Program Koła

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z CHEMII

CELE:
I. Rozwijanie u uczniów postawy osobistego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego najbliższego otoczenia poprzez:
• ocenianie przydatności wody w oparciu o zbadane wskaźniki;
• analizowanie czynników wpływających na zanieczyszczenia wody;
• określenie sposobów ochrony wody przed zanieczyszczeniami;
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupach;
• kształtowanie logicznego myślenia;
• umiejętność dzielenia się wiedzą.

II. Rozwijanie i pogłębianie wiedzy chemicznej u uczniów poprzez:
• wyrabianie nawyku przestrzegania przepisów BHP;
• kształtowanie umiejętności przeprowadzania doświadczeń chemicznych z wykorzystaniem instrukcji;
• rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania poprawnych wniosków;
• doskonalenie umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji z różnych źródeł i ich praktyczne zastosowanie;
• zastosowanie wiedzy teoretycznej do przeprowadzania doświadczeń chemicznych;
• zapoznanie uczniów z wybranymi metodami badania wody;
• rozwijanie zainteresowania chemią jako nauką przydatną w praktyce.

1. Zajęcia te
a) mają uczyć:
– obserwacji i wyciąganie właściwych wniosków,
– pisania równań reakcji chemicznych,
– dokładności i systematyczności,
– logicznego myślenia;
b) pozwalają uczniom poznać:
– nowe substancje chemiczne,
– sprzęt i szkło laboratoryjne,
– różne metody pracy;
c) umożliwiają uczniom:
– zdobycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym,
– poznanie problemu degradacji środowiska i konieczności jej przeciwdziałania,
– samodzielne eksperymentowanie.