześniejszym wyrażeniu zgody na piśmie przez nauczyciela lub wychowawcę.
 3. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, które określa nazwę leku, dawkę oraz częstotliwość dawkowania i okres leczenia.
 4. Wszystkie zalecenia lekarskie oraz leki przekazywane przez rodziców muszą zostać zarejestrowane przez pielęgniarkę.
 5. Leki przechowywane są w gabinecie pielęgniarki szkolnej.
 6. Podawanie leków odnotowywane jest w zeszycie podawania leków i opatrzone datą godziną i podpisem osoby podającej lek.