INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZSH.271.1.2017                                                                            Horodło dnia 21.08.2017 r.


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 

W przetargu nieograniczonym na zadanie, pn. : Dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu ICT dla uczniów na potrzeby projektu pt. ”Energia Kompetencji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, prowadzonym przez Zespół Szkół w Horodle, otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.08.2017 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół w Horodle ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło.

Do dnia 21.08.2017 r. do godziny 9.00 wpłynęły następujące oferty:

  1. I część – Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów ćwiczeniowych – na wykonanie tej części zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 17 404 zł.

W tej części nie została złożona żadna oferta.

  1. II częśćDostawa sprzętu ICT – na wykonanie tej części zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 90 760 zł.


 

Nr oferty

Nazwa (firmy) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto w złotych

Termin wykonania

Termin płatności

Termin gwarancji

1.

Symbit Sp. z o.o. ul. Lasockiego 39 A/2, 20-612 Lublin

90 011,40

25.09.2017 r.

Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni

36 miesięcy