Wizja i misja Szkoły

WIZJA ZESPOŁU SZKÓŁ W HORODLE

Jesteśmy  szkołą,  w   której   panuje  miła,  życzliwa  atmosfera   sprzyjająca   pracy i nauce, umożliwia rozwój twórczej osobowości dzieci i młodzieży. Panują  w niej bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Naszym uczniom oferujemy wszechstronne wykształcenie i zdobycie umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia i aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez atrakcyjne zajęcia, możliwość działania w organizacjach. System nauczania sprawia, że nasza szkołę opuszczają absolwenci, którzy:

 • umieją uczyć się i czerpać z tego przyjemność,
 • są przygotowani do dalszego kształcenia,
 • umieją korzystać z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji,
 • przyjmują odpowiedzialność za planowanie, organizowanie oraz ocenianie własnej nauki,
 • znają swoje mocne i słabsze strony,
 • umieją nawiązywać pozytywne relacje z innymi, podejmować efektywną współpracę
 • znają i respektują normy współżycia społecznego,
 • umieją oceniać i wartościować zachowanie własne i innych,
 • dbają o własne zdrowie i środowisko,
 • są dumni ze swojego pochodzenia.
 

MISJA

            Istniejemy   po   to,   aby    w    atmosferze    odpowiedzialności,   uczciwości i kreatywności i dążenia do sukcesu towarzyszyć uczniom na drodze do poznawania i spełniania siebie. Nasza szkoła jest przyjazna dla wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników. Tworzymy wspólnie atmosferę akceptacji, zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa. Wszechstronny rozwój naszych uczniów to cel pracy dydaktycznej i wychowawczej. Kultywujemy tradycje naszej   miejscowości   i   regionu,   odwołujemy     się    do   wartości    związanych z patronami  naszych szkół: Królem Władysławem Jagiełło, Królową Jadwigą. Umożliwiamy uczniom podejmowanie działań mających na celu przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w życiu klasy, szkoły, środowiska, kraju i Zjednoczonej Europy.

1.      Kierunek naszych działań:

 • Każdy uczeń zostanie przygotowany do nauki na wyższym poziomie kształcenia,
 • Nauczy uczyć się,
 • Opanuje umiejętność korzystania ze źródeł informacji, zdobyczy techniki
 • Pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział, jak zaplanować dalszą edukację na miarę posiadanych możliwości,
 • Pozna metody i techniki umożliwiające nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi,
 • Nauczy się społecznie akceptowanych zachowań, które ułatwią mu podejmowanie współpracy z innymi,
 • Stanie się odpowiedzialnym za zdrowie własne i innych oraz za stan środowiska naturalnego,
 • Zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia.

2.   Uczniowie, rodzice i nauczyciele są podmiotami w procesie kształcenia i wychowania. W związku z tym:

 • Każdy ma prawo do wyrażania opinii, nie naruszając godności innych
 • Uczciwość nakazuje zachowanie drogi służbowej oraz rzetelne wypełnianie powierzonych i zadeklarowanych zadań
 • System komunikowania w szkole cechuje otwartość, chęć zrozumienia i szacunek
 • Pracujemy wszyscy na rzecz realizacji wizji, pomagając sobie wzajemnie, nie skupiając się tylko na sobie
 • Stwarzamy każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego
 • Działamy na rzecz integracji zespołu pracowników naszej szkoły.

 

Dodaj komentarz