OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 575665-N-2017 z dnia 2017-08-22 r.

Zespół Szkół w Horodle: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów na potrzeby projektu pt. „Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Szczegóły zamówienia:

Ogłoszenie nr 575665

Specyfikacja warunków zamówienia:

siwz

załącznik 4

załącznik 6

Załącznik nr 5 do SIWZ