Profilaktyka

HARMONOGRAM PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ W WYMIENIONYCH OBSZARACH ZAGROŻEŃ

 

 

 

 

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Uwagi o realizacji

1.Zdiagnozowanie sytuacji w szkole

 

 

 

 

 

 

 

● Rozmowy indywidualne prowadzone na bieżąco z uczniami przeżywającymi sytuacje kryzysowe i różne trudności, jak również z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze.

● Ciągła obserwacja uczniów znajdujących się w sytuacji trudnej jak również niedostosowanych społecznie.

● Współpraca z GOPS.

Dyrektor, wychowawcy klas

Cały rok  

2. Wskazanie uczniom zagrożeń wynikających z różnych form uzależnień:

a) ochrona ucznia przed wszystkim co służy inicjacji alkoholowej, narkotykowej i wczesnej inicjacji seksualnej oraz promowanie w świadomości dziecięcej atrakcyjności w życiu trzeźwym, wolnym od uzależnień poprzez poznawanie faktów dotyczących wpływu jaki używki i dopalacze wywierają na ciało i sposób zachowania (realizacja programów rządowych: Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii, Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

b) ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych.

● Pogadanki, dyskusje tematyczne i problemowe, filmy video, opowiadania na temat picia alkoholu, palenia papierosów i brania narkotyków, dopalaczy, spektakl profilaktyczny na temat AIDS i HIV

● scenka rodzajowa z okazji Światowego Dnia bez Papierosa

● Spotkanie z policjantem.

● Spotkanie z pielęgniarką położną.

● Spotkanie z pielęgniarką szkolną dotyczącą higieny osobistej uczniów

● Spotkanie z AA, Opieką Społeczną, specjalistami
z poradni

wychowawcy klas

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

3. Walka z agresją:

a) kształcenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, ćwiczenie asertywności

b)poznanie sposobów rozładowywania złości, gniewu, kontrolowania swojego zachowania

c) propagowanie wzorów, postaw do naśladowania,

d) uświadamianie następstw i zagrożeń wynikających z agresywnego działania,

e) przeciwdziałanie agresji i patologii poprzez sport i inne formy spędzania wolnego czasu,

f) kontakt z rodzicami uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze

● Ankiety na temat agresji.

● Spotkania z policjantem

● Stałe zajęcia pozaszkolne rozwijające zainteresowa-

nia uczniów: dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, zajęcia dodatkowe z przedmiotów, zespół wokalny,

Oaza, Harcerstwo, Caritas i wolontariat.

● Rozmowy indywidualne z uczniem-mediatorem.

Dyrektor, wychowawcy klas

Nauczyciele, opiekunowie
organizacji

 

Cały rok  

4. Poznanie faktów dotyczących wpływu jaki komputer, Internet, telewizja wywiera na sposób zachowania. Sposoby reagowania na cyberprzemoc.

● Konkursy o powyższej tematyce.

● Scenki, psychodramy.

● Pogadanki, rozmowy, zabawy.

wychowawcy, nauczyciel informatyki, religii

Wg potrzeb  

5. Zachęcanie uczniów do aktywnej postawy opiekuńczej, udzielania pierwszej pomocy względem ludzi przeżywających różne trudne sytuacje, opieka nad ludźmi starszymi

● Działalność wolontariatu szkolnego.

● Harcerstwo.

● Pogadanka na temat chorób i sposobów ich zapobiegania.

wychowawcy, Dyrektor, nauczyciele religii, opiekunowie organizacji. harcerze

Wg potrzeb  

6. Uwrażliwienie uczniów na:

a) problemy osób niepełnosprawnych, chorych, o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

b) różnorodność wyznaniową, narodowościową, kulturową i religijną rówieśników.

● Lekcje wychowawcze.

● Lekcje religii, wiedza o społeczeństwie.

Dyrektor, wychowawcy

Wg planów pracy  

7. Pedagogizacja rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Realizacja założeń rządowego programu ,,Bezpieczna szkoła”.

● Rozwój psychofizyczny młodzieży.

● Rozpoznawanie symptomów stosowania przemocy wobec dziecka oraz nabywanie umiejętności postępowania w tego typu sytuacjach (realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie).

● Przeciwdziałanie absencji uczniów.

● Sytuacje trudne i stresowe w szkole.

● Reagowanie na cyberprzemoc

● Profilaktyka uzależnień

Dyrektor

wychowawcy

Cały rok  

8. Kształtowanie właściwej postawy wobec obowiązków szkolnych – poprawa frekwencji uczniów na lekcji:

a) budowanie u ucznia pozytywnej motywacji do chodzenia do szkoły,

b) diagnozowanie przyczyn nieobecności uczniów w szkole,

c) współpraca z rodzicami w celu podniesienia frekwencji.

● Wprowadzanie ciekawych metod prowadzenia lekcji.

● Zajęcia pozalekcyjne (dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, zajęcia dodatkowe z innych przedmiotów, zespół wokalny, Oaza, Caritas i wolontariat, Harcerstwo).

● Ankieta, wywiad, arkusz obserwacji prowadzony przez wychowawców.

● Indywidualne spotkania rodziców, dziecka i wychowawcy w zależności od potrzeb.

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny  

9. Utrzymywanie stałego kontaktu rodziców z wychowawcami i nauczycielami.

● Indywidualne rozmowy rodziców podczas wywiadówek.

wychowawcy, nauczyciele

Cały rok  

10. Uświadomienie zagrożeń, które mogą wynikać z przynależności do grup nieformalnych i sekt.

 

 

 

● Uczniowie poznają sposoby pozyskiwania dzieci i młodzieży do sekt.

● Dyskusja w ramach godzin wychowawczych na temat wielkiego niebezpieczeństwa sekt.

nauczyciele religii wychowawcy

Cały rok, wg planów pracy  

11. Uświadomienie skutków związanych z wykroczeniami nieletnich, (realizacja rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań, ,,Razem Bezpieczniej”, Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży”.

● Pogadanki.

● Spotkanie z sędzią sądu rodzinnego p. Kowalczykiem

● Spotkanie z policjantem.

Dyrektor, wychowawcy,

X  

12. Zapewnienie uczniom właściwej opieki:

a) przekazanie uczniom informacji na temat sposobów bezpiecznego poruszania się po drodze i sposobów zachowania się w środkach komunikacji publicznej,

b) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas przerw, lekcji i przerw,

c) uświadomienie niebezpieczeństw pożarów, sytuacje zagrożenia we współczesnym świecie,

d) uświadomienie uczniom konsekwencji wynikających ze stosowania środków pirotechnicznych,

e) przestrzeganie bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych i letnich.

 

 

 

 

 

● Wyświetlanie filmów o prawidłowym zachowaniu się na jezdni.

● Szkolenia komunikacyjne w celu zdobycia karty motorowerowej.

● Kształtowanie prawidłowych zachowań w grupie rówieśniczej.

● Właściwe pełnienie dyżurów przez nauczycieli.

● Zapoznanie nauczycieli i uczniów ze sposobami zachowania się w przypadku pożaru (próba ewakuacyjna) w wypadku ataku terrorystycznego.

● Pogadanka na temat konsekwencji wynikających ze stosowania środków pirotechnicznych

● Udział w programie ,,Bezpieczny powiat”.

● Uczenie bezpiecznych zachowań względem obcych, nieznajomych nawiązujących kontakty.

wychowawcy, nauczyciele

T. Najuch

 

wychowawcy

 

Dyrektor

Straż Pożarna, Policja

 

wychowawcy klas

IX-X

 

V-VI

 

 

IX- VI

 

 

 

Wg potrzeb

IX

 

 

Cały rok

Pomoc Policji, Naczelnika Prewencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Promocja zdrowia psychicznego:

a) kształtowanie umiejętności życiowych oraz społeczno – emocjonalnych młodzieży umożliwiających prawidłowe relacje interpersonalne,

b) pomoc w budowaniu realistycznej samooceny, poczucia własnej wartości i szacunku dla innych,

c) zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów,

d) relacje uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń.

● Pogadanki.

● Filmy edukacyjne.

● Spotkanie z psychologiem

Dyrektor, wychowawcy

Cały rok  

14. Kształcenie świadomości przestrzegania praw człowieka.

● Pogadanki na lekcjach wychowawczych i wiedzy o społeczeństwie.

● Gazetka z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Wychowawcy

SU

 

 

XII

 

15. Promowanie zdrowego stylu życia:

a) propagowanie uprawiania sportu i rekreacji,

b) uczenie się odpowiedzialności za własne zdrowie,

c) zmiany zachodzące w organizmach chłopców
i dziewcząt w okresie dojrzewania,

d) Wskazanie wzajemnych zależności miedzy człowiekiem a środowiskiem, w którym żyje.

e) Realizacja programu ,,Trzymaj formę”. Przeciwdziałanie otyłości wśród młodzieży.

f) Niwelowanie wad postawy

● Udział uczniów w zawodach sportowych i spotkaniach rekreacyjnych szkolnych i międzyszkolnych.

● Organizowanie zajęć sportowych zgodnie z potrzebami uczniów

● Uczenie prawidłowego sposobu spożywania posiłków w rodzinie, savoir – vivre,

● Spotkanie z dietetykiem, warsztaty „Trzymaj formę”

● Wyrabianie nawyków codziennej pielęgnacji ciała.

● Pogadanka z pielęgniarką szkolną.

● Uczenie dbałości o czystość w miejscu zamieszkania i w szkole.

● Akcja „Sprzątanie świata”.

● Uwrażliwienie uczniów na piękno natury i jej walory zdrowotne.

● Wskazanie, że wypoczynek czynny daje znacznie więcej korzyści niż wypoczynek bierny.

● Biwaki.

● Wycieczki krajoznawcze zgodnie z harmonogramem

● Szkolny festyn propagujący zdrowy styl życia

● Zbiórki harcerskie

● Dobór wysokości stolików do wzrostu uczniów

● Zapobieganie dysfunkcjom układu ruchu poprzez właściwe dobranie i użytkowanie tornistra szkolnego

Koordynator programu ,,Trzymaj Formę”- I. Jonak, nauczyciele wychowania fizycznego, techniki, biologii, wychowawcy,

nauczyciel WOS, pielęgniarka

wychowawcy, nauczyciel wychowania fizycznego, opiekunowie organizacji, Samorząd Uczniowski

I.Jonak

 

 

 

Wychowawcy

 

Wg terminarza zawodów sportowych

 

 

Cały rok

 

 

Wg planów pracy

 

 

 

 

V-VI

 

 

 

 

 

Pogadanka

 

16. Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym.

● Pogadanki.

● filmy edukacyjne.

● Spotkanie z dietetykiem.

Wychowawcy klas.    

 

Lider Szkolnego zespołu do spraw profilaktyki: mgr Irmina Jonak.

Program opracowali:

Szkolny zespół do spraw profilaktyki w składzie: mgr Irmina Jonak, mgr Aleksandra Jerzyna, mgr Iwona Kudła – Najuch.

Program, po zasięgnięciu opinii SU, został uchwalony i dopuszczony do realizacji przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców

w dniu ……………………………………………….