REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Droga Polaków do Niepodległości”

Organizator konkursu

       Konkurs plastyczny organizowany jest przez Zespół Szkół w Horodle.

Cel konkursu

Celem konkursu jest :

 • edukacja patriotyczna i obywatelska młodzieży oraz pielęgnowanie polskości i idei niepodległości oraz tradycji narodowych w naszej Małej Ojczyźnie,
 • zainteresowanie młodych tematyką historyczną, a w szczególności niepodległościową,
 • pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji,
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków plastycznych,
 • podniesienie świadomości narodowej i lokalnej,
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa naszej Małej Ojczyzny,
 • kształtowanie postaw uczestnictwa w życiu kulturalnym młodzieży poprzez udział w wystawach prac pokonkursowych .

                                                 Uczestnicy

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

 Prace konkursowe

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej związanej z tematem konkursu w formacje A4.
 2. Każdy z uczestników przygotowuje pracę  dowolną techniką: rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.
 3. Uczestnik wykonuje indywidualnie pracę plastyczną – zgodnie z tematem konkursu „Droga Polaków do Niepodległości”.
 4. Prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.
 5. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:

 imię i nazwisko, klasa.

Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie wybranej Komisji konkursowej przez organizatora

kategoria I   kl. IV-VI

kategoria II  kl. VII-VIII

 1. Komisja oceniać będzie:
 • zawartość merytoryczną,
 • zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
 • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
 • formę estetyczną pracy,
 • wykorzystanie różnych technik plastycznych.
 1. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz
   w kategorii wyróżnienia.
 2. Uczestnicy Konkursu składają prace do dnia 8 listopada.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE .